English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Công nghiệp 
  Điều tra doanh nghiệp năm 2016
  Điều tra doanh nghiệp năm 2015
  Điều tra doanh nghiệp năm 2014
  Điều tra doanh nghiệp năm 2013
  Điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2011
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2009
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2006
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2005
1