English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản 
  Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016
  Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011
  Điều tra trang trại (định kỳ năm chẵn)
  Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm khác theo từng vụ sản xuất
  Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm định kỳ hàng năm
  Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa theo từng vụ sản xuất
  Điều tra chăn nuôi định kỳ hàng năm
  Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp định kỳ hàng năm
  Điều tra Thủy sản định kỳ hàng năm
  Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006
  Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001
1