English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
  Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2020
  Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2019
  Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2018
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2017
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2016
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2015
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2014
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2013
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2012
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2011
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2010 (Tham khảo)
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2009 (Tham khảo)
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2008 (Tham khảo)
1