English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hỏi đáp về Luật Thống kê 
Câu hỏi 11. Đối tượng áp dụng của Luật thống kê có gì mới so với đối tượng áp dụng của Pháp lệnh kế toán và thống kê?

Trả lời:

Pháp lệnh kế toán và thống kê nêu chung đối tượng điều chỉnh ở cả hai lĩnh vực: kế toán và thống kê. Trong đó, phần thống kê chỉ quy định về đối tượng cung cấp thông tin. Luật thống kê đã bao quát hơn, không những mở rộng đối tượng cung cấp thông tin thống kê (như : đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không thụ hưởng ngân sách nhà nước..), mà còn quy định đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê, tổ chức thống kê và người làm công tác thống kê. Các đối tượng này đều có liên quan đến chất lượng, hiệu quả hoạt động thống kê và thông tin thống kê.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Câu hỏi 1. Hoạt động thống kê là gì?
  Câu hỏi 2. Thông tin thống kê là gì?
  Câu hỏi 3. Chỉ tiêu thống kê là gì?
  Câu hỏi 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
  Câu hỏi 5. Thống kê có vai trò như thế nào?