English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hỏi đáp về Luật Thống kê 
Câu hỏi 12. Những điều mới về nội dung của Luật thống kê so với Pháp lệnh kế toán và thống kê?

Trả lời:

Về nội dung, điểm nổi bật của Luật thống kê là kết cấu các chương, điều đã thể hiện tính hệ thống, đồng bộ của toàn bộ hệ thống thông tin thống kê nhà nước ở Việt Nam. Luật thống kê đã bổ sung thêm nhiều điểm mới phù hợp với cơ chế và tình hình thực tế. Đó là:

- Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê;

- ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê;

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Bảng phân loại thống kê;

- Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

- Kinh phí điều tra thống kê;

- Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp;

- Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê;

- Thẩm quyền công bố thông tin thống kê;

- Bảo mật thông tin thống kê;

- Hệ thống tổ chức thống kê;

- Người làm công tác thống kê;...

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Câu hỏi 1. Hoạt động thống kê là gì?
  Câu hỏi 2. Thông tin thống kê là gì?
  Câu hỏi 3. Chỉ tiêu thống kê là gì?
  Câu hỏi 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
  Câu hỏi 5. Thống kê có vai trò như thế nào?