English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hỏi đáp về Luật Thống kê 
  Câu hỏi 1. Hoạt động thống kê là gì?
  Câu hỏi 2. Thông tin thống kê là gì?
  Câu hỏi 3. Chỉ tiêu thống kê là gì?
  Câu hỏi 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
  Câu hỏi 5. Thống kê có vai trò như thế nào?
  Câu hỏi 6. Vì sao phải ban hành Luật thống kê?
  Câu hỏi 7. Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê là gì?
  Câu hỏi 8. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thống kê thì áp dụng như thế nào?
  Câu hỏi 9. Trường hợp Luật thống kê và các Luật khác (hiện hành) cùng quy định một vấn đề liên quan đến công tác thống kê, nhưng có sự khác nhau thì áp dụng Luật nào?
  Câu hỏi 10. Phạm vi điều chỉnh của Luật thống kê so với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh kế toán và thống kê có gì khác?
  Câu hỏi 11. Đối tượng áp dụng của Luật thống kê có gì mới so với đối tượng áp dụng của Pháp lệnh kế toán và thống kê?
  Câu hỏi 12. Những điều mới về nội dung của Luật thống kê so với Pháp lệnh kế toán và thống kê?
  Câu hỏi 13. Việc hội nhập quốc tế được thể hiện như thế nào trong Luật thống kê?
  Câu hỏi 14. Đối tượng áp dụng Luật thống kê gồm những tổ chức và cá nhân nào?
  Câu hỏi 15. Khi nào người dân là đối tượng áp dụng Luật thống kê? Người dân phải làm gì khi thi hành Luật thống kê?
1 2 3 4 5 6 7