English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hệ thống chỉ tiêu thống kê  
Quyết định số 833/QĐ-TCTK ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
  Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia
  Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia