English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hệ thống Phổ biến số liệu chung 
  HỆ THỐNG PHỔ BIẾN SỐ LIỆU CHUNG
Thực hiện cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hàng năm Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành liên quan đã tiến hành cập nhật các bảng Metadata của Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS). Theo khuyến nghị của IMF, từ nay các nước tham gia GDDS sẽ cập nhật các bảng metadata theo định dạng của Khung đánh giá chất lượng số liệu - Data Quality Assessment Framework (DQAF) để từng bước tiếp cận với Chuẩn phổ biến số liệu riêng (SDDS). Thực hiện khuyến nghị trên, từ năm 2011 Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành đã tiến hành chuyển đổi, bổ sung và cập nhật các bảng metadata của Việt Nam theo định dạng DQAF thay thế cho các bảng Metadata đã phổ biến trên Website trước đây. Đồng thời, các Metadata sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật trong thời gian tới. Nội dung các bảng Metadata_DQAF của Việt Nam cập nhật đến thời điểm tháng 12 năm 2018:
  Khu vực sản xuất: Tài khoản Quốc gia
  Khu vực sản xuất: Chỉ số sản xuất công nghiệp
  Khu vực sản xuất: Chỉ số giá sản xuất
  Khu vực sản xuất: Chỉ số giá tiêu dùng
  Khu vực sản xuất: Lao động - Việc làm
  Khu vực sản xuất: Thất nghiệp
  Khu vực sản xuất: Tiền công-Tiền lương
  Khu vực tài chính Chính phủ: Các hoạt động của Chính phủ Trung ương
  Khu vực tài chính Chính phủ: Nợ Chính phủ Trung ương
  Khu vực tài chính, tiền tệ: Lãi suất
  Khu vực tài chính, tiền tệ: Khảo sát tổ chức tiền gửi
  Khu vực tài chính, tiền tệ: Hoạt động của ngân hàng trung ương
  Khu vực tài chính, tiền tệ: Thị trường Chứng khoán
  Khu vực đối ngoại: Cán cân thanh toán
1 2