English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng với Bộ, Ngành 
  Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng với Bộ, Ngành (Ban hành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008)
1