English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên đề phân tích 
  Báo cáo tình trạng trẻ em nghèo đa chiều tại Việt Nam
  Giới và tiền chuyển về của lao động di cư
  Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam
  Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam mười năm 2001-2010
  Kinh tế - xã hội thời kỳ 2006-2010 qua số liệu một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu
  NGHIÊN CỨU QUỐC GIA VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM
  TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2007
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp lần thứ ba được tiến hành vào thời điểm 1/7/2007 trên phạm vi cả nước. Mục đích của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở kinh tế, số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh tế, kết quả hoạt động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, một số thông tin về khu vực kinh tế đặc thù, cơ sở làng nghề thuộc khu vực thành thị.
  VIỆT NAM 20 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 1986-2005
  ĐỘNG THÁI VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI 2001-2005
Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005 với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng vì đây không những là kế hoạch tiếp tục thực hiện Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã được đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VIII, mà còn là kế hoạch 5 năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010. Khi triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm này, thuận lợi cơ bản là sau 15 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, thế và lực của nước ta cũng như kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đều đã tăng lên đáng kể. Những thuận lợi này tạo nên sức mạnh tổng hợp về vật chất và tinh thần để tiếp tục sự nghiệp đổi mới nói chung và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005 nói riêng. Tuy nhiên, khó khăn cũng không phải là ít. Trong khi nền kinh tế còn nhiều mặt yếu kém, thì giá cả của nhiều loại vật tư nguyên vật liệu đầu vào quan trọng như xăng dầu, sắt thép, phân bón, chất dẻo liên tục tăng; thiên tai (hạn hán, bão lũ) và dịch bệnh (dịch SARS, dịch cúm gia cầm) lại xảy ra trên diện rộng. Thêm vào đó, môi trường kinh tế thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp do tác động tiêu cực của thảm hoạ môi trường; mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc và khủng bố quốc tế.
  BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM QUA CUỘC ĐIỀU TRA 1-4-2004
Chiến lược Dân số Việt Nam 2001 - 2010 nhằm giải quyết vấn đề dân số gắn với phát triển trên cơ sở những ưu tiên phát triển của đất nước trong mười năm đầu thế kỷ XXI và định hướng của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển năm 1996 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/2000QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000. Một trong những mục tiêu cụ thể là "Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình trên thế giới vào năm 2010".
  KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 3 NĂM 2001-2003
Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005 với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ đã đặt ra có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là kế hoạch 5 năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010. Khi triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm này, thuận lợi cơ bản là sau 15 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, thế và lực của nước ta cũng như kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đều đã được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, khó khăn cũng không phải là ít. Trong khi nền kinh tế nước ta còn nhiều mặt yếu kém, kinh tế thế giới chưa ra khỏi trì trệ thì lại phải đối phó với những tác động tiêu cực của khủng bố quốc tế liên tiếp xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực; của chiến tranh Áp-ga-ni-xtan, chiến tranh I-rắc và đặc biệt là của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp SARS. Những thuận lợi và khó khăn đó đã làm cho tình hình kinh tế-xã hội 3 năm 2001-2003 của nước ta vừa diễn biến theo chiều hướng tích cực với nhiều thành tựu mới, vừa bộc lộ rõ những mặt hạn chế và bất cập.
  TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 10 NĂM 1991-2000
Đại hội Đảng lần thứ VII tiến hành vào cuối tháng 6 năm 1991 đã đánh giá những mặt làm được cũng như chưa được trong kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 và thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 với mục tiêu tổng quát là: Ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế- xã hội. Phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo tiền đề cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ 21. Tổng sản phẩm trong nước đến năm 2000 gấp đôi năm 1990. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổng quát cho kế hoạch 5 năm 1991-1995 là: Vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội, đưa đất nước cơ bản ra khỏi khủng hoảng kinh tế.
  Phân tích Kết quả điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình năm 1999
Thực hiện Quyết định số 712/1999/QĐ-TCTK ngày1/10/1999 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê; Năm 1999, cuộc điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình được triển khai trên phạm vi cả nước với quy mô mẫu 25.170 hộ ở 839 xã/phường, đại diện cho cả nước, 8 vùng và khu vực thành thị, nông thôn. Cuộc điều tra này được tổ chức thu thập thông tin theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp của điều tra viên với chủ hộ, với cán bộ chủ chốt xã/ phường. Tháng 6 năm 2000, Tổng cục Thống kê biên soạn một số chỉ tiêu chủ yếu về “Kết quả điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình năm 1999” nhằm phục vụ cho các cấp, các ngành nghiên cứu đánh giá tình hình đời sống các tầng lớp dân cư. Nội dung tài liệu gồm: Phần I : Một số nhận xét về đời sống dân cư và phân hoá giàu nghèo ở nước ta. Phần II : Đời sống dân cư: Thu nhập, Chi tiêu. Phần III : Giáo dục, y tế và đầu tư tích luỹ.
1