ࡱ>  Pbjbjqq ;Xee9". 8%9,l0UUkkkkkkkkkk$\moFk!kkk{k k k kNkkk kk k k kkyd6h> kkk0,l kDpj.Dp kDp k k kkj,lDp : Ngnh Thng k phi i mi cng tc theo tinh thn cc Ngh quyt ca ng Bi pht biu ca Ph Ch tch Hi ng B trng V Vn Kit ti L k nim 30 nm ngy thnh lp Tng cc Thng k (20/2/1956 - 20/2/1986) Ti vui mng c n d l k nim 30 nm ngy thnh lp Tng cc Thng k. Thay mt Trung ng ng v Hi ng B trng, ti phn khi cng chia vui vi cc ng ch v s trng thnh, v nhng thnh tch ng k m cc ng ch t c trong 30 nm qua. Chc cc ng ch i biu v ton th cn b cng nhn vin thng k c nc sc kho, t c nhiu thnh tch to ln hn trong thi gian ti. Thng k c vinh d ln l c quan tham mu c chc nng thu thp v tng hp thng tin gip cho ng v Nh nc lnh o v iu hnh pht trin nn kinh t quc dn. L-nin ni: Thng k kinh t x hi l mt trong nhng cng c mnh m nht nhn thc x hi . C nhn thc ng th mi c ch trng ng, bin php ng ci to n, pht trin n. Ni n thng k, ngi ta thng ni n con s, nhng ti khng quan nim thng k ch l con s. Thng k phi trn c s con s chnh xc m phn tch nhng mt tt, mt cha tt, nhng nguyn nhn v tim nng ca cc hin tng kinh t x hi, xut vi ng v Nh nc nhng kin ngh xc thc. Trong 30 nm qua, Tng cc Thng k lm c nhiu vic, c bc trng thnh ng k. Nhiu Phng Thng k huyn, qun v Cc Thng k tnh, thnh ph, c khu c lnh o cc a phng khen ngi. l s thc. Ti bit rng cn b thng k c nhiu vt v - vt v trong i sng v vt v trong cng tc. Nhng cc ng ch lnh o c nhn xt tt v cn b thng k - tt v phm cht o c, tt v nng lc, trnh qun l. Trong cng tc, cn b thng k phi phn u khc phc kh nhiu kh khn. l l d thy, v cc ng ch phi thu thp v x l thng tin, trong iu kin mt nn kinh t sn xut nh chim phn ln, c nhiu bin ng, k lut hch ton v k lut bo co khng c tn trng. Thay mt Trung ng ng v Hi ng B trng, ti biu dng nhng c gng ca cn b thng k c nc. Trong pht biu k nim 30 nm ngy thnh lp Tng cc Thng k, ng ch Tng cc trng nu ln nhng thiu st, nhc im, nhng tn ti hin nay ca Tng cc Thng k. Nhng hn ch mt mt do nguyn nhn ch quan ca Tng cc Thng k, ca mi ng ch, nhng mt khc cing l khuyt im kh trnh khi trong iu kin tn ti c ch tp trung quan liu bao cp. D l nhng l do khch quan, nhng cc ng ch phi tm cch khc phc, phi cng nhau suy ngh) tm ra hng i, cch lm sng to cho lao ng ca mnh c hiu qu thit thc, phc v c lc c ch qun l mi. ng v Nh nc ang mong i cc ng ch rt nhiu. Cc ng ch phi c gng nhiu hn na, c gng vt bc thc hin chc nng tham mu cho cc cp cc lnh o, to ra bc chuyn bin mi pht trin nn kinh t quc dn, thc hin c ch hch ton kinh t kinh doanh x hi ch ngh)a. Ti xin gi cc ng ch mt s suy ngh): Lu nay nhiu ngi vn ni v vai tr ca thng k, c cn b thng k cing ni iu , nhng rt tic l cha nhn thc ht ci tm quan trng , nn cha s dng n mt cch c hiu qu. Thng k phi trung thc, hch ton phi trung thc, nhng trong thi gian qua c nhng trng hp, chnh hch ton v thng k li l cng c hp php ho s khng trung thc. khng phi l ton b, nhng khng phi t. Thng k phc v vic lp k hoch v kim tra tnh hnh thc hin k hoch. Nu s liu thng k khng trung thc, khng khch quan th k hoch v hon thnh k hoch cing ch l hnh thc, thm ch ngi ta da vo , ly lm tm bnh phong hp php lm nhng vic sai tri, tn hi n li ch chung. Hin nay, ng v Nh nc ta xc nh i mi c ch qun l kinh t, xo b hnh chnh quan liu bao cp, chuyn hn sang hch ton kinh doanh x hi ch ngh)a, ly k hoch lm trung tm. Cc ng ch phi c cch lm sng to phc v thit thc nht cho cng tc k hoch ho. U ban k hoch Nh nc ang nghin cu i mi cng tc k hoch ho. Ngnh Thng k phi suy ngh) i mi cng tc thng k theo tinh thn cc Ngh quyt ca ng. Ti nghe ng ch Tng cc trng bo co v ni dung, kt qu hi ngh tng kt cng tc thng k 5 nm 1981-1985 v bn phng hng nhim v cng tc 5 nm ti. Cc ng ch dnh nhiu thi gian tho lun cng vic lm. Ti nht tr vi phng hng c hi ngh kt lun. Cc ng ch cn lm v phi c gng lm cho c. pr %+0JCPOP缤ydMdKd4d,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH U,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH +h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH /h=0h&V5CJOJPJQJ^JaJmH sH +h=0h&V5OJPJQJ^JaJmH sH )h=05CJ&OJPJQJ^JaJmH sH /h=0h&V5CJ&OJPJQJ^JaJmH sH J %L)+V6}}}}$ 7d((1$9DH$`7a$gd=0$ 7d((1$9DH$`7a$gdHD$ d1$9DH$a$gd=0$d1$9DH$a$gd=0$ d1$9DH$a$gd=0Ti thng nghe cc ng ch ni v ba mt kp thi, chnh xc v y ca thng tin thng k. Ti cho rng trc ht thng tin thng k phi bo m kp thi. iu ny rt quan trng bi v phc v khng kp thi th t hiu qu, thm ch khng c hiu qu, khng c tc dng. Nn kinh t quc dn nc ta chuyn bin v cha n nh. Vic lnh o, ch o i vi nhng hin tng kinh t x hi khng n nh nh vy i hi phi nhanh, phi kp thi. Mun lm tt yu cu ny, cc ng ch phi nhy bn nm bt tnh hnh, ch ng bo co tnh hnh v nu cc kin ngh cn thit. Mt khc, cc ng ch cing cn on bit yu cu ng v Nh nc ang cn ch ng thu thp v tng hp thng tin cn thit khi hi s bo co c ngay. Ni tm li, cc ng ch phi nhy bn, ch ng v sng to. Thng tin thng k phi kp thi nhng cing phi chnh xc. Kp thi m khng chnh xc s nguy him v d dn n nhng nhn nh, nh gi sai lm v ra ch trng bin php sai lm. Ni iu ny chng ta d nht tr. Vn t ra l phi lm g to ra s liu chnh xc. trn ti ni l phi trung thc. Cn b thng k trung thc l s cn thit, nhng cha . Phi lm cho mi ngi lao ng trung thc, ghi chp cc chng t ban u mt cch trung thc. Nc ta l mt nc nng nghip, sn xut nh cn ph bin v ang c nhiu bin ng; v vy, cn bm st cc c s. Cc ng ch cn bn bc vi cn b, cc ngnh, cc cp c bin php thit thc, hng dn, gip n v, c s tng cng v cng c ghi chp ban u, cng c hch ton, to ra ngun thng tin chnh xc. Thng tin thng k cn c yu cu l phi y . Vy, nn hiu nh th no l y ? y phi ph hp vi trnh hch ton, trnh cn b ca n v c s v cc c quan cp trn, ph hp vi phng tin v kh nng x l thng tin, ph hp vi yu cu ca ngi lnh o, iu hnh. Ch bo co thng k hin nay ca cc ng ch cn kh nng n, nhiu ngi ku ca. Cc ng ch cn r sot li nhu cu thng tin ca mi cp, tinh gin nhng thng tin tha hoc qu t m, mc chnh xc qu thp. Mt khc, phi b sung kp thi nhng thng tin cn thit khc. Cc ng ch cing phi r sot li ng i ca thng tin, nh r thng tin no cn i tun t theo tng cp, thng tin no phi i thng ln Trung ng. Phi c bit ch n nhng thng tin c tm quan trng chin lc, n nh phng php tnh ton ca nhng thng tin . Cc ng ch lo to ra mt bc chuyn bin mi trong chuyn mn ph hp vi c ch qun l mi, ng thi cc ng ch cing lo cng tc t chc cn b, lo my tnh, lo nhiu vic khc. Cn phi cn nhc xem lo n mc no l phi, l . Ring cng tc t chc cn b l mt khu cng tc cc k quan trng. Cc ng ch cn phi c t chc hp l, c nhng ng ch lnh o gii, cn b gii, th mi c th hon thnh c nhim v cng tc chuyn mn m ng v Nh nc giao cho. Cc ng ch phi khn trng r sot li chc nng, nhim v ca tng t chc, tng cn b, b tr li i ngi cn b, tng cng cho cc khu cng tc mii nhn. Trong vic sp xp, b tr cn b cn mnh dn bt nhng ngi c phm cht o c tt, c nng lc chuyn mn ph hp vi yu cu ca c ch qun l mi. Sp xp li ngi v vic, mi ngi u pht huy cao , kh nng cng hin ca mnh, c ln, c xung t v tr ny chuyn sang v tr khc. Tt nhin cc ng ch cn tho lun thng nht vi nhau, phi lng nghe kin ca cn b, v trc ht xut pht t nhu cu ca cng tc. Ngh quyt hi ngh ln th 9 Ban chp hnh Trung ng ng (kho V) ghi kin ton h thng thng tin kinh t cc c quan lnh o ng v Nh nc nm tnh hnh kinh t x hi nhanh chng, y ng s tht . Sp ti, Tng cc Thng k s trin khai thc hin Ngh quyt Trung ng. Cc ng ch phi lm, lm nhiu vic, cc ng ch phi nng ng, sng to, lnh o cc cp phi theo st yu cu, nhim v chnh tr lm tt. Ti tin tng cc ng ch lnh o Tng cc Thng k cng ton th cn b cng nhn vin trong ngnh s ginh c thng li mi trn mi mt cng tc.   PAGE \* MERGEFORMAT 3 V6<JCKPOPPPPPPPPPPPPP$a$ dgdeq$7((1$9DH$`7a$gd#V$ 7d((1$9DH$`7a$gdCa$ 7d((1$9DH$`7a$gdHDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPǴ{wsd`sheqheqheqCJOJQJaJhdhHD0jhHDhHN}CJOJQJUaJmHnHu!hCaCJOJQJaJmHnHuhHDhHDCJOJQJaJ%jhHDhHN}CJOJQJUaJhK:jhK:U+h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH +h&VhCa5CJOJPJQJaJmH sH PPPPPP$7((1$9DH$`7a$gd#V$a$9 0&P 1h:pHD. A!"n#n$n% j 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J HN}Normal dCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List fBf &V Body Textdhx1$9DH$a$ CJOJPJQJ^JaJmH sH TT &VBody Text Char CJOJPJQJ^JaJmH sH xCx &VBody Text Indentdhx1$9DH$^ha$ CJOJPJQJ^JaJmH sH b!b &VBody Text Indent Char CJOJPJQJ^JaJmH sH j>2j &VTitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH PAP &V Title Char#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH pJRp &VSubtitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJOJPJQJ^JaJmH sH VaV &V Subtitle Char#5CJOJPJQJ^JaJmH sH >@r> eq0HeaderdB#.. eq0 Header Char> > eq0FooterdB#.. eq0 Footer CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] h" X ***--0PP*V6PP)+ $&0!?R$%s5;9gR$lgI@4R$`\f ?vk# AA@0( B S ?h"1 i"i"8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdate XZ1956220DayMonthYear !$%)*./3478<=BCFGKMPQUVZ[^_bcfgkloptuwx~ #$&(,-0167;<@ACDGHLMOPVX[\`aefjkopstwx{|  %&()+,01459;>?CDIJOPTX[\_`efjkopsuz{}~ $%'(+.3467;<>?ABEFHILMRSXY]^`aefhimnpquvz{}~ !%&*+013478:?ACHIKLPQUVXY[`bchilmoptuyz "&'*+013467:;?@EFJLNOQRVW]^cdhikmrsxy~ !$%'(-.12679:=>@AFGKLOQVWZ[_`cdhilmoptuxy|}  !#$&'+-/03489<=ABEFJKMNPQSTY_deijnorsvw{|~ #$)*/02378;<?@BCHIKLNOSV[\`aefhimqtuyz       " ( ) - . 1 2 6 7 : ; ? @ C D I J L N Q R U V Z [ ^ ` e f i j n o s t v w } ~      " # ' ( + , 0 1 3 4 7 8 : ; @ A C E I J M N R S V W Y Z ] ^ a b f g j k o p r s w x { |       ! % & * + / 0 4 5 9 : = > A B E F I J M N R S V X [ \ ^ _ c d j k o p s t x y ~       # $ ' ( + , 1 2 4 6 8 9 < = ? @ E F H I M N Q R V W Y [ ` a d e i j l m q r v w { |      # % * + / 0 4 5 7 8 = > @ A D E G H L M O P R S V W [ \ _ ` b c h i n o s u w x } ~  #$(),-/05689=>CDFGLMQRUVXY]^bdhilmrsuvyz}~ "#%'*+-.2389=>BCFGJLRSV\`aefjkpqstwx{|  !$%(),-125689>?BDIJOPRSWX[\`acdghklpqtuz{}~ !"%&*,125689<=?@CDINSTVX[\_`dejknoty~  #$()+,2378:;?@BCGIMNRSVX[\_`cdghmnrsxy}~  #$&'*+./348"',12459:=>BCHIMNRSXY\^abfgijopuvyz|}  !$%'(*+/0569=ABEFHILMOPTUZ[_adeghmnpqvw{|~CHMRSUVYZ\]`adeghlmpqsuxz}~ #$&')*/589<=@ADEHILMRSWX[]abfhklnorsvw|} "#%&(*-.0167:;>?CEHIMOSTV\_`dejkpuxy~  $%()-.1478=>CHJKNOSTYZ_`dfhimntuyz~  #$'(*+/0346;>?CHMNRSWY\]abefjknruvyz}~ !"$%)+./23569:>?DEIJOPRSWX[\bcfgijnoqruvz{ !"&(-.2367:<>?BCFGIJMNRSVWYZ]^cdijlmqrvwz{~ !#$')+,124578;<?@FLNORSWY\]bcfgklopstxy}~    " & * , - 0 2 6 7 ; < > ? D E J O S T V W Y Z ] ^ ` a e f j k n o s t v w z { !!! ! !!!!!!!!!!!$!%!*!+!/!1!4!5!9!:!=!>!B!C!G!H!L!N!R!S!V!X!\!]!`!a!d!e!h!i!m!n!r!s!v!w!z!{!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" """""""" "!"%"&")"*"-"."2"3"6"9"E"`"i"%)'lm^ a t u ~MWXHIC"]^:;<pCtu]a !n!r!!8"9";"<">"?"A"B"D"E"f"i"333333333333333333333333333333333333333337"8"9"E"`"i"7"8"i" 1t #VNv*}.U/=08>G97J9M_CaHN}TZ]dZK: `*eqFHD&V9";"@7"7"U7"7"h"hh0UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1hb'b'>>!n20("(";@P $P&V2!xx Phm Tin NamdOh+'0Ex  (Phạm Tiến NamNormald2Microsoft Office Word@F#@\6@\6GhD Rt5 # &" WMFC Gglah Rt EMFg pv .`  ah% % Rp@Times New Roman dN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew Roman2_%LL{_%tdv% % % TT' -W ݗ@ē@' LahP 1!ah" Rp@"CalibridN]LN] y_ z_ _X%7.@Calibrd3_pX2_%LL{_%tdv% % % TTݗ@ē@LahP 6!ah" Rpb@"Arial dN] LN] y_ z_X3.*Cx Arial_pX2_%LL{_%tdv% % % Tpoݗ@ē@oLahXNgnh raXaa,TTݗ@ē@LahPTa TTIݗ@ē@LahPha TTJݗ@ē@LahP` T|4 ݗ@ē@Lah\ng k pha`,XX,aa TT5 ݗ@ē@LahPX Rpb@"ArialdN] LN] y_ z_X3.*Cx Arial_pX2_%LL{_%tdvdv% % T` E ݗ@ē@LahTi ,,a Rpb@"Arialz_X3.*Cx @v͢buN?"0͢uP͢͢?͢٠]6<163ؠ]q<46036qx͢נ]6dv% % ( TTF ݗ@ē@LahPa T` ݗ@ē@LahTi m,+ TT ݗ@ē@LahPp T ݗ@ē@ Lah`i cng tc,,Xaaa,5XX % ( TT5ݗ@ē@LahP X!ah" % % % Xb TXݗ@ē@Xb Lahdtheo tinh th5aXa,5,`a,5a TT ݗ@ē@XbLahPW Tp ݗ@ē@XbLahXn cc a,XXX, TT @ ݗ@ē@ bLahPNrA b TXA ݗ@ē@A bLahPghaa TT . ݗ@ē@A bLahP, Td/ r ݗ@ē@A bLahT quy,`bV TTs ݗ@ē@A bLahPX T` ݗ@ē@A bLahTt c5,X TT ݗ@ē@A bLahPa TX hݗ@ē@A bLahPa X, ibRpb@"ArialdN] LN] y_ z_X3.*Cx Arial_pX2_%Lx͢Mvx͢5Nv0dv% % TTiݗ@ē@ibLahPr % ( b TT2ݗ@ē@bLahPX TX3ݗ@ē@bLahPngba Rp@"Arial dN] LN] y_ <z_X3.*Cx ArialdK`2_%LL{_%t<dv% % % TT (vݗ@ē@bLahP 3!ah" Rp@"Arial dN] LN] y_ \z_X3.*Cx Ariald3_pX2_%LL{_%t\dv% % % TT' ^ ݗ@ē@' LahP 8!ah" % % % L Tx`ݗ@ē@L LahdBi pht biB38838 TTy`ݗ@ē@LLahP3 T`/ `ݗ@ē@LLahTu c73 TT0 g `ݗ@ē@LLahP8 T|h `ݗ@ē@LLah\a Ph Ch2=88B8 TT + `ݗ@ē@LLahP8 TX, d `ݗ@ē@LLahP t &" WMFC 'gTTe ~ `ݗ@ē@LLahP Td D `ݗ@ē@LLahTch H37B TTE | `ݗ@ē@LLahP8 Rp@"ArialdN] LN] y_ <z_X3.*Cx ArialdK`2_%LL{_%t<dvdv% % T`} `ݗ@ē@LLahTi 8 Rp@"Arialz_X3.*Cx @v͢buZ?"0͢u\͢͢?͢٠]6<163ؠ]pq<4636qx͢נ]p6dv% % ( TT `ݗ@ē@LLahP8 Td `ݗ@ē@LLahTng B88B TT "`ݗ@ē@LLahP7 Rp@"ArialѢf ̢u !L(?f Ѣ͢u !LѢf h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td#`ݗ@ē@LLahT tr$C Rp@"ArialL(?f Ѣ͢u !LѢ7P` 2͢bun?"/0͢up͢͢?͢٠]6<16aؠ]q<46a6qx͢נ]6dv% % ( TT`ݗ@ē@LLahPA TxW`ݗ@ē@LLah\ng V V88=7= Rp@"ArialV V ̢u !L(?p Ѣ~?"0͢u&7͢͢?͢٠]6<16ؠ]'`f<46P6`fx͢נ]'6dv% % ( TlX8`ݗ@ē@LLahXn Ki38B Rp@"ArialKi(?p Ѣ~?"0͢u&77P`͢? 2͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16{ؠ]XFq<46P{6qx͢נ]XF6dv% % ( TT9j`ݗ@ē@LLahP2 TTk`ݗ@ē@LLahPt % ( TT`ݗ@ē@LLahP 3 % % % TT_ݗ@ē@LahPt TT_Lݗ@ē@LahP3 T`M_ݗ@ē@LahTi L8 TT_ݗ@ē@LahP3 TX_7ݗ@ē@LahP k3 TT8_hݗ@ē@LahP1 T`i_ݗ@ē@LahT ni8 TT_ݗ@ē@LahP3 Rp@"ArialdN] LN] y_ <z_X3.*Cx ArialdK`2_%LL{_%t<dvdv% % T_ ݗ@ē@Lahxm 30 nm ngy thnh lR3283Q88418388 Rp@"Arial0 nm ngy thnh lX3.*Cx @v͢buV?"/0͢uX͢͢?͢٠]6<16Fؠ]Иaf<46@F 6afx͢נ]И 6dv% % ( TT _ ݗ@ē@LahP3 T` _ ݗ@ē@LahTp T77 TT _ ݗ@ē@LahP8 Td _ ݗ@ē@LahTng c883 TT _ ݗ@ē@LahP8 Td _ ݗ@ē@LahTc Th378 TT _ ݗ@ē@LahP8 TX _0 ݗ@ē@LahPng88 % ( TT1 _J ݗ@ē@1 LahP TK _ݗ@ē@K Lahhk (20/2/1956 333233332TT_ݗ@ē@LahP-TT_ݗ@ē@LahP T_ݗ@ē@ Lah`20/2/1986)3323333Rp@Times New Roman dN] LN] y_ |z_XG*Ax Times ew Roman2_%LL{_%t|dv% % % TTYݗ@ē@LahP 6!ah" Rp@Times New Roman &" WMFC gdN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew Roman2_%LL{_%tdv% % % TTLݗ@ē@5LahP -!ah" Rp@Times New Roman dN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew Roman2_%LL{_%t dv% % % Trݗ@ē@ Lah`Ti vui mL?#,?>#,` TTrݗ@ē@LahPD Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Tlr'ݗ@ē@LahXng ??,>D Rp @Times New Roman_XG*Ax @v͢bu0?"/0͢u2͢͢?͢٠]6<16{ؠ]XFq<46({6qx͢נ]XF6dv% % ( TT'riݗ@ē@LahPB Rp @Times New RomanѢ2P ̢u !(?2P Ѣ͢u !Ѣ2P h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T`ir ݗ@ē@LahTc 7,? Rp @Times New Roman(?2P Ѣ͢u !Ѣ70`*͢bu8?"0͢u:͢͢?͢٠]6<164ؠ] q<46046qx͢נ] 6dv% % ( TT rAݗ@ē@LahP7 T`Brݗ@ē@LahTn d?,? TTr0 ݗ@ē@LahPD TX0 r} ݗ@ē@LahP l+# TT~ r ݗ@ē@LahP7 TX r ݗ@ē@LahP k,? TT r] ݗ@ē@LahP> T`^ r ݗ@ē@LahT ni,?# TT r" ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanѢV ̢u !(?V Ѣ͢u !ѢV h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T# rݗ@ē@Lahxm 30 nm ngy thnh la,??+?7`,??7>,#?7??,# Rp @Times New Roman0 nm ngy thnh l͢u !Ѣ70`*͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16Fؠ]Иaf<46@F 6afx͢נ]И 6dv% % ( TTrݗ@ē@LahP7 T`rݗ@ē@LahTp T?,L TTr ݗ@ē@LahP> T` rݗ@ē@LahTng ?> % ( !ah"  TTݗ@ē@LahPc7 TT:ݗ@ē@LahP? Td;.ݗ@ē@LahTc Th72L? TT/mݗ@ē@LahP? Tnwݗ@ē@ Lahhng k. Thay m??2?72L?7>3` TTxݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T ݗ@ē@Lahht Trung ng #3L*???2DA??1Z Rp @Times New Romanrung ng XG*Ax @v͢buX?"/0͢uZ͢͢?͢٠]6<16R_ؠ]Xuf <46R_6 ufx͢נ]X6dv% % ( TT / ݗ@ē@LahP7 Tx/ ݗ@ē@Lah\ng v H??2?72Z TT ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanѢj ̢u !(?j Ѣ͢u !Ѣj h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T` &" WMFC gݗ@ē@LahTi #2? Rp @Times New Roman(?j Ѣ͢u !Ѣ7`*͢bup?"0͢ur͢͢?͢٠]6<16ؠ]q<466qx͢נ]6dv% % ( TT ݗ@ē@LahP> Td ݗ@ē@LahTng B?>2S TT2ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanѢ| ̢u !(?| Ѣ͢u !Ѣ| h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td3ݗ@ē@LahT tr2#*D Rp @Times New Roman(?| Ѣ͢u !Ѣ7`*͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16bؠ]q<46b6qx͢נ]6dv% % ( TT8ݗ@ē@LahPB T|8ݗ@ē@Lah\ng, ti >?2#>" % ( !ah" * TXBGݗ@ē@*LahPph?? TTCzGݗ@ē@*LahP7 TdzdGݗ@ē@*LahTn kh?.?? TTeGݗ@ē@*LahPB T%Gݗ@ē@*Lahpi cng chia vui v"/7?>?/7?"7/??#.? TT&hGݗ@ē@*LahPB Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Txh Gݗ@ē@*Lah\i cc #/777/? Rp @Times New Romanc XG*Ax @v͢buT?"0͢uV͢͢?͢٠]6<16ؠ] (`f<46P6`fx͢נ] (6dv% % ( TT Gݗ@ē@*LahP> T| Gݗ@ē@*Lah\ng ch v?>/7?#/? TT Gݗ@ē@*LahP7 TX S Gݗ@ē@*LahP s.1 TTT Gݗ@ē@*LahPD Rp @Times New RomanѢn ̢u !*(?n Ѣ͢u !*Ѣn h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td W Gݗ@ē@*LahT tr.#*D Rp @Times New Roman*(?n Ѣ͢u !*Ѣ70`*͢buv?"/0͢ux͢͢?͢٠]6<16bؠ]q<46b6qx͢נ]6dv% % ( TTW Gݗ@ē@*LahPA T Gݗ@ē@* Lahdng thnh, v??."?7??.? TTGݗ@ē@*LahP7 T`Gݗ@ē@*LahT nh/?> TT Gݗ@ē@*LahPD T` Gݗ@ē@*LahTng >> % ( !ah" Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv0dv% % T^Fݗ@ē@Lahpthnh tch ng k#?7??)##7?*?7>?*? Rp @Times New Romannh tch ng kXG*Ax @v͢bu4?"/͢͢F^vPp ٠]6<16ؠ]{cf<46 6cfx͢נ]{ 6dv% % ( TTG^}ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanѢ6X ̢u !(?6X Ѣ͢u !Ѣ6X h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T~^wݗ@ē@ Lah` m cc )a7*877*? Rp @Times New Roman cc ?6X Ѣ͢u !Ѣ7`*͢buH?"/0͢uJ͢͢?͢٠]6<16'ؠ]f<46'&" WMFC g6fx͢נ]6dv% % ( TTx^ݗ@ē@LahP? % ( Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv0dv% % T|^_ ݗ@ē@Lah\ng ch ??*7?#)? Rp @Times New Romanch XG*Ax @v͢bub?"0͢ud͢͢?͢٠]6<16ؠ]P(`f<466`fx͢נ]P(6dv% % ( TX` ^ ݗ@ē@LahP 7* Rp @Times New Roman*Ax @v͢bub?"0͢u7`͢?*4͢vf?"0͢u&7h͢͢?͢٠]6<16(ؠ]hq<<46`(6<qx͢נ]h6dv% % ( TT ^ ݗ@ē@LahP? Rp @Times New Roman7`͢?*4͢vf?"0͢u&770`͢?*͢buh?"0͢uj͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<46(6<qx͢נ]h6dv% % ( TT ^7 ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanѢj ̢u !(?j Ѣ͢u !Ѣj h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td7 ^ ݗ@ē@LahTt #*?D Rp @Times New Roman(?j Ѣ͢u !Ѣ70`*͢bur?"/0͢ut͢͢?͢٠]6<16bؠ]0q<46b6qx͢נ]06dv% % ( TT ^I ݗ@ē@LahPB Rp @Times New RomanѢt ̢u !(?t Ѣ͢u !Ѣt h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TI ^ݗ@ē@Lahc trong 30 nm qua. Chc 7*#)?>?*>?)?7`*??7*S??8 % ( !ah" rRp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv0dv% % Tlݗ@ē@rLahXcc 777%? Rp @Times New Roman _XG*Ax @v͢bu?"͢͢F^vPp ٠]6<16{ؠ]XFq<46{6qx͢נ]XF6dv% % ( TT ݗ@ē@rLahP? Rp @Times New RomanѢ( ̢u !r(?( Ѣ͢u !rѢ( h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T| ݗ@ē@rLah\ng ch ??%7?#%? Rp @Times New Romanch (?( Ѣ͢u !rѢ70`*͢bu.?"0͢u0͢͢?͢٠]6<16ؠ]p(`f<466`fx͢נ]p(6dv% % ( TTݗ@ē@rLahP7 Tdݗ@ē@rLahTi bi#$?# TTݗ@ē@rLahP7 T ݗ@ē@r Lahdu v ton th?%?7%#?7?$#? TT! W ݗ@ē@rLahP7 TpX ݗ@ē@rLahX cn b%77?%> TT ݗ@ē@rLahP? T }ݗ@ē@rLahp cng nhn vin th%7?>?%>?7?%?#7?$#> TT~ݗ@ē@rLahP? Tx0ݗ@ē@rLah\ng k c?>%?7%7 TT1hݗ@ē@rLahP7 Rp @Times New RomanѢ ̢u !r(? Ѣ͢u !rѢ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T`hݗ@ē@rLahT n%?D Rp @Times New Romanr&" WMFC g(? Ѣ͢u !rѢ70`*͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16?ؠ]Hq<460?6qx͢נ]H6dv% % ( TTRݗ@ē@rLahPB TXRݗ@ē@rLahPc 7 % ( !ah"  TT2 ݗ@ē@ LahPs1 TT:2 ݗ@ē@ LahPD Tl:L2 ݗ@ē@ LahXc kho7??? TTM2 ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T`2 ݗ@ē@ LahT, ? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu(?"0͢u*͢͢?͢٠]6<16?ؠ]Xq<46H?6qx͢נ]X6dv% % ( TT82 ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomanѢ*@ ̢u ! (?*@ Ѣ͢u ! Ѣ*@ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td82 ݗ@ē@ LahTt #?D Rp @Times New Roman (?*@ Ѣ͢u ! Ѣ7`*͢bu2?"/0͢u4͢͢?͢٠]6<16cؠ]`q<46 c6qx͢נ]`6dv% % ( TT?2 ݗ@ē@ LahPB Tl?52 ݗ@ē@ LahXc nhi7??# TT6l2 ݗ@ē@ LahP7 Tm| 2 ݗ@ē@ Lahpu thnh tch to l?"?7??"#7?#?" TT} 2 ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New RomanѢd ̢u ! (?d Ѣ͢u ! Ѣd h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T 2 ݗ@ē@ Lahhn hn trong th??B?#)?>?#? Rp @Times New Romann trong th Ѣ͢u ! Ѣ7`*͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16R_ؠ]Xuf <46R_6 ufx͢נ]X6dv% % ( TT 2 ݗ@ē@ LahPA T| 2 ݗ@ē@ Lah\i gian t#?"7?# TT!c2 ݗ@ē@ LahPB TXc2 ݗ@ē@ LahPi.# % ( TT2 ݗ@ē@ LahP 9!ah"  TX[ ; ݗ@ē@ LahPThL? TT<[ z ݗ@ē@ LahP? T{[ ݗ@ē@ Lahlng k c vinh d>?%?7%7?%?"??$> TT[ ݗ@ē@ LahPD TX[ ݗ@ē@ LahP l%# TT [ b ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Tb[ 2 ݗ@ē@ Lahn l c quan tham mu c ch?%#7%7B%??7?%">8`&`D?%7?%7? Rp @Times New Roman c quan tham mu c chXG*Ax @v͢but?"/0͢uv͢͢?͢٠]6<16Bؠ]Pfj<46B 6jfx͢נ]P 6dv% % ( TT3[ w ݗ@ē@ LahPD Rp @Times New RomanѢv ̢u ! (?v Ѣ͢u ! Ѣv h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tw[ ݗ@ē@ Lahhc nng thu th7%?8??%"??%"? Rp @Times New Romanng thu th Ѣ͢u ! Ѣ70`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16R_ؠ]Xuf <46R_6 ufx͢&" WMFC gנ]X6dv% % ( TT[ J ݗ@ē@ LahP7 TXJ[ ݗ@ē@ LahPp ? % ( !ah" o Td ݗ@ē@o LahTv t?7)# TT ݗ@ē@o LahP> TX A ݗ@ē@o LahPng?> TTB j ݗ@ē@Bo LahP )ko TTk ݗ@ē@ko LahPh? TT ݗ@ē@ko LahPA Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T ݗ@ē@ko Lahxp thng tin gip cho ?)"?>?>)"#?(?#>?)7>?)Z Rp @Times New Romanhng tin gip cho XG*Ax @v͢bub?"0͢ud͢͢?͢٠]6<16Fؠ]Иaf<46@F 6afx͢נ]И 6dv% % ( TT ݗ@ē@ko LahP7 Rp @Times New RomanѢd ̢u !ko (?d Ѣk͢u !o Ѣd h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T y ݗ@ē@ko Lahdng v Nh n>?(>7)Z?7)?D Rp @Times New Romanv Nh n Ѣk͢u !o Ѣ7`*͢bu|?"/0͢u~͢͢?͢٠]6<16ؠ]`?lf<466lfx͢נ]`?6dv% % ( TTy ݗ@ē@ko LahPB Tx ݗ@ē@ko Lah\c lnh 7)#7>?) Rp @Times New Romannh ̢u !ko (?~ Ѣ?"0͢u&7͢͢?͢٠]6<16ؠ]@)`f<46P6`fx͢נ]@)6dv% % ( TT Y ݗ@ē@ko LahP? Rp @Times New Romano (?~ Ѣ?"0͢u&77`͢?*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TTZ ݗ@ē@ko LahP6 Rp @Times New RomanѢ ̢u !ko (? Ѣk͢u !o Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tx ݗ@ē@ko Lah\o v i?)?7(?# Rp @Times New Roman i(? Ѣk͢u !o Ѣ7`*͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16ؠ])`f<46P6`fx͢נ])6dv% % ( TT . ݗ@ē@ko LahP7 Tx/ ݗ@ē@ko Lah\u hnh >)?7>? % ( !ah"  T| .0 ݗ@ē@ Lah\pht tri??7###)# TT/ e0 ݗ@ē@ LahP7 T`f 0 ݗ@ē@ LahTn n?#? TT =0 ݗ@ē@ LahP7 T|> 0 ݗ@ē@ Lah\n kinh t?#>#>?#" TT 0 ݗ@ē@ LahP7 T` 0 ݗ@ē@ LahT qu#?? TT 0 ݗ@ē@ LahP? T 0 ݗ@ē@ Lah`c dn. L7#?7?#L7 TT 0 ݗ@ē@ LahP-* Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%> x͢Mvx͢5Nv> 0dv% % Tl 0 ݗ@ē@ LahXnin ?#?"? Rp @Times New Roman _XG*Ax @v͢but?"0͢uv͢͢?͢٠]6<16|ؠ]XFq<46|6qx͢נ]XF6dv% % ( T 0 ݗ@ē@ Lah` ni: Th7#??##"8L? TT 0 ݗ@ē@ LahP&" WMFC gg> T x0 ݗ@ē@ Lahdng k kinh t??"?7#>#??## TTy 0 ݗ@ē@ LahP7 Tl 0 ݗ@ē@ LahX x h#?7#> TT 0 ݗ@ē@ LahP? Tl 0 ݗ@ē@ LahXi l ###7 % ( !ah"  TTH $ ݗ@ē@ LahPm` TT%H c ݗ@ē@ LahP? TdH k ݗ@ē@ Lah`t trong nh#/#*???.?? TTlH ݗ@ē@ LahPC TH ݗ@ē@ Lah`ng cng c??/7???/7 TTH ݗ@ē@ LahP? TXH ݗ@ē@ LahP m/` TTH ݗ@ē@ LahP7 TdH ݗ@ē@ LahTnh m??/a TT H ݗ@ē@ LahP7 T` H ݗ@ē@ LahT nh/@? TT H ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T` H u ݗ@ē@ LahTt #/? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu^?"0͢u`͢͢?͢٠]6<16?ؠ]q<46?6qx͢נ]6dv% % ( TTv H ݗ@ē@ LahP7 T` H Y ݗ@ē@ LahT nh/?? TTZ H ݗ@ē@ LahP7 Td H ` ݗ@ē@ LahTn th?/#? TTa H ݗ@ē@ LahPD Tp H ݗ@ē@ LahXc x h7/>7/? TTH , ݗ@ē@ LahP? T-H ݗ@ē@ Lah`i . C nh#7/S?/?? TTH K ݗ@ē@ LahP7 TXKH ݗ@ē@ LahPn > % ( !ah" \ TX &y ݗ@ē@\ LahPth#? TT' ky ݗ@ē@\ LahPD Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Tk Hy ݗ@ē@\ Lah`c ng th7&>?>?&"? Rp @Times New Romanng thXG*Ax @v͢bu*?"0͢u,͢͢?͢٠]6<16)ؠ]f<46)6fx͢נ]6dv% % ( T`I y ݗ@ē@\ LahT m#&` TT 4y ݗ@ē@\ LahPB Tx4 y ݗ@ē@\ Lah\i c ch#&8?&7? TT y ݗ@ē@\ LahP? Rp @Times New RomanѢBp ̢u !\ (?Bp Ѣ͢u !\ ѢBp h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T y ݗ@ē@\ Lahl trng ng, bi%#*DA??%?>??%?# Rp @Times New Romanng ng, biѢ͢u !\ Ѣ70`*͢bub?"/0͢ud͢͢?͢٠]6<16ؠ]cWf<466Wfx͢נ]c 6dv% % ( TT @ y ݗ@ē@\ LahP7 Rp @Times New RomanѢd ̢u !\ (?d Ѣ͢u !\ Ѣd h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TA ; y ݗ@ē@\ Lah`n php ?&>?7?%?? % ( < \ Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv'> 0dv% %&" WMFC Gg Td< y ݗ@ē@< \ LahTng >?%? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16cؠ]q<46c6qx͢נ]6dv% % ( TT Sy ݗ@ē@< \ LahP7 TXT y ݗ@ē@< \ LahP c&7 TT y ݗ@ē@< \ LahP7 T` Sy ݗ@ē@< \ LahTi t#&# TTT y ݗ@ē@< \ LahP7 T y ݗ@ē@< \ Lahdo n, pht ?&??&>?7" % ( !ah"  T` 4 ݗ@ē@ LahTtri#*# TT5 k ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Tl ݗ@ē@ Lahdn n. Ni ?4??5Z?"5? Rp @Times New Roman. Ni XG*Ax @v͢bu0?"0͢u2͢͢?͢٠]6<16ؠ]`Fsf~<466~sfx͢נ]`F6dv% % ( TT ݗ@ē@ LahP7 Td ݗ@ē@ LahTn th?4"? TT ) ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New RomanѢ<d ̢u ! (?<d Ѣ͢u ! Ѣ<d h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T* g ݗ@ē@ Lah`ng k, ng>?4?75??D Rp @Times New Romank, ng<d Ѣ͢u ! Ѣ7`*͢buP?"/0͢uR͢͢?͢٠]6<16*ؠ]f<46P*6fx͢נ]6dv% % ( TTg ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New RomanѢR ̢u ! (?R Ѣ͢u ! ѢR h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T| 4 ݗ@ē@ Lah\i ta th"5#74#?D Rp @Times New Romana th(?R Ѣ͢u ! Ѣ7`*͢bub?"/0͢ud͢͢?͢٠]6<16ؠ]Zf<466Zfx͢נ]6dv% % ( TT4 v ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New RomanѢd ̢u ! (?d Ѣ͢u ! Ѣd h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T|v : ݗ@ē@ Lah\ng ni >?4??#4? Rp @Times New Romanni (?d Ѣ͢u ! Ѣ7`*͢but?"0͢uv͢͢?͢٠]6<16ؠ] Zf<466Zfx͢נ] 6dv% % ( TT; q ݗ@ē@ LahP7 Txr ݗ@ē@ Lah\n con s?57>?50 TT = ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New RomanѢ ̢u ! (? Ѣ͢u ! Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T> ݗ@ē@ Lahd, nhng ti 5?>D>?5"?# % ( !ah"  T4 ݗ@ē@ Lahhkhng quan ni??>??&??7?&?# TT4 ݗ@ē@ LahP7 Td4 ݗ@ē@ LahTm th`'#? TT4 ݗ@ē@ LahP? T|4 ݗ@ē@ Lah\ng k ch??&?7'7? TT4 ݗ@ē@ LahP# T4 ݗ@ē@ Lah` l con s'#7'7??'0 TT 4 ݗ@ē@ LahP? Td 4 ݗ@ē@ LahT. Th'&" WMFC 'gL? TT 4 ݗ@ē@ LahP? T| 4 ݗ@ē@ Lah\ng k ph>?'?7'>? TT 4 ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T 4 ݗ@ē@ Lahdi trn c s#'#)7?'7B'1 Rp @Times New Romanrn c sXG*Ax @v͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16ؠ]`Fsf~<466~sfx͢נ]`F6dv% % ( TT4 ݗ@ē@ LahPB Tp4 J ݗ@ē@ LahX con s'7??'0 TTK4 ݗ@ē@ LahP> TT4 ݗ@ē@ LahP % ( !ah" H T eݗ@ē@HLahchnh xc m phn tch nh7?#???77a7??7?##7??? TT .eݗ@ē@HLahPC Td- ) eݗ@ē@HLahTng m??` TT* a eݗ@ē@HLahP7 T`a eݗ@ē@HLahTt t## TT eݗ@ē@HLahP? Td eݗ@ē@HLahTt, m#a TT eݗ@ē@HLahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T| r eݗ@ē@HLah\t cha t#7?D7# Rp @Times New Romanha tXG*Ax @v͢bur?"/0͢ut͢͢?͢٠]6<16ؠ]`Zf<466Zfx͢נ]`6dv% % ( TTs eݗ@ē@HLahP? Tl eݗ@ē@HLahXt, nh#?? TT eݗ@ē@HLahPD T eݗ@ē@HLahpng nguyn nhn v ?>???>7???7??7 % ( !ah"  TX| ݗ@ē@LahPti## TT |A ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T|B|0 ݗ@ē@Lah\m nng c`2?7??27 Rp @Times New Romanng cXG*Ax @v͢bu(?"0͢u*͢͢?͢٠]6<16ؠ]Zf<466Zfx͢נ]6dv% % ( TT1|o ݗ@ē@LahP? Tpp| ݗ@ē@LahXa cc 728773 % ( TX| ݗ@ē@LahPhi?# TT|J ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % TdK|# ݗ@ē@LahTn t?2#D Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢buP?"/0͢uR͢͢?͢٠]6<16dؠ]Xq<46d6qx͢נ]X6dv% % ( TT#|e ݗ@ē@LahPA Td|F ݗ@ē@ Lah`ng kinh t??1?#>?2# TTG |} ݗ@ē@LahP7 Tl~ | ݗ@ē@LahX x h2?72? TT | ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanѢr ̢u !(?r Ѣ͢u !Ѣr h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % &" WMFC g( Td | ݗ@ē@LahTi, #2? Rp @Times New Roman=ww(= 0͢u !70`fהw87*͢buz?"0͢u|͢͢?͢٠]6<16dؠ]`q<46d6qx͢נ]`6dv% % ( TT | ݗ@ē@LahP7 T` |n ݗ@ē@LahT xu2>? TTo | ݗ@ē@LahP7 T` |9 ݗ@ē@LahTt v#2? TT:|| ݗ@ē@LahPB Rp @Times New RomanѢ ̢u !(? Ѣ͢u !Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T`||) ݗ@ē@LahTi "2Z Rp @Times New Roman(? Ѣ͢u !Ѣ70`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16aFؠ]xq<46aF6qx͢נ]x6dv% % ( TT*|a ݗ@ē@LahP7 Ta| ݗ@ē@ Lah`ng v Nh ??2?72Z?7 % ( !ah" Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nvr> 0dv% % TXHݗ@ē@LahPn?D Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu?"/͢͢F^vPp ٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TTHݗ@ē@LahPB Td]ݗ@ē@LahTc nh7?? TT^ݗ@ē@LahPC Tlݗ@ē@LahXng ki??># TTݗ@ē@LahP7 Tlݗ@ē@LahXn ngh??>? TTݗ@ē@LahP# Tx_ݗ@ē@Lah\ xc th?77#? TT`ݗ@ē@LahPD TXݗ@ē@LahPc.7 % ( TT2 ݗ@ē@LahP 9!ah" ERp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nvz> 0dv% % Tbݗ@ē@ELahtTrong 30 nm qua, TL*???"??#?7`#??7$L Rp @Times New Romanng 30 nm qua, TXG*Ax @v͢bu8?"͢͢F^vPp ٠]6<16ؠ]}cf<46 6cfx͢נ]} 6dv% % ( TT"bݗ@ē@ELahP? Td#bݗ@ē@ELahTng c??#7 TT9 bݗ@ē@ELahP? Td: bݗ@ē@ELahTc Th7#L? TT ] bݗ@ē@ELahP? Rp @Times New RomanѢN ̢u !E(?N Ѣ͢u !EѢN h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tx^ bݗ@ē@ELah\ng k >?#?7#? Rp @Times New Romank (?N Ѣ͢u !EѢ70`*͢bu\?"/0͢u^͢͢?͢٠]6<16ؠ]Zf<46P6Zfx͢נ]6dv% % ( Tp bݗ@ē@ELahX lm 7##8`# Rp @Times New Romanm 0`*͢bu\?"/0͢u7`͢?*4͢vh?"0͢u&7j͢͢?͢٠]6<16ؠ]XFq<46И6qx͢נ]XF6dv% % ( TX bݗ@ē@ELahP?D Rp @Times New Roman7`͢?*4͢vh?"0͢u&770`͢?*͢bul?"/0͢un͢͢?͢٠]6<16ؠ]&" WMFC ghq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TT bݗ@ē@ELahPB Tl bݗ@ē@ELahXc nhi7#??# TTbݗ@ē@ELahP7 Tdbݗ@ē@ELahTu vi?#?# TTbݗ@ē@ELahP7 Rp @Times New RomanѢ ̢u !E(? Ѣ͢u !EѢ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tdbݗ@ē@ELahTc, 7#? Rp @Times New RomanE(? Ѣ͢u !EѢ70`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16eؠ]q<46`e6qx͢נ]6dv% % ( Tlbݗ@ē@ELahX c 7#7@ % ( !ah" Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv؏> 0dv% % TXyHݗ@ē@LahPb?D Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu?"/͢͢F^vPp ٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TTHyݗ@ē@LahPB Rp @Times New RomanѢ ̢u !(? Ѣ͢u !Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tlyݗ@ē@LahXc tr7.#*D Rp @Times New Romanr(? Ѣ͢u !Ѣ7`*͢bu"?"/0͢u$͢͢?͢٠]6<16~ؠ]XFq<46~6qx͢נ]XF6dv% % ( TTyݗ@ē@LahPB Rp @Times New RomanѢ$4 ̢u !(?$4 Ѣ͢u !Ѣ$4 h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tyݗ@ē@Lahlng thnh ng k>?.#?7>?-?7??.? Rp @Times New Romanthnh ng kѢ͢u !Ѣ7`*͢buB?"/0͢uD͢͢?͢٠]6<16ؠ]eWf<466Wfx͢נ]e 6dv% % ( TTyGݗ@ē@LahP7 TlHyP ݗ@ē@LahX. Nhi.Z?# TTQ y ݗ@ē@LahP7 T y ݗ@ē@ Lah`u Phng Th?.E>???.L> TT y+ ݗ@ē@LahP? T, y5ݗ@ē@ Lah`ng k huy>?.?7.>?> TT6ylݗ@ē@LahP7 Tlmyvݗ@ē@LahXn, qu?.?? TTwyݗ@ē@LahP7 Tpyݗ@ē@LahXn v C?.?7.S TTyPݗ@ē@LahP? TXQyݗ@ē@LahPc 8 % ( !ah"  TXOݗ@ē@LahPThL? TTPݗ@ē@LahP? Txݗ@ē@Lah\ng k t>?'?7&# TTݗ@ē@LahP# Tݗ@ē@ Lahdnh, thnh ph>?'"?7>?'>? TTݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T`Sݗ@ē@LahT, &? Rp @Times New Romanz_̢5]q|Me@͢͢q|Me͢h]̢666q@q60͢]Ge٠]6<16aFؠ]q<46HaF6qx͢נ]6dv% % ( T&" WMFC gTTݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanѢJ ̢u !(?J Ѣ͢u !ѢJ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tx ݗ@ē@Lah\c khu 7'?>?&? Rp @Times New Romanhu (?J Ѣ͢u !Ѣ70`*͢buX?"0͢uZ͢͢?͢٠]6<16ؠ]@Zf<46P6Zfx͢נ]@6dv% % ( TX g ݗ@ē@LahP 7' Rp @Times New Roman70`*͢buX?"0͢u7`͢?*4͢v\?"0͢u&7^͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<46P6<qx͢נ]h6dv% % ( TXh ݗ@ē@LahP>D Rp @Times New Roman7`͢?*4͢v\?"0͢u&770`͢?*͢bu`?"/0͢ub͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<46`6<qx͢נ]h6dv% % ( TT , ݗ@ē@LahPB TT, b ݗ@ē@LahPc7 % ( TTc ݗ@ē@c LahP ' Tl ݗ@ē@ LahXlnh #7??& Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % TT ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu~?"0͢u͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TT ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomanѢ ̢u ! (? Ѣ ͢u !Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tx nݗ@ē@ Lah\o cc ?'777'? Rp @Times New Romanc (? Ѣ ͢u !Ѣ7`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16+Tؠ]pZf<46+T6Zfx͢נ]p6dv% % ( TToݗ@ē@ LahP" Rp @Times New RomanѢ ̢u ! (? Ѣ ͢u !Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tݗ@ē@ Lahha phng khen 7'??DA??&??7> % ( !ah" 1 TXBNݗ@ē@1LahPng?? TTCNݗ@ē@1LahPB Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % TVNݗ@ē@1 Lah`i. l s#$Z?$#7$1 Rp @Times New Roman l sXG*Ax @v͢bu,?"/0͢u.͢͢?͢٠]6<16*ؠ]f<46*6fx͢נ]6dv% % ( TTWNݗ@ē@1LahPD T`Nݗ@ē@1LahT th##? TT dNݗ@ē@1LahPD TdNݗ@ē@1 Lah`c. Ti bi7$L?#$?# TTGNݗ@ē@1LahP7 T`HNݗ@ē@1LahTt r#$* TTNݗ@ē@1LahP7 T| Nݗ@ē@1Lah\ng cn b>?$77?$> TT Nݗ@ē@1LahP? T` c Nݗ@ē@1LahT th$#> TTd Nݗ@ē@1LahP? T Nݗ@ē@1 Lahdng k c nhi>?$?7$7?$>?# TTNNݗ@ē@1LahP7 T`ONݗ@ē@1LahT&" WMFC gu v>$? TT'Nݗ@ē@1LahP7 T`'Nݗ@ē@1LahTt v#$? TTNݗ@ē@1LahP7 TTNݗ@ē@1LahP $ % ( TT1Nݗ@ē@1LahP-*TT2UNݗ@ē@21LahP $V1 TTVNݗ@ē@V1LahPv? TTNݗ@ē@V1LahP7 T`QNݗ@ē@V1LahTt v#$? TTRNݗ@ē@V1LahP7 TTNݗ@ē@V1LahP !ah" Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv> 0dv% % Txe4ݗ@ē@Lah\trong #*>??(? Rp @Times New Romanng XG*Ax @v͢bu ?"͢͢F^vPp? ٠]6<16Aؠ]Zf<46A6Zfx͢נ]6dv% % ( TT5ewݗ@ē@LahPB T`weݗ@ē@LahTi s#)0 TTe1ݗ@ē@LahP? Tx2eݗ@ē@Lah\ng v v>?)?7)> TTeݗ@ē@LahP7 T`evݗ@ē@LahTt v#)? TTweݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanѢBp ̢u !(?Bp Ѣ͢u !ѢBp h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Te ݗ@ē@Lah trong cng tc. Nhng cc )#*?>?)7?>?)#67)Z?D??)777)? Rp @Times New Romanong cng tc. Nhng cc !Ѣ70`*͢buz?"/0͢u|͢͢?͢٠]6<16Bؠ]AXf<46B 6Xfx͢נ]A 6dv% % ( TT e ݗ@ē@LahP? T e5ݗ@ē@ Lahdng ch lnh ??(7?#)#7??) Rp @Times New Romanch lnh ̢u !(?| Ѣ?"0͢u&7͢͢?͢٠]6<16ؠ]HbFsf~<46 6~sfx͢נ]HbF6dv% % ( TT6etݗ@ē@LahP? Rp @Times New Roman(?| Ѣ?"0͢u&770`͢?*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TTueݗ@ē@LahP7 Tleݗ@ē@LahXo c ?)7> % ( !ah" y TX Bݗ@ē@yLahPnh?? TTC zݗ@ē@yLahP7 Txz ݗ@ē@yLah\n xt t??7# # TT ݗ@ē@yLahP? T` sݗ@ē@yLahTt v#? TTt ݗ@ē@yLahP7 Tp ݗ@ē@yLahX cn b 77? ? TT ݗ@ē@yLahP? T` ݗ@ē@yLahT th "? TT ݗ@ē@yLahP> Tp ݗ@ē@yLahXng k ???7 TT 1 ݗ@ē@ yLahP-*TT2 Q ݗ@ē@2 yLahP R y TTR t ݗ@ē@R yLahPt# TTu ݗ@ē@R yLahP> T` 4 ݗ@ē@R yLahTt v# ? TT5 k ݗ@ē@R yLahP7 T`l ݗ@ē@R yLahT ph?? TT @ ݗ@ē@R yLahP7 Td@ 5 ݗ@ē@R yLahTm ch` 7? TT6 m ݗ@ē@R yLahP7 Rp @Times New &" WMFC gRomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T`m ݗ@ē@R yLahTt # ? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16bFؠ]q<46bF6qx͢נ]6dv% % ( TT & ݗ@ē@R yLahP7 Rp @Times New RomanѢ ̢u !R y(? ѢR ͢u !yѢ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T`& ݗ@ē@R yLahTo ? ? Rp @Times New Romany(? ѢR ͢u !yѢ7`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16bFؠ]q<46bF6qx͢נ]6dv% % ( TT ݗ@ē@R yLahPD Td ݗ@ē@R yLahTc, t7 # TT ݗ@ē@R yLahP? T` `ݗ@ē@R yLahTt v#? TTa ݗ@ē@R yLahP7 Rp @Times New RomanѢ@ ̢u !R y(?@ ѢR ͢u !yѢ@ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tx ݗ@ē@R yLah\ nng l ?7?? " Rp @Times New Romanng l(?@ ѢR ͢u !yѢ7`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16Aؠ]Zf<46A6Zfx͢נ]6dv% % ( TT 2ݗ@ē@R yLahPD T`2 ݗ@ē@R yLahTc, 7 % ( !ah" TT;ݗ@ē@LahPt# Tl;ݗ@ē@LahXrnh *#>?! Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % TT;ݗ@ē@LahP? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu&?"0͢u(͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TTO;ݗ@ē@LahP> T`P;ݗ@ē@LahT qu">? TT&;ݗ@ē@LahP7 T&o ;ݗ@ē@Lahn l. Trong cng tc, cn b?!#?"L)??>"7?>?!#77"77?"? TTp ;ݗ@ē@LahP? T` 1 ;ݗ@ē@LahT th""? TT2 o ;ݗ@ē@LahP> T|p # ;ݗ@ē@Lah\ng k ph?>"?7!?? TT$ [ ;ݗ@ē@LahP7 Td[ ;ݗ@ē@LahTi ph#!?? TTT;ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New RomanѢ ̢u !(? Ѣ͢u !Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T`S;ݗ@ē@LahTn ?"? Rp @Times New Roman(? Ѣ͢u !Ѣ70`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16bFؠ]q<46bF6qx͢נ]6dv% % ( TT*;ݗ@ē@LahP7 Td*;ݗ@ē@LahTu kh>">? TT>;ݗ@ē@LahP7 Td>;ݗ@ē@LahTc ph7"?> TTR;ݗ@ē@LahP? TXS;ݗ@ē@LahPc 6 % ( !ah"  TxR@ݗ@ē@Lah\kh nhi??7'>?# TTAR&" WMFC ggwݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % TxR[ݗ@ē@Lahtu kh khn. l l?&?>?&??7>'Z?'#7'# Rp @Times New Romanh khn. l lXG*Ax @v͢buH?"/0͢uJ͢͢?͢٠]6<16ؠ]cf<46 6cfx͢נ] 6dv% % ( TT\Rݗ@ē@LahP7 TXRݗ@ē@LahP d'? TTR/ ݗ@ē@LahP7 T`0 R ݗ@ē@LahT th'"? TT R ݗ@ē@LahP7 T R ݗ@ē@ Lah`y, v cc >'>#'777' Rp @Times New Romanv cc ̢u !(?X Ѣl?"0͢u&7n͢͢?͢٠]6<16*ؠ]f<46*6fx͢נ]6dv% % ( TT R ݗ@ē@LahP? Rp @Times New Roman(?X Ѣl?"0͢u&77`͢?*͢bun?"0͢up͢͢?͢٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TT RD ݗ@ē@LahP? TE R%ݗ@ē@ Lah`ng ch ph?>'7?#&?? TT&R]ݗ@ē@LahP7 T|]Rݗ@ē@Lah\i thu th"&#?>'#? TTRݗ@ē@LahP7 TpRDݗ@ē@LahXp v x>'?7&? TTERݗ@ē@LahPD TTRݗ@ē@LahP % ( !ah" fRp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv? 0dv% % Tݗ@ē@fLahxl thng tin, trong i#?$#>?>?$#"?$#)?>?$># Rp @Times New Romanthng tin, trong iXG*Ax @v͢bu>?"͢͢F^vPp? ٠]6<16Fؠ]af<46@F 6afx͢נ] 6dv% % ( TTݗ@ē@fLahP7 Tdݗ@ē@fLahTu ki?$?# TTݗ@ē@fLahP7 T`ݗ@ē@fLahTn m?$` TT ݗ@ē@fLahP? T` ݗ@ē@fLahTt n#$? TT ݗ@ē@fLahP7 T| Y ݗ@ē@fLah\n kinh t?$>"??$# TTZ ݗ@ē@fLahP7 TX ݗ@ē@fLahP s$1 TT ݗ@ē@fLahP7 Td ݗ@ē@fLahTn xu?#?? TT 4 ݗ@ē@fLahP7 Td4 ݗ@ē@fLahTt nh#$>? TT 6ݗ@ē@fLahP? Td7ݗ@ē@fLahT chi$6?# TT)ݗ@ē@fLahP7 Td*+ݗ@ē@fLahTm ph`$?? TT,cݗ@ē@fLahP7 T`cݗ@ē@fLahTn l?$# TT+ݗ@ē@fLahPB T`+ݗ@ē@fLahTn, ? % ( !ah"  Tp'ݗ@ē@ LahXc nhi7?)??# TT;'ݗ@ē@ LahP7 Td<'ݗ@ē@ LahTu bi?(?# TT;'ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_&" WMFC GgXG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T`<'ݗ@ē@ LahTn ?)> Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu0?"0͢u2͢͢?͢٠]6<16bFؠ]q<46bF6qx͢נ]6dv% % ( TT 'ݗ@ē@ LahP? Tl!#'ݗ@ē@ LahXng, k>?)? TT$a'ݗ@ē@ LahP> T`b'ݗ@ē@ LahT lu)#? TT$'ݗ@ē@ LahP7 T`$'ݗ@ē@ LahTt h#)? TT'ݗ@ē@ LahP7 Td 'ݗ@ē@ LahTch t7?)# % (  T| b 'ݗ@ē@ Lah\on v k?7?(?7)? TTc 'ݗ@ē@ LahP> T` + 'ݗ@ē@ LahT lu)#? TT, c 'ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Tc H'ݗ@ē@ Lahpt bo co khng #)?7?)77?)??>??(?D Rp @Times New Romano co khng XG*Ax @v͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16ؠ]cf<46 6cfx͢נ] 6dv% % ( TTH'ݗ@ē@ LahPB Tp'ݗ@ē@ LahXc tn 7)#>> % ( !ah"  TX>ݗ@ē@LahPtr#* TT>Oݗ@ē@LahP> TP>ݗ@ē@ Lah`ng. Thay m??$L?7>$a TT>ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T>ݗ@ē@Lahht Trung ng #$L+???#DB>?$Z Rp @Times New Romanrung ng XG*Ax @v͢buJ?"/0͢uL͢͢?͢٠]6<16R_ؠ]Xuf <46R_6 ufx͢נ]X6dv% % ( TT># ݗ@ē@LahP7 Tx# > ݗ@ē@Lah\ng v H??$?7#Z TT > ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanѢ\ ̢u !(?\ Ѣ͢u !Ѣ\ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T` >| ݗ@ē@LahTi #$? Rp @Times New Roman(?\ Ѣ͢u !Ѣ7`*͢bub?"0͢ud͢͢?͢٠]6<16bFؠ]q<46bF6qx͢נ]6dv% % ( TT} > ݗ@ē@LahP> Td > ݗ@ē@LahTng B??$S TT > ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanѢn ̢u !(?n Ѣ͢u !Ѣn h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td > ݗ@ē@LahT tr##*D Rp @Times New Roman(?n Ѣ͢u !Ѣ7`*͢buv?"/0͢ux͢͢?͢٠]6<16gؠ]q<46@g6qx͢נ]6dv% % ( TT > ݗ@ē@LahPA T >ݗ@ē@ Lah`ng, ti bi>?$#?##?# TT>ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanѢ ̢u !(? Ѣ͢u !Ѣ&" WMFC 'g h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( T|>ݗ@ē@Lah\u dng ?$>DB?> % ( !ah" Q TXBnݗ@ē@QLahPnh?? TTCnݗ@ē@QLahPC TdYnݗ@ē@QLahTng c??7 TTZnݗ@ē@QLahP? TXnݗ@ē@QLahP g? TT.nݗ@ē@QLahP7 Td.nݗ@ē@QLahTng c>?7 TT?nݗ@ē@QLahP? Tx@nݗ@ē@QLah\a cn b777?? TTnݗ@ē@QLahP? T``nݗ@ē@QLahT th#? TTanݗ@ē@QLahP> Tx nݗ@ē@QLah\ng k c???77 TT > nݗ@ē@QLahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % T`> nݗ@ē@QLahT n ?D Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu`?"/0͢ub͢͢?͢٠]6<16bFؠ]q<46bF6qx͢נ]6dv% % ( TT # nݗ@ē@QLahPB TX# x nݗ@ē@QLahPc.7 % ( TTy z nݗ@ē@y QLahP TT{ nݗ@ē@{ QLahP 9!ah"  Ti$ݗ@ē@ LahhTrong pht biL*??>'>?7#'?# TTj$ݗ@ē@LahP7 T`D$ݗ@ē@LahTu k?&? TTE$ݗ@ē@LahP> T` $ݗ@ē@LahT ni'?# TT B$ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % TC $ݗ@ē@Lahxm 30 nm ngy thnh l`'??'?7`'??7>(#?7??&# Rp @Times New Roman0 nm ngy thnh lXG*Ax @v͢buh?"/0͢uj͢͢?͢٠]6<16Fؠ]af<46@F 6afx͢נ] 6dv% % ( TT $ݗ@ē@LahP7 T` $ݗ@ē@LahTp T?'L TT $ݗ@ē@LahP? Td$ݗ@ē@LahTng c>?'7 TT($ݗ@ē@LahP? Td)$ݗ@ē@LahTc Th7&L? TTO$ݗ@ē@LahP? TxP$ݗ@ē@Lah\ng k, >?'?7 % ( !ah" Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%Lx͢Mvx͢5Nv$a? 0dv% % TT;ݗ@ē@LahP? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v͢bu?"͢͢F^vPp? ٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( TT;Bݗ@ē@LahP? T|C;ݗ@ē@Lah\ng ch T>?&7?#&L TT;.ݗ@ē@LahP> Td/; ݗ@ē@LahTng c??&7 TT ;Hݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanѢ2P ̢u !(?2P Ѣ͢u !Ѣ2P h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( &" WMFC g TlI;6ݗ@ē@LahXc tr7%#*D Rp @Times New Romanr(?2P Ѣ͢u !Ѣ7`*͢bu<?"/0͢u>͢͢?͢٠]6<16ؠ]XFq<46P6qx͢נ]XF6dv% % ( TT6;xݗ@ē@LahPB Rp @Times New RomanѢ>h ̢u !(?>h Ѣ͢u !Ѣ>h h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Tdx;Yݗ@ē@LahTng >?&? Rp @Times New Roman(?>h Ѣ͢u !Ѣ7`*͢buF?"0͢uH͢͢?͢٠]6<16gؠ]q<46g6qx͢נ]6dv% % ( TZ; ݗ@ē@ Lahd nu ln nh7&?7?&#7?%>? TT ; ݗ@ē@LahPD % (  Tp ;7 ݗ@ē@ LahXng thi>?&#># TT8 ;n ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % To ;lݗ@ē@ Lah`u st, nh?&1>#&?>C Rp @Times New Romant, nhXG*Ax @v͢bu?"/0͢u͢͢?͢٠]6<16*ؠ]f<46*6fx͢נ]6dv% % ( TTk;ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New RomanѢ ̢u ! (? Ѣ ͢u !Ѣ h͢Ӆv٠]6<16ؠ]hq<<466<qx͢נ]h6dv% % ( Td;kݗ@ē@ LahTc i7&?# Rp @Times New Romani(? Ѣ ͢u !Ѣ70`*͢bu?"0͢u͢͢?͢٠]6<16gؠ]q<46g6qx͢נ]6dv% % ( TTl;ݗ@ē@ LahP8 Tl;ݗ@ē@ LahXm, nh`&?? TT; ݗ@ē@ LahPD T` ;ݗ@ē@ LahTng ?? % ( !ah" O TTlݗ@ē@OLahPt# TT&lݗ@ē@OLahP? T`'lݗ@ē@OLahTn t?-# TTlݗ@ē@OLahP7 Tdlݗ@ē@OLahTi hi#-?# TTlݗ@ē@OLahP7 TxYlݗ@ē@OLah\n nay c?-?7>-7 TTZlݗ@ē@OLahP? T`Hlݗ@ē@OLahTa T7-L TTIlݗ@ē@OLahP? Tdilݗ@ē@OLahTng c??-7 TTjlݗ@ē@OLahP? Td lݗ@ē@OLahTc Th7.L? TT lݗ@ē@OLahP? T lݗ@ē@O Lah`ng k. Nh??,?7-Z? TT ! lݗ@ē@OLahPD Td! lݗ@ē@OLahTng h??-? TT B lݗ@ē@OLahP7 TdB #lݗ@ē@OLahTn ch?-7? TT$Zlݗ@ē@OLahP7 Rp @Times New RomandN] LN] y_ z_XG*Ax Times ew oman2_%LL{_%t dvdv% % Tl[lݗ@ē@OLahX m-??-` Rp @Times New Roman m_[f̢@̢͢5][f|2e@͢͢[f|2e͢h]̢ 6 6 6f@[f 60͢]/e٠]6<16ؠ]XFq<466qx͢נ]XF6dv% % ( TTlݗ@ē@OLahP? T`lݗ@ē@OLa&WMFCghTt m#.a TTlݗ@ē@OLahP7 Tllݗ@ē@OLahXt do #-?? % ( !ah" % % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 JS."System??????????????????--@Times New Roman--- 2 08TJ ,JT'@"Calibri--- 2 =UTJ ,JT'@"Arial---2 RTJNgnh  2 RTJT R. 2 RTJh ..R 2 RTJ? ..R2 RTJng k ph  ..R: 2 R:TJ? .@"Arial--.RD2 RDTJi k .@"Arial--.R[ 2 R[TJ? ..Rf2 RfTJi mk..R 2 RTJ?..R2 R TJi cng tc .- 2 RTJ ,JT'---h.2 h TJtheo tinh th  ..h 2 hTJ? ..h2 hTJn cc . 2 h.TJN h;.2 h;TJgh ..hS 2 hSTJ?..hX2 hXTJ quy ..h 2 hTJ? ..h2 hTJt cy ..h 2 hTJ? ..h2 hTJa .h@"Arial--. 2 hTJ.-h. 2 hTJ? ..h2 hTJng .@"Arial--- 2 hTJ ,JT'@"Arial--- 2 w8TJ ,JT'---.2 TJBi pht bi.. 2 TJ?.. 2 TJu cy.. 2 TJ?..!2 !TJa Ph Ch..Q 2 QTJ?..W2 WTJ t..^ 2 ^TJ?..a2 aTJch H..y 2 yTJ?.@"Arial--.2 TJi H.@"Arial--. 2 TJ?..2 TJng B.. 2 TJ?.@"Arial--.2 TJ tr.@"Arial--. 2 TJ?..2 TJng V Vh.@"Arial--.2 TJn Ki .@"Arial--. 2 TJ?.. 2 TJt.- 2 TJ ---z. 2 zTJt..~ 2 ~TJ?..2 TJi LK.. 2 TJ?..2 TJ k.. 2 TJ?..2 TJ niK.. 2 TJ?.@"Arial--.+2 TJm 30 nm ngy thnh l .@"Arial--.0 2 0TJ?..62 6TJp TK..G 2 GTJ?..M2 MTJng c..d 2 dTJ?..k2 kTJc Th.. 2 TJ?..2 TJng.- 2 TJ 2 TJk (20/2/1956 2 TJ- 2 TJ 2 TJ20/2/1986)@Times New Roman--- 2 TJ ,JT'@Times New Roman--- 2 qTJ ,JT'@Times New Roman---q.2 q TJTi vui m .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJc .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJn d.. 2 TJ?..2 TJ l..$ 2 $TJ?..*2 *TJ k..7 2 7TJ?..?2 ?TJ ni..P 2 PTJ?.@Times New Roman- - .V+2 VTJm 30 nm ngy thnh l .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJp T .. 2 TJ?.. 2 TJng .- ,JT'U. 2 UTJc..\ 2 \TJ?..c2 cTJc Th .. 2 TJ?..2 TJng k. Thay m .. 2 TJ?.@Times New Roman- - . 2 TJt Trung ng  .@Times New Roman- - .Q 2 QTJ?..X2 XTJng v Hh .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJi v.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng B .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ tr.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng, ti .- ,JT'U.2 UTJph..d 2 dTJ?..k2 kTJn kh.. 2 TJ?..%2 TJi cng chia vui v.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJi cc .@Times New Roman- - .- 2 -TJ?..52 5TJng ch v..i 2 iTJ?..p2 pTJ s..{ 2 {TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ tr.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng thnh, v.. 2 TJ?..2 TJ nh.. 2 TJ?.. 2 TJng .- ,JT'U@Times New Roman- - .%2 UTJthnh tch ng k.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ m cc .@Times New Roman- - . 2 TJ?.- @Times New Roman- - .2 TJng ch .@Times New Roman- - .?2 ?TJ .@Times New Roman- - .K 2 KTJ.@Times New Roman- - .R 2 RTJ?.@Times New Roman- - .Y2 YTJt .@Times New Roman- - .r 2 rTJ?.@Times New Roman- - .z12 zTJc trong 30 nm qua. Chc  .- ,JT'U@Times New Roman- - .2 UTJcc .@Times New Roman- - .u 2 uTJ?.@Times New Roman- - .}2 }TJng ch .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJi bi.. 2 TJ?..2 TJu v ton th.. 2 TJ?..2 TJ cn b..D 2 DTJ?..L&2 LTJ cng nhn vin th.. 2 TJ?..2 TJng k c.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ nk .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc .- ,JT'U. 2 UTJs..[ 2 [TJ?..c2 cTJc kho .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ, h.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJt .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc nhi .. 2 TJ?..%2 TJu thnh tch to l..B 2 BTJ?.@Times New Roman- - .J 2 JTJn hn trong th.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJi gian t.. 2 TJ?..2 TJi..- 2 TJ ,JT'-q.2 -qTJTh ..- 2 -TJ?..-"2 -TJng k c vinh d..- 2 -TJ?..-2 -TJ l..- 2 -TJ?.@Times New Roman- - .-42 -TJn l c quan tham mu c ch .@Times New Roman- - .- 2 -TJ?.@Times New Roman- - .-2 - TJc nng thu th.@Times New Roman- - .- 2 - TJ?..-2 -TJp .- ,JT'AU.2 AUTJv t..Al 2 AlTJ?..At2 AtTJng. 2 ATJ A. 2 ATJh..A 2 ATJ?.@Times New Roman- - .A,2 ATJp thng tin gip cho .@Times New Roman- - .A$ 2 A$TJ?.@Times New Roman- - .A+2 A+ TJng v Nh n .@Times New Roman- - .A 2 ATJ?..A2 ATJc lnh t.@Times New Roman- - .A 2 ATJ.@Times New Roman- - .A 2 ATJ?.@Times New Roman- - .A2 ATJo v it.@Times New Roman- - .A 2 ATJ?..A2 ATJu hnh t.- ,JT'TU.2 TUTJpht tri..T 2 TTJ?..T2 TTJn nt..T 2 TTJ?..T2 TTJn kinh t..T 2 TTJ?..T2 TTJ qui..T 2 TTJ?..T2 T TJc dn. L . 2 T*TJ-T/@Times New Roman- - .2 T/TJnin h.@Times New Roman- - .TN2 TN TJ ni: Th ..T 2 TTJ?..T2 T TJng k kinh t..T 2 TTJ?..T2 TTJ x hh..T 2 TTJ?..T2 TTJi l h.- ,JT'hU. 2 hUTJm ..ha 2 haTJ?..hh2 hh TJt trong nh..h 2 hTJ?..h2 h TJng cng c..h 2 hTJ?..h2 hTJ m ..h 2 hTJ?..h 2 h TJnh m ..h- 2 h-TJ?..h32 h3TJ nhm..hH 2 hHTJ?.@Times New Roman- - .hO2 hOTJt m.@Times New Roman- - .h` 2 h`TJ?..hg2 hgTJ nhm..h| 2 h|TJ?..h2 hTJn th..h 2 hTJ?..h2 hTJc x h..h 2 hTJ?..h2 h TJi. C nh ..h 2 h TJ?..h2 hTJn .- ,JT'|U.2 |UTJth..|a 2 |aTJ?.@Times New Roman- - .|i2 |i TJc ng th.@Times New Roman- - .|2 |TJ m ..| 2 |TJ?..|2 |TJi c cht..| 2 |TJ?.@Times New Roman- - .|#2 |TJ trng ng, bi.@Times New Roman- - .|S 2 |STJ?.@Times New Roman- - .|Z2 |Z TJn php .- |@Times New Roman- - .2 |TJng .@Times New Roman- - .| 2 |TJ?..|2 |TJ c..| 2 |TJ?..|2 |TJi t..| 2 |TJ?..|2 | TJo n, pht .- ,JT'U.2 UTJtri..c 2 cTJ?.@Times New Roman- - .i2 i TJn n. Ni .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJn th.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng k, ng.@Times New Roman- - .! 2 !TJ?.@Times New Roman- - .)2 )TJi ta th.@Times New Roman- - .X 2 XTJ?.@Times New Roman- - .`2 `TJng ni .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJn con s.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ, nhng ti .- ,JT'U.2 U TJkhng quan ni.. 2 TJ?..2 TJm th .. 2 TJ?..2 TJng k ch.. 2 TJ?..2 TJ l con s..D 2 DTJ?..L2 LTJ. Th ..e 2 eTJ?..m2 mTJng k ph.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJi trn c s.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJ con s.. 2 TJ?.. 2 TJ .- ,JT'U.12 UTJchnh xc m phn tch nh .. 2 TJ?..2 TJng m .. 2 TJ?.. 2 TJt tm.., 2 ,TJ?..42 4TJt, m ..K 2 KTJ?.@Times New Roman- - .R2 RTJt cha t.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJt, nha.. 2 TJ?..&2 TJng nguyn nhn v .- ,JT'U.2 UTJti..^ 2 ^TJ?.@Times New Roman- - .d2 dTJm nng c .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJa cc .- .2 TJhi.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJn t.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng kinh t..< 2 <TJ?..C2 CTJ x h ..d 2 dTJ?.@Times New Roman- - .l2 lTJi, .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJ xu.. 2 TJ?..2 TJt v.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJi .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng v Nh .- ,JT'U@Times New Roman- - .2 UTJn.@Times New Roman- - .e 2 eTJ?..m2 mTJc nh.. 2 TJ?..2 TJng ki .. 2 TJ?..2 TJn ngh .. 2 TJ?..2 TJ xc thc.. 2 TJ? .. 2 TJc..- 2 TJ ,JT'q@Times New Roman- - .(2 qTJTrong 30 nm qua, T  .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?..2 TJc Th ..7 2 7TJ?.@Times New Roman- - .?2 ?TJng k c.@Times New Roman- - .l2 lTJ lm .@Times New Roman- - .2 TJ.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc nhi .. 2 TJ?..2 TJu vi.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJc, .@Times New Roman- - .2 TJ c .- ,JT'U@Times New Roman- - .2 UTJb.@Times New Roman- - .e 2 eTJ?.@Times New Roman- - .m2 mTJc tr .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - ."2 TJng thnh ng k.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJ. Nhi .. 2 TJ?..%2 % TJu Phng Th ..o 2 oTJ?..v2 v TJng k huy.. 2 TJ?..2 TJn, qu .. 2 TJ?..2 TJn v C .. 2 TJ?..2 TJc .- ,JT'U.2 UTJTh ..f 2 fTJ?..m2 mTJng k tc.. 2 TJ?..2 TJnh, thnh ph.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ, k.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJc khu c.@Times New Roman- - .52 5TJ .@Times New Roman- - .@2 @TJ .@Times New Roman- - .P 2 PTJ?..W 2 WTJc.- 2 ^TJ c.2 cTJlnh .@Times New Roman- - . 2 TJ.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJo cc c.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - . 2 TJa phng khen .- ,JT'/U.2 /UTJng../d 2 /dTJ?.@Times New Roman- - ./l2 /l TJi. l s .@Times New Roman- - ./ 2 /TJ?../2 /TJ th../ 2 /TJ?../2 / TJc. Ti bi ../ 2 /TJ?../2 /TJt r../ 2 / TJ?../2 /TJng cn b../G 2 /GTJ?../N2 /NTJ thc../^ 2 /^TJ?../f2 /f TJng k c nhi../ 2 /TJ?../2 /TJu vc../ 2 /TJ?../2 /TJt vc../ 2 /TJ?../ 2 /TJ .- 2 /TJ- 2 /TJ /. 2 /TJv../ 2 /TJ?../2 /TJt vc../ 2 /TJ?../ 2 /TJ .,JT'CU@Times New Roman- - .2 CUTJtrong b.@Times New Roman- - .C 2 CTJ?..C2 CTJi sn..C 2 CTJ?..C2 CTJng v vb..C 2 CTJ?..C2 CTJt vv..C 2 CTJ?.@Times New Roman- - .C52 CTJ trong cng tc. Nhng cc .@Times New Roman- - .C 2 CTJ?..C2 C TJng ch lnh .@Times New Roman- - .C 2 CTJ.@Times New Roman- - .C 2 CTJ?..C2 CTJo c .- ,JT'WU.2 WUTJnh..Wd 2 WdTJ?..Wk2 WkTJn xt tb..W 2 WTJ?..W2 WTJt v..W 2 WTJ?..W2 WTJ cn b..W 2 WTJ?..W2 WTJ thn..W 2 WTJ?..W2 WTJng k . 2 WTJ- 2 WTJ W. 2 WTJt..W# 2 W#TJ?..W*2 W*TJt vk..W: 2 W:TJ?..W@2 W@TJ phk..WS 2 WSTJ?..WZ2 WZTJm ch ..Ww 2 WwTJ?.@Times New Roman- - .W~2 W~TJt h.@Times New Roman- - .W 2 WTJ?.@Times New Roman- - .W2 WTJo h.@Times New Roman- - .W 2 WTJ?..W2 WTJc, t..W 2 WTJ?..W2 WTJt vt..W 2 WTJ?.@Times New Roman- - .W2 WTJ nng lb.@Times New Roman- - .W 2 WTJ? ..W2 WTJc, n.- ,JT' 2 jUTJtjY.2 jYTJrnh .@Times New Roman- - .jv 2 jvTJ.@Times New Roman- - .j} 2 j}TJ?..j2 jTJ quh..j 2 jTJ?..j42 jTJn l. Trong cng tc, cn b ..jA 2 jATJ?..jH2 jHTJ thh..jX 2 jXTJ?..j`2 j`TJng k ph..j 2 jTJ?..j2 jTJi ph..j 2 jTJ?.@Times New Roman- - .j2 jTJn h.@Times New Roman- - .j 2 jTJ?..j2 jTJu kh..j 2 jTJ?..j2 jTJc ph..j 2 j TJ?..j2 jTJc .- ,JT'~U.2 ~UTJkh nhih..~ 2 ~TJ?.@Times New Roman- - .~(2 ~TJu kh khn. l l .@Times New Roman- - .~ 2 ~TJ?..~2 ~TJ d..~ 2 ~TJ?..~2 ~TJ th ..~+ 2 ~+TJ?..~12 ~1 TJy, v cc .@Times New Roman- - .~j 2 ~jTJ.@Times New Roman- - .~r 2 ~rTJ?..~y2 ~y TJng ch ph..~ 2 ~TJ?..~2 ~TJi thu th..~ 2 ~TJ?..~2 ~TJp v x..~ 2 ~TJ?..~ 2 ~TJ .- ,JT'U@Times New Roman- - .,2 UTJl thng tin, trong i.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJu ki.. 2 TJ?..2 TJn mi .. 2 TJ?..2 TJt ni..' 2 'TJ?...2 .TJn kinh t..] 2 ]TJ?..d2 dTJ s..n 2 nTJ?..t2 tTJn xu.. 2 TJ?..2 TJt nh.. 2 TJ?..2 TJ chi.. 2 TJ?..2 TJm ph .. 2 TJ?..2 TJn lh.. 2 TJ?..2 TJn, h.- ,JT'U.2 UTJc nhi..| 2 |TJ?..2 TJu bi.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJn i.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng, ki.. 2 TJ?..2 TJ lu .. 2 TJ?..2 TJt h .. 2 TJ?..2 TJch t.- ).2 )TJon v k..^ 2 ^TJ?..e2 eTJ lu ..v 2 vTJ?.@Times New Roman- - .}&2 }TJt bo co khng .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc tn .- ,JT'U.2 UTJtr..^ 2 ^TJ?..f2 f TJng. Thay m .. 2 TJ?.@Times New Roman- - . 2 TJt Trung ng  .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng v Hk ..J 2 JTJ?.@Times New Roman- - .Q2 QTJi v.@Times New Roman- - .a 2 aTJ?..i2 iTJng B .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ tr.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng, ti bi.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJu dng .- ,JT'U.2 UTJnh..d 2 dTJ?..l2 lTJng c.. 2 TJ?..2 TJ g.. 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?..2 TJa cn b .. 2 TJ?..2 TJ th.. 2 TJ?.. 2 TJng k c ..4 2 4TJ?.@Times New Roman- - .;2 ;TJ nk.@Times New Roman- - .N 2 NTJ?..V2 VTJc..- 2 aTJ = 2 TJ ,JT'q.2 q TJTrong pht bi .. 2 TJ?..2 TJu kk.. 2 TJ?..2 TJ nik.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .+2 TJm 30 nm ngy thnh l .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJp Tk .. 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?..2 TJc Th .. 2 TJ?..2 TJng k, .- ,JT'U@Times New Roman- - . 2 UTJ.@Times New Roman- - .] 2 ]TJ?..d2 dTJng ch T .. 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJc tr.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng .@Times New Roman- - .2 TJ nu ln nh..L 2 LTJ?.- T.2 TTJng thi..x 2 xTJ?.@Times New Roman- - .~2 ~ TJu st, nh.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJc i.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJm, nhi .. 2 TJ?.. 2 TJng n.- ,JT' U. 2 UTJt.. Y 2 YTJ?.. a2 aTJn tn.. r 2 rTJ?.. y2 yTJi hi.. 2 TJ?.. 2 TJn nay cT.. 2 TJ?.. 2 TJa Ta .. 2 TJ?.. 2 TJng c.. 2 TJ?.. 2 TJc Th .. ' 2 'TJ?.. /2 / TJng k. Nh .. m 2 mTJ?.. u2 uTJng h.. 2 TJ?.. 2 TJn ch.. 2 TJ?.@Times New Roman- - . 2 TJ m .@Times New Roman- - . 2 TJ?.. 2 TJt m .. 2 TJ?.. 2 TJt do .- ,JT'--JJTTJJTTJJTTJJSSJJSSJJSSJJSSJJSSIISSIISSIISSIIRRIIRRIIRRIIRRIIRRHHRRHHRRHHRR՜.+,0 hp| >(" Title !"#$%&'()*+,./012346789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry Fd6!Data -1Table5DpWordDocument;XSummaryInformation(nEDocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q