ࡱ> qbjbjqq ;veeA1. 8%9y0UUkkk&y(y(y(y(y(y(y$z}FLy!Lykk{myxxx]kk&yx&yxxxkB6vxyy0yx}Vx.}x}xxxLyLyxy} : Cng tc thng k, mt cng c quan trng qun l nh nc, qun l nn kinh t k hoch ho Bi pht biu ca Ph Th tng L Thanh Ngh ti Hi ngh Tng kt ngnh Thng k nm 1974 Trung ng ng v Chnh ph rt coi trng cng tc thng k, v n l mt cng tc rt quan trng, l cng c gip Trung ng ng, Chnh ph qun l Nh nc, qun l nn kinh t k hoch ho. Qun l kinh t, qun l k hoch ho m thiu thng k th khng th lm tt c. Trong h thng qun l kinh t x hi ch ngh)a, cng tc thng k m nhim chc nng thng tin kinh t v kim tra, quyt ton k hoch Nh nc. Nhim v tng cng v ci tin qun l kinh t, xy dng mt h thng qun l kinh t theo phng thc sn xut ln x hi ch ngh)a ph hp vi c im ca nc ta li i hi phi c mt h thng thng k v thng tin kinh t nhy bn, y , trung thc v thng sut. Cng tc thng k v thng tin kinh t va c tnh ng, tnh khoa hc, va l mt cng tc t chc trn quy m ln, mt cng tc vn ng qun chng su rng. V vy, n khng phi l mt cng vic nghip v n thun, khng phi l vic ring ca mt ngnh. Phi coi lm nhim v chung m tt c cc ngnh, cc cp, cc t chc Nh nc, c quan qun l kinh t v cc on th qun chng u c trch nhim xy dng, thc hin theo phm vi hot ng v chc nng ca ngnh mnh, ca n v mnh. Qua gn 20 nm xy dng, ngnh Thng k nc ta pht trin, c nhng bc trng thnh v cc mt cng tc v t chc, v trnh nghip v v c s vt cht k thut. Trong nm 1974, i i vi vic chuyn sang qun l h thng thng k Nh nc theo ngnh dc, ngnh Thng k tin hnh tt cuc iu tra dn s ln th 2, c gng thc hin u n cc bo co tnh hnh thc hin k hoch Nh nc v mt s bo co phn tch chuyn , bin son cc s liu v hon thnh tt mt s cuc iu tra kinh t. Vic xy dng h thng hch ton thng nht c nhng c gng mi. Kt qu cng tc ca ngnh Thng k gp phn nht nh vo thnh tch khi phc v pht trin kinh t trong tng nm qua, vo vic cng c nn np qun l, trc ht l mt s n v kinh t c s. Nhng thnh tch v tin b l nhng ng gp ca ngnh Thng k phc v s lnh o ca ng v cng tc qun l ca Nh nc. Tuy nhin, kt qu cha p ng c yu cu ca ng v Nh nc v cha tng xng vi iu kin, kh nng thc t ca ngnh Thng k. Cc bo co thng k cha bm st v phn nh c kp thi cc vn kinh t m ng v Nh nc quan tm ch o, cha pht hin mt cch nhy bn nhng tr ngi, kh khn, nhng thiu st trong qu trnh t chc v ch o bo m thc hin tt k hoch Nh nc. S liu thng k cha phn nh c y cc mt ca tnh hnh kinh t, nht l v mt nh gi cht lng, hiu qu hot ng kinh t, pht hin kh nng tim tng v cn thiu nhiu s liu c bn lm cn c cho vic xy dng k hoch, quyt nh chnh sch. Mc chnh xc ca s liu cn thp. Cng tc cn i kinh t v phn tch kinh t cn chm. Tnh trng thng tin kinh t qu chm, khng y , cha kp thi pht hin cc hin tng pht sinh trong hot ng kinh t, trong i sng x hi, l mt nguyn nhn lm cho s lnh o ca ng, s ch o ca Nh nc v cng tc qun l mt s ngnh khng kp thi, nhy bn, khng c st thc t v c phn b ng. Trong nm qua B Chnh tr nhiu ln nhc nh, Thng v Hi ng Chnh ph c ch th trc tip v c th, nhng s chuyn bin cn chm, vic phn tch hot ng kinh t cn hn ch, cha i su vo nhng nguyn nhn, bn cht ca cc hin tng kinh t pht sinh. Do , tc dng thc y v nng cao cht lng qun l ca ngnh cn yu. Vic phc v cho cng tc phn b li lc lng sn xut, phn vng, quy hoch v k hoch di hn cing nh cha lm c bao nhiu. Thiu st ny do trnh t chc, trnh qun l v kin thc ca chng ta cn b hn ch, song iu kin thun li ca cc ng ch cing khng phi t. Chc nng nhim v ca Tng cc Thng k c Hi ng Chnh ph xc nh r rng, c th. H thng thng k Nh nc c chuyn sang qun l tp trung, thng nht theo ngnh dc. Nhiu ch v hch ton v bo co c Chnh ph ban hnh. i ngi cn b thng k pht trin c v s lng, cing nh cht lng. C s my tnh m rng, c trang b thm nhng my mi& Tuy cha tht y , nhng ngnh Thng k c nhng iu kin v phng tin hot ng thun li hn trc. Vy th v sao kt qu cng tc cha t c nhng tin b tng xng? Trong Hi ngh ny, cc ng ch cn kim im, phn tch su sc hn v nguyn nhn thiu st ch quan cng nhau vn ln mnh m phc v yu cu nhim v chnh tr ca ng v Nh nc. Di y ti nu mt s kin cc ng ch suy ngh), thng nht nhn thc v to nn chuyn bin mnh m trong hnh ng. Cng tc thng k c tc dng quan trng v nhiu mt. N phc v cho c quan lnh o cc ngnh, cc cp trong cng tc qun l kinh t, qun l Nh nc, qun l x hi, phc v cho cng tc nghin cu khoa hc, phc v cho cng tc gio dc, ng vin qun chng. Song, phi nhn mnh nhim v ch yu ca n l phc v cng tc k hoch ho, bi v k hoch ho l khu trung tm qun l nn kinh t x hi ch ngh)a. K hoch ho khng ch l xy dng k hoch, m mt quan trng hn, kh khn hn, l t chc, ch o thc hin k hoch, bin nhng nhim v, ch tiu k hoch thnh hin thc trong i sng kinh t, x hi. K hoch ho bao trm mi l)nh vc hot ng, mi ngnh, mi cp trong nn kinh t quc dn. Trong cng tc k hoch ho, c quan K hoch v c quan Thng k cc ngnh, cc cp l 2 ngnh nghip v c trch nhim trc tip gip cho c quan lnh o quyt nh k hoch v ch o thc hin k hoch. Gia 2 ngnh t trn xung di, phi quan h phi hp cng tc ht sc mt thit, thng xuyn trao i kin, cung cp ti liu, gip ln nhau nhm mc tiu chung l khng ngng hon thin v nng cao hiu lc ca cng tc k hoch ho. Thng k l c quan cung cp nhng cn c cn thit cho vic xy dng k hoch v bo m yu cu thng tin kinh t cho vic ch o thc hin k hoch. S liu th8 : z | "8@RxU\qq鿮mkTm>+h&VhC5CJOJPJQJaJmH sH ,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH U,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH !hU/5OJPJQJ^JmH sH 'hHDh&V5OJPJQJ^JmH sH +hU/hU/5CJ"OJPJQJ^JmH sH +hU/h&V5CJ"OJPJQJ^JmH sH T z | "tt\$7d ((1$9DH$`7a$gd=0$ 7d ((1$9DH$`7a$gd=0$ 7d((1$9DH$`7a$gdHD$ 7d1$9DH$`7a$gdU/$ 7d1$9DH$`7a$gdU/$ d1$9DH$a$gdU/ "V&t.7ERxU\ioqqqzp dgdeq$7((1$9DH$`7a$gd#V$ 7d((1$9DH$`7a$gdC$ 7d((1$9DH$`7a$gd=0$ 7d((1$9DH$`7a$gdHD$ 7d ((1$9DH$`7a$gd=0 ng k l cn c chnh thc kim tra quyt ton k hoch. iu c ngh)a l thng k khng ch nh gi, kt lun tnh hnh khi cng vic xong, khi thi k k hoch kt thc, m iu cn hn v quan trng hn t ra cho cng tc thng k l phi theo di st, phn nh kp thi cho c quan lnh o cc ngnh, cc cp nhng din bin trong qu trnh thc hin k hoch, nhng khu mt cn i cn gii quyt, gi c nhng u im cn cao, nhng khuyt im cn khc phc nng cao cht lng qun l, bo m cho k hoch Nh nc c hon thnh thng li. Nn kinh t ca ta hin nay cn nhiu mt mt cn i, cha n nh, d c nhng bin ng bt thng, v vy cc yu cu trn i vi cng tc thng k cng bc thit. Nm 1975, chng ta phi phn u t cho c nhng mc tiu khi phc v pht trin kinh t  ra trong Ngh quyt ln th 22 ca Trung ng ng. Cc ch tiu k hoch Nh nc nm 1975 c Quc hi thng qua, i hi tt c cc mt hot ng kinh t phi t c tc pht trin cao hn, tt hn cc nm trc. Phn u hon thnh v hon thnh vt mc k hoch Nh nc nm 1975 l nhim v trung tm hin nay ca nhn dn min Bc. Cng tc thng k nm nay cing phi tp trung vo nhim v phc v tch cc cho s ch o thc hin k hoch Nh nc nm 1975 ca cc ngnh, cc cp. Tng c Thng k phi t chc thc hin cho c cng tc bo co nhanh, gip Thng v Hi ng Chnh ph nm st tnh hnh mt cch kp thi iu ho, phi hp, n c, kim tra cng tc ca cc B trng v Ch tch UBHC tnh, thnh ph, c bit l trong vic ch o thc hin cc mc tiu quan trng nht ca k hoch Nh nc nm 1975, nh cc ch tiu k hoch cng nghip, nng nghip, xy dng c bn, xut khu, i sng& T chc thng k cc ngnh, cc b, cc a phng cho ti n v c s cing phi lm tt cng tc thng tin nhanh phc v trc tip cho s ch o, qun l ca ngnh, ca B, ca a phng, ca n v, ng thi p ng yu cu bo co nhanh ca Nh nc. i i vi vic t chc bo co nhanh theo chu k ngn, cn phi nng cao cht lng v pht huy tc dng ca bo co thng k chnh thc trong cng tc nghin cu phn tch kinh t, cn i kinh t quc dn v c bit l trong vic kim tra, quyt ton k hoch Nh nc. Trong khi ly vic t chc thng tin kinh t phc v cho s ch o thc hin k hoch Nh nc lm nhim v chnh trong nm nay, ngnh Thng k phi c gng vi mc cao nht p ng yu cu cung cp s liu lm cn c xy dng k hoch 5 nm ln th 2 (1976-1980), phn b mi lc lng sn xut, phn vng, quy hoch ca cc ngnh kinh t, phc v cho vic tng kt tnh hnh kinh t v k nim nhng ngy l ln trong nm nay. Ngnh Thng k phi xut pht t nhim v ch yu ca mnh l phc v cng tc k hoch v phi cn c vo yu cu thng tin ca lnh o xc nh nhim v chnh tr, mc tiu phn u ca mnh trong nm 1975. Phc v cho cng tc k hoch ho khng c ngh)a l ngnh Thng k b ph thuc vo ngnh K hoch, m tri li ngnh Thng k, cng tc thng k l c s nng cao cht lng ca cng tc k hoch. Ngnh K hoch phi bit da vo thng k, thng qua cng tc ca ngnh Thng k, m pht huy tc dng trung tm ca cng tc k hoch ho v nng cao trnh nghip v, tnh khoa hc, hin thc, tch cc ca cng tc k hoch. Vic ci tin nghip v, kin ton t chc v xy dng c s vt cht k thut ca ngnh phi hng vo mc tiu nh v nhm bo m thc hin mc tiu . Bo co ca Tng cc Thng k v nhim v cng tc nm 1975 nu nhng vn c th. Ti mun lu thm cc ng ch: Cc yu cu thng tin kinh t c p ng mt phn quan trng thng qua ch hch ton v bo co. Vic thc hin cc ch  l trch nhim trc tip ca th trng cc n v kinh t c s v c quan qun l cp trn. Tuy nhin, ngnh Thng k khng ch xy dng ch ri ch bo co ca bn di, m phi lm tt trch nhim hng dn, kim tra, n c, to iu kin cho bn di, ng thi kin ngh vi Chnh ph nhng bin php cn thit v c hiu lc tng bc a k lut hch ton, bo co vo nn np. H thng thng k Nh nc phi pht huy vai tr tch cc, ch ng ca mnh trong vic t chc ch o cng tc hch ton v bo co, trc tip hng dn, kim tra cng tc hch ton, thu thp s liu bo co t n v kinh t c s tr ln. Trong khi nhn mnh vic chp hnh ch hch ton v bo co, cn nh rng ch  phi bm st nhim v chnh tr, phi ph hp vi tnh hnh thc t. Phi xut pht t yu cu thng tin ca lnh o sa i, b sung ch hch ton v bo co ch khng nn t vn ngc li ch p ng yu cu thng tin nhng ci g c ch ban hnh. Mt khc, trong iu kin qun l v trnh hch ton hin nay, khng nn qu l thuc vo ch hch ton, bo co nh k, m phi vn dng nhiu hnh thc linh hot thu thp thng tin nhm gii p nhng vn m lnh o quan tm. Cn khn trng chun b sm tin hnh cc cuc iu tra c bn nh iu tra t ai, iu tra v nh gi li ti sn c nh, thc hin tt cc cuc iu tra nh k quy nh. ng thi cn ch pht trin hnh thc iu tra nh, nhanh, gn nhm cung cp kp thi nhng thng tin v tnh hnh t xut ny sinh trong nn kinh t. Nhn y, ti xin ni vi cc ng ch, va ri Trung ng ng hp ra Ngh quyt tng cng s lnh o v nng cao sc chin u ca ng. Ngh quyt nhn mnh vn nng cao nng lc lnh o ca ng v ng li chnh sch, ci tin v tng cng s lnh o ca ng i vi Nh nc, v y mnh cng tc vn ng qun chng, tht cht hn na mi lin h gia ng v qun chng. Mi ngnh, mi cp mun lm cng tc ca mnh c tt u phi qun trit v trit chp hnh Ngh quyt 23 ca Trung ng ng; Phi lm tt cng tc t tng, cng tc t chc cn b, cng tc nng cao cht lng ng vin, cng tc kim tra, c bit phi coi trng tng cng on kt thng nht trong ng. Ti mong rng cc ng ch s tng cng on kt, pht huy u im, khc phc khuyt im, em ton tm, ton nng cao trnh t tng, thc t chc k lut, trnh nghip v thng k phc v tt cho vic hon thnh thng li k hoch Nh nc.   PAGE \* MERGEFORMAT 5 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqʻʪzvheqheqheqCJOJQJaJhdhHD0jhHDhHN}CJOJQJUaJmHnHu!hCCJOJQJaJmHnHuhHDhHDCJOJQJaJ%jhHDhHN}CJOJQJUaJhL8jhL8U+h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH qqqqqqqqqqqqqqqq$7((1$9DH$`7a$gd#V$a$ dgdeq9 0&P 1h:pHD. A!"n#n$n% j 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J HN}Normal dCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List fBf &V Body Textdhx1$9DH$a$ CJOJPJQJ^JaJmH sH TT &VBody Text Char CJOJPJQJ^JaJmH sH xCx &VBody Text Indentdhx1$9DH$^ha$ CJOJPJQJ^JaJmH sH b!b &VBody Text Indent Char CJOJPJQJ^JaJmH sH j>2j &VTitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH PAP &V Title Char#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH pJRp &VSubtitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJOJPJQJ^JaJmH sH VaV &V Subtitle Char#5CJOJPJQJ^JaJmH sH >@r> eq0HeaderdB#.. eq0 Header Char> > eq0FooterdB#.. eq0 Footer CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] p1 v ***--0qq9"qq: $&0!?R$%s5;9gR$lgI@4R$`\f ?vk# AA@0( B S ?p1 #$)*,-124589=?CDFGJKOPRSUV[\_adeijnorsvwz{  "$%)*,-/045:;?@DFKLOPTUWX[\`bfgijmnrsuvxy~ $%)*./49=>@ACDHILNSTXY[\abefjlqrtuyz #$&'*+-.349:<=?@EJNOQRVWZ\_`bdijnoqrwx|~  !$&()./3467:;?@DEKLNORSXZ_`deghlmrsvwz{ #%)*./348<@AEFHIMNRSVW\]acfgjkmnry|  !&'*13478;<@AGMQRTUWX]^cdfgjkoptuz{~  !%&*+1246:;?@CDFGKLNOSTYZ]^abdeijnorswxz| #$&',-125;>?CDHIKLOPSTXY[]bcfgiloprsvwyz~      ! " & ' * + . / 3 4 7 8 ; < ? @ D E G H K L P Q S T X Y ^ _ c d g h l m q s v w { |      $ % ) * - . 3 4 7 8 < > A B F H M N S T W X ] ^ a b g h j k o p r s v w z { } ~      " # ' ( , - / 1 5 6 : ; > ? C D H I M N P Q T U Z [ ` a c d h i k l o p s t w x z { ~      # $ & ' * + / 1 6 7 : ; = ? C D G H L M Q R V W Z [ _ ` e f j k o p u v z {       " $ ) * . / 2 3 7 8 : ; = > @ A E F H I M P U V Y ^ ` a f g j k p q t u y z }  %&*,/04589<=ABGHLMOPTUY^`befjkopstvw{|  #$),12569=BCEFHIMOTUWX\]_`bcghlmpqvwyz}~  !$&()./4578;<@AEFLRVWYZ]^cejkoptuz{~ "$()./1267<=@ADFIJNOSTWXZ\abghmnpqstvw|} !"&'+-1267:;>?BCEFLMQRWX[\_`deghlmqrvwz{   !%&()./348;?@CDIJLMOPSTXY]^cdfglmprtuyz|} !"%&*+.0459:>?DLPQUVZ[`acdghkloprsuvz{}~ "#&(+,014689;<@BEFIJNOSTVW\^bchinoqsvw{|~  !#$)*-/12679:?@BCEFJKPQSTWX]_bcfgilqrxy{|~AFGMNRSVW[\`acdhilmqrwx|}cdgnstvw{| #%&*+/0349?B##### #!#$#%#*#+#.#5#:#;#@#A#C#D#H#I#M#N#R#S#U#V#[#\#^#_#b#c#f#g#j#k#o#p#r#s#w#x#z#{##########################################################$$ $$$$$$$$$$$!$"$'$($+$,$1$2$4$5$:$;$=$>$C$D$I$J$L$M$O$P$S$T$Y$Z$]$^$c$d$f$g$l$n$p$q$u$v$y$z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%%%%%% %!%#%%%'%(%,%-%0%1%4%5%9%:%?%@%C%D%G%H%L%M%P%Q%S%T%Y%Z%]%^%`%a%e%f%i%j%o%p%r%s%y%z%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & &&&&&&&& &#&$&(&)&+&,&0&1&3&4&8&9&<&=&@&A&E&F&J&K&N&O&S&T&V&X&[&\&_&`&c&d&h&i&l&m&r&s&u&v&x&y&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''' ' '''''' '"'#'''(','-'/'0'3'4'7'9'='>'B'C'G'H'K'L'O'P'R'S'U'V'X'Y'^'_'d'e'i'j'n'o'r's'v'w'}'~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(((( ( ((((((((!("('(((+(-(1(2(5(7(:(;(>(@(C(D(H(I(M(N(Q(R(U(V(Z(\(`(a(e(f(j(k(o(p(s(t(y(z(}(~(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))) ) ) )))))))))#)$)')(),)-)2)3)7)8):);)?)@)C)D)G)H)L)M)P)Q)U)V)Z)[)])^)a)b)e)g)k)l)p)q)v)w)z)|)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))**** * * ********* *#*$*&*'*)***.*/*2*3*6*7*<*=*?*@*E*F*I*K*O*P*S*T*W*X*[*\*`*a*e*f*j*k*m*o*s*t*x*y*}*~******************************************************R,V,W,[,\,_,`,b,c,f,g,j,k,o,p,s,t,w,x,{,},,,,,,,,,,w-x-|-}-----------------------------------------------------------.... . ........ .#.$.&.'.+.,./.0.4.5.8.9.=.>.A.B.E.F.J.K.M.N.S.T.W.X.].^.b.d.g.h.l.m.o.p.t.u.z.{.}.~.........................................................//// //////////#/$/'/(/+/,/0/1/5/6/9/:/=/>/B/C/G/H/M/N/P/Q/V/W/Y/Z/^/_/c/d/h/i/n/r/u/v/{/|////////////////////////////////////>0?0B0C0G0H0L0M0P0Q0U0V0Y0Z0\0]0a0b0g0h0l0m0p0r0v0w0z0{0}0~000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 1 111111111"1#1(1)1,1-1/101516191:1>1A1M1h1q1*,ku | *ptF9;qF%W&X&&&8'x,{,,v->0@1A1C1D1F1G1I1J1L1M1n1q1333333333333333333333333333?1@1A1M1h1q1?1@1q11t #VNv*}.U/=08>G97J9MHN}TZ]dL8Z`*eqFHD&VCA1C1@?1?1=?1?1xp1hh@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1 hb'b'Y)YY)Y!n20(1(1;@P $P&V2!xx Phm Tin NamdOh+'0x  (Phạm Tiến NamNormald2Microsoft Office Word@F#@r96@r96Y)Gؾ Rt \_ &" WMFC lah Rt EMF_ pv .`  ah% % Rp@Times New Roman\h\ \L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew Roman\\2^%4\4\{^%\\<6dv% % % TT' -W ݗ@ē@' LahP 1!ah" Rp@"Calibri\h\\L\N]\\4\\N]\\ y^\\ L6z^ ^X%7.@Calibr\d3^X\X\\2^%4\4\{^%\\L6dv% % % TTݗ@ē@LahP 6!ah" Rpr@"Arial\h\ \L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ 6z^X3.*Cx Arial^BX\X\\2^%4\4\{^%\\6dv% % % k Tkvݗ@ē@k LahdCng tc thgVWW'/OO'/W TTwݗ@ē@kLahPV T| ݗ@ē@kLah\ng k, mVW'OO''~ TT a ݗ@ē@kLahPW T|b ݗ@ē@kLah\t cng c/'OWWV'O TT ݗ@ē@kLahPW T| ݗ@ē@kLah\ quan tr'WWNW'/7 TT5ݗ@ē@kLahPW TX6ݗ@ē@kLahPngWV TT1ݗ@ē@LahP O!ah" =Rpr@"Arial\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ 6z^X3.*Cx Arial^X\X\\2^%4\@ Mv@ 5Nv÷_Ldv% % TT@\ݗ@ē@=LahPW Rpr@"Arial6z^X3.*Cx @v bu?" F^vĐ0H ق]<1(o ؂]Cm<<4(o<m@ ׂ]Cdv% % ( TTA\ݗ@ē@=LahPO T`d\ݗ@ē@=LahT qu'WW TTe\ݗ@ē@=LahPN TG\ݗ@ē@= Lah`n l nh nW''O'WWN'W Rpr@"Arial nh n(i u !#= L(i| 2?" u&D4 ?` ق]<1 ؂]hA<4@ A@ ׂ]hdv% % ( TTH\ݗ@ē@=LahPg Rpr@"Arial= L(i| 2?" u&DDh ?! bu4?" um6 ?` ق]<1(o ؂]Cm<<4(o<m@ ׂ]Cdv% % ( TT\ݗ@ē@=LahPe Tl^ \ݗ@ē@=LahXc, quO''WW TT_ \ݗ@ē@=LahPN Td \ݗ@ē@=LahTn lW''O % ( TT \ݗ@ē@ =LahP ' = TT \ݗ@ē@ =LahPnW TT m \ݗ@ē@ =LahPO T|n d \ݗ@ē@ =Lah\n kinh tW'O'VW'/ TTe \ݗ@ē@ =LahPO TX )\ݗ@ē@ =LahP k'O TT*x\ݗ@ē@ =LahPO T`yM\ݗ@ē@ =LahT ho'WW TTN\ݗ@ē@ =LahPO Tpc\ݗ@ē@ =LahXch hoNW'WVN TTd\ݗ@ē@d=LahP O!ah" Rp@"Arial\h\ \L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ 6z^X3.*Cx Arial\\d3^X\X\\2^%4\4\{^%\\6dv% % % TT \ ݗ@ē@ LahP 3!ah" I TI 0ݗ@ē@I LahdBi pht biB38838 TT Q 0ݗ@ē@I LahP3 T`R 0ݗ@ē@I LahTu c73 TT 0ݗ@ē@I &" WMFC LahP8 Tx V 0ݗ@ē@I Lah\a Ph T2=887 W TTW 0ݗ@ē@W LahPh8 TT 0ݗ@ē@W LahP8 Rp@"Arial\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ 6z^X3.*Cx Arial\\^X\X\\2^%4\4\{^%\\6dvdv% % T` B0ݗ@ē@W LahT tC Rp@"Arial6z^X3.*Cx @v buT?" umV ?` ق]<1 ؂])om<4`m@ ׂ])odv% % ( TTC0ݗ@ē@W LahPA To0ݗ@ē@W Lahlng L Thanh Ngh888278388B88 TTp0ݗ@ē@W LahP % ( TT0ݗ@ē@LahP 3!ah" f TTf / ݗ@ē@f LahPt TT / ݗ@ē@f LahP3 T` /, ݗ@ē@f LahTi HB TT- /d ݗ@ē@f LahP8 Tle /? ݗ@ē@f LahXi ngh887 TT@ /Y ݗ@ē@f LahP TTZ /s ݗ@ē@f LahP TTt / ݗ@ē@t LahPT7 TT / ݗ@ē@ LahP8 Td / ݗ@ē@ LahTng k883 TT / ݗ@ē@ LahP2 T /ݗ@ē@ Lah`t ngnh Th7838878 TT/ݗ@ē@ LahP8 Rp@"Arial\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ 6z^X3.*Cx Arial\\^X\X\\2^%4\4\{^%\\6dvdv% % T/ݗ@ē@ Lahhng k nm 1974883383Q3233 % ( TT/ݗ@ē@LahP 3!ah" Rp@Times New Roman\h\ \L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ 6z^XG*Ax Times ew Roman\\2^%4\4\{^%\\6dv% % % TT/ݗ@ē@LahP 5!ah" Rp@Times New Roman\h\ \L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew Roman\\2^%4\4\{^%\\<6dv% % % Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\@ Mv@ 5Nv,_Ldv% % TWݗ@ē@ LahdTrung ng L*???#DB>?$Z Rp@Times New Romanng ng XG*Ax @v bu*?" F^vĐ0H ق]<1Ep ؂]pA<4EppA@ ׂ]dv% % ( TTWݗ@ē@LahP7 TW ݗ@ē@Lahhng v Chnh ph??$>7$S?#??$>? TT W ݗ@ē@LahP? TX WY ݗ@ē@LahP r#* TTZ W ݗ@ē@LahP7 T| W ݗ@ē@Lah\t coi tr#$7?###* TT W ݗ@ē@LahP> T Wݗ@ē@Lahhng cng tc th??$7>??$#77$#> TTW,ݗ@ē@LahP? T-Wݗ@ē@ Lahhng k, v n >?$?7$?##?> % ( !ah" t Tdݗ@ē@tLahTl m#7 ` TTݗ@ē@tLahP? Tݗ@ē@t Lahdt cng tc r# 7??> #77 * TTFݗ@ē@tLahP7 TFݗ@ē@t&" WMFC Lah`t quan tr#??7?#) TT%ݗ@ē@tLahP? T& ݗ@ē@t Lahhng, l cng c>? #7 7>?>7 TT ݗ@ē@tLahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % TX A ݗ@ē@tLahP ? Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v buj?" ull ?` ق]<1ho ؂]Cm<<4ho<m@ ׂ]Cdv% % ( TTB x ݗ@ē@tLahP7 Rp@Times New Roman| lĄi u !#t LlĄi| u !#t| lĄi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( Ty dݗ@ē@tLahp gip Trung ng >#>? L)?>? CB?? Z Rp@Times New Romanp Trung ng u !#t| D6 bu?" um ?` ق]<1-W ؂]fA<4-W fA@ ׂ] dv% % ( TTeݗ@ē@tLahP7 Tݗ@ē@t Lah`ng, Chnh >? S?"?> % ( !ah"  TXB=ݗ@ē@ LahPph?? TTC=ݗ@ē@ LahP> T`"=ݗ@ē@ LahT qu%>? TT#Z=ݗ@ē@ LahP7 TZv=ݗ@ē@ Lah`n l Nh n?%"?%Z?7$? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % TTw=ݗ@ē@ LahPC Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v bu6?" um8 ?` ق]<1)o ؂]Cm<<4)o<m@ ׂ]Cdv% % ( TT=ݗ@ē@ LahPB Tl=ݗ@ē@ LahXc, qu7%?? TT,=ݗ@ē@ LahP7 Tp,T =ݗ@ē@ LahXn l n?%#>%? TTU =ݗ@ē@ LahP7 T| =ݗ@ē@ Lah\n kinh t>%?">?%# TT K =ݗ@ē@ LahP7 TXL =ݗ@ē@ LahP k%? TT =ݗ@ē@ LahP7 % ( TT =ݗ@ē@ LahP $ TX =ݗ@ē@ LahPho?? TT =ݗ@ē@ LahP7 T =ݗ@ē@ Lah`ch ho. Qu7?%>?7%Z? TT#=ݗ@ē@ LahP7 T#2=ݗ@ē@ Lahdn l kinh t?%#>%?"?>%# TT3i=ݗ@ē@ LahP7 TXj=ݗ@ē@ LahP, !ah"  TX]Bݗ@ē@LahPqu?? TTC]zݗ@ē@LahP7 Tpz]ݗ@ē@LahXn l k?##?#? TT]ݗ@ē@LahP7 T`]wݗ@ē@LahT ho#?? TTx]ݗ@ē@LahP7 T]_ݗ@ē@ Lahhch ho m thi7?#>?7$`8##?# TT`]ݗ@ē@LahP7 Td]Z ݗ@ē@LahTu th?##? TT[ ] ݗ@ē@LahP> T ]8 ݗ@ē@Lahpng k th khng th??#>7##?##??>??##? TT9 ]o ݗ@ē@LahP7 Tpp ]ݗ@ē@L&" WMFC {ahX lm t##7`$# TT]ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Td]ݗ@ē@LahTt ##?D Rp@Times New Romanz^XG*Ax @v bu?" um ?` ق]<1o ؂])om<4om@ ׂ])odv% % ( TT]ݗ@ē@LahPB T]ݗ@ē@ Lah`c. Trong 7#L*??> % ( !ah" y TT ݗ@ē@yLahPh? TT :ݗ@ē@yLahP7 T`; ݗ@ē@yLahT th+#> TT ݗ@ē@yLahP? Tl *ݗ@ē@yLahXng qu>?*?? TT+ bݗ@ē@yLahP7 Tb ݗ@ē@y Lahdn l kinh t>+#>+>"??*# TT ݗ@ē@yLahP7 Tl ݗ@ē@yLahX x h+?7*? TT ݗ@ē@yLahP? Td ݗ@ē@yLahTi ch"+7? TT ݗ@ē@yLahP> Td ݗ@ē@yLahT ngh+>>? TT ݗ@ē@yLahP)# T ݗ@ē@yLahha, cng tc th7+7??>+#77+#> TT ݗ@ē@yLahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Tx ݗ@ē@yLah\ng k >>+?7+? Rp@Times New Romank XG*Ax @v bu?" um ?` ق]<1q ؂]vAh<40qhvA@ ׂ]dv% % ( TT ݗ@ē@yLahP7 Tl ݗ@ē@yLahXm nhi`+??# TT 'ݗ@ē@yLahP7 TX( ݗ@ē@yLahPm a % ( !ah" & TX:C ݗ@ē@& LahPch7? TT;C ݗ@ē@& LahPD Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T-C ݗ@ē@& Lah|c nng thng tin kinh t7-?7??-#?>??-""?-?#>?-# Rp@Times New Romanng thng tin kinh tXG*Ax @v buF?" ulH ?` ق]<1^ ؂]أcA<4@^ cA@ ׂ]أ dv% % ( TT.dC ݗ@ē@& LahP7 Tpe C ݗ@ē@& LahX v ki-?7-?# TT C ݗ@ē@& LahP7 T C ݗ@ē@& Lah`m tra, quya-#*7-??> TT C ݗ@ē@& LahP7 T| C ݗ@ē@& Lah\t ton k#-#?7?-? TT C ݗ@ē@& LahP7 T` C ݗ@ē@& LahT ho-?? TTC ݗ@ē@& LahP7 Rp@Times New Roman| i u !#& Li| u !#& | i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( TC ݗ@ē@& Lah`ch Nh n7?-Z?7-?D Rp@Times New RomanNh nLi| u !#& | D6 bu?" um ?` ق]<1 ؂]hA<4@ &" WMFC [A@ ׂ]hdv% % ( TT1C ݗ@ē@& LahPB T`1C ݗ@ē@& LahTc. 8 % ( !ah"  T`b ݗ@ē@ LahTNhiZ?# TTb ݗ@ē@ LahP7 T`b ݗ@ē@ LahTm v`)? TTb ݗ@ē@ LahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Tdb ݗ@ē@ LahT tn)#7? % ( Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\@ Mv@ 5Nv-_Ldv% % Tdb d ݗ@ē@ LahTg c?)7D Rp@Times New Romanz^XG*Ax @v bu:?" um< ?` ق]<1o ؂]*om<4@om@ ׂ]*odv% % ( TTdb ݗ@ē@ LahPB Txb " ݗ@ē@ Lah\ng v c??)?7)7 TT#b Z ݗ@ē@ LahP7 TdZb ݗ@ē@ LahTi ti#)## TTb " ݗ@ē@ LahP7 Td# b ݗ@ē@ LahTn qu?)?? TT b @ ݗ@ē@ LahP7 T@ b \ ݗ@ē@ Lahdn l kinh t>)#?)?"??)# TT] b ݗ@ē@ LahP7 Tx b ݗ@ē@ Lah\, xy d)?7>)? TT b < ݗ@ē@ LahPD Td<b A ݗ@ē@ LahTng m>?)` TTBb ݗ@ē@ LahP? T`b ݗ@ē@ LahTt h#)? TT b B ݗ@ē@ LahP7 T`Cb ݗ@ē@ LahT th)#? TTb ݗ@ē@ LahP? T` b ݗ@ē@ LahTng >> % ( !ah"  TX B ݗ@ē@ LahPqu?? TTC z ݗ@ē@ LahP7 Tz ݗ@ē@ Lahdn l kinh t?+"?+?"??+# TT ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T ݗ@ē@ Lahl theo phng th+#?6?+?>DB??*#? Rp@Times New Romaneo phng thXG*Ax @v buN?" umP ?` ق]<1' ؂]o`A<4'`A@ ׂ]o dv% % ( TT R ݗ@ē@ LahPD T`R ݗ@ē@ LahTc s7+1 TT  ݗ@ē@ LahP7 Td  ݗ@ē@ LahTn xu?*?? TT : ݗ@ē@ LahP7 T`: ݗ@ē@ LahTt l#+# TT ݗ@ē@ LahPB Tp 5 ݗ@ē@ LahXn x h?*?7+? TT6 t ݗ@ē@ LahP? Tdu 8 ݗ@ē@ LahTi ch#+7? TT9 v ݗ@ē@ LahP> Tdw ] ݗ@ē@ LahT ngh+??> TT] ݗ@ē@ LahP)# Tx ݗ@ē@ Lah\a ph h7+???*? TT K ݗ@ē@ LahPB TXK ݗ@ē@ LahPp > % ( !ah" + TT H ݗ@ē@+ LahPv?&" WMFC ; TT FH ݗ@ē@+ LahPB Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T`F H ݗ@ē@+ LahTi #1? Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v bu?" ul ?` ق]<1" ؂]*om<40"m@ ׂ]*odv% % ( TT H ݗ@ē@+ LahP7 Rp@Times New Roman| (i u !#+ L(i| u !#+ | (i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( Td H ݗ@ē@+ LahTc i71?# Rp@Times New Romani+ L(i| u !#+ | DH6 bu&?" ul( ?` ق]<1o ؂]*om<4om@ ׂ]*odv% % ( TT H ݗ@ē@+ LahP7 T` H ݗ@ē@+ LahTm c`17 TT H ݗ@ē@+ LahP? Rp@Times New Roman| 0Li u !#+ L0Li| u !#+ | 0Li0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( Td H ݗ@ē@+ LahTa n71?D Rp@Times New Roman+ L0Li| u !#+ | DH6 bu8?" um: ?` ق]<1o ؂]*om<4om@ ׂ]*odv% % ( TT EH ݗ@ē@+ LahPB TpE ZH ݗ@ē@+ LahXc ta l71#71# TT[ H ݗ@ē@+ LahP7 Rp@Times New Roman| H|i u !#+ LH|i| u !#+ | H|i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T` $ H ݗ@ē@+ LahTi #1? Rp@Times New Roman+ LH|i| u !#+ | DH6 buN?" ulP ?` ق]<1" ؂]*om<4`"m@ ׂ]*odv% % ( Td% H ݗ@ē@+ LahTi h?#0? TT 3 H ݗ@ē@+ LahP> Td4 H ݗ@ē@+ LahTi ph#0?? TT < H ݗ@ē@+ LahP7 Tp< H ݗ@ē@+ LahXi c m#17?1` TT H ݗ@ē@+ LahP? T` h H ݗ@ē@+ LahTt h#1? TTi H ݗ@ē@+ LahP7 T` 1H ݗ@ē@+ LahT th1"? TT2 oH ݗ@ē@+ LahP> Tlp H ݗ@ē@+ LahXng th??1"? TT H ݗ@ē@+ LahP> T H ݗ@ē@+ Lah`ng k v ??0?71?7 % ( !ah"  Tg ݗ@ē@ Lahlthng tin kinh t#?>??3"#?2?#>?3# TTg 7 ݗ@ē@ LahP7 T`8g ݗ@ē@ LahT nh3>? TTg ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T|g ݗ@ē@ Lah\y bn, >3?7?3? Rp@Times New Romann, XG*Ax @v buL?" ulN ?` ق]<1h ؂]0joaA<4haA@ ׂ]0jodv% % ( TTg ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New Roman| Ni u !# LNi| u !# | Ni0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<&" WMFC <4<m@ ׂ]Cdv% % ( T` g ݗ@ē@ LahTy >3? Rp@Times New Roman LNi| u !# | D6 buT?" ulV ?` ق]<1" ؂]*om<4"m@ ׂ]*odv% % ( TT g ݗ@ē@ LahP? T g ݗ@ē@ Lah`, trung th3#*???2#? TT g 0 ݗ@ē@ LahPD T0 g ݗ@ē@ Lahdc v thng 73?73#>?>?2 % (  TXg ݗ@ē@ LahPsu1? TTg ? ݗ@ē@ LahP> T@g ݗ@ē@ Lahdt. Cng tc #3S???3#77 !ah"  TX & ݗ@ē@ LahPth#? TT' d ݗ@ē@ LahP> Te T ݗ@ē@ Lahng k v thng tin kinh t??%?7&?7&#?>??&"#?&?"??%# TTU ݗ@ē@ LahP7 TX ݗ@ē@ LahP v&? TT 5 ݗ@ē@ LahPD Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T5 q ݗ@ē@ Lahda c tnh 7&7?&##??&Z Rp@Times New Roman tnh XG*Ax @v buh?" ulj ?` ق]<1Ep ؂]#lA<4EplA@ ׂ]#dv% % ( TTr ݗ@ē@ LahP7 T  ݗ@ē@ Lahlng, tnh khoa h??&#"??%?>?7&? TT ݗ@ē@ LahP? Td ݗ@ē@ LahTc, v7&? TT ݗ@ē@ LahPD Tp & ݗ@ē@ LahXa l m7&#7&` TT' e ݗ@ē@ LahP? TXf ݗ@ē@ LahPt # % ( !ah" 0 T M ݗ@ē@0 Lah`cng tc t7???'#77'# TT M ݗ@ē@0 LahP? T` M ݗ@ē@0 LahT ch'7? TT M ݗ@ē@0 LahPD T M ݗ@ē@0 Lahlc trn quy m l7'#*7?'??>'`?'# TT 1 M ݗ@ē@0 LahPB Td1 M ݗ@ē@0 LahTn, m?'` TT T M ݗ@ē@0 LahP? TU M ݗ@ē@0 Lahdt cng tc v#(7???'#77'? TT M ݗ@ē@0 LahP7 Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T` M ݗ@ē@0 LahTn ?'? Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v buz?" ul| ?` ق]<1# ؂]+om<4`#m@ ׂ]+odv% % ( TT M ݗ@ē@0 LahP> Tl M ݗ@ē@0 LahXng qu??&?? TT %M ݗ@ē@0 LahP7 T% M ݗ@ē@0 Lahdn chng su ?'7?>??'16> % ( !ah"  TTm ݗ@ē@ LahPr* TTm - ݗ@ē@ LahP? T|.m ݗ@ē@ Lah\ng. V v>?%Z#%? TTm ݗ@ē@ LahP7 Tm ݗ@ē@ Lahhy, n khng ph>%??$?>??>%>? TTm = ݗ@ē@ LahP7 &" WMFC Tp=m c ݗ@ē@ LahXi l m#%#7%` TTd m ݗ@ē@ LahP? T m d ݗ@ē@ Lah`t cng vi#%7?>?%?# TTe m ݗ@ē@ LahP7 Tp m ݗ@ē@ LahXc nghi7%>??# TT m ݗ@ē@ LahP7 T` m ݗ@ē@ LahTp v?$? TT m ݗ@ē@ LahP> Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T| m ݗ@ē@ Lah\ n thu%?A?%#>? Rp@Times New Romann thuXG*Ax @v bu?" um ?` ق]<1h ؂];p[A<4h[A@ ׂ];pdv% % ( TTm ݗ@ē@ LahP7 Tm ݗ@ē@ Lah`n, khng ?%>?>?> % ( !ah"  TXBݗ@ē@LahPph?? TTCzݗ@ē@LahP7 Txzݗ@ē@Lah\i l vi#(#7'?# TTݗ@ē@LahP7 Tݗ@ē@ Lah`c ring c7(*#7??(6 TTݗ@ē@LahP? T`ݗ@ē@LahTa m7(` TTݗ@ē@LahP? T# ݗ@ē@ Lahdt ngnh. Ph#(??7??'F? TT$ [ ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T[ ݗ@ē@Lahli coi lm nhi"(7?#(>?(#7`(??# Rp@Times New Romanoi lm nhiXG*Ax @v bu?" um ?` ق]<1' ؂]@oA<4'oA@ ׂ]@ dv% % ( TT ݗ@ē@LahP7 T` ݗ@ē@LahTm v`)? TTݗ@ē@LahP? T.ݗ@ē@ Lahd chung m t(7>?>?(`7(# TT/fݗ@ē@LahP7 TXfݗ@ē@LahPt # % ( !ah" 6 TTSݗ@ē@6LahPc7 TT3Sݗ@ē@6LahP7 T3Sݗ@ē@6Lahp cc ngnh, cc c*787)??7??)787*8 TTSݗ@ē@6LahP7 T|_Sݗ@ē@6Lah\p, cc t?)878)# TT`Sݗ@ē@6LahP? T`= Sݗ@ē@6LahT ch)7? TT> Sݗ@ē@6LahPD Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T| _ Sݗ@ē@6Lah\c Nh n7)Z@7)?D Rp@Times New Romanh nXG*Ax @v bud?" umf ?` ق]<1h ؂];p[A<4h[A@ ׂ];pdv% % ( TT_ Sݗ@ē@6LahPB Rp@Times New Roman| fi u !#6 Lfi| u !#6| fi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T ]Sݗ@ē@6 Lahhc, c quan qu7*7B)??7?)?? Rp@Times New Romanc quan qui| &" WMFC u !#6| DH6 bu?" um ?` ق]<1cX ؂]huA&<4cX&uA@ ׂ]hdv% % ( TT^Sݗ@ē@6LahP7 TSݗ@ē@6 Lahdn l kinh t?)#?)?#>?)# TTSݗ@ē@6LahP7 TdSݗ@ē@6LahT v )?7 % ( !ah" Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\@ Mv@ 5Nv` _Ldv% % Tr*ݗ@ē@ Lahdcc on th7785??7?5#? Rp@Times New Roman on thXG*Ax @v bu(?" F^vĐ0H ق]<1Ep ؂]H$lA<4EplA@ ׂ]H$dv% % ( TT+raݗ@ē@LahP7 T`brݗ@ē@LahT qu5?? TTrLݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Roman| 2Pi u !# L2Pi| u !#| 2Pi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( TLrdݗ@ē@ Lah`n chng ?47????4? Rp@Times New Romanhng L2Pi| u !#| D6 buD?" ulF ?` ق]<1 ؂]hA<4@ A@ ׂ]hdv% % ( TTerݗ@ē@LahP7 Tr ݗ@ē@Lahhu c trch nhi?57?5#*77>5??# TT r ݗ@ē@LahP7 Tx r} ݗ@ē@Lah\m xy d`5?7>5? TT~ r ݗ@ē@LahPD Tp rݗ@ē@LahXng, th??5#? TTr:ݗ@ē@LahPD Td:rݗ@ē@LahTc hi75?# TTr>ݗ@ē@LahP7 Tx?rݗ@ē@Lah\n theo ?5"?7> % ( !ah"  TXBݗ@ē@LahPph?? TTCzݗ@ē@LahP7 Txzݗ@ē@Lah\m vi ho`?#?? TT/ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T`/ݗ@ē@LahTt #? Rp@Times New Roman6z^lA 5]lA|%@ - lA|%@ h] $ A DlA- ]"@ق]<1$ ؂]h+om<4$m@ ׂ]h+odv% % ( TTݗ@ē@LahP> T|ݗ@ē@Lah\ng v ch???77? TTݗ@ē@LahPD Rp@Times New Roman| Bpi u !# LBpi| u !#| Bpi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T|x ݗ@ē@Lah\c nng c7?7??7 Rp@Times New Romanng c LBpi| u !#| DH6 buR?" ulT ?` ق]<1h ؂]Piݗ@ē@LLahhn 20 nm xy d?'?>'?7`'?7>'? Rp@Times New Roman0 nm xy dXG*Ax @v buJ?" ulL ?` ق]<1cX ؂]huA&<4cX&uA@ ׂ]hdv% % ( TT?iݗ@ē@LLahPD T( iݗ@ē@L Lahdng, ngnh Th??&??7>?'L> TT) f iݗ@ē@LLahP> Rp@Times New Roman| fi u !#L Lfi| u !#L| fi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T|g + iݗ@ē@LLah\ng k n??&?7'?D Rp@Times New Romank n Lfi| u !#L| D6 buv?" umx ?` ق]<1h ؂]>7#'#*# TTViݗ@ē@LLahP7 Tpiݗ@ē@LLahXn, c ?'7@ % ( !ah"  TXBݗ@ē@LahPnh?? TTCݗ@ē@LahPC Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Tlݗ@ē@LahXng b??6?D Rp@Times New Romanb^XG*Ax @v bu"?" um$ ?` ق]<1 ؂]ؗmv<4vm@ ׂ]ؗdv% % ( TTݗ@ē@LahPB Rp@Times New Roman| $4i u !# L$4i| u !#| $4i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( Tlݗ@ē@LahXc tr77#*D Rp@Times New Romanr L$4i| u !#| DH6 bu.?" um0 ?` ق]<1 ؂]ؗmv<4vm@ ׂ]ؗdv% % ( TT@ݗ@ē@LahPA T?~ݗ@ē@ Lah`ng thnh v?>7#?7??6? TTݗ@ē@LahP7 Tp* ݗ@ē@LahX cc m77778a TT+ b ݗ@ē@LahP7 Tb ݗ@ē@Lahlt cng tc v t$77???7#777?77# TT ݗ@ē@&" WMFC LahP? T` jݗ@ē@LahT ch77> TTkݗ@ē@LahPD Tdzݗ@ē@LahTc, v77? TT{ݗ@ē@LahP7 Tx ݗ@ē@Lah\ trnh 7#*#??6 Rp@Times New Romannh i u !# Li| ?" u&D ?` ق]<1q ؂] Rp@Times New Roman Li| ?" u&DDH ?6 bu?" ul ?` ق]<1+o ؂]Cm<<4+o<m@ ׂ]Cdv% % ( TTKݗ@ē@LahP> TTݗ@ē@LahP % ( !ah"  Td5ݗ@ē@LahTnghi??># TT5ݗ@ē@LahP7 T`5ݗ@ē@LahTp v?3> TT5ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T|5ݗ@ē@Lah\ v c s2?737B31 Rp@Times New Roman c sXG*Ax @v bu4?" um6 ?` ق]<1h ؂] TdC 5 ݗ@ē@LahT thu3#>? TT 5M ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Roman| Xi u !# LXi| u !#| Xi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( TM 5!ݗ@ē@Laht. Trong nm 1974, i i v#2L*??>3?7`3??>?3>#3?>#3? Rp@Times New RomanTrong nm 1974, i i vu !#| D6 bu?" ul ?` ق]<1< ؂]0qXA<4< XA@ ׂ]0q dv% % ( TT"5dݗ@ē@LahPA Tdc5ݗ@ē@LahTi vi#3?# TT5Qݗ@ē@LahP7 TXR5ݗ@ē@LahPc 7 % ( !ah" Q Tdnݗ@ē@QLahTchuy7??> TTnݗ@ē@QLahP7 Tnݗ@ē@Q Lah`n sang qu?*17??*>? TTnݗ@ē@QLahP7 TpNnݗ@ē@QLahXn l h?*"?*? TTOnݗ@ē@QLahP7 T`nݗ@ē@QLahT th*#> TTOnݗ@ē@QLahP? TlPW nݗ@ē@QLahXng th>?*"? TTX nݗ@ē@QLahP> Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T Y nݗ@ē@Q Lahdng k Nh n??)>7*Z?7*?D Rp@Times New Romank Nh nXG*Ax @v buj?" uml ?` ق]<1Ep ؂]0%lA<4EplA@ ׂ]0%dv% % ( TTY nݗ@ē@Q&" WMFC {LahPB T nݗ@ē@Q Lah`c theo ng7*#?7?*>?7 % ( Q Tdnݗ@ē@QLahTnh d??)? TTnݗ@ē@QLahP? Tnݗ@ē@Q Lah`c, ngnh 7*??7>? !ah"  TXOݗ@ē@LahPThL? TTPݗ@ē@LahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Txݗ@ē@Lah\ng k >?'?7'? Rp@Times New Romank XG*Ax @v bu&?" um( ?` ق]<1q ؂]?!#> TT :] ݗ@ē@LahPD Td] : ݗ@ē@LahTc hi7!?# TT :M ݗ@ē@LahP7 T`N : ݗ@ē@LahTn k?!? TT :# ݗ@ē@LahP7 T`$ : ݗ@ē@LahT ho!?? TT : ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Roman| x܄i u !# Lx܄i| u !#| x܄i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T :ݗ@ē@ Lah`ch Nh n7?!Z?7!?D Rp@Times New RomanNh nLx܄i| u !#| DH6 bu?" um ?` ق]<1 ؂]hA<4@ A@ ׂ]hdv% % ( TT:Gݗ@ē@LahPB TpG:ݗ@ē@LahXc v m7!?7!` TT:ݗ@ē@LahP? T`:Iݗ@ē@LahTt s#!1 TTJ:ݗ@ē@LahP? TT:ݗ@ē@LahP % ( !ah" WRp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\@ Mv@ 5Nv@< _Ldv% % TItݗ@ē@WLahbo co phn tch chuyn ?7?)77?)>?7?)##7>)7??>7?)? Rp@Times New Roman co phn tch chuyn XG*Ax @v buF?" F^vĐ0H ق]<1< ؂]0qXA<4< XA@ ׂ]0q dv% % ( TTJtݗ@ē@WLahP7 T7 tݗ@ē@W Lah`, bin so)>#7?)0? TT8 o tݗ@ē@WLahP7 Txo tݗ@ē@WLah\n cc s>)777)1 TT tݗ@ē@WLahP? T` tݗ@ē@WLahT li)## TT tݗ@ē@WLahP7 T <tݗ@ē@WLahpu v hon thnh t?(?7)??6?)"?7??(# TT={tݗ@ē@WLahP? T`|&tݗ@ē@WLahTt m")` TT'etݗ@ē@WLahP? TXftݗ@ē@WLahPt # % ( !ah"  TT ݗ@ē@LahPs1 TT4 ݗ@ē@LahP? T`5 ݗ@ē@LahT cu(7? TT ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Td ݗ@ē@LahTc i7'?# Rp@Times New Romaniz^XG*Ax @v bu&?" ul( ?` ق]<1p ؂]+om<4pm@ ׂ]+odv% % ( TT ݗ@ē@LahP7 T  ݗ@ē@ Lahdu tra kinh ?("*7(?">?( % ( ! TT!C ݗ@ē@!LahPt# TTDz ݗ@ē@!LahP7 Td{> ݗ@ē@!LahT. Vi(Z# TT?u ݗ@ē@!LahP7 Txv ݗ@ē@!Lah\c xy d7(?7>(? TT 4 ݗ@ē@!LahP&" WMFC ;D Td4 ݗ@ē@!LahTng h?>(? TT N ݗ@ē@!LahP7 T`O ݗ@ē@!LahT th(#? TT ݗ@ē@!LahP> Td ݗ@ē@!LahTng h?>(? TT 2 ݗ@ē@!LahP7 T2 / ݗ@ē@! Lah`ch ton th7?(#?6>(#? TT0m ݗ@ē@!LahP> Tln ݗ@ē@!LahXng nh??'?? TT ݗ@ē@!LahP7 Tl ݗ@ē@!LahXt c #(7? !ah"  TX@Bݗ@ē@LahPnh?? TTC@ݗ@ē@LahPC Td@hݗ@ē@LahTng c??.7 TTi@ݗ@ē@LahP? TX@ݗ@ē@LahP g.? TT@Lݗ@ē@LahP7 TdL@Wݗ@ē@LahTng m??.` TTX@ݗ@ē@LahPB Td@cݗ@ē@LahTi. K#.Z TTd@ݗ@ē@LahP7 Td@jݗ@ē@LahTt qu$.?? TTk@ݗ@ē@LahP7 T@ ݗ@ē@ Lahd cng tc c.7???.#77/7 TT @' ݗ@ē@LahP? T( @x ݗ@ē@ Lah`a ngnh Th7.??7??.L? TTy @ ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % Tx @Dݗ@ē@Lah\ng k >?.>7.? Rp@Times New Romank XG*Ax @v bu?" um ?` ق]<1q ؂]=p[A<40q[A@ ׂ]=pdv% % ( T|E@ݗ@ē@Lah\ gp ph7.???.?? TT@Jݗ@ē@LahP7 TXJ@ݗ@ē@LahPn ? % ( !ah" \ TXByݗ@ē@\LahPnh?? TTCzyݗ@ē@\LahP7 Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % T`z yݗ@ē@\LahTt #.? Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v bu?" ul ?` ق]<1% ؂]+om<40%m@ ׂ]+odv% % ( TT +yݗ@ē@\LahP" T,r yݗ@ē@\Lahnh vo thnh tch khi ph??.?7?.#?7>?.##7?.?>?#.?> TTs yݗ@ē@\LahP? T 0 yݗ@ē@\ Lahhc v pht tri7.?7.??7#.#*# TT1 g yݗ@ē@\LahP7 T|h yݗ@ē@\Lah\n kinh t?.?"??.# TT;yݗ@ē@\LahP7 T|<yݗ@ē@\Lah\ trong t.#*>??.# TTyݗ@ē@\LahPC Rp@Times New Roman| i u !#\ Li| u !#\| i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( Txyݗ@ē@\Lah\ng nm ??.?7` % ( !ah"  T&ݗ@ē@ Lahdqua, vo vi??7"?7>"?# TT)&ݗ@ē@ LahP7 T`*&ݗ@ē@ Lah&" WMFC Tc c7"7 TT&ݗ@ē@ LahP? Td&ݗ@ē@ LahTng c>?!7 TT &ݗ@ē@ LahP? TX m&ݗ@ē@ LahP n"? TTn&ݗ@ē@ LahP7 T`C&ݗ@ē@ LahTn n?!? TTDz&ݗ@ē@ LahP7 Td{X &ݗ@ē@ LahTp qu?!?? TTY &ݗ@ē@ LahP7 T| &ݗ@ē@ Lah\n l, tr>"#?!#* Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % TT " &ݗ@ē@ LahPD Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v buf?" umh ?` ق]<1+o ؂]Cm<<4+o<m@ ׂ]Cdv% % ( TT" d &ݗ@ē@ LahPB T`d &ݗ@ē@ LahTc h7"? TT 2 &ݗ@ē@ LahP7 Tl3 &ݗ@ē@ LahXt l #!#7" TT 5 &ݗ@ē@ LahPB TX5 &ݗ@ē@ LahP m"` TT &ݗ@ē@ LahP? T` j&ݗ@ē@ LahTt s#"0 TTk&ݗ@ē@ LahP? Rp@Times New Roman| i u !# Li| u !# | i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( Tp&ݗ@ē@ LahX n v"?A?!? % (  TT &ݗ@ē@ LahP# TxQ&ݗ@ē@ Lah\ kinh t!?"?>"# TTR&ݗ@ē@ LahP7 TT&ݗ@ē@ LahP !ah" Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\@ Mv@ 5Nv _Ldv% % TdEݗ@ē@LahTc s7B!1 Rp@Times New Romansz^XG*Ax @v bu?" F^vĐ0H ق]<1p ؂]+om<4pm@ ׂ]+odv% % ( TTEݗ@ē@LahPB TdEݗ@ē@LahT. Nh!Z? TTEݗ@ē@LahPD TE}ݗ@ē@Lahtng thnh tch v ti??!"?7?? ##7?!?7!## TT~Eݗ@ē@LahP7 T`ER ݗ@ē@LahTn b? ? TTS E ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Roman| Vi u !# LVi| u !#| Vi0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T EH ݗ@ē@ Lah` l nh ??!#6!?? Rp@Times New Roman l nhLVi| u !#| DH6 buh?" umj ?` ق]<1 ؂]hA<4@ A@ ׂ]hdv% % ( TTI E ݗ@ē@LahPC Rp@Times New Roman| ji u !# Lji| u !#| ji0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T EXݗ@ē@ Lahhng ng gp c?? ?>?? ?>?!7 Rp@Times New Romanng gp ci| u !#| DH6 bu?" ul ?` ق]<1cX ؂]huA&<4cX&uA@ ׂ]hdv% % ( TTYE&WMFCݗ@ē@LahP> TEݗ@ē@ Lah`a ngnh Th7!??7??!L> TTE ݗ@ē@LahP? T` Eݗ@ē@LahTng >? % ( !ah" b Tlݗ@ē@bLahXk ph?7?? TTݗ@ē@bLahP? T`ݗ@ē@bLahTc v7? TTݗ@ē@bLahP? TX9ݗ@ē@bLahP s1 TT:~ݗ@ē@bLahPD Tp~ݗ@ē@bLahX lnh #7?? Rp@Times New Roman\L\N]\\ 4\\N]\\ y^\\ <6z^XG*Ax Times ew oman\\2^%4\4\{^%\\<6dvdv% % TTݗ@ē@bLahP? Rp@Times New Roman6z^XG*Ax @v bu:?" ul< ?` ق]<1+o ؂]Cm<<4+o<m@ ׂ]Cdv% % ( TT ݗ@ē@bLahP7 T` ݗ@ē@bLahTo c?7 TTݗ@ē@bLahP? Rp@Times New Roman| Dti u !#b LDti| u !#b| Dti0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T`ݗ@ē@bLahTa 7Z Rp@Times New Romanb LDti| u !#b| D6 buJ?" ulL ?` ق]<1% ؂]+om<40%m@ ׂ]+odv% % ( TTݗ@ē@bLahP7 T7 ݗ@ē@bLahpng v cng tc qu???77@??#77?? TT8 o ݗ@ē@bLahP7 Tpo ݗ@ē@bLahXn l c?#?7 TT ݗ@ē@bLahP? Rp@Times New Roman| ~i u !#b L~i| u !#b| ~i0 Ӆvق]<1 ؂]Cm<<4<m@ ׂ]Cdv% % ( T| ݗ@ē@bLah\a Nh n7Z?7?D Rp@Times New Romanh n L~i| u !#b| D6 bu?" um ?` ق]<1h ؂]`>p[A<4h[A@ ׂ]`>pdv% % ( TTݗ@ē@bLahPB TX$ݗ@ē@bLahPc.7 % ( TT%]ݗ@ē@%bLahP 9!ah" % % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 JS."System??????????????????--@Times New Roman--- 2 08TJ ,JT'@"Calibri--- 2 =UTJ ,JT'@"Arial---P.2 P TJCng tc th  ..P 2 PTJ? ..P2 PTJng k, m ..P5 2 P5TJ? ..P?2 P?TJt cng c ..P 2 PTJ? ..P2 PTJ quan tr ..P 2 PTJ? ..P2 PTJng . 2 PTJ ,JT'dZ@"Arial--. 2 dZTJ .@"Arial--.dd 2 ddTJ? ..dn2 dnTJ qua ..d 2 dTJ? ..d2 d TJn l nh n  .@"Arial--.d 2 dTJ .@"Arial--.d 2 dTJ? ..d2 dTJc, qu ..d 2 d TJ? ..d)2 d)TJn l .- 2 dGTJ dK. 2 dKTJn ..dV 2 dVTJ? ..d_2 d_TJn kinh t  ..d 2 dTJ? ..d2 dTJ k ..d 2 dTJ? ..d2 dTJ hoi ..d 2 dTJ? ..d2 dTJch ho . 2 dTJ ,JT'@"Arial--- 2 rFTJ ,JT'~.2 ~ TJBi pht bi..~V 2 ~VTJ?..~\2 ~\TJu ch..~l 2 ~lTJ?..~s2 ~sTJa Ph Tt.~. 2 ~TJh..~ 2 ~TJ?.@"Arial--.~2 ~TJ th.@"Arial--.~ 2 ~TJ?..~"2 ~TJng L Thanh Ngh..~ 2 ~TJ?.- 2 ~TJ ,JT'!. 2 !TJt..% 2 %TJ?..+2 +TJi Hh..9 2 9TJ?..@2 @TJi ngh ..Z 2 ZTJ?..] 2 ]TJ . 2 `TJTg. 2 gTJ?..m2 mTJng k.. 2 TJ?..2 TJt ngnh Th.. 2 TJ?.@"Arial--. 2 TJng k nm 1974 .- 2 TJ ,JT'@Times New Roman--- 2 qTJ ,JT'@Times New Roman---q@Times New Roman--.2 q TJTrung ng .@Times New Roman--. 2 TJ?.. 2 TJng v Chnh ph ..- 2 -TJ?..52 5TJ r..> 2 >TJ?..E2 ETJt coi tr..m 2 mTJ?..u 2 uTJng cng tc th.. 2 TJ?..2 TJng k, v n .-,JT'U.2 UTJl m ..o 2 oTJ?..w2 w TJt cng tc r.. 2 TJ?..2 TJt quan tr.. 2 TJ?..2 TJng, l cng c..G 2 GTJ?.@Times New Roman--.O2 OTJ .@Times New Roman--.Z 2 ZTJ?.@Times New Roman--.a&2 aTJ gip Trung ng  .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng, Chnh .-,JT'U.2 UTJph..d 2 dTJ?..l2 lTJ qum.. 2 TJ?..2 TJn l Nh n .@Times New Roman--. 2 TJ.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJc, qu .. 2 TJ?..2 TJn l n.. 2 TJ?..%2 %TJn kinh t..U 2 UTJ?..[2 [TJ k..g 2 gTJ?.- 2 nTJ r.2 rTJho.. 2 TJ?..2 TJch ho. Qu .. 2 TJ?..2 TJn l kinh t.. 2 TJ?..2 TJ, .,JT'U.2 UTJqu..d 2 dTJ?..k2 kTJn l k.. 2 TJ?..2 TJ ho.. 2 TJ?..2 TJch ho m thi .. 2 TJ?..2 TJu th.. 2 TJ?..'&2 'TJng k th khng th.. 2 TJ?..2 TJ lm t .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJt .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJc. Trong .-,JT'U. 2 UTJh..] 2 ]TJ?..c2 cTJ th..t 2 tTJ?..|2 |TJng qut.. 2 TJ?..2 TJn l kinh t.. 2 TJ?..2 TJ x ht.. 2 TJ?..2 TJi ch.., 2 ,TJ?..42 4TJ ngh..O 2 OTJi..T 2 TTJa, cng tc th.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng k t.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJm nhi .. 2 TJ?..2 TJm .-,JT'U.2 UTJch..c 2 cTJ?.@Times New Roman--.k.2 kTJc nng thng tin kinh t.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ v ki..' 2 'TJ?..-2 - TJm tra, quy ..n 2 nTJ?..u2 uTJt ton k.. 2 TJ?..2 TJ hoo.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJch Nh n .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJc. o.-,JT'.U.2 .UTJNhio ...l 2 .lTJ?...r2 .rTJm vo ... 2 .TJ?.@Times New Roman--..2 .TJ tn.-.@Times New Roman--.2 .TJg c.@Times New Roman--.. 2 .TJ?...2 .TJng v ck... 2 .TJ?...2 .TJi ti... 2 .TJ?...2 .TJn qu...5 2 .5TJ?...;2 .; TJn l kinh t...| 2 .|TJ?...2 .TJ, xy dk... 2 .TJ? ...2 .TJng m ... 2 .TJ?...2 .TJt hm... 2 .TJ?...2 .TJ thm... 2 .TJ?... 2 . TJng m.-,JT'CU.2 CUTJqu..Cd 2 CdTJ?..Ck2 Ck TJn l kinh t..C 2 CTJ?.@Times New Roman--.C"2 CTJ theo phng th.@Times New Roman--.C 2 CTJ? ..C2 CTJc sm..C0 2 C0TJ?..C72 C7TJn xu..CS 2 CSTJ?..CY2 CYTJt lu..Cg 2 CgTJ?..Co2 CoTJn x h..C 2 CTJ?..C2 CTJi ch..C 2 CTJ?..C2 CTJ ngh..C 2 CTJi..C2 CTJa ph hk..C 2 C TJ?..C2 CTJp .-,JT'WU. 2 WUTJv..W] 2 W]TJ?.@Times New Roman--.We2 WeTJi h.@Times New Roman--.Wv 2 WvTJ?.@Times New Roman--.W}2 W}TJc i.@Times New Roman--.W 2 WTJ?..W2 WTJm ci ..W 2 WTJ?.@Times New Roman--.W2 WTJa n .@Times New Roman--.W 2 WTJ?..W2 WTJc ta l..W 2 WTJ?.@Times New Roman--.W2 WTJi a.@Times New Roman--.W2 WTJi h..W2 2 W2TJ?..W:2 W:TJi ph..WS 2 WSTJ?..WY2 WYTJi c m ..W 2 WTJ?..W2 WTJt h..W 2 WTJ?..W2 WTJ th..W 2 WTJ?..W2 WTJng thm..W 2 WTJ?..W2 W TJng k v .-,JT'lU.#2 lUTJthng tin kinh t..l 2 lTJ?..l2 lTJ nht..l 2 lTJ?.@Times New Roman--.l2 lTJy bn, .@Times New Roman--.l 2 lTJ?.@Times New Roman--.l2 lTJy .@Times New Roman--.l+ 2 l+TJ?..l32 l3 TJ, trung th..lo 2 loTJ?..lw2 lw TJc v thng .-l.2 lTJsu..l 2 lTJ?..l2 l TJt. Cng tc .,JT'U.2 UTJth..a 2 aTJ?..h12 hTJng k v thng tin kinh t.. 2 TJ?..2 TJ v.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJa c tnh .@Times New Roman--.` 2 `TJ?..f"2 fTJng, tnh khoa h.. 2 TJ?..2 TJc, v.. 2 TJ?..2 TJa l m .. 2 TJ?..2 TJt .-,JT'U.2 U TJcng tc t.. 2 TJ?..2 TJ ch.. 2 TJ?.."2 TJc trn quy m l .. 2 TJ?..2 TJn, m ..6 2 6TJ?..>2 > TJt cng tc v.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJn m.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng qum.. 2 TJ?..2 TJn chng su .-,JT'U. 2 UTJr..Z 2 ZTJ?..b2 bTJng. V v .. 2 TJ?.. 2 TJy, n khng ph.. 2 TJ?..2 TJi l m ..! 2 !TJ?..(2 ( TJt cng vi..^ 2 ^TJ?..e2 eTJc nghi.. 2 TJ?..2 TJp vg.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJ n thu.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJn, khng .-,JT'U.2 UTJph..d 2 dTJ?..k2 kTJi l viu.. 2 TJ?..2 TJc ring c.. 2 TJ?..2 TJa m .. 2 TJ?..2 TJt ngnh. Ph..8 2 8TJ?.@Times New Roman--.>#2 >TJi coi lm nhi .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJm v .. 2 TJ?..2 TJ chung m t .. 2 TJ?..2 TJt .-,JT'U. 2 UTJc..\ 2 \TJ?..b%2 bTJ cc ngnh, cc c.. 2 TJ?..2 TJp, cc t.. 2 TJ?.. 2 TJ chc.. 2 TJ?.@Times New Roman--.$2 $TJc Nh n .@Times New Roman--.^ 2 ^TJ?.@Times New Roman--.e2 e TJc, c quan qu.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJn l kinh t.. 2 TJ?..2 TJ v .-,JT'U@Times New Roman--.2 U TJcc on th.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ qu .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJn chng .@Times New Roman--. 2 TJ?.. 2 TJu c trch nhi..c 2 cTJ?..i2 iTJm xy d .. 2 TJ?..2 TJng, th.. 2 TJ?..2 TJc hi.. 2 TJ?..2 TJn theo .-,JT'U.2 UTJph..d 2 dTJ?..k2 kTJm vi ho .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJt i.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng v ch.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJc nng c.@Times New Roman--.# 2 #TJ?..+"2 +TJa ngnh mnh, c .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJa n vc.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ mnh. .- 2 TJ ,JT'2 qTJQuan 2 TJ . 2 TJg.. 2 TJ?.@Times New Roman--. 2 TJn 20 nm xy d .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng, ngnh Th ..W 2 WTJ?.@Times New Roman--._2 _TJng k n.@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJc ta .@Times New Roman--.2 TJ pht tri.. 2 TJ?..2 TJn, c .-,JT'(U.2 (UTJnh..(d 2 (dTJ?.@Times New Roman--.(l2 (lTJng b .@Times New Roman--.( 2 (TJ?.@Times New Roman--.(2 (TJc tr .@Times New Roman--.( 2 (TJ?..(2 ( TJng thnh v..( 2 (TJ?..( 2 ( TJ cc m ..(9 2 (9TJ?..(?"2 (?TJt cng tc v t..( 2 (TJ?..(2 (TJ chc..( 2 (TJ?..(2 (TJc, v..( 2 (TJ?..(2 (TJ trnh .@Times New Roman--.( 2 ( TJ.@Times New Roman--.( 2 (TJ?..( 2 (TJ .-,JT'=U.2 =UTJnghi..=p 2 =pTJ?..=w2 =wTJp vi..= 2 =TJ?.@Times New Roman--.=2 =TJ v c s.@Times New Roman--.= 2 =TJ?..=2 =TJ v..= 2 =TJ?..=2 =TJt ch..= 2 =TJ?..=2 =TJt kh..= 2 =TJ?..=2 =TJ thu..=6 2 =6TJ?.@Times New Roman--.==42 ==TJt. Trong nm 1974, i i v .@Times New Roman--.= 2 =TJ?..=2 =TJi vi..= 2 =TJ?..=2 =TJc .-,JT'RU.2 RUTJchuy..Rr 2 RrTJ?..Ry2 Ry TJn sang qu..R 2 RTJ?..R2 RTJn l h..R 2 RTJ?..R2 RTJ th..R 2 RTJ?..R2 RTJng thh..R 2 RTJ?.@Times New Roman--.R'2 R' TJng k Nh n .@Times New Roman--.R| 2 R|TJ?..R2 R TJc theo ng.-R.2 RTJnh d..R 2 RTJ?..R2 R TJc, ngnh .,JT'gU.2 gUTJTh ..gf 2 gfTJ?.@Times New Roman--.gm2 gmTJng k s.@Times New Roman--.g2 gTJ ti..g 2 gTJ?..g2 gTJn hnh t..g 2 gTJ?..g2 gTJt cu..g 2 gTJ?.@Times New Roman--.g2 gTJc i.@Times New Roman--.g% 2 g%TJ?..g,2 g, TJu tra dn s..gm 2 gmTJ?..gu2 guTJ l..g~ 2 g~TJ?..g2 gTJn th..g 2 gTJ?.@Times New Roman--.g2 gTJ 2, h.@Times New Roman--.g2 gTJ c ..g 2 gTJ?..g2 gTJ g..g 2 gTJ?..g2 gTJng thh..g 2 g TJ? ..g2 gTJc .-,JT'{U.2 {UTJhi..{a 2 {aTJ?.@Times New Roman--.{h2 {hTJn t.@Times New Roman--.{{ 2 {{TJ?.@Times New Roman--.{2 {TJu t.@Times New Roman--.{ 2 {TJ?..{22 {TJn cc bo co tnh hnh th..{6 2 {6TJ? ..{?2 {?TJc hi..{U 2 {UTJ?..{\2 {\TJn ki..{o 2 {oTJ?..{u2 {uTJ hoi..{ 2 {TJ?.@Times New Roman--.{2 { TJch Nh n .@Times New Roman--.{ 2 {TJ?..{2 {TJc v m ..{ 2 {TJ?..{2 {TJt s..{ 2 {TJ?..{ 2 {TJ .-,JT'U@Times New Roman--.22 UTJbo co phn tch chuyn .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ, bin so..: 2 :TJ?..A2 ATJn cc st..l 2 lTJ?..s2 sTJ li.. 2 TJ?..%2 TJu v hon thnh t.. 2 TJ?..2 TJt m .. 2 TJ?..2 TJt .-,JT'U. 2 UTJs..[ 2 [TJ?..c2 cTJ cu..v 2 vTJ?.@Times New Roman--.}2 }TJc i.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJu tra kinh .-. 2 TJt.. 2 TJ?..2 TJ. Vi .. 2 TJ?..2 TJc xy dt..1 2 1TJ? ..:2 :TJng h..U 2 UTJ?..\2 \TJ thh..l 2 lTJ?..t2 tTJng h.. 2 TJ?..2 TJch ton th.. 2 TJ?..2 TJng nh .. 2 TJ?..2 TJt c .,JT'U.2 UTJnh..d 2 dTJ?..l2 lTJng c.. 2 TJ?..2 TJ g.. 2 TJ?..2 TJng m .. 2 TJ?..2 TJi. K .. 2 TJ?..2 TJt qu.. 2 TJ?.. 2  TJ cng tc c..O 2 OTJ?..W2 W TJa ngnh Th .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng k t.@Times New Roman--.2 TJ gp ph.. 2 TJ?..2 TJn .-,JT'U.2 UTJnh..d 2 dTJ?.@Times New Roman--.k2 kTJt .@Times New Roman--.| 2 |TJ?..12 TJnh vo thnh tch khi ph.." 2 "TJ?..*2 * TJc v pht tri..w 2 wTJ?..}2 }TJn kinh t.. 2 TJ?..2 TJ trong t.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng nm t .-,JT'U.2 U TJqua, vo vi.. 2 TJ?..2 TJc cn.. 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?..2 TJ n.. 2 TJ?..2 TJn nc.. 2 TJ?..2 TJp qu.. 2 TJ?..&2 &TJn l, tr.@Times New Roman--.N 2 NTJ.@Times New Roman--.V 2 VTJ?..^2 ^TJc h..p 2 pTJ?..w2 wTJt l .. 2 TJ?..2 TJ m .. 2 TJ?..2 TJt s.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJ n v.-. 2 TJ?..2 TJ kinh tr.. 2 TJ?.. 2 TJ .,JT'U@Times New Roman--.2 UTJc s.@Times New Roman--.n 2 nTJ?..u2 uTJ. Nh .. 2 TJ?..(2 TJng thnh tch v ti.. 2 TJ?.. 2 TJn bh.. 2 TJ?.@Times New Roman--.&2 & TJ l nh.@Times New Roman--.[ 2 [TJ?.@Times New Roman--.c2 c TJng ng gp c.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJa ngnh Th .. 2 TJ?.. 2 TJng h.-,JT' U.2 UTJk ph .. v 2 vTJ?.. ~2 ~TJc vp.. 2 TJ?.. 2 TJ s.. 2 TJ?.. 2 TJ lnh .@Times New Roman--. 2 TJ.@Times New Roman--. 2 TJ?.. 2 TJo cn.. 2 TJ?.@Times New Roman--. 2 TJa n .@Times New Roman--. 2 TJ?.. %2 TJng v cng tc qu.. x 2 xTJ?.. ~2 ~TJn l c.. 2 TJ?.@Times New Roman--. 2 TJa Nh n .@Times New Roman--. 2 TJ?.. 2 TJc..- 2 TJ ,JT'--JJTTJJTTJJTTJJSSJJSSJJSSJJSSJJSSIISSIISSIISSIIRRIIRRIIRRIIRRIIRRHHRRHHRRHHRR՜.+,0 hp| Y(1 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FC6Data <1TableD}WordDocument;vSummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q