ࡱ> RXbjbjqq ;^ee%. 8%9G0MMccc$w"F!cc{666"cc6666c9(660G6_" "_"6_"6p6, G_" : Tm quan trng ca cng tc thng k Bi pht biu ca Th tng Phm Vn ng ti Hi ngh Tng kt cng tc thng k nm 1966 Hm nay, ti nu mt s kin. y cing l yu cu ca ng v Nh nc i vi cng tc thng k. Rt mong cc ng ch suy ngh). Lm thng k phc v s lnh o ca ng v Nh nc nn cn phi bit ng v Nh nc hin nay ang cn g. Trong cng tc thng k, cn phng khuynh hng ch lm theo iu mnh hc trong sch, lm theo iu xa nay vn lm, i theo con ng mn, xa nay ngi ta lm g mnh lm vy cho l b. Cng tc thng k rt quan trng. S liu thng k khng phi l con s cht. Mi con s thng k u c ngh)a ca n. Phi lm sao lc nhn con s ngi ta thy c ci g, hiu c con s mun din t ci g, chng minh ci g. Ni nh th khng phi mun chng minh ci g th bt con s phi theo th, nh c ngi ni thng k mun con s th no cing c . i vi chng ta, con s c ngh)a khch quan, khoa hc. N phi phn nh s tht, phi chng minh ta lm tt ch no, khng tt ch no. Thng cc ng ch i hi con s phi kp thi, y , chnh xc, v.v... Ti ngh) ci rt quan trng nhng iu quan trng nht l n phi phn nh trung thc kt qu lm vic thc hin ng li, chnh sch ca ng v Nh nc. V vy, ngi lm cng tc thng k phi hiu mt cch su sc ng li, chnh sch ca ng v Nh nc. ng li ca ng ta min Bc l cng nghip ho x hi ch ngh)a, xy dng c s vt cht v k thut ca ch ngh)a x hi vi tc nhanh nht. S nghip cng nghip ho x hi phi c chng minh bng con s. Cng nghip ho x hi ch ngh)a l pht trin cng nghip nng. Ni cng nghip nng l ni ci g trong giai on hin nay? C phi pht trin t liu sn xut khng? Trong ton quc l ci g? tng a phng l ci g? Pht trin cng nghip nng lm g? C phi tng nng sut lao ng khng? Ton b s nghip pht trin kinh t ca ta l g? C phi l em li thng li ln nht, em li nhiu sn phm x hi trong thi gian ngn nht khng? Sn phm x hi phi c phn b nh th no, tch lu bao nhiu, tiu dng bao nhiu? T l nh th no l tt? u l nhng vn m nhng ngi lm cng tc thng k cn qun trit lm tt cng tc ca mnh. Con s thng k c ngh)a ca n, c linh hn ca n, bt buc ngi ta phi ch n n. ngh)a l ch n chng minh ta i ng ng li hay khng i ng ng li ca ng. Trong 10 nm qua, tc pht trin kinh t, pht trin nng nghip, pht trin cng nghip, tc pht trin t liu sn xut, tc tch lu, tiu dng, ci thin i sng nhn dn, tc tng nng sut lao ng nh th no? Con s lm sng t rt nhiu so vi nhng bi thuyt trnh di dng. C phi ngi lnh o ng v Nh nc i hi s liu thng k nh vy khng? ng nh vy ! Con s thng k phi gi cho ngi lnh o, cho ngi lm chnh sch, v nht l n gi cho ngi lm k hoch. Hin nay, ngi ta i hi con s ngnh thng k cha nhiu, ri y s i hi nhiu hn. Hm nay, ti ni cing l mt i hi. Phi lm nhng iu ti ni, chung cho ton quc, cc cp, cc ngnh, cho n tn c s. Trong ton quc, nhng ngi lnh o chung phi da vo, phi i hi Tng cc Thng k nhng con s lm cn c. Cc ngnh cing vy. Ngi lnh o i hi, qua con s, xem vic mnh lm tt ci g. V vy, con s thng k phi phn nh trung thc ng thi phi c ngh)a. Ri y cp tnh cing i hi cc ng ch cung cp s liu; c s, hp tc x cing vy, lm sao ngi qun tr hp tc x phi nhn thy qua con s cng vic ca h lm. Cc ng ch lm thng k phi hc, phi nm chc l lun khoa hc thng k. Phi hiu rt su, rt chc vn dng n, bit vn dng n thch hp vi hon cnh nc mnh. Hiu l thuyt, bit vn dng, lm sao cho gin n, gin n chng no hay chng y- Gin n trong phng php iu tra thng k, trong cch trnh by nhng biu mu v cc bo co thng k d lm t trn xung di, ngi lnh o c th dng c. Thng k l cng c ca ngi lnh o. Nu rm r qu th khng dng c. Chng ta xy dng ch ngh)a x hi cing nh nh gic, chng ta c cch lm ca chng ta, va khoa hc, va gin n. Khoa hc nhng gin n, sng t, d thy. C nh vy mi lm ni bt vic ln, chng minh c, ph phn c, i hi ngi ta phi . Gi tr thc tin ca thng k l ch . Nu c lm nhng bng thng k di 50- 70 ct s liu rm ra th thi gi u m c m hiu c. Kiu l bt mt, trm ming ngi ta. iu ny kh, kh v bn thn khoa hc khng phi d, v ta cha c ngi gii, nm vng l lun v nhng JL  | *$(-2RWWWϹ{fOfOfMfO6.jhL,U,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH U,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH +h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH %hHD5OJPJQJ^JaJ&mH sH +hHDh&V5OJPJQJ^JaJ&mH sH /hHDhHD5CJ OJPJQJ^JaJ&mH sH /hHDh&V5CJ&OJPJQJ^JaJ&mH sH JL | *$(4.@DILORW$7d ((1$9DH$`7a$gdHD$7d((1$9DH$`7a$gdHD$7d((1$9DH$`7a$gdHD$d1$9DH$a$gdHD$d((a$gdHDkin thc hin i v khoa hc thng k, bit vn dng sng to vo tnh hnh thc tin ca ta, ra cch lm va khoa hc, va gin n. Nu cc ng ch mun thng k l cng c c lc ca ngi lnh o th phi suy ngh) nhiu v vn ny, khng gin n. Phi nm vng ng li, chnh sch ca ng, phi nm yu cu tng lc, tng ni. By gi ti ni im th hai. Hin thi ta ang nghin cu mt vn rt ln l ci tin v tng cng qun l kinh t. y l mt vic quan trng v cng. Nu chng ta lm tt mt bc th n em li hiu qu ln lm v pht trin kinh t pht trin s nghip cch mng x hi ch ngh)a ca chng ta ni chung. Tng cc, chc c ng ch theo di vn ny. Cc ng ch Tng cc phi theo di v cng tc ci tin ny nhm vi trang cho c quan lnh o ca ng v Nh nc cch qun l kinh t tt nht, hiu qu nht. Hin nay, ta qun l kinh t cha tt, th hin ch hiu qu kinh t cha cao. Ni hiu qu kinh t th ng n nhiu vn rt ln, y ti ch ni vn tt hiu qu kinh t cao l sn xut ra nhiu sn phm x hi, l sn xut ra nhiu t liu sn xut v t liu tiu dng, tng nng sut lao ng, tng tc tch lu v tiu dng, ci thin tng bc i sng nhn dn. Ci tin v tng cng qun l kinh t lao ng ca hng triu con ngi em li hiu qu tt nht. Ci tin qun l kinh t da vo ci g? Ch da vng chc nht l con s thng k. Tt nhin, ngi lnh o cn c ch da khc l thm nhp qun chng, thm nhp thc t. Nhng con s thng k l tm gng phn nh ton din, trung thc, ni ln c hiu qu kinh t ca vic lm. V vy, cc ng ch phi theo di vn ny v cn c vo chc nng ca mnh m ch ng tham gia tch cc v phc v cho vic ci tin v tng cng qun l kinh t. Hin nay, h thng t chc thng k cing nh k hoch t trn xung di ca ta cn yu. Tt nhin phi va lm, va xy dng v nh vy phi c qu trnh, khng th i hi trng thnh ngay mt lc. Nhng phi phn u cng nhau i ln, khng th tin chm c. Nu chm th khng c tc dng. Ngi ta khng th ch cc ng ch. Ngi ta c i, c lm; nhng, lm m thiu cng c c lc ca thng k th c nh hng, lm khng tt c. Thng k phi lm sao i kp c vi cng tc qun l kinh t. Cc ng ch phi c gng ln. Phi tm cch lm ca mnh, gin n, gn, c hiu lc, t ngi m tt. Mt khu cc k quan trng trong vic pht trin kinh t l xy dng kinh t a phng, trong c nng nghip, cng nghip. V vy, thng k phi coi trng vic phc v xy dng kinh t a phng. V mt ny, cing i hi c s c gng ln. V hin nay, ni chung, a phng cha c b my nghip v mnh tng cng v ci tin qun l kinh t, lm k hoch, lm thng k... B my ca tnh, thnh ph yu qu. Cc ng ch cn mnh dn chuyn ngi v a phng tng cng t chc thng k a phng. Ni kinh t a phng, phi ni n kinh t n v c s. Ci tin v tng cng qun l kinh t, ci tin cng tc k hoch cing nh cng tc hch ton v thng k c s l khu rt quan trng. y cng phi gin n. Tm cch lm gin n l quan trng lm. Ti khng c th gi nghin cu vi cc ng ch phng php lm c s th no cho gin n. Ch nhc cc ng ch l hin nay cch lm thng k c s cn nng n, phc tp, cn c xem xt li; tm cch no lm cho gn nh hn. Ni gin n, khng phi l khng khoa hc, khng phn nh s tht. C cch phn nh gin n nhng lm ni bt c nhng im quan trng. Con s thng k cui cng phn nh mt cch tnh ton no ca vic hch ton. Nhng phn nh mt cch tnh ton no , khng nht thit phi phc tp. Ti ni mt im na l: trong l)nh vc thng k, cing nh qun l kinh t v cc l)nh vc khoa hc khc, mt mt, ta phi hc hi v vn dng nhng hiu bit hin i nht ca phe x hi ch ngh)a v ca th gii, mt khc ta phi sng to, tm ra cch lm ca ta. Phi hc hi nhng kin thc tin tin nht, hin i nht. Trong l)nh vc thng k cing vy. Khng tm ti hiu bit nhng kin thc v khoa hc v k thut hin i th nguy lm, d lc hu. Phe ta v th gii ngy cng c nhng ci mi lm. Trong vic tnh ton ngi ta dng my mc nhiu lm. Cc ng ch phi bit va hc, va c, va i tham quan Lin- x, Trung Quc, ng u v c mt s nc t bn ch ngh)a nh Php, Nht v.v... Hc hiu bit v vn dng, vn dng mt cch sng to. Khng vn dng c nhng thnh tu mi ca khoa hc- k thut th s lc hu. Dng my mc n mc no? Tt nhin mc mnh dng lc u c hn. Nhng mai kia s dng nhiu hn. Ci my cc l)nh vc cing nh trong cng tc hch ton v thng k c cng dng ln lm. Cn ch nghin cu tng bc c gii ho cng tc tnh ton.   PAGE \* MERGEFORMAT 4 WWWWXXX X XDXFXHXJXLXNXPXRX$7d((1$9DH$`7a$gdHD$a$ dgdeqWWWXXXX XXX@XBXFXHXJXLXNXPXRXv,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH heqheqheqCJOJQJaJhdhHD0jhHDhHN}CJOJQJUaJmHnHu!hCJOJQJaJmHnHuhHDhHDCJOJQJaJ%jhHDhHN}CJOJQJUaJjhL,UhL,9 0&P 1h:pHD. A!"n#n$n% j 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J HN}Normal dCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List fBf &V Body Textdhx1$9DH$a$ CJOJPJQJ^JaJmH sH TT &VBody Text Char CJOJPJQJ^JaJmH sH xCx &VBody Text Indentdhx1$9DH$^ha$ CJOJPJQJ^JaJmH sH b!b &VBody Text Indent Char CJOJPJQJ^JaJmH sH j>2j &VTitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH PAP &V Title Char#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH pJRp &VSubtitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJOJPJQJ^JaJmH sH VaV &V Subtitle Char#5CJOJPJQJ^JaJmH sH >@r> eq0HeaderdB#.. eq0 Header Char> > eq0FooterdB#.. eq0 Footer CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] % ^ ***--0WRX.WRX- $&0!?R$%s5;9gR$lgI@4R$`\f ?vk# AA@0( B S ?%%%%%PSw>_ko>*++o234Pv9: E ) N l q / 0 q r jkABf!^_ quI1kl_`L} 1!<"w"x""""#2#3#h#4$$$$$$$$$C%D%%%%%%%%%%%%%33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333%%%%%1t ^#VL,*}.U/=08>97J9MHN}TZ]dZ`*eqFHD&V%%@%%%%%hh2UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1hb'b'DD!n20s%s%;@P $P&V2!xx Phm Tin NamdOh+'0x  (Phạm Tiến NamNormald2Microsoft Office Word@@,L6@,L6G Rt  &" WMFC} #Clah Rt EMFC pv .`  ah% % Rp@Times New Roman2,2 22N]22 2t2N]22 y_22 l z_XG*Ax Times ew Roman222_%22{_% 2l dv% % % TT' -W ݗ@ē@' LahP 1!ah" Rp@"Calibri2,222N]222t2N]22 y_22 | z_ _X%7.@Calibr2d3_2X222_%22{_% 2| dv% % % TTݗ@ē@LahP 6!ah" Rpb@"Arial2,2 22N]22 2t2N]22 y_22 z_X3.*Cx Arial_2X222_%22{_% 2 dv% % % v TTv)ݗ@ē@vLahPTa TT).ݗ@ē@vLahPX T/)ݗ@ē@v Lah`m quan tr,aaXa,5= TT)`ݗ@ē@vLahPa Tda) ݗ@ē@vLahTng caa,X TT ) ݗ@ē@vLahPa T ) ݗ@ē@v Lahha cng tc thX,Xaaa+5XX,5a TT )9ݗ@ē@vLahPa Tl:)ݗ@ē@vLahXng k`a,XX TT).ݗ@ē@LahP X Rp@"Arial2,2 22N]22 2t2N]22 y_22 z_X3.*Cx Arial22d3_2X222_%22{_% 2 dv% % % TT Cݗ@ē@8LahP Rp@"Arial2,2 22N]22 2t2N]22 y_22 z_X3.*Cx Arial22d3_2X222_%22{_% 2dv% % %  T C ݗ@ē@ LahdBi pht biB38838 TT C ݗ@ē@ LahP3 T` CY ݗ@ē@ LahTu c73 TTZ C ݗ@ē@ LahP8 Td CL ݗ@ē@ LahTa Th278 TTM C ݗ@ē@ LahP8 Rp@"Arial22N]22 2t2N]22 y_22 z_X3.*Cx Arial22_2X222_%22{_% 2dvdv% % T` C ݗ@ē@ LahT tC Rp@"Arialz_X3.*Cx @vybuB?"yuD\y^y? .# T|ݗ@ē@Lah\i nu m?#.?7?.` TTݗ@ē@LahP? T`ݗ@ē@LahTt s#.1 TTݗ@ē@LahP? Tl ݗ@ē@LahX ki.?.?# TT ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % T| ݗ@ē@Lah\n. y c?.Z8?.7 Rp @Times New Romany cXG*Ax @vybuh?"yuj\y^y? Rp @Times New Roman ,$dXyyu !;Xy-0O"ybu&?"yu(\y^y?!#77!#> TT~/ݗ@ē@LahP? T|/f ݗ@ē@Lah\ng k. R>?!?7!R TTc / ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomanXy^$dyu !;^$dXyyu !;Xy^$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T / ݗ@ē@ Lahdt mong cc #!`???!777!? Rp @Times New Romanong cc $dXyyu !;Xy-0O"ybuv?"yux\y^y??!7?#!0?>!>?> TT@/fݗ@ē@LahP)# Tpd/ݗ@ē@LahX. Lm !L8a % ( < TX&Yݗ@ē@<LahPth#? TT'dYݗ@ē@<LahP> Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % TxeYݗ@ē@<Lah\ng k ?>&?7%? Rp @Times New Romank XG*Ax @vybu&?"yu(\y^y?? TTYݗ@ē@<LahP? T`Yݗ@ē@<LahTc v7%> TTYݗ@ē@<LahP? TX)Yݗ@ē@<LahP s&0 TT*nYݗ@ē@<LahPD TpnYݗ@ē@<LahX lnh &#7>?% Rp @Times New Romannh >h$dyu !;<>h$dXyJ?"yu&-L\y^y?h$dXyJ?"yu&--O^y?"ybuL?"yuN\y^y?&?7??&7 Rp @Times New Romanay ang c`$dXyyu !;Xy-0O"ybuR?"yuT\y^y??&7?>?&#77&#? TTiݗ@ē@LahP? TXi^ݗ@ē@LahPng>? % ( TT_iݗ@ē@_LahP & Tlivݗ@ē@LahXk, c?7&7 TTwiݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % T`iQݗ@ē@LahTn ?&? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu?"yu\y^y???'?>?>??(? Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % TTIݗ@ē@vLahPD Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu0?"yu2\y^y?h$dyu !;v>h$dXyyu !;vXy>h$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T4 ݗ@ē@v Lahd lm theo i(#7`(#?7?(?# Rp @Times &" WMFC УCNew Romanm theo ih$dXyyu !;vXy-0O"ybuV?"yuX\y^y??(177?(#8`(#?7? % ( Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5NvPI5dv% % TX&0ݗ@ē@LahPi?# Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu?"yu\y^y?.? Rp @Times New Romana nay v$dXyyu !;Xy-O"ybu.?"yu0\y^y?>>"66"> TT&z ݗ@ē@] LahP> Tx'~z ݗ@ē@] Lah\ng k r>>>6* TTz ݗ@ē@] LahP6 TP z ݗ@ē@] Lah`t quan tr">>6>") TTP z ݗ@ē@] LahP> Tl z ݗ@ē@] LahXng. S>>E TT z ݗ@ē@] LahP> T` , z ݗ@ē@] LahT li"" TT- b z ݗ@ē@] LahP6 Tdc z ݗ@ē@] LahTu th>"> TT ] z ݗ@ē@] LahP> T^ Zz ݗ@ē@] Lahhng k khng ph>>>6>>>>>== TTZz ݗ@ē@] LahP6 TIz ݗ@ē@] Lah`i l con s""76>>0 TTJz ݗ@ē@] LahP? TTz ݗ@ē@] LahP   TX 8 ݗ@ē@ LahPch6> TT9 n ݗ@ē@ LahP6 T`o ݗ@ē@ LahTt. ""  TT ? ݗ@ē@ LahPMn TT@ } ݗ@ē@ LahP> Tx~ ݗ@ē@ Lah\i con s"#6>>"0 TT ݗ@ē@ LahP> T` ݗ@ē@ LahT th""> TT ݗ@ē@ LahP> Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tx 7 ݗ@ē@ Lah\ng k >>">6"> Rp @Times New Romank XG*Ax @vybuT?"yuV\y^y?"6>">">>> TT| ݗ@ē@ LahP)" T` - ݗ@ē@ LahTa c6#6 TT. k ݗ@ē@ LahP> T|l  ݗ@ē@ Lah\a n. Ph6">>"E> TT ; ݗ@ē@ LahP6 T: ݗ@ē@ Lah|i lm sao lc nhn con """7`#06>"">6">>">"6>? % (  TT' ݗ@ē@ LahPs0 TT' 2 ݗ@ē@ LahP> Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Td3' ݗ@ē@ LahT ng%>>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu?"yu \y^y? TT|' ݗ@ē@ LahP6 Rp @Times New RomanXy0L$dyu !; 0L$dXyyu !; Xy0L$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Td' ݗ@ē@ LahTy =%>D Rp @Times New Roman 0L$dXyyu !; Xy-0O&" WMFC cC"ybu8?"yu:\y^y?"%>" TT' ݗ@ē@ LahP6 Rp @Times New RomanXyT$dyu !; T$dXyyu !; XyT$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Td ' ݗ@ē@ LahTu >%>C Rp @Times New Roman T$dXyyu !; Xy-0O"ybu\?"yu^\y^y?>%0 TT ' ݗ@ē@ LahP> T` ' ݗ@ē@ LahT mu&_> TT ' ݗ@ē@ LahP> Td ' ݗ@ē@ LahTn di>%>" TT ' ݗ@ē@ LahP6 Rp @Times New RomanXy$dyu !; $dXyyu !; Xy$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T` ' ݗ@ē@ LahTn >%> Rp @Times New Roman $dXyyu !; Xy-0O"ybu?"yu\y^y?"&6> TT' ݗ@ē@ LahPC T` ' ݗ@ē@ LahTng >> % ( 4 T Q ݗ@ē@4 Lahtminh ci g. Ni nh_">>$66"#>"#Y>"#>> Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Td VQ ݗ@ē@4 LahT thC#"> Rp @Times New Romanhz_XG*Ax @vybu@?"yuB\y^y?>>>>#>> TT Q ݗ@ē@4 LahP6 Td Q ݗ@ē@4 LahTi mu"#`> TT Q ݗ@ē@4 LahP> Td Q ݗ@ē@4 LahTn ch>#6> TT Q ݗ@ē@4 LahPC T Q ݗ@ē@4 Lahtng minh ci g th b>>#_">>#66##>"#">"#> TT Q ݗ@ē@4 LahP6 Tx JQ ݗ@ē@4 Lah\t con s"#6>>#0 TTK Q ݗ@ē@4 LahP> TT Q ݗ@ē@4 LahP % (  TXa @ ݗ@ē@ LahPph>> TTAa x ݗ@ē@ LahP6 Twa ݗ@ē@ Lah`i theo th"!">6>!"> TTa D ݗ@ē@ LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % TEa ݗ@ē@ Lahd, nh c ng!>>C"7>!>>C Rp @Times New Romanh c ngXG*Ax @vybuD?"yuF\y^y?>"!7"= TT a ݗ@ē@ LahP> TX a L ݗ@ē@ LahPng>> % ( TTM a l ݗ@ē@M LahP m Tlm a ݗ@ē@m LahXk mu>6"_> TT a ݗ@ē@m LahP> Tx a ? ݗ@ē@m Lah\n con s>!6>>!0 TT@ a } ݗ@ē@m LahP> T`~ a ݗ@ē@m LahT th!"> TT a 4 ݗ@ē@m LahP6 Tp5a _ ݗ@ē@m LahX no c">6>!6 TT`a ݗ@ē@m LahPi> Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tla ݗ@ē@m LahXng >>!>C Rp @Times New Roman_XG*Ax @vybu?"yu\y^y? T`\ ݗ@ē@n LahTi v",> TT * ݗ@ē@n LahPA T) ݗ@ē@n Lahpi chng ta, con s",6>>>>,"6,7>>,0 TT ݗ@ē@n LahP> T ݗ@ē@n Lah` c ngh,6>,>+>>> TT ݗ@ē@n LahP)" T ݗ@ē@n Lahta khch quan, khoa h6,=>66>,>>6>,>>>6,> TT U ݗ@ē@n LahP> T|V ݗ@ē@n Lah\c. N ph6,Y>,>> TT L ݗ@ē@n LahP6 TdK ݗ@ē@n LahTi ph",>> TT L ݗ@ē@n LahP6 TXK ݗ@ē@n LahPn > % (  Tl ( ݗ@ē@ LahXnh s6>>/0 TT ( ݗ@ē@ LahPC T` ( ݗ@ē@ LahT th/"> TT ( ݗ@ē@ LahP6 Tl ( ݗ@ē@ LahXt, ph"/>> TT ( ݗ@ē@ LahP6 Td ( ݗ@ē@ LahTi ch"07> TT ( ݗ@ē@ LahPC T q ( ݗ@ē@ Lahlng minh ta lm t>>/_">>/"6/"7`/# TTr ( ݗ@ē@ LahP> TX ( ݗ@ē@ LahPt "/ TT C ( ݗ@ē@ LahPA T`B ( ݗ@ē@ LahT ch/6> TT " ( ݗ@ē@ LahP> T# ( ݗ@ē@ Lahh no, khng t/>6>/>>>>>/" TT ( ݗ@ē@ LahP> TX f( ݗ@ē@ LahPt "/ TTg ( ݗ@ē@ LahPA T` J( ݗ@ē@ LahT ch/6> TTK ( ݗ@ē@ LahP> Tp ( ݗ@ē@ LahX no. />6>  Rp @Times New Roman2&" WMFC #C2N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5Nv/ I5dv% % T`7 ݗ@ē@ LahTThK>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu?"yu\y^y?>'666'> Rp @Times New Romancc $dXyyu !; Xy-O"ybu*?"yu,\y^y? Rp @Times New RomanXy,D$dyu !; ,D$dXyyu !; Xy,D$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T|7 X ݗ@ē@ Lah\ng ch >>'6>"'= Rp @Times New Romanch ,D$dXyyu !; Xy-O"ybu<?"yu>\y^y?"'= TT7 X ݗ@ē@ LahP> TxY7 ݗ@ē@ Lah\i con s"'6>='0 TT 7 ݗ@ē@ LahP= T` 7 ݗ@ē@ LahT ph'>= TT 7 ݗ@ē@ LahP6 T` 7 F ݗ@ē@ LahTi k"'> TTF 7 g ݗ@ē@ LahP" Tdh 7 + ݗ@ē@ LahTp th>'!> TT, 7 n ݗ@ē@ LahPA Rp @Times New RomanXyp$dyu !; p$dXyyu !; Xyp$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Tdm 7 ݗ@ē@ LahTi, "'> Rp @Times New Roman p$dXyyu !; Xy-O"ybux?"yuz\y^y? Rp @Times New Roman z$dXyyu !; Xy-O"ybu?"yu\y^y? T(7 ݗ@ē@ Laht, chnh xc, v.v... &6>">>'>66'>> % ( TT aݗ@ē@DLahPTKD Tp Qaݗ@ē@DLahXi ngh>"(>>> TTQ waݗ@ē@DLahP)! Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Ts aݗ@ē@D Lah` ci r(66"(>>() Rp @Times New Romani rXG*Ax @vybu:?"yu<\y^y?>6>(") TT <aݗ@ē@DLahP= Rp @Times New Roman&" WMFC CXyP$dyu !;DP$dXyyu !;DXyP$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T= aݗ@ē@D Lahdng nhng i>>'>>C=>(=" Rp @Times New Romannhng i$dXyyu !;DXy-0O"ybuf?"yuh\y^y?(>>6>(") TT aݗ@ē@DLahP= Tl aݗ@ē@DLahXng nh>=(>> TT 3aݗ@ē@DLahP6 T2 aݗ@ē@D Lah`t l n ph"'"6(>>(=> TT Qaݗ@ē@DLahP6 TdP aݗ@ē@DLahTi ph"(>> TT Maݗ@ē@DLahP6 TXL aݗ@ē@DLahPn = % (  Tq,ݗ@ē@ Lahdnh trung th6>>)")>=>)"> TT-qqݗ@ē@LahPC T`pq ݗ@ē@LahTc k6)> TT qBݗ@ē@LahP6 TdCqݗ@ē@LahTt qu"(>> TT q@ݗ@ē@LahP6 Tx?qݗ@ē@Lah\ lm vi)"7_)>" TTqݗ@ē@LahP6 Tdq ݗ@ē@LahTc th6)"> TT q ݗ@ē@LahPC Td q ݗ@ē@LahTc hi6)?" TT q ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Td q ݗ@ē@LahTn >)>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybuj?"yul\y^y?>)! TT q ݗ@ē@LahP> T qݗ@ē@Lahli, chnh sch c")6>">=)066>)6 TTqݗ@ē@LahP> Rp @Times New RomanXy%dyu !;%dXyyu !;Xy%d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T`qݗ@ē@LahTa 6)Z Rp @Times New Roman%dXyyu !;Xy-O"ybu?"yu\y^y?> % ( ~Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5Nvdi I5dv% % Tݗ@ē@~ Lah`v Nh n>6'Y>6'>C Rp @Times New RomanNh nXG*Ax @vybu$?"yu&\y^y? TTsݗ@ē@~LahP7 Rp @Times New RomanXy6X$dyu !;~6X$dXyyu !;~Xy6X$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Tp&" WMFC Cݗ@ē@~LahXy, ng='>>C Rp @Times New Romanng6X$dXyyu !;~Xy-0O"ybuB?"yuD\y^y?>>'"66'"> TT ݗ@ē@~LahP> T| y ݗ@ē@~Lah\ng k ph>>'>6'>> TTz ݗ@ē@~LahP6 Td Xݗ@ē@~LahTi hi"'>" TTYݗ@ē@~LahP6 T`Sݗ@ē@~LahTu m>(_ TTTݗ@ē@~LahP> Tݗ@ē@~ Lahdt cch su "'776>'06? % (  TT8ݗ@ē@LahPs0 TT,8ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Td+8ݗ@ē@LahTc 7$>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu?"yu \y^y?>$" TT G8ݗ@ē@LahP> TH8ݗ@ē@Lahli, chnh sch c"$6>">>$076>$6 TTU8ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomanXyJ$dyu !;J$dXyyu !;XyJ$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T`V 8ݗ@ē@LahTa 6%Y Rp @Times New RomanJ$dXyyu !;Xy-O"ybuP?"yuR\y^y?>$>7% % ( z Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5NvL I5dv% % Tpx 8ݗ@ē@z LahXNh nY>6$>C Rp @Times New Roman nXG*Ax @vybuv?"yux\y^y?>$# TTG8ݗ@ē@z LahP> T`8ݗ@ē@z LahTi c"$6 TT>8ݗ@ē@z LahP> Rp @Times New RomanXy%dyu !;z %dXyz yu !;Xy%d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T`?8ݗ@ē@z LahTa 7$Z Rp @Times New Roman%dXyz yu !;Xy-0O"ybu?"yu&" WMFC C\y^y?>$"6% TTG8ݗ@ē@z LahPB TT8ݗ@ē@z LahP % (  TXHFݗ@ē@LahPmi_# TTGH|ݗ@ē@LahP6 T`}H3ݗ@ē@LahTn B>&S TT4Hkݗ@ē@LahP7 TkH7ݗ@ē@Lahhc l cng nghi6&"6'6>>>&>>>" TT8Hmݗ@ē@LahP6 TnH ݗ@ē@ Lah`p ho x h>&>>6&>6&> TT H ݗ@ē@LahP> Td H{ ݗ@ē@LahTi ch"&6> TT| H ݗ@ē@LahP> Td H ݗ@ē@LahT ngh&>>> TT H ݗ@ē@LahP)" T| HJ ݗ@ē@Lah\a, xy d6&>6=&> TTK H ݗ@ē@LahPC Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tx Hݗ@ē@Lah\ng c s>>&7A&0 Rp @Times New Romanc sXG*Ax @vybu?"yu\y^y? TTHݗ@ē@LahP6 TdHݗ@ē@LahTt ch"'6> TTHݗ@ē@LahP6 TlHݗ@ē@LahXt v "&>7 % ( U TTrݗ@ē@ULahPk> TT?rݗ@ē@ULahP= Td@rݗ@ē@ULahT thu!">> TT6rݗ@ē@ULahP6 T`5rݗ@ē@ULahTt c"!6 TTrݗ@ē@ULahP> Tdrݗ@ē@ULahTa ch6!6> TTrݗ@ē@ULahP> Tdrݗ@ē@ULahT ngh!>=> TTrݗ@ē@ULahP)" Tprݗ@ē@ULahXa x h6!>6!> TTXrݗ@ē@ULahP> T`Yrݗ@ē@ULahTi v"!> TT rݗ@ē@ULahPA T` rݗ@ē@ULahTi t" " TT rݗ@ē@ULahP> Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % T` R rݗ@ē@ULahTc 6!> Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu`?"yub\y^y?>6>> >> TTz rݗ@ē@ULahP6 Td U rݗ@ē@ULahTt. S"!E TTV rݗ@ē@ULahPC Tl rݗ@ē@ULahX nghi!=>=" TTrݗ@ē@ULahP6 Trݗ@ē@U Lahdp cng nghi>!6>>>!>=>" TTJrݗ@ē@ULahP6 TXKrݗ@ē@ULahPp > % (  T|&" WMFC УCnݗ@ē@Lah\ho x h>>6#>6#> TToݗ@ē@LahP> Tdkݗ@ē@LahTi ph!#=> TTlݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tdiݗ@ē@LahTi "#>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu6?"yu8\y^y? TTuݗ@ē@LahPC T ݗ@ē@ Lah`ng minh b>>#_">>#> TT ݗ@ē@LahP6 T| ݗ@ē@Lah\ng con s>>"6>>#0 TT ݗ@ē@LahP> T ݗ@ē@ Lahd. Cng nghi#R>=>#=>>" TTKݗ@ē@LahP6 TLUݗ@ē@ Lah`p ho x h>#>>6">6#> TTVݗ@ē@LahP> TdKݗ@ē@LahTi ch!#6> TTLݗ@ē@LahP= TTݗ@ē@LahP % ( TX@ݗ@ē@LahPng>>A TTA~ݗ@ē@ALahPh> TT~ݗ@ē@ALahP)" Tݗ@ē@A Lahha l pht tri6/"6/>>6"/!)" TT1ݗ@ē@ALahP6 T2ݗ@ē@A Lahdn cng nghi>.6>>>/>=>" TTݗ@ē@ALahP6 T`x ݗ@ē@ALahTp n>/> TTy ݗ@ē@ALahP6 T X ݗ@ē@ALahpng. Ni cng nghi>>.Y>"/6>>>.>>>" TTY ݗ@ē@ALahP6 T` 8ݗ@ē@ALahTp n>.> TT9pݗ@ē@ALahP6 Toݗ@ē@ALahpng l ni ci g >>/"6/=>"/66"/>! ,Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5Nv I5dv% % THIݗ@ē@, Lahhtrong giai o")>>>%>"6"&>> Rp @Times New Romanng giai oXG*Ax @vybu,?"yu.\y^y?&>" TTCxIݗ@ē@,LahP6 Ty Iݗ@ē@, Lahdn nay? C ph>&>6=8&R>&>> TT U Iݗ@ē@,LahP6 TT Iݗ@ē@, Lah`i pht tri"&>>6"&")" TT 8 Iݗ@ē@,LahP6 Rp @Times New RomanXyh$dyu !;,h$dXyyu !;,Xyh$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Tx9 k Iݗ@ē@,Lah\n t li>&"C&"" Rp @Times New Roman lih$dXyyu !;,Xy-0O"ybuv?"yux\y^y?&0 TT6 m Iݗ@ē@,L&" WMFC ЃCahP6 Tdl KIݗ@ē@,LahTn xu>&>> TTLIݗ@ē@,LahP6 TIݗ@ē@,Lahlt khng? Trong "&>>>==8&K)>=> % (  TxY2ݗ@ē@Lah\ton qu">6>>> TT3Ypݗ@ē@LahP> TqYݗ@ē@ Lahhc l ci g? 6"776">"8 TTYݗ@ē@LahPA TXY ݗ@ē@LahP t" TT Ydݗ@ē@LahPC Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % TdcY;ݗ@ē@LahTng >>> Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybuL?"yuN\y^y?>CA>>"666#> Rp @Times New Romanhng l ci gyyu !;Xy-O"ybup?"yur\y^y?6"")" TT Y ݗ@ē@LahP6 T Yݗ@ē@ Lahdn cng nghi>7>>>>=>" TTY<ݗ@ē@LahP6 T`=Yݗ@ē@LahTp n>> TTYݗ@ē@LahP6 T` Yݗ@ē@LahTng >> % ( eRp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5Nv I5dv% % TTݗ@ē@eLahP> Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu?"yu\y^y?"8)R>)>> TT:qݗ@ē@eLahP6 Rp @Times New RomanXy4T$dyu !;e4T$dXyyu !;eXy4T$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T`pݗ@ē@eLahTi ")> Rp @Times New Romane4T$dXyyu !;eXy-0O"ybu:?"yu<\y^y?>)>6>>) % ( n e TXn ݗ@ē@n eLahPsu0> TT ݗ@ē@n eLahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tx \ ݗ@ē@n eLah\t lao ")#7>)> Rp @Times New Romanao X&" WMFC cCG*Ax @vybun?"yup\y^y? T 6ݗ@ē@n eLahlng khng? Ton b>>)=>>==8)K>6>)> TT7tݗ@ē@n eLahP> TXuݗ@ē@n eLahP s)0 TTݗ@ē@n eLahPC Tlݗ@ē@n eLahX nghi)>>>" TTKݗ@ē@n eLahP6 TXLݗ@ē@n eLahPp = % (  T|'ݗ@ē@Lah\pht tri>>6""")" TT(]ݗ@ē@LahP6 T|^ݗ@ē@Lah\n kinh t>">">>"" TTݗ@ē@LahP6 TXkݗ@ē@LahP c"6 TTlݗ@ē@LahP> T ݗ@ē@Lahpa ta l g? C ph6""6"#6">"8"R>">> TT ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % T ݗ@ē@ Lah`i l em l""!6">7_"# Rp @Times New Roman em lXG*Ax @vybut?"yuv\y^y? TT ݗ@ē@LahP6 Td ݗ@ē@LahTng l>>"" TT ݗ@ē@LahPA T` aݗ@ē@LahTi l""" TTbݗ@ē@LahPA Td~ݗ@ē@LahTn nh>">> TTݗ@ē@LahP6 Rp @Times New RomanXy$%dyu !;$%dXyyu !;Xy$%d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T|/ݗ@ē@Lah\t, em l"">7_"# Rp @Times New Romanem l$%dXyyu !;Xy-O"ybu?"yu\y^y?>" TTc/ݗ@ē@LahP6 T`//ݗ@ē@LahTu s>)0 TT0/gݗ@ē@LahP6 Tdf/Hݗ@ē@LahTn ph>)>> TTI/ݗ@ē@LahP7 Tp/ݗ@ē@LahXm x h_)?6*> TT/"ݗ@ē@LahP> T#/ݗ@ē@ Lah`i trong th")")>=>)"> TT/= ݗ@ē@LahPA T< / ݗ@ē@ Lah`i gian ng")>"6>)>> TT /7 ݗ@ē@LahP6 Td6 / ݗ@ē@LahTn nh>)>> TT /P ݗ@ē@LahP6 TO /sݗ@ē@ Lah`t khng? S")>>>>=8)D TTt/ݗ@ē@LahP6 Td/ݗ@ē@LahTn ph>)>> TT/ݗ@ē@LahP7 Tp/'ݗ@ē@LahXm x h`)>6)> TT(/eݗ@ē@LahP> TXf/ݗ@ē@LahPi # < TX&" WMFC CC@Yݗ@ē@<LahPph>> TTAxYݗ@ē@<LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tdw=Yݗ@ē@<LahTi "">C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybu ?"yu"\y^y?>6>"> TT%bYݗ@ē@<LahP> Rp @Times New RomanXy4T$dyu !;<4T$dXyyu !;<Xy4T$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( TxcYݗ@ē@<Lah\ nh th"=>C""> Rp @Times New Roman th4T$dXyyu !;<Xy-0O"ybuB?"yuD\y^y?6>"""6>""> TTI Yݗ@ē@<LahP= T Yݗ@ē@<Lah bao nhiu, tiu dng bao n#>6>">>"6>"""6>">>>=">6>"> % ( < TxKYݗ@ē@<Lah\hiu? T>"6=8"K TTLYݗ@ē@<LahP= TTYݗ@ē@<LahP  TTiݗ@ē@LahPl" TTiݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Txi|ݗ@ē@Lah\ nh th!>>C!!> Rp @Times New Roman thXG*Ax @vybu$?"yu&\y^y?6>!"6!" TTBiݗ@ē@LahP> Rp @Times New RomanXy:`$dyu !;:`$dXyyu !;Xy:`$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Txiݗ@ē@Lah\t? !7!Y> > Rp @Times New Roman :`$dXyyu !;Xy-O"ybuH?"yuJ\y^y?!"6!>> TTx i ݗ@ē@LahPB Td i ݗ@ē@LahTng v>=!= TT i ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New RomanXyd$dyu !;d$dXyyu !;Xyd$d yӅv٠]*<1*yؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( T` if ݗ@ē@LahTn >!> Rp @Times New Romand$dXyyu !;Xy-O"ybuj?"yul\y^y?> TT i4 ݗ@ē@LahPC Rp @Times New RomanXyz$dyu !;z$dXyyu !;Xyz$d yӅv٠]*<1*&" WMFC #Cyؠ]01Ӂx<4**xӁyנ]01*dv% % ( Tp3 iݗ@ē@LahXng ng>=!>>B Rp @Times New Romanngz$dXyyu !;Xy-O"ybu?"yu\y^y?>>!"66 % ( v TX$ݗ@ē@vLahPth"> TT%bݗ@ē@vLahP> Txcݗ@ē@vLah\ng k c>>>66 TTݗ@ē@vLahP6 Tݗ@ē@v Lah`n qun tri>>>6>"*" TTݗ@ē@vLahP6 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % T` ݗ@ē@vLahTt "> Rp @Times New Romanz_XG*Ax @vybuD?"yuF\y^y? T D ݗ@ē@v Lahdt cng tc c"6>>>"676 TTE ݗ@ē@vLahP? Tx ݗ@ē@vLah\a mnh.6_">> % ( TT - ݗ@ē@ vLahP 9 $ TlAݗ@ē@$LahXCon sS?? 1 TTAݗ@ē@$LahP? T`Aݗ@ē@$LahT th "? TTAݗ@ē@$LahP> TAݗ@ē@$Lahhng k c ngh???7 7? ? ?>? TTAݗ@ē@$LahP)# T`e Aݗ@ē@$LahTa c7 7 TTf Aݗ@ē@$LahP? T o Aݗ@ē@$Lahla n, c linh h7 ?? 7? #"?? > TTp Aݗ@ē@$LahP? T` D Aݗ@ē@$LahTn c? 7 TTE Aݗ@ē@$LahP? Tx Aݗ@ē@$Lah\a n, b7 >? ? TT Aݗ@ē@$LahP7 Td Aݗ@ē@$LahTt bu# >? TT Aݗ@ē@$LahP? Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % Tl $Aݗ@ē@$LahXc ng7 ?>D Rp @Times New Romang_XG*s@؁؁y|i]L 1<1*s@y|i]L 1l]j<1*L٠]j<1*Lyؠ]L 1؁j<4*L*j؁yנ]L 1*dv% % ( TT$fAݗ@ē@$LahPB TXfAݗ@ē@$LahPi # % (  TlQݗ@ē@LahXta ph#7#?? TTQݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%22{_% 2dvdv% % TQݗ@ē@ Lah`i ch ##7??#?#? Rp @Times New Romanh XG*Ax @vybu0?"yu2\y^y??#?#?>? TT+QQݗ@ē@LahP)# TlOQ% ݗ@ē@LahXa l 7##7# TT& Qh ݗ@ē@LahPB T`h Q ݗ@ē@LahT ch#7? TT Q? ݗ@ē@LahP? Tp@ Qy ݗ@ē@LahX n ch#??#7? TTz Q ݗ@ē@LahPC Td Q ݗ@ē@LahTng m??#` % ( Rp @Times New Roman22N]22 2t2N]22 y_22 z_XG*Ax Times ew oman222_%2yMvy5NvT I5dv% % T Q$ݗ@ē@ Lahpinh ta i ng #??##7#?"#??>?#?D Rp @Times New Roman ta i ng XG*Ax @vybu?"yu\y^y?/???>?/?#.?>?>/?D Rp @Times New Roman khng i ng XG*Ax @vybu:?"yu<\y^y???/>?/?7`0??7/# Rp @Times New Roman Trong 10 nm qua, tyu !;]Xy-0O"ybu?"yu\y^y?.2 >TJng. Trong 10 nm qua, t .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - . 2 TJc l.@Times New Roman- - . 2 TJ?.. 2 TJ pht .- --JJTTJJTTJJTTJJSSJJSSJJSSJJSSJJSSIISSIISSIISSIIRRIIRRIIRRIIRRIIRRHHRRHHRRHHRR՜.+,0 hp| Ds% Title !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP(6Data 01Table8_"WordDocument;^SummaryInformation(JDDocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q