ࡱ>   bjbjqq zxeePy+ q( 8TYLzX=>==/z1z1z1z1z1z1z$n}JUzE=<^X===Uz?zqqq=>//zq=/zqqssgsm<szz0zs,Z#5hAhdbaCJOJQJaJfHmH*q sH*'h E5hpCJOJQJ\aJmH*sH*'hAhdbaCJOJQJ\aJmH*sH**h:ICJOJQJ]aJfHq *h5oCJOJQJ]aJfHq 8h_8h5oCJOJQJ]aJfHmH*q sH*8hAhdbaCJOJQJ]aJfHmH*q sH*9hAhdba@CJOJQJaJfHmH*q sH*+h.nP@CJOJQJaJfHq np046мммqTqT7T8hAh/KCJOJQJ]aJfHmH*q sH*8hAh+deCJOJQJ]aJfHmH*q sH*8hAhDwCJOJQJ]aJfHmH*q sH*$hAhdbaCJOJQJaJmH*sH*5hAhdbaCJOJQJaJfHmH*q sH*'h E5hpCJOJQJ\aJmH*sH*'hAhdbaCJOJQJ\aJmH*sH*5h E5hpCJOJQJaJfHmH*q sH*H*,νiUAU-'hAh"r+CJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hBCJOJQJ]aJmH*sH*'hAh;qXCJOJQJ]aJmH*sH**hAh;qX5CJOJQJ]aJmH*sH**hAh+de5CJOJQJ]aJmH*sH*'hAh;qX5CJOJQJaJmH*sH*'hAhu5CJOJQJaJmH*sH*!hKI5CJOJQJaJmH*sH*'h E5h65CJOJQJaJmH*sH*9hAh+de@CJOJQJaJfHmH*q sH* H #B$l$(8+<---vl $a$gdu$dxxa$gd E5 $x`a$gd E5 $x`a$gdUz $`a$gd6^$dxx5$7$8$H$a$gdu$dxxa$gd E5$dxx`a$gd E5$dxx5$7$8$H$`a$gd E5 <>tv rx8>|ׯ~~mYmYmY'hAhGCJOJQJ]aJmH*sH*!h6^CJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hCJOJQJ]aJmH*sH*hUhUCJOJQJ]aJhUCJOJQJ]aJ'hAh;qXCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhq3OCJOJQJ]aJmH*sH*'hAh"r+CJOJQJ]aJmH*sH*'hAhG:CJOJQJ]aJmH*sH*< > P ##ҷҟnUnA+*hAh?-5CJOJQJ]aJmH*sH*'hAhiJCJOJQJ]aJmH*sH*1h E5hX5@CJOJQJ\]aJmH*sH*1h E5h(`5@CJOJQJ\]aJmH*sH*.h E5hp5@CJOJQJ]aJmH*sH*.h E5h`p5@CJOJQJ]aJmH*sH*5jh5o0J5@CJOJQJU]aJmH*sH*.h E5hu5@CJOJQJ]aJmH*sH**hAh`pCJOJQJ\]aJmH*sH* ####$@$B$D$l$p&v&|&&&&ꪜr^rJr4+h6^hs|@CJOJQJ]aJmH*sH*'hAhs|CJOJQJ]aJmH*sH*'hAhl1CJOJQJ]aJmH*sH*'hAh*ztCJOJQJ]aJmH*sH**hAhu6CJOJQJ]aJmH*sH*jhUmHnHu'hAhuCJOJQJ]aJmH*sH**hAh+de5CJOJQJ]aJmH*sH**h E5hp5CJOJQJ]aJmH*sH**hAhu5CJOJQJ]aJmH*sH*&&&"'r''' ((,(t(v(((D)X)齩mYE1E'hAhmCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhl1CJOJQJ]aJmH*sH*'hAh:CJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h0CJOJQJ]aJmH*sH*'hAh*ztCJOJQJ]aJmH*sH*'hAh2VlCJOJQJ]aJmH*sH*+h6^h2Vl@CJOJQJ]aJmH*sH*+h6^hs|@CJOJQJ]aJmH*sH*+h6^h*zt@CJOJQJ]aJmH*sH*X)|)6+8+:+L+r+,,--:-<-ïs_Ks:!hACJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hpCJOJQJ]aJmH*sH*'hAh@CJOJQJ]aJmH*sH*'hAhCJOJQJ]aJmH*sH*'hAh]VCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhbCJOJQJ]aJmH*sH*'hAh}CJOJQJ]aJmH*sH*'hAhmCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h\CJOJQJ]aJmH*sH* <->-@-J-L-T-V-X-\-^-d---------軣rYrrG1*hAhu6CJOJQJ]aJmH*sH*#hAhu@CJ]aJmH*sH*1hAhOt5@CJOJQJ]aJmH*o(sH*.hAhOt5@CJOJQJ]aJmH*sH*1hAh$G5@CJOJQJ]aJmH*o(sH*.hAh$G5@CJOJQJ]aJmH*sH*&h E5h5a>5@CJ]aJmH*sH*1hAhu5@CJOJQJ]aJmH*o(sH*.hAhu5@CJOJQJ]aJmH*sH*-------...:1>1f1h1L2N22©©wfUfUf@+(hAh#@CJOJQJaJmH*sH*(hAhTt@CJOJQJaJmH*sH* hAh6=CJOJQJmH*sH* hAh+deCJOJQJmH*sH*1h E5h#,5@CJOJQJ\]aJmH*sH*1h E5ht5@CJOJQJ\]aJmH*sH*1h E5h\5@CJOJQJ\]aJmH*sH*1h E5h#5@CJOJQJ\]aJmH*sH*'hAh8CJOJQJ]aJmH*sH* jhBhUmHnHu--.L24l89<>@XCCGK,Nyy$xx`a$gd>A$xx`a$gd E5$xx`a$gd5o$xx`a$gdUz $x`a$gd) $`a$gdUz $`a$gd)$xx5$7$8$H$`a$gdUz $a$gd8 22333"4$4&4<4L4l4p444455 5F5V555z֙kZI8IZIZI h E5hpCJOJQJmH*sH* hAhTtCJOJQJmH*sH* hAhp,CJOJQJmH*sH*hAh#CJaJmH*sH*$hAhCJOJQJaJmH*sH*hCJOJQJaJ$hAh#CJOJQJaJmH*sH*(h E5hp@CJOJQJaJmH*sH*(h E5hS@CJOJQJaJmH*sH*(hAh#@CJOJQJaJmH*sH*(hAhTt@CJOJQJaJmH*sH*5j8l89::^:n:r:t:;;ūqW=#2h E5hsmCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH 2h E5hA<CJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH 2h E5hqCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH 2hAhqCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH >jhAh;cCJH*OJQJU\]aJmH*nH sH*tH 2hAh;cCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH +hUhhB%5@CJOJQJaJmH*sH*'h E5h5CJOJQJaJmH*sH* hAhp,CJOJQJmH*sH* ;;<<2<<<@<B<=:><>?ӳq\I/2hAhpCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH $h E5hsmCJOJQJaJmH*sH*(h E5hsm@CJOJQJaJmH*sH*Bh E5hsm@B*CJOJQJaJfHmH*ph"""q sH*>h E5hLjB*CJOJQJaJfHmH*ph"""q sH*>h E5hsmB*CJOJQJaJfHmH*ph"""q sH*2h E5hsmCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH $hUCJOJQJ\]aJnH tH ?@@AABBBBVCXCC̰ccK(Eh E5hhB%5@B*CJOJQJaJfHmH*ph"""q sH*.h5ohhB%@CJOJQJ\]aJnH tH 6h_8h5o@CJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH (h5o@CJOJQJ\]aJnH tH 6h E5hp@CJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH 6h E5h;c@CJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH 2h E5h;cCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH 2hAh;cCJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH CCHDnDDDDDDDEEE0EdEfEDGPGRGtG~GGGGGGG®ծծծՍylyXyyly'h E5hUCJOJQJ]aJmH*sH*hCJOJQJ]aJ'h E5hYCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhECJOJQJ]aJmH*sH*hr.CJOJQJ]aJ'hAhaYCJOJQJ]aJmH*sH*$h E5haYCJOJQJaJmH*sH*'h E5haYCJOJQJ]aJmH*sH*+h E5hhB%5@CJOJQJaJmH*sH*GGGGHHHIIIIVIIIIIJTJtKvKKKK*Nׯssss_K_'h6^hZ CJOJQJ]aJmH*sH*'h6^h>ACJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hZ CJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hA<CJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h SCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h'LCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hUCJOJQJ]aJmH*sH*'hAhECJOJQJ]aJmH*sH*'hAhA<CJOJQJ]aJmH*sH**N,N>NNNlNNNNN@ObOOOOOOPPPQ Rزز؟،x^H*hAh#CJOJQJ\]aJmH*sH*3hAh#5B*CJOJQJ]aJmH*phsH*'hAh+de5CJOJQJaJmH*sH*$h E5hX?CJOJQJaJmH*sH*$hAhECJOJQJaJmH*sH*$h E5hiCJOJQJaJmH*sH*$h E5hd"CJOJQJaJmH*sH*$h E5hCJOJQJaJmH*sH*'h6^h7QCJOJQJ]aJmH*sH*,NPQTX[[[[,^} $a$gd+de $a$gd+de $`a$gd E5$x`a$gdP $xa$gd# $xa$gd#$a$gdUz$xx`a$gd E5$xx`a$gdUz$a$gdUz $x`a$gdUz R R:R&.h E5ho5CJOJQJaJmHnHsH*u(h .5CJOJQJaJmHnHsH*u(h E5hP@CJOJQJaJmH*sH*=jh5o0J@CJOJQJU\]aJmH*nH sH*tH 6h E5h T@CJOJQJ\]aJmH*nH sH*tH (h6^hM@CJOJQJaJmH*sH*.h6^h*m@CJOJQJ\]aJmH*sH*.h6^hmi@CJOJQJ\]aJmH*sH*.h6^hm@CJOJQJ\]aJmH*sH* .[[[[[[X]d]]*>*,зu]u[uJu2.h E5hP@CJOJQJ\]aJmH*sH* h@CJOJQJ\]aJU.h E5h*m@CJOJQJ\]aJmH*sH*.hAhP@CJOJQJ\]aJmH*sH*1hAh#5CJOJQJ\aJmHnHsH*u j\hBhUmHnHu1hAh#6CJOJQJ\aJmHnHsH*u.hAh#6CJOJQJaJmHnHsH*u.hAh#5CJOJQJaJmHnHsH*u lm vic t 3 thng n di 3 nm gim 3,8%, nhm lao ng c thi gian lm vic di 3 thng gim 42,6%. iu ny cho thy, lao ng mi tham gia th trng lao ng l nhm d b tn thng hn trong bi cnh dch Covid-19 tc ng su rng ti tnh hnh lao ng vic lm. T l tht nghip trong tui lao ng ca khu vc thnh th gim so vi qu trc nhng vn mc cao nht so vi cng k cc nm giai on 2011-2020 S ngi tht nghip trong tui lao ng qu III nm 2020 l hn 1,2 triu ngi, gim 63,0 nghn ngi so vi qu trc v tng 148,2 nghn ngi so vi cng k nm trc. T l tht nghip trong tui lao ng qu III nm 2020 l 2,50%, gim 0,23 im phn trm so vi qu trc v tng 0,33 im phn trm so vi cng k nm trc. T l ny khu vc thnh th l 4,0%, gim 0,46 im phn trm so vi qu trc v tng 0,89 im phn trm so vi cng k nm trc. y l nm c t l tht nghip ca lao ng trong tui khu vc thnh th qu III cao nht so vi cng k trong vng 10 nm qua. Hnh 4: T l tht nghip trong tui lao ng qu III cc nm giai on 2011-2020 chia theo thnh th, nng thn n v: % T l tht nghip trong tui lao ng 9 thng nm 2020 l 2,48%, cao hn 0,31 im phn trm so vi cng k nm trc, trong khu vc thnh th l 3,88%, tng 0,78 im phn trm so vi cng k nm trc. Gn mt na lao ng tht nghip trong tui cho bit b nh hng tiu cc bi dch Covid-19 tnh n thng 9 nm 2020. T l ny ca nhm lao ng tht nghip khng c trnh chuyn mn k thut l 61,7%, cao hn 23,2 im phn trm so vi nhm c trnh chuyn mn k thut (38,5%). iu ny cho thy khi nn kinh t gp c sc, lao ng khng c trnh d b tn thng hn nhm c trnh chuyn mn k thut. S thanh nin t 15-24 tui tht nghip trong 9 thng nm 2020 l 437,4 nghn ngi, chim 35,4% tng s ngi tht nghip (gim 7,8 im phn trm so vi cng k nm trc). T l tht nghip ca thanh nin trong 9 thng nm 2020 l 7,07%, tng 0,45 im phn trm so vi cng k nm trc. T l tht nghip ca thanh nin khu vc thnh th l 10,7%, tng 0,09 im phn trm so vi cng k nm trc. Hin nay vn cn mt b phn khng nh lc lng lao ng tim nng cha c khai thc, c bit l nhm lao ng tr; vic tn dng nhm lao ng ny tr nn hn ch hn trong bi cnh dch Covid-19 Lao ng c nhu cu lm vic nhng khng c p ng cng vic (hay cn gi l lao ng khng s dng ht tim nng) bao gm nhng ngi tht nghip, thiu vic lm v mt nhm ngoi lc lng lao ng sn sng lm vic nhng khng tm vic hoc c tm vic nhng cha sn sng lm vic ngay. T l lao ng khng s dng ht tim nng l t s gia lao ng c nhu cu lm vic nhng khng c p ng y cng vic so vi tng lc lng lao ng c nhu cu lm vic trong nn kinh t. y l ch tiu tng hp cho bit mc  lch pha gia cung v cu lao ng trn th trng, phn nh tnh trng d cung v lao ng. Trong iu kin kinh t pht trin bnh thng, t l lao ng khng s dng ht tim nng lun tn ti. T l ny thng tng cao khi th trng chu cc c sc v kinh t - x hi. Kt qu iu tra lao ng vic lm hng qu giai on 2018-2019 cho thy, t l lao ng khng s dng ht tim nng ca Vit Nam dao ng mc 4,0%. T l ny bt u tng ln khi dch Covid-19 xut hin ti nc ta t thng 1 nm 2020, chim 4,6% vo qu I nm 2020 v tng ln mc 5,8% vo qu II nm 2020. Bc sang qu III nm 2020, khi cc hot ng kinh t - x hi ang dn c khi phc, t l lao ng khng s dng ht tim nng gim xung cn 5,3%, gim 0,5 im phn trm so vi qu trc nhng vn tng hn 1,6 im phn trm so vi cng k nm trc. Tnh chung 9 thng nm 2020, t l lao ng khng s dng ht tim nng l 5,2%, tng 1,3 im phn trm so vi cng k nm trc, tng ng tng hn 700 nghn ngi. Hnh 5: T l lao ng khng s dng ht tim nng cc qu, giai on 2018-2020 n v: % T l lao ng khng s dng ht tim nng 9 thng nm 2020 ca khu vc thnh th cao hn khu vc nng thn (5,7% so vi 5,0%), ca lao ng n cao hn lao ng nam (5,6% so vi 4,9%). a s lao ng khng s dng ht tim nng l nhng ngi di 35 tui (56,9%), trong khi lc lng lao ng di 35 tui ch chim 36,9%. iu ny cho thy Vit Nam vn cn mt b phn khng nh lc lng lao ng tim nng cha c khai thc, c bit l nhm lao ng tr v trong bi cnh dch Covid-19 xut hin, vic tn dng nhm lao ng ny cng tr nn hn ch. Hnh 6: C cu tui ca lc lng lao ng v lao ng khng s dng ht tim nng 9 thng nm 2020 n v: % Mt phn ba doanh nghip tham gia kho st nhanh cho bit phi thc hin cc bin php ct gim lao ng; cc doanh nghip vn ti hng khng, du lch v dch v lu tr c t l lao ng b ct gim cao nht Dch Covid-19 tc ng mnh ti hot ng ca cc doanh nghip lm cho 33,4% doanh nghip phi thc hin cc bin php ct gim lao ng 9 thng nm 2020 so vi cng k nm trc. D kin n cui nm 2020, t l doanh nghip phi thc hin cc bin php ct gim lao ng so vi cng k nm trc l 36,4%. Doanh nghip nh v va l nhng nhm phi ct gim lao ng nhiu nht, vi lao ng bnh qun 9 thng gim khong 10,0% so vi cng k nm trc; trong khi , t l ct gim lao ng ca nhm doanh nghip ln mc 4,5%. Tnh chung 9 thng nm 2020, nhng ngnh c s lao ng st gim ng k nh: ngnh vn ti hng khng v ngnh du lch gim 30,4%; ngnh dch v lu tr gim 29,9%; ngnh hot ng th thao, vui chi v gii tr gim 17,4%; ngnh n ung gim 15,4%; ngnh xy dng gim 14,1%. Trong s lao ng ang lm vic ti cc doanh nghip c kho st tnh n thi im 10/9/2020, c 7,8% lao ng b gim lng, 5,0% lao ng gin vic/ngh lun phin v 2,4% lao ng tm ngh vic. T l lao ng b gim lng trong cc doanh nghip thuc ngnh vn ti hng khng l cao nht, 99,5%; ngnh du lch l 43,2%; ngnh dch v lu tr l 27,8%. Trong s cc doanh nghip tham gia kho st, 66,6% doanh nghip v ang p dng cc gii php ng ph vi tc ng ca dch Covid-19. Trong , gii php o to nng cao trnh ngi lao ng c 25,8% doanh nghip la chn p dng, cao th hai ch sau gii php tm th trng tiu th mi (41,4%). Ngoi ra, khi c hi v cc k vng i vi cc chnh sch h tr ca Chnh ph trong thi gian ti, khong 10% doanh nghip cho rng h tr v o to ngh cho ngi lao ng chuyn ngh do thay i hoc mt vic lm do nh hng ca dch Covid-19 l mt trong ba gii php m Chnh ph cn u tin trin khai nhm h tr hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong thi gian ti. Tnh n thi im kho st, t l doanh nghip c nhn h tr trn tng s doanh nghip tham gia kho st l 17,9%; trong , 4,0% doanh nghip nhn c cc h tr lin quan n chnh sch lao ng v bo him x hi. 3. Kt lun v khuyn ngh Dch Covid-19 xut hin ti Vit Nam t cui thng 01 nm 2020 n nay tc ng n lao ng, vic lm v thu nhp ca 31,8 triu ngi t 15 tui tr ln. Trong qu III nm 2020, tnh hnh lao ng, vic lm ci thin so vi qu trc nhng vn suy gim so vi cng k nm trc. Lc lng lao ng tng tr li sau khi ghi nhn mc gim su k lc vo qu II nm 2020 cho thy th trng lao ng ang c du hiu phc hi, cung cp ngun nhn lc di do cho c hi sn xut kinh doanh v phc hi kinh t. Lao ng c vic lm tng so vi qu trc (tng 1,5 triu ngi) v tng ch yu nhm lao ng phi chnh thc. S ngi thiu vic lm cing tng ln ng k. Tnh trng thiu vic lm khng ch tp trung khu vc nng, lm nghip v thy sn nh cc qu trc m cn tng ln c khu vc cng nghip, xy dng v dch v. Thu nhp ca ngi lao ng qu III nm 2020 ci thin so vi qu trc nhng vn gim so vi cng k nm trc. Tnh chung 9 thng nm 2020, thu nhp ca lao ng phi chnh thc thp hn 1,5 ln mc thu nhp bnh qun thng ca lao ng chnh thc. T l tht nghip v t l lao ng khng s dng ht tim nng cao nht trong vng 10 nm qua lm chm kh nng khai thc ngun nhn lc di do cho sn xut kinh doanh v pht trin kinh t. Kt qu iu tra lao ng vic lm qu III nm 2020 cho thy ngi lao ng vn tip tc b nh hng tiu cc bi dch Covid-19. y l nhng i tng quan trng gp phn vo qu trnh phc hi v pht trin kinh t trong thi gian ti; do vy, cc chnh sch cn tip tc tp trung vo cc i tng ny nhm cng c nim tin, to ng lc v tho g kh khn cho doanh nghip v ngi lao ng. Trong , khuyn ngh tp trung thc hin: (1) Tip tc thc hin gi h tr theo Ngh quyt s 42/NQ-CP ca Chnh ph, m bo chi ng i tng, kp thi v hiu qu. Tp trung h tr cho cc nhm lao ng, bao gm lao ng phi chnh thc v lao ng chnh thc trong cc doanh nghip v c s sn xut kinh doanh. (2) Nghin cu xy dng cc gi h tr c th cho nhm lao ng yu th, bao gm lao ng n, lao ng khng c trnh chuyn mn k thut v lao ng phi chnh thc nhm gip h tm kim vic lm v ng gp sc lao ng trong qu trnh phc hi v pht trin kinh t. (3) y nhanh vic thc hin hiu qu cc chnh sch h tr doanh nghip, c s sn xut kinh doanh phc hi hot ng kinh t ca tt c cc ngnh, c bit l cc ngnh chu nh hng ln ca dch Covid-19. Trong , thc hin cc chnh sch h tr o to cho ngi lao ng ti cc doanh nghip. Ngun: Trading Economics, cp nht ngy 29/9/2020. Lc lng lao ng bao gm nhng ngi c vic lm v tht nghip. Lao ng c vic lm phi chnh thc bao gm nhng ngi lm vic trong khu vc phi nng, lm nghip v thy sn v lao ng trong khu vc nng, lm nghip v thy sn c ng k kinh doanh,thuc mt trong bn nhm sau: (i) lao ng gia nh khng c hng lng, hng cng; (ii) ngi ch ca c s, lao ng t lm trong khu vc phi chnh thc; (iii) ngi lm cng n lng khng c k hp ng lao ng hoc c k hp ng c thi hn nhng khng c c s tuyn dng ng bo him x hi theo hnh thc bt buc; (iv) x vin hp tc x khng ng bo him x hi bt buc. Khng tnh nhng lao ng lm vic trong cc h nng, lm nghip, thy sn. Thu nhp bnh qun trong 9 thng nm 2020 ca lao ng thuc nhm ny l: 2,9 triu ng/thng. Hot ng ca cc i l du lch, kinh doanh tua du lch v cc dch v h tr, lin quan n qung b v t chc tua du lch. Ngnh xy dng bao gm cc ngnh xy dng nh cc loi, xy dng cng trnh k thut dn dng v hot ng xy dng chuyn dng.   PAGE \* MERGEFORMAT 1 ,NRT\^(*,Һҥ{jVB.B'h E5hP5CJOJQJaJmH*sH*'hyh+de5CJOJQJaJmH*sH*'hyho5CJOJQJaJmH*sH*!h .5CJOJQJaJmH*sH*+hAhPCJOJPJQJ]aJmH*sH*'h E5hPCJOJQJ]aJmH*sH*(h E5hP@CJOJQJaJmH*sH*.h E5hG5@CJOJQJ]aJmH*sH*.h E5hP5@CJOJQJ]aJmH*sH**h E5hP5@CJOJQJ]mH*sH* ġơ"¢òv`H3(h E5hCJOJPJQJaJmH*sH*. *h E5hCJOJPJQJ]aJmH*sH*+hAho_CJOJPJQJ]aJmH*sH*(h E5h>A@CJOJQJaJmH*sH*(hAho_@CJOJQJaJmH*sH*"h .@CJOJQJaJmH*sH* jhBhUmHnHu'h E5h+de6CJOJQJaJmH*sH*'hAh+de6CJOJQJaJmH*sH*'hAh+de5CJOJQJaJmH*sH* ¢<Ъ",μ~t $a$gdu$a$gd<$a$gdu $da$gdu$dxxa$gd E5 $`a$gd6^$dxx`a$gd E5$xx`a$gd E5$xx`a$gd E5$xx5$7$8$H$`a$gd E5 `bx~dpn:֩wdQdQ>Q>Qd$h E5h>ACJOJQJaJmH*sH*$h E5hj3CJOJQJaJmH*sH*$hAh+deCJOJQJaJmH*sH*'hAh+deCJOJQJ]aJmH*sH*:h E5ho_6@CJOJPJQJ\aJmH*nH sH*tH .hAhhCCJOJPJQJaJmH*sH*(h E5hN.$CJOJPJQJaJmH*sH*(h E5hCJOJPJQJaJmH*sH*(h E5h>ACJOJPJQJaJmH*sH*:<ΪЪl| "*,ȲгڳƲڟxeR?R,$h E5h]{CJOJQJaJmH*sH*$h E5hj3CJOJQJaJmH*sH*$hAhOCJOJQJaJmH*sH*$h E5h*c=CJOJQJaJmH*sH*'hAhu5CJOJQJaJmH*sH*$hAh+CJOJQJaJmH*sH*$hAhuCJOJQJaJmH*sH*'hAh5CJOJQJaJmH*sH*'h E5hj35CJOJQJaJmH*sH*'h E5h5CJOJQJaJmH*sH*!hy5CJOJQJaJmH*sH*ڳHNPX^`ðßwcOcOcw;'hAhu6CJOJQJaJmH*sH*'h E5hhd5CJOJQJaJmH*sH*'hAhu5CJOJQJaJmH*sH*'hAhu5CJOJQJaJmH*sH*'hAho5CJOJQJaJmH*sH*!hUOF5CJOJQJaJmH*sH*$hAhuCJOJQJaJmH*sH*$hAhOCJOJQJaJmH*sH*(h E5hPCJOJPJQJaJmH*sH*(hAh]{CJOJPJQJaJmH*sH**,Tػڻܶܶܶܶܣܐܐ}ܐjT>+hAhu5@CJOJQJaJmH*sH*+hAho5@CJOJQJaJmH*sH*$h E5hCJOJQJaJmH*sH*$h E5hPCJOJQJaJmH*sH*$hAh=eiCJOJQJaJmH*sH*$hAhCJOJQJaJmH*sH*$hAhGNCJOJQJaJmH*sH*$hAh( CJOJQJaJmH*sH*$hAhuCJOJQJaJmH*sH* jzXhBhUmHnHu̼μ*6ӽөp\H4'h6^hhd5@CJOJQJmH*sH*'h6^hC5@CJOJQJmH*sH*'h6^hE$5@CJOJQJmH*sH*'h6^hL5@CJOJQJmH*sH*'hAh+de5CJOJQJaJmH*sH* jhBhUmHnHu'hAhu6CJOJQJaJmH*sH*+hAhGN5@CJOJQJaJmH*sH*+hAhu5@CJOJQJaJmH*sH*+h E5hP5@CJOJQJaJmH*sH* μ<6n:L$xx-DM `a$ $`a$gdgF $xx`a$$ xx`a$$xx`a$gd E5 $a$gd: $a$gdu68<FHZz|,.68<>TV®špZpZpZpZpZpZpZpZp*h6^h(5@CJOJQJmH*o(sH*'h6^h(5@CJOJQJmH*sH**h6^hE$5@CJOJQJmH*o(sH*'h6^hE$5@CJOJQJmH*sH*'h6^hw5@CJOJQJmH*sH*'hUhU5@CJOJQJmH*sH*'h6^hhd5@CJOJQJmH*sH**h6^hhd5@CJOJQJmH*o(sH*4lŲ}hS>ShS(hAh&@CJOJQJaJmH*sH*(hAhP;@CJOJQJaJmH*sH*(h E5h&@CJOJQJaJmH*sH*hUhU@CJOJQJ$hUh f@CJOJQJmH*sH*$hUhj@CJOJQJmH*sH*$hUhU@CJOJQJmH*sH*$hUh#@CJOJQJmH*sH*$hUh3@CJOJQJmH*sH*'hUh#5@CJOJQJmH*sH*@HJft~ҿmTA$hAh=iCJOJQJaJmH*sH*1jhAh=i0JCJOJQJUaJmH*sH*$h E5h=iCJOJQJaJmH*sH*1jhAh6^0JCJOJQJUaJmH*sH*$h E5h6^CJOJQJaJmH*sH*$h E5h<CJOJQJaJmH*sH*$hAhPNCJOJQJaJmH*sH*hUCJOJQJ h E5hSCJOJQJmH*sH*$h E5hP;CJOJQJaJmH*sH*fVrt4˶wfUDUDU3U3 h E5h ,CJOJQJmH*sH* hAhSCJOJQJmH*sH* h E5h:,CJOJQJmH*sH* h E5h7CJOJQJmH*sH*(hAh7@CJOJQJaJmH*sH*(h E5hS@CJOJQJaJmH*sH*(h E5h+|@CJOJQJaJmH*sH*(h E5h7@CJOJQJaJmH*sH* h E5h#CJOJQJmH*sH* h E5hNCJOJQJmH*sH*$hAhPNCJOJQJaJmH*sH*$:<,D46ɴɴɴɟuudP<'h E5h'05CJOJQJaJmH*sH*'hAh:5CJOJQJaJmH*sH*!h E55CJOJQJaJmH*sH*(h E5h6@CJOJQJaJmH*sH*(h E5hW7r@CJOJQJaJmH*sH*(hAhV$@CJOJQJaJmH*sH*(h E5h@B*CJOJQJ]aJmH*phsH*4h E5hk"k@B*CJOJQJ]aJmH*phsH*4hAhE>@B*CJOJQJ]aJmH*phsH*(h E5hxll@CJOJQJaJmH*sH*+h E5hr@CJOJQJ]aJmH*sH*+h E5h1zW@CJOJQJ]aJmH*sH*+h E5hxll@CJOJQJ]aJmH*sH*5h E5hxll@B*CJOJPJQJaJmH*phsH* 2L*0Pjʷ~jVB.'h E5halCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hUSCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h9 DCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hCJOJQJ]aJmH*sH*!hUCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h *CJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hm#CJOJQJ]aJmH*sH*$h E5hE>CJOJQJaJmH*sH*4h E5hE>@B*CJOJQJ]aJmH*phsH*4h E5hj@B*CJOJQJ]aJmH*phsH* f|>X lnprtvDzퟋwcG3'h E5h<5CJOJQJaJmH*sH*7h E5hm#hEB*CJOJPJQJaJmH*phsH*'h E5h^rCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5hUSCJOJQJ]aJmH*sH*'h E5h{ 5CJOJQJaJmH*sH*$h E5h!wCJOJQJaJmH*sH*(h E5h{ @CJOJQJaJmH*sH*$h E5h{ CJOJQJaJmH*sH*$h E5hD$CJOJQJaJmH*sH*$hAh{ CJOJQJaJmH*sH*nprvj^`fhlnrtxz~ dgdu$a$gd;cgd+de$xx-DM `a$gdUz $`a$gdUz$xx`a$gd E5vxz|hjln\^``ƾΫoj[Sh6^h5jh6^h0J5U h5o5#h(h5@CJaJmH*sH* h5@hh5@mH*sH*h8dh5@mH*sH* hy5@%jh8dh0J@UmH*sH*hozh5o5hnh5o5h5ojh5o0JUhhMh5 h5 h)./5jhMh0JU`bfhjnptvz|ʻʪu'h E5h<5CJOJQJaJmH*sH*hD$hv 0jh E5h<|OCJOJQJUaJmHnHu!h)CJOJQJaJmHnHuh E5hv CJOJQJaJ%jh E5h<|OCJOJQJUaJjh)Uh)h=ih5jh=ih0J5U~$xx-DM `a$gdUz$$$a$6&P 1h:p E5. A!"#$% n:^m. _PNG IHDR?k7sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?]IDATx^eyYbkOxlG zAAYem $`JàATH-4 .$PHt{5THtA QVU{Cg{ng<7⦅Q/<{'dɓ'g~7~c迳37tlg6;6sw޽{f׮]31˧^B @O@'_$KKKCflu˩ysl}c @tsee%*[B&k|ٱcG:ٲo߾D˶jL<@ L.m*y}q(yv"yAj/N!# @,ď>p>9"qJge=Ml @LӶ)I m%'0^b( FlwMؚ @ 0ǍVbFTBPȚ& 0 e[y @ &P*~4rͱx$|{B :|0Xk5f =.?jU!pEakY//Mχ en#:*zmS @I(AqcPțD$kkkCOo*_ƒm۰FG]@ A$~Ƿ';KV4f*S]#~X @mOUk $Q^@r¶)(OSrԃ @@<ď'Ý룟ȣ9qgyxdʶ)vOSrԃ @@<Oly_,e*Q#BT'iM#~P @"` {?s@ ~ D?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@gss3zVeqq1\/_aee%Q;j{׮]ral+1@4F@ E+~ƉR"1cǎKH- $}톲mӔ @ mGEZٷo_i !%uLy;OSrԃ @@<2o $M{xf(6?mQ @q?NdhB*NPޢ)mU˞GG]@ AG"eaa! Is und+6d YuolFG]@ A4յ<3.;DN8zs]8mɛ) `"` {34F \@SM݋oן8󧦚$@fc @` zF ~O2 #1 ď& 1#֋?^7S]@p ~ @ bgNOS'♤kc`1@ 9w6^K9w+>sS'/?ۑA%ď& \x4yojHGoKꍿM)G@` ~ 1@&DOy7{ zWRzs~<:W;jO}]MT=v?Wdow ˳6}. ď# @\# /:rҁΛ#oo籟Hn6Cs"yxm[]Il_뿵l_w*  ďa>?H@bRB!oW%s8}D lz(~WH[Q[s8QJr '(@@c p4a<@ 7b=24Eޚ|zDamY烫ɿ$$dWT=Sn_Q ׄ8@f c DK@/d-!- ަ}; Ko$O,o$dLG΃u˄u]ԯ"OO"y(h ~ ?H@@tti*#hWdbW' (C /_I n}l%EnVliЯNUٴkoQ @#~ 0 ((nR1gEn%tSGiHh DLy;:~&8oyav["NJgE"6c ,JEQ|fP6(iB Ӽ贴 Ўc N,yA^hωznYG%d9>pv2ydY? ͢0QQp0 $L @.yAQHPX9oF$z1DEv'GF*!t1)C[:E^)PJ@#~ 0 @BwfZH +8ss7EQҀ|Qr%9cNWLoy.>V$p4>9'%?cvvۓ:+++QۻvJuPMp"~P %5Y/iDqt"Qm#o8 G3b\"a - Wm?KKK^Xm%t$zvԞʶ)FOSrԃ &Ě},y'WQD )Mh$ǥ㖰ɲxp}X>/@al?HXJ;v$C۷/%eL>OSrԃ +yl乑Ly$/!(hߎBBcv:hq*,Q7ߧ\gNNǸ&6<9Yq=PlumDR%g %8Mr ]6;ٶEcX8z ~ ď]Zd+Q^@r¶)ZOSrԃ 0ߝlf=>VO!ئ0, 9 I"'qh.t`eG֠% Kڴ5|:!hQV@Swpj&mID4%G=@K@7_*\}Ozc}?}$pgЭl3%0Bta;%a HR?}})ԱuR8(il,Ojԁ 0~FdZ {]]pR7aO31BdC^PE] '` {vxi_T]{)9KM_g/Ovt)GB'EL"G=uUƴJ Y.wjm;m-ďa?H@λsr+Dxc= ek[2IP&D@1_E}`=+W ~ c H Tywuq?I^ KVn:~&Rtk)6(@V @͞n-ޝ k3q>P,v_*6+$9,5*ݘ ~ 1@@`xwRYYt.O> nuC?99=]Ks i8ׁ@?$L t@גO?۔7ݻӱwGڗwё]_tPƨ 0( NW^?S AB3ĵ$1F a@!^a?A{nȆ|م} U)\_>Rej?I'0껜ߦǧ5z}@H#~ 0@ m;FZ<}M߆m}T׸Ƕ`A?!Bď= @`jD~c0w7y ߰(ڙHmj^Js 곸T'fCޟ>Ƶ ď4 @`j(%>E7W顊ڇS'm}0Fӻ&NIV{>65fUc~}ɻW9_}d#D$@fc 0I U_U%~G{~vrt_2yxD~$%5+_O B("qK¾TI$1* @`b |7ԼaڅoQ67݈iOUQ .Q9o`Cm(p;|"QE@ yZ-J^NDUh&zS 0?YE a͉N\uͼ潙Nў{zjYT*|d;kGQBǿ]e@B@UkOd!nuN@`?$L !4ظl1fƉyS.>}Yll@X7L?|#? ?&o!EDIÉWx-fR8 Q)$mv9&G_iB:Dc-ď&{2, ꜙC:/N(Tyf6n}_GbƲw-} EC>U=73RtȨ$֖A"O1ξvc'1z ?v$L p@1tƖ M~:INܼN` ]dŌ96o:xSۦFa]vsɏw荿S^d? =C?)H1)38b$1 % ?nrf+`Jb"FeS'I-f#w=8г͛6vH҄sm@@"~ 0*J: ̷Xdmb8)otfkόUxÉp]&j_gOH/Mk's=@@x"~ 0x=[7U_ZR ;0bjb'teV+:W'{ #ϪVCgU)O#1D a2q΃3A7DMaztbz>ݴ"vn7@Z$莀Wlnn&333CʫϧuJvdk׮dyywAx ?MQg v)ut8$<ˉs,;3G`P+7 a{<>$:@*mgii %t$zdPM!~8> q0Gm:o}!tU>G!M;#S]y~vؑ3-K| e[gLY[OSrԋ@p3ߘ >,nBz-%1 Ը*Jtao0㌱OďguTPW(^ãzl@EGtX胍<=U騵6XAd?HyoquNPlq)i ef?mQwTBj<\N@x絍 L4$%'WGǕ":зPm ӆu"@8[_㿎BfGo S( 0JS]3㲳8p` *?EWBٶ`Oz Iptn[ڦlH)Ɂo{>5qp6֍#CI?/J3 am,L0}#Cz_ m'#`?MlPԛ"OumCӆuE@'|?{Uoe6?Vu(30,]5ywn9%2YXzn3C` ďv˒sPem:ۈ'oÁ)!Tظ} Nڒ}t@`e.{_PB^Y G`H'z8;V#{w+T i[kOSrwb&+~NuMrn+l@"}tH(M@`: (UZ045?}}x|ܥ{yҤw|`"HSQb"ƪAX'/&Y A hu߼rփ^!0I?D ar=."z{qQ|){<>ܴ> *> 4.-2@ aOf`v{wNJѳs~ 䛇mwBͦR,k=,:bAxW)jqg@g!~ "zͥVi_mly{tfϸx|5Ѝ5:c"4U{++[$Eymԩ/OLg6Ğ$&{· k/մЙ ~ 1@"gHX=B-slGdgM E7g@A r(hJc9ďLQڸKw,~džyDf՞@=ҍAvw _RS(5@xBPI 1"iM&Eȃ!BܸZG^ ]Gi1>5nKI7Ucu++@z_Ͼio$dž`EMcďL=q{fM{>2)B"G{r\r w=m㸌MgL |n~4p`""<iLBy^z-鑣Cg^9՘>e5'bN77DƗAm4z@x>OtϘ= c4&!EDOW*#Lt|݌g+K;oLH0Mbo$( `"t|15&016 )zy@R>kLQWn X!㩤œozߧ@J@ IGX@C, ?})E5lMQ3 .C舀/OGpif ~ S1@#DC={H>7;/ $yiEΚQ(m5'G1ď SF}NA._$l97A@荀'1L*MoBHϏ.)bQ,'h |Y(tĘ DF@nE6)tg?)@ Eh2jypռ_!I@&0Lb=܅? G @Cc1@$ѣ%+jJc]Mg1L, @h?B$,i%1<i&1 _ 'r+JNP{)) ܱ 3BPq 1i&S-ѷl kˊ >. @`(ch>i0VGcX Mb=vIP @1p/tr򅅣MM1 &$/mc1@$ѣjOOѡ}px 3' cNTk׮daa!;vJeY:1PB 54ygRrju죷%9QX( 94\ T #% x)Ie "d߾}ڕ2zny守zveN޾칪~"~m=1@i7S^}{}r$'ﺦFuO5_nP(P @` rD~=ud3;a:\ F]$|$, ""vYx]칲"~ 1@i">4=s? Q7D}x(MDFB@ުD(~tε[ oD{GUՙBB*iaЛq1u\sO f+m&Ԋg4,=9 c<=,n @{EI}_LY>g^`y{t7U:QVdߛ[hߑ&~qɺʜkL?}:j|(۪ .zӔS9/PGB5@k ?}ҋ>ەGO߆Z}%N[Ά~Q5wS4.< g\39=|NR&z? ,WZ(ۦ/bOSrz_.ǓB{ӣ71Yބ5@W+ogҤ*R4_ԯ8U7PwL޾.w"Y/ǩAòv(r=<ʶ ӆpݷx%Y{lU -tQJ muY}@M@n:gK0@J/u[5NGsay]e ZWĹJxuY妒j*N8A`ʶe#~US{?~)m jNdzz~6@PfCiz$/ȠF\Ob%2YPE=\\%(|˱G}e%B/uJ"EjL*k@ڤT.ϵS4;Pm[?{Tro%_|PjqHYB6.Tos@$+s=%#c1>4\h>c.ԠۇcKvN7׽G^<!&~ea{$\|vu:ʶڸ\S;%gnNo䌞4NlVJzs5 y֖Ah4x|11#K$>H]Qq ʲg4?N38X ZyΏDMU; (]]I(G9WJ*a1m/^B2ѳɟ|oen ɳz͐m^k50Nk`uuYu!mʏ|ʽD-S#CQ3ڎ"DmELW.b 9V>/T([v^}RV[a@$p eﻳ]p7B%nJWm$SsYn>ZsUsf?eS.K*}uv@= ~yӕm'&m7[CԸT @# t%ٗu96$t\j9J)6od=@eYď5ݵsgrv; Nr[]Zl]({,>mSP*~F!k ]+=.ԝ+>ZRub@4н<9!eMhC'YQLt$TD*oRYPMNxpˣ$34ʢ0"oRwe6 @bS#];o;E\w=d֋?fJwS @@==,.IAkWחI{]A(NyB>:([lE'Q{{b%@pUƒ>I?oJڦw6Q3y$ڹQwC DJcI?o:66== Ko$֦6ףn@ !1w#ȋSm tvD^G {xss;/)u2ׄ @sY;JLwB۔@gӽJ-e@ @ ݩz|,G%ƥl?s0u^ )湋2< @ 9ďaB/W,f߳a.Qq*JSm8k9(%6 @]@H?w| {S9ij?Oyt_{^ޞ>qd @Ƅ0Qϙr ~2x6Ҹ6.$mGoZaO@ !1Ldhs+SW;1pRnn켴vn\@?!@:$$jo c`Z(KW [},|ۍ_&Ͱ0 @}8p@2;; =vڕ,,,Rcǎ]_?UsԆ?o(0*+y8o6& @ "d߾}wyer, }R&>ď7'@&Trkٌ.>]Hl,uJN.3m%~ƕ<os(K"R\3 9 @;O M_,n<1ĵզ.?읂2A᫐/Kk *E?W?ud3zp~ψ' @}2Xa٫oMJ`3Uڈ'={<=M @t_?2$ϐY}w@QQzyʶB$wVR$/k @` Tխ?M!= svȦQ=1/!pE l:w1 6zBVy:bf%Q i!kɯ;J6){г?_>ARɎ s}c.~9yvܞ:sj0? ׎o25l[(6 iďč6ب @<;gAPFŅ)-'%{ݿ}P) nű"n>@RRF>{8E#={?=<9ele~_k`j3vH%6(ե$DUW)kRs5$%W7*Nm`N_zXy6ب @ 0&#IH uV6L9X 6Gtm䤊Qi8 @&8BԺH+XфFi?hHmfv Nm@NymB_&|8J. @ =wI en^uL(uʞMPNr[]66&|24]$ԃ @"2)˒|CGuN?ﲝ.Z.%;8kC6:'vs" @'0$~gRҲn,_9_;'T?iV(&32WN%}p07%c_L @0ϱC =~h02L @ 0=?]ɭSI^Z;g& @.|.~6]4@ L'ďac?:G yv@ @ǰ?ڿ#s#Gדg^9Ѿ! @ `#1pChNQj׆^۸`=& @ ~ #/]ϥSyUC1 @ďa-?ڿzw2LݻKC1 @?Z0b3w9?EC1 @?5Z|_T'> = @@4Xŏ&d4U @ 0@hsUy>P@ @ ~ BŏQ @ ?fŏa뿵lh1& @@ǰ&BuAÉRbS @ f?n}uC eE=_}5<>y @e?ї1t@ @!ď @ DN+~677춡nqq1OvQ9ԕD]v%˅uBVvciB: @Wm?KKKz.!ČMYБĒ߾vC6EiJz @6"ODeu([3-)9A @ ď+z{xv(6?mQ @q?hoOY?NPlq{Pmp#~У. @ ݨ#mďk׆&Ke7 =B @ Y q 8P*OBٶiC @@9?@(5uQA1 @(&P)~TU!peOP:Y(9Xk5f =.0e}+;ĴJ$kkkCߪKxеm#:*ֆu!@ ~STOumӆu!@ Q҃tUGC(/9 a9)9A @ Cg~~> lY=@ehN-ڨPM#~ @!0$~gbF-D^ޤzlG4F@ EW \ @]@"~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ xf2333eee%sߵkW\8l 5@ @ .^377M,--m비DblwM#~ @!M;#c);vHLۗeL>OSrԃ @@<Ou]' } m#~У. @ 0$~|q"Iuzbmӆu!@ 4|%2w=dCbmӆu!@ TLn=J mp#~У. @ PyΏ<7Jc-1:}h[G{x5` X@7k`uuu!Ј@Q zrBKG]@ A$~-%1X[[P%<m܈6 @ 8ďl!}u>iC @I(/ݵAyQTvm"G4%G=@ C`H'z8;4uybdmS숟@ x ><>K(C?46&?MQ @q0{9W @@?$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9ďa?H@ @ r!~ 0 @@? B a@ ~ 1@ @@&c @"'1L @ DNc ď& @0A$L @ 9J3??8p ٵkWjC^YYIfgg/.//nd>?MQ @q(?25Egnn.3騜}RBG8qʶ)zOSrԃ @@< e/O8H^^lٱcG"/RVϗPM#~ @!P(~ՑGCQq'Q[l GG]@ A+~qBH鹬GGB rJϻʶ nOzԅ @@잝*d#!To(/BٶiC @za")[Ty(m܈6 @ 8 %:(ޞl7'!/+B :($0` Xk5X]]ms{F]4"pY,,,xN = WS?~Bi*A @Cq"gaJ;% e[o @&@!z'ƥΟ*}uv'{ @ PE3gl9fS.l`< @ 0Z%8QyO;ԉ"ꄲidd @@DžiN6A%j$TwvvR, @d?9lF@ Lϴ8 @@L3l@ Lϴ8 @@L3l@ Lϴ8 @@L3l@ Lϴ8 @@L3l@ Lϴ8 @@L3l@ Lϴ8 @@t8kkk|233>WTljk׮deek,..رul=C1׽VͶfHucobбWa~}xZZZzṛo^|.~AUŢϺ6by\_^^n3c4 ? -?d#Q}PЍI)+ul =øWkƷBlC&½̥nLS^x5߷o_AMx{|~n]$0^~$GE?g٤W㛛Kƫ׭kaj~CuK="鈬>u$b܍}37lQQsWǶ [MԽVU7 ٛ6cՍaLuxGטֳ닻IkSކE u7mƗxy>겈aNE._ӡݺ=B@tD{e+un6Axu\u}>([D{M9E_w]Y^}ϯEᾖ{j o{[%tqLm>5K}tA 3כWћd:]"uG1urxT qQosЍyBz͇V.se7]J~:<2^-\K3}Lh FK/&!*zsWǶ+CQcQWnO_7(ƛxgͯ3Q̯XcnCj~!}9b~ulKӗu| xzUMcB|&@%V^o5iyc[cHXQcQy7},=^}翥s]=^u߮!r ͢/QL5x}]Q7{V4>V}7;N5𾲈V}6j6?mum|M4ձǫ11fۈan/a;ۦu9 co\:fQ#1Kap -F5g>e:!jtD{hBӄ<>E7EEֹckNɨǫr5 b>XCD=^}[ k]=޲9DkbEsnBQ7?!D&(Rg?]6d([4-}$1ުԦ1 /U 9OH7e߹-[ C\u>׍QWr^][o8ܙa!(ޯnBXW7u(TQt!zovC.@ԡe՛F"+ts~kaL&k1&[hTQl mP!3oQ\9Ԛx/>YrMڼgr~KP n.$鐦+s7A}VƯmS1NիsBHboux5z_tXֳZ慝KiTVu{_| BQ7;ZOݐk!P.{\OOKnefʖSǶco>4սV+x}J0^,eW7P7O1WdcCb[2->h>{V(QxKS2e{jg/u!@?IENDB`]$$If!vh55#v#v:V l&55ytHTb$$If!vh55#v#v:V l & 55ytHT\Dd T9Q FEAChart 2#"ÞPK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!5drs/downrev.xmlLAK@2onCIc̦=R{ۿt܃833:t'AtxHS$G K\, PK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3r սAڜ})'{p5XTjyc^LK]N+8UcŸz.x8F$]%1ɯH>ɔ\s98aL]Ӯ%b636¸xωl?R$g9QFIU^fyۢHxi]WS/E +i.BUF#JCYN|xVrCrSV-j}<&r":3TD\.?↼)Kv.rY5!>5K G3}l&hD8q$EUD+*ύ^\ˆƔ']۾vZߵþ`k5$B3Ztyh-\,w>F5,}xCր ;"Bd}7t`ooiޝ)KiĦ>/>ΎMGq~\޿o+>,(SZx9l C9"}0擝'OlTŔG0Y,?x6jyȭv)+OYQ/\Z1)7ru9f֓Wf?iX4z{ƪe ZEYq5C{ѲkϬsit ^p$8x+Vw.s1C5M:-S;sҧ:;TuPj8(NJj__c-e#Z[k\)tɉDNjCX]Pn!: 6oE, I`-;}.r7@#C%2b#7Ⱥ6" 3XlBJTX}UKgM=t< k$c9Q^Pi*)U\WwK ll/wzH?Ϗ/K?=}8N?%K"@ @c)ӓɏ?%[zݧޟT @ RJt^\s.@ @`lIf9wf7f5ُ1S;@ ,G귽$j&XOx~f%A @XfDmIo SK0 @HVCPhCm6K2':{.@ @`\E#~ Pv :m< @)D2RY W4 @@)V)1l#?mX @FXth?tqd!~@ }K.e٧m꾔{[Ţ#\9$(|[S@ p,rdYhǖ!@Df) @`OZNeUU*J۳{ؓ>eC lF@#> T<޷Yeṕ @O@#>f:]ѱDC tOf&N(3~OEj@ BUDG.C DT<7 :rh @`(sA} G>= AtTH @}z:?*6'og5c;֔@ Xttfsn\! @_k=Dz@ 0`گ:S2 @Aq7SI@ Gѱ{J @! :f* @ :cO @8D!L%!@ "|,|y՗ud9H @ ~ )}.~\.7 @ 06,k"gCHx\؍A @@D;kfFYxw@ @cH0ᐳJBE鵧#L\ @DĆD]9CKb,qQ3@ ]{/,Hij9^ڜ|@ zhע 5) @'؞yNwE䱶9U9 - @@ DG +:L\,}\Hϖʗ9 @=j @ۋE%VW0 D[UE|} c1a žϰA&C,= @?DoU:@$84jGYYGfiȕ:C÷u@"Pp-9^?{~~Q"@2@;@t쀅u Z"rq^ %@K7 ?X0'þ)7B>6@[@tlI;,DG>3Hx{{ %Wskilcjc @tn:@ f)l ܽ!)@tY;7DGmN@'YiCm@`D*|oFt4GL^\-ZX^DCM?:@`>W#6k$ݯsA_e:@`%cs92w%hn 3DX(?X `SO |p.( Q[ $ʾD,TGEM͌f? @ :| D?UKS%<;?h @`cgFr@`)ZS[j@`lEtAhT^F&- T$AVPM@ 2*.@÷/u @ vL>EC !ñU.Vd @`3P$:nGGɹsJױd=1~@ JёJjtC#|f[Q$:lcy)VZbwDC>{ckD -W,CAKd$=%"T|_!rǾ(.]Sr}zH{ Obܳ`QthxBf5g<':NZ}\y)]N09kVJdTR/@Wc"EѢPK@3GޟSi!PB@8 FtϢu1Z#8޿h PId@`pퟻܩoSct:v @_"<% !ScOd|SC@k W%~DG[rM&wx}1z 12Бd") xDoLZ)a? q9w$@G2S +*2P٭:aqБ@)Rr܇؆Hԯj(C` MW,}7/];|4t$ H@+|7Do` : ,X"t@ I$@88 ?X0A H;&At!4t$iH@+|{?X0A H;&At!4t$iH!<#\F›G~ڃ @āh(rd=hJ КIk?:Ry@+|{ ?X0Ajf97@ :^}9t+9H #9x S{9ǃ WxmZz<>>GRN鵙Mޖ5IG"V(V믱^rA# ^///وg,R'ѢّR9 %t$K=X#:,gl!};0hqC#*ٍYx7#`cMI .$g/YoX" @_2E\Vz8MYjM#z:oM@/ $ѡ)׹)\ )bsQmc gJqї?SvX|=(:$"~՘B[Z[;vlɹ_Er@[؊tY9,[*%@㾑 #{ACV :Z-̗)mC .v/ P}E2At4C[1Sƍ&@\_j@hǶ(g7 NT@ 6nIL 5q1 +3l%݂ h2<bxSA@ WF4DGS0̸c|>XK|s'`qp2U }JoGt4=KG @\:њpfL&0qq7SI@WfDGsy0yH} 1L-!!@_^{g@d"Aq4L&@L$"pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1q߮:/aSwĄwa=LG:MR0`9 s &# pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1q߮:/aSwĄwa=4}}>??_sR~~~^z:E~3_ ⢄LٻԭqQJnDĂ KCI\.oZHU@6%K}P(,IxϚ심mL['Oau;D;/·nLjij1mgkJqяt6)/ąo5OOO7ѡ=}"~_ $@\* 1A}EomҪ%Yy@KGJtG"@\51B4G#@\xsqoHHYGc .+*'@Lq }pƙC0…0b‘30 +& i.:X^<^>~tV<·HF?6w`>}S_Ą_`~ا\tpdnEc .gjNHgE .|PJ />80u .N~ ~}e .cRrjhI=uė}r~57bi=LJ%ԸgdޥnRrܗ$:h9ѡt鶏CnS]0} .gN u .ZjH͌t 0x|J &1 pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1q߮:/aSwĄwa=LG:MR0`9 s &# pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1q߮:/aSwĄwa=LG:MR0`9 s &# pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1q߮:/aSwĄwa=LG:MR0`9 s &# pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1q߮:/aSwĄwa=LG:MR0`9 s &# pƙC0…0b‘30 +& At8!q 1qD|>_Ugqbcaz3E3d)bSavSES3Oxx\n)S% 3'GMEM5bb/RD$:?J~yy)S% 3'GMEM5bb/RD(:415^̙GX=b{1?Xb.О\w?"#`F$IIF @LEPqQhEFI\L]׭> 3D }pO-uQtHXs3ޟZQ0xz$@\ԤI^# &F"uMMn~C_|?H1s >!N1(:.Z{]En[X0{+n3.{1O7ٖ [|lɏ#=â谍___?_,b7(%W,"=C t!a,PiDG47@G$tWXQQ E˫Fu @o'v2akkqzALLj:A`՝01Xq=~赿@tЈ!LU;7[|=Twc=cBqbEtІ"k+Fs{:6) :bng M ,`̈"Xޡ{赿@tj(oz@X^Eݒ@o%:qJ!gz{pր6nj;-ӱSC:>??p=N׏䌿c}$VzPB9$@<z@/uwC@CbCAr_\+&Xt<`@o,̰z/y}QKNh"^^^g-$8C4a*[a^->96cٍYx# #i$]Dǖe<:} {:ZlN&:#OC?S/DG*)mMek>w,ñMm e-[l Gt8p(&,~m ^ DV-rV'rEDnUs3ց*$FVq2!Yt8ntqc@t׾7[gXF74j=XkOIx(a.yK\s=> l_rA0kBb]c ֡xb- )5ZGTtE$ -J a.r} PJ f OE赿(Zzr}@@`Gu ,ڱ.9~ܥm S˫RI8"":Js}Qz=CsouUx Xl$9D J%^@ ⡄LTY˫$]29G AV 1X#. _$9!r>%V \F@z@X^uFI!z/Bɢt:`+<6WdJ؇/˭(@ FѰ15 tHDL{5DIxxQeY:@G"[r$PW@{ULޠ)#{AGQ "u ,*r37AXM"0c:O=wC@ Gў uzPՖ!@ @/6i!4"hl!@D 7` pd tRw@eeܸ @5OWAF 0,Dǰb@oz/B~d@ 8h 02Dޥn@zYa$ W܁1 ^Eq,S[@1f<Ĵ>??_nd"}OA Á0{ &8¿?>>w>c&D"@`c %Л`OG@^^^W]0q:2Ftd"1 :@[h˗܏C@#ܪD@s̸@x4@h@@`H @G+ m- 3YH EED$ Ж@o=m% %P!: @ؙ{:vvMzrU1t8T#@ xPr%ƧH<J*=z یGLq<SR( ;FG"iGv)%q$:j(!#r ptJ UtEg`##L`1ҡXIF=K JYzv.A%Л`OGI5,:>7䈎Fy-H`@^A+ V#V,g/Ԙ>$ёS}ÞH14F$یLj>NF"i}T33|M $ёS1.X` 0"Lj^N#{*Uj DGjf @$iDGm!@ P@c\EF @D @hJ/C @ @ Д)^2 @@ @)DGSd@ :h @@Sx @@t @ M9 @ @ @M :%s@|}}]x}yy*L???3+CR :R(3 ↓pH7b#Ym1z'݃@(8 'W]Y锒i @ɨH@7T _=.i` x" l PH@3 kFBS HXtf1lBGԒ:+@IHt5uNF)^.7 Ћp6 zN+.@@m?%G4ud /mdRF >Tx<==^u4duJlh3#FYSe @`ICoوq/mN> @}婧X }( P@P^9bQ]@wAֳf$~6Lʖ!%\K+ ~z5um`yUm ptz6m8wf-$0 ٜMGM!@`EqS w {wb`#:'r7 %ZK@UStpd= Nr #DtZc>x&G! c. @`/E Ozb5s{\@ @ D̗R$L8S @O@ @/D_` @ T @~ : @ 0Dn @K7X@ ! :p# @_2@ A1 @@t A @`!ܘV1톊j]|z P{6B1 ::5珪y:~ݓSm APUZ\y%!:Jᄃ_mY"^ۜFӿ=\%mXLa=ڱ"r_O :ջi # Wk8Mj%<^__SO+-[нUߪJpj;{Yf–jv߻>-5cOm8LOۣZKѱNk^Sx0f.*-[AXC~{]--jC"cD}k5۸E>= lC4^l6_9["Iv!:z"aҁ L%e+\3ߚٛDTh{{K {> ^WDGIqzOʠ>L$n\xD4Um 7JusVz{y '?6:m21amenFL[ v*iO#|oib6n(eTpY H`M-[¶>l;C(pV'n0 :@i-ɩ>W.JE㴩S<{߁Xрݚ#:R=p'ʜyNёRIͧسL |:,^tO)ڔr TVY)J4j-<ߏwi,SW2)+ePxՀ&<䗓QzK,&7@r8]|᳙pczNI[GsV9h Jc/̺F߂HpIv'P/%}13vӛ[ r!'-A. &†sڮfX碜XsE^AS@x#:zh 6m oKc_-W@ͩ- -]_8Ț/n{+<4 ح mK $qFt>Lb?x[9<}}KFoUg.'^i2Q`,5b/ά~({ɤ%>eԳhfJQ,+Hl0d0;0T>*ynaÏͥODL2/}L/ڲ):mV>]I;X{5)35ń}Fјh饛'w :jI֩WIUzs%Ts_$?*/ @!8) ZkB$< k3( Õ;0 @@tSj@ W܁1 @cF @pE@ :)5 @+W@ G1O @\@tr@ @`<|J @ Õ;0 @@tSj@ W܁1 @cF @pE pAh///ǣUYI4݂(t<<<X3w)SZ_[tb'X#ߩ#PtD*Z[tKvdwR0J[[܇Ϫ:Z'ڻ=z7|ZY1ڞ*-k,?ݖLtb۬sRпVRy- +L6[ը lT}MeO Ļslo [g\;->9׾:Z9OOO Tk/g{Y뭴{Tc}kJK㠵{EJ^DpJG˱Pל?s6 5Tae ըAuh/Lijql*RV`Eq ȵ:͵o+z*Ǟfً%q7k=^ b*߽8喻WUnȧ4GkзD!?dRP홂.m}h/k%vgJشcnƳlnok?O | ~Hd gK)KlS׽s3UZc}":2D[oxmj$\36&V,oW{oZx궆S6N'po.\w=WNCmimDf臹2jk6icb).;^2PW r7*O[RggXڂcoLp`4Ƕo)-=o Sirg8ҳrn\{Qaz>^B>瞁{̾ʵi!wq >³rY뒾=ű;gx>V:oAtZ^eR'nU{νa7j.S'YڨԑoS:ా&1ufo-L<ؒgST9)B`O<\M5CuQ[z#4Zt6Oo׽[Y&OBS5?7q۔/TZ`vR9*djU©`%Άwқڹgl{/gR}xVN9ܾ{M{jo7>gx'>{EXoa#c#]ꤦagtxok[*[Z^KbP D)3+v0g:֢ C6&ʊVJmҟw︱mSluR y}':R;^ ^8R̞)}Gh[gO KmLR9m1'6.s/L㝩z֎Ա-c,=|=soAklFp)ٷ :2Dͺ@Z`W 7m҉YKu)@ZuqYlrlF蛜#s-Vv`J7T,uv8sO=ʊrfrsԎh~Yz;2(9M,(=#Y(rof6Z=Z{geʳ 夵٩c[<[[JXm*DGߤNu9>n%%A3.)ɜrlxlK+ºlCj6p:5 (4u27TV5!lK"b;SJ7%4uOGڤcd1U{:mr玣4rmKho6.9hY_D bπ>j?q=ϱlLkQ)ς\_[=͕c}\;ɭ^cgTLo9yͱ2(;6 M̭w\Z + xxM1UݫzYƎ 7 >V ¹x|gx|2LكgPcNj_)˱#y~l8l ?rit>ڙMJLpMqקּ\;R^_Wꞇ2׎j?sϦsi~gҳ ۧrB{cm(yVQDGf6MɫL79Kr&-%67%Ըwz37Sco{#oG`s{;Y@M7o*T, Z}#%zrǪP{' JmN9MŇS)yd>@`WA$nvuL{mJʝ@l՞xn;rF7b&i!PIENDB`8pDd 7dM9 F_AChart 8#"F:PK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!HMadrs/downrev.xmlLOO0 H|HXJTN?'8Ў 71mƩl+|z.pl=zu1t \Pĵ7WKP!"[=/ *r̬?rI*6JL8dhqȴuKĢ}aql(i,Î%ŁZw Fx,wھ_ @E2 ´{Ax- 4PK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3r6x\Ҹ⍂X~A,9XH4eO]JÄdiɔf\LPg44g4C0 g&lHy6r#~57_U^~up/sih'o&fV= 9 oߘdz9ٳ3x3˅z)%ӘI` h8}Oaa)>>Nq6ŔFl3I 07\h/,>X+(h c?NHe Ns+X Oa/*BR1Xҗ/1H aa󐊛dglIH{'oMr 8EgI.OBv2I&j.SɌ;~Ɉ5$jI-)ZۭJ]A`Fe]i^j}ai^qxd#kfRE}xeXVw:8vJO ^?t~nx6lݶ<4KҏtF95c77\ðzg%I7 ҫRJ =\{ND?FE xzrܝ\m,W"Wwr\?QגgV:fvL:RqSS8rvJrvF2 _0p\dߩUFҮ;%U$λ5či6n''$1UWY*p[ 8YkwB1;2]5Fƣ,@'oĕ\ЌvTe@r<s,¶fpH ˵oqѫHF oEx5?GY)!lADs%R^'A89q<q4' צfi1p 2YNI,M(nP"iO*v,#[C.l]+.~Ky(gv'GrJ ScHO!(g6sez!\ER7x]x*[|!]D@>33|#ޒot%? |EH{ psŸw|v\^+7,FoOԻtZjxmX|/؁*EidH&:pL lՀ{e7uڦmm \3v]ٵ W@\iWm{mu#JMͱ-ݮ9+#@ M lG,Z"@b7,ESЃlߣu 1%q4PI%vՐMh LQGy.&W8Z*p_ T`,]*'Rڻl|qٌ,R{H"KqǠ"W[D)IjCr?JfUOTJ%@jy0C)w(̛^mJC)w(( PJ|o ClWWbFmrE"U] ]Մ(h_Y'rvkzE'e3|rǏK2ѻu GH?Q=}ln]J+qLo_ӬPA~'UPp }-x [h1ZQg2l: b<` \DF,4pXkґPq{{gzva*^U=w,Sx"G]QZ(@Ck(T7:FwBq,U _л3wUwjj)%A*絗0C]EBx}*ܷZ5cIZMK֪zU2?KDD%a0d{WWN:ßPK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!HMaLdrs/downrev.xmlPK-!U*Tdrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!] pdrs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!2h *9drs/charts/chart1.xmlPKYb,]*6o̹]"]cn]*6o̹PNG IHDR hsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?\XIDATx^Ms! d f^D f|'hxgrF @0 -bw󫛬Ӏ ~>aU/~}#׿O&=__/?ſ˿2+! @ p ˗7o>|X~xx&=χ$_ @'"lׯA>Ur, 2&sA @X Ăwn**y i! @|X HY??]r[޾}T @ ~:"L8t蹇{R6[ 85C @ "XL de!j)NB @m |,HT$uے@pD!@ 0>oYEmB mI)]"XHD@ M`,B0`H]az8A @ѧ!h9 {#9"@ @S߳~Y3 @ ѕY/}{,+ <6d@ |j$ ({s9;mαIw!@ , 9{T,wd%}z" @gOS @HA[ @ 0@ @`$ #m @@ @ ,4 @ Xh0h @F"@0h@ D`a) @HA[ @ 0@ @`$ #m @@ @ ,4 @ J?}wIy~}fKH0ۈ_@ `z,={Mhq 8݅ @ ʁ \ J< @-C[۷ooPr,, y @9s@@`i& @@.YQҋ``v@ 08r`A 9QҾ?߿[1,## @@OSqkgzX[%+&Or[%g=, J.j @N@R'X?R (1}z%A9GC @;0J @氶7b=@:+GK @ s_{,!iKG/"X%Fz@ jޭ`_I/CͥOl4("XB t!P]g`A M{VsvA;AL @jju[ޛ~cNUi C}㵔' v@ `@wI#N i_]usfHR唼mH=,:!@.!jҙ dUtPޚ g_nVf`AVr^6qj@@!A璖nV1ZS‘'gs{@%`<Ƽ#TsBHdaֲ$ @Cy>l:C0zMl @F{`-P:|ς7#? @c,X  @S,:zh딖H!@#0C0zdA @`Z c™ @ 0@`aY@ VtGBkdemB Aʂ@3 CHF@%0ĸC`w n+ h 0 if{]9~!Z@Q"Pg : ivU@סQ8&ig C۾_uۣ (=DGo(8ζ;7@0EG{μ)#2Xhȟ|)@pCG3 n#5`1P X(4dA joc5}տh +(Mȑ9+ƚ:fۼ| 1(8W 5ܑB_v@p8pXg X +}# m HGvfY!}T#m @vQ Ago5C Q(pf&k#ϙK + (qfJ{.(WF4@QXh#ٳBE[G0 @g!X8~ gfWw 4w90d? DG3 3{5`1P1쪤 0 C۱(&kg C۾_u2 a (=4Gk 4l m˟" @Y+hsfR; @J8JYF˳, 6Af$u{;V3}oo> 6@ {!X8~?x_O_+-| POG3 Vdhȏpf˗/rۛ7o^~}SNvҮ 8ß{12R6 %ęؿv(ElYlG_KÇI!'`(p%Po?M@cQ:1,bVx@8E[cf(Ww%}xxXdC>'ޝKʑ@ApAXp#GDzZ3ζM@A^ Z~.sBeH- /C:Ѫ<@Gp gJ޻;=,j@v!qfce$q| H`>,9y9S_NV1ZvBhEG3 lj95`1P;ZR>kpzYV)֗v-99֥?PlEՊgZhU@{;V=Ɵ:y|HtEֲI{qs.=9J[4/%g$8Ik91ZHaI@g,z;BG1F` p߇C'wř`AWdAԀ`!M~ Vu_SW(Zeݦ{lt%1bnULh 0ȑ99m^Πyl=TlO,EO]Uu:Xӳ\rjwrFB; p gƼk#{t?~ 9/SYԜG}5qj 7q|Gƞ`V9z_~%^(Ǹq,@^ (qfm˳, 2nKUfַ/ѩ[[;tˑR^R [:ql``o@lI/AF ˓tۘscmʹGGv泾1zY!}T1^/@l][ -G^>0YmV`91Ԫ+h' `cwȜ] 4p6/߾YуY=ЭF cr,2=8J,Սw 4w><vohU:[}L@p8PkC{ր@gݨhmccQ:+66zX8]oϟ?W; jy E_v(F () lzC_]@v!9kݻr[dkI8ž6S@W<NS<ފbeAY r.= 4sNy3B`l32Ƕ߭AG71*>IKXRλ83x UE `B|W75`:|ς ^8>ɂ0-yEa 9 <( %xրU0Xw%*B e{jU(#J@<Ì9XUrok9Ƕ&Y1޳98(ζ"ʇa.`ݎ, X+ dq= oV %-s{5a_ʃ B\`!PBƻ,CIې3 JVaQX& < =,^5`"XDG"*Āf@ x wnYE[-TALFBv@= + mΠk+ ƻ8 cd,w XjKaQ̀&#y. P̘ YV!Bcnͳ8^,Mntgʃ G\0=+ chӳ,Cabq0Q` 0XXaNA!VaQwqX fA3 x , 0w XjKaQ̀&#y. P̘ YV!Bcnͳ88t(pD\`Qrd^&YE[MXAL2]0XXaD2WA!VL]f&v#KI x , YH3Rz׀E` K/(ӳ8, `@繀@<(C Hϳ8BV2 @9s΍QB5f ,0Ԍ!y̠kǏ~I j'`Ȼ8 x , Y(Vk?,j@i yx_agqX6 @sBWg X6~T\KԪPW@W<ٯó,CJ *YYؖ#ݚe7v=AL셒 f ,0.ABU$XC͟?2 aM׍<5AJ\`!PB_Ez׀E`AVdeA`a/OIy}=â0uj $y. PSxրUh,ȓ[J{95Aho %D@ Wf#G 5mG/G/\ 82Ѿ?5R@hK` CQ3h`4=:޽[l?K}j8XPcHzǡ!Xޣ'@`| gĻz75 48;ń\-E5Sl4 y. P8bYպv_&JVާ{EYas wz?繠yn#ۉyր%h#+ eE78lj 鏴Za.z\)/ d4|G?A-GfysEmGwqdf3 "}.(pf&k?T i+XS5a燇 C_sv(@<(buaP7N%Y!BIGA!y.2YE[1{:8(ƶAZ'0\`a%ۂ4`bea=z5a b4BB_M|ݳ8, cd< saw=k?DPh̭y=zQjmٔ<XurƏ@k3nX) 0XXazܩ+4tOA8zVA+ x , Y: &Y1Y @`2Ɍ5`"X(4<#deU(Ǜ x Sxր%h֔#fvD m3Vl[Ϡk+ hʻ8 cd,w XjKaQ̀&#y. P̘ YV!Bcnͳ82J[XǙ矷o޾w}wn?sQ_ߋ!Z<=ϭRV:-ښ>|< |(h B'7`@A/0 9a.vT)- dן3=wqdfFK Ow^pe@KV$~EYϹ ГB ݼk?6RgqX fA3j Z~$ &y. PښlYV!AY!bBLhF 9ېd!H& z<˪lYE[m & ۫g: ΥeUb}ZGBj-Σ:r~( B` 0e3fЀ5A]ք1YЌ @C,NuncE}w`lUKbH@AT/u=s@3 :D,Xi=â0Njn@ơ1X;+rvB$ʥ.+ RKv< sI5`"XDq"*Āf R,Hc(לb6-'w繀b5`Zբ!yl `hlĩNL@,z?4IsQB<6uDa.y XXYDaMH$s]ǞwSW(VL 'ux;5j4x , Y25`"X66xEaUJ@6)=QXpPG< c5`"XDi"*ĀfD芀z,htr{qЗ΅g;F_x͔\L\W-Z>lI`q0Qʒw{QNjN=gs,V=,OSCͥ=- + f?3h?B?=,j.k,hF@@g}D{i'vE# dO.i>bq gӻ,C }5v(Âf4 ,4("dPɊJW0pO\@0B,Y!bBLhF&^{3vKUY=uҬ=g´=k?h8Xg`F9O&ѻ(Ȗ?Hp y$Pmto ì7BgЀ51ʂ5a b4c"z(Yq; $oK` R&-#QF/lYzh}Ԟ{po߬|8 q}XD(P!Fux[ &bOdֶz ,(pB x o_ZYE[ G}YM>7XЃѱ`gqq0Qe= x!0\`a=Y m,$gdQEBiƻ8 #QK\8%knC W$H=k@/h($G-K XmoQd>(6WjgDB!y<]ikeA{kU(,M ì5XAKl5zX5sY= I^ȖB6fqy}dI }mstP35}#o40Ӿ!qާ{i{5atXBqV=悒hIېtE@Nbop'YjkGjf-wqXiM,i$XzG %a>(%7G>hlCD{aQTͰ`=Leٝ/6Wj hг8,QB?AX@i`uglI3g Xm `Fj% H6n[,順zy̠3 u6|Zn&7 X@I`&{-K:(%|PJn|5`ن4<â01aI5zʬ;kIٝ+_Bm<5` ѠgqXʙ~`D*ْrG%6gz-:)D1ݍ"K( mܶXA P7A?glaM 4o`%LZtPJk iyEa bS5Òj0Ygw֒;W쿄\y}.c a*g)ΒJE?fK:?؜=k?h%0~GqS/I+e|8D9Y@Ii׹ܾYujI|3h|XY}%AK|L}Y%Hd%a\[aM,i$XQަ,hI|J͑ϻ,"Xxmt@Vt!TuAWCʑ﹖<â0 X@M-K5ZA W쿄\y eC @eV [R,+ l@ |,;u !cn9ۚtu @H#q/Z zyܪv~xxlaJk6 @ >:P> @ 0&1DžVA @;C@ @ 0&1DžVA @;C@ @ 0&1DžVA @;C@ @ 0&1V{<#x=??/o @hC` Gӥ{^2 rL @`` M[[,m @`t E{xx0(\j @te?}异#sW}ۻM.+}ɱ~ʓ퇺qȜt|W_#s9Lu]fGgYe.YѺ\D/,O%k(%x/}h=-GPٍe~Kk/9 }>wn0lSEZ͓>< 'N0AͶj* GWj?FIw+6 Z9j(,2B'Ѯi1믓eASeЇѻdGǏ!.|~YKml; Ikk9%ц:R^tY;֩gRJhE_9%eb]]쀰VF XmD2#F>3ԭ;e߿6kNЇ!JpTmmّ,ؗo5IY[%UV+f=[ɶr*GVSs+oYB+nK0ڈd'vxK,Gw3%tø,ꢙG>y~4M(0{lkѶ;՛g=&> ,X6,vu,Qbv$"=[A۟Dwk$vIVGRlAr:,e#[ 4 v6)iĆUX?ĎC[ו<~mU|~˞ēp3?LdpOlÕ1ܲ ]1.GWoUcmGjZק\?>gmbGTGoR~~Ml>wx=GM,'X7`T8P4pNNԷs):tRZکMÀtIWx'%`!o1Y C>%ں:Ea>jA<飤Q[`A~+CR0UNomӊ:/-)ceVķQm};Wڕ;(/:X;)6Η[7dFstR%)TO ov.ounw8 vMnL5 j 7E,CѻIUˍX/i!uX1;r߫wԤM9}pNmRJ1 ȑmON ڗDC9KbT; u]lXQص]uyⳠn[WڕPln oxvj{}tjҥ?kC`!WZϵݭKǜ`ܠRIJ'WS#[N03"%}tNk Vfu#J{N\@K۶!zgk\ڳvڨV?:XcAqmYB-qFJ芚 b[7rlXnn")=Moq޻{RkRۖczM1؝%J֘PYK9cv> 8\6)yҕqBFh@&BX^N?~k&>-ڭel).>I{o S٧Ђr~ۺʮBI}\ugφ2u07E I/ sV&sk)B*)#Rrn>L&|u.Iu Y,郑!ḽ;çcKW7Gljآء>>Sӏ8>9oh[ R:["u ׶9M12gg+*u=1{ʱBlŭلᠠ#jcgr惜2rl7G5CLPCo)ib]SlէwL'lk jaP҇&m w1 )FR0oi|r۷8{5]6$a[8tKE5c],9jA c?m]aWʂ:Sk-}RG!S'A O{7/~|(mMl B %CiR RK&e LFpl9{ᓚ>&M p=ZJkN毽+cP[VNzV}G-e٭ #g iS7#YBd[gەڙE5Cl~-a6,?ߧ?GY+ r7V)K0W=E,z79Qȵ#VJ,Ķ+-C%ZsJ,] +m$7Xi[Nڳ hwޕcfzл9w@׏]jo^ =I~ġ dA 9c?m]eWkz*z#Aip'U؟~ teGwh;6}6arכݚ81,,NjbG[~'("u>7"/>]~g(^[`Cuzs pm\߳m$/lGh_'u1 Տ7 >_l> ,ylqR$-'<>&vnHa}HY6N}\&HZ%vNfPR9s xYVUk?Uoc;;$FQ ͏MGwEab!c)K$mC`{wTRd7fB ;՗mӀ8:QK9O0ǖbwsUh(ߊ-Vi9[mC (1LYߖpe~-r>9m,Zuo\RM(yppאDoґ _JٮmK-a RF4YD[FY4-~HrWj#<6O8ԤZn)sƼW)&N*q g@ B*)%Х#4I)IR %@|ZqRZ]=a[y3M<*>sj/v,ԏ%R^^"wI5mCL 3h!X~X_]BȪ9pZn7#꼾,wDKPsئ6?x93ǂH{R. @ X0>4 @g X8,B @8H!@ pR. @ X0>4 @g X8,B ʻ<у ߽ӛGV;経!zC Oۅ} r$ }֞<<bk59e &@{(" 4XвsQ4Z{#eAV;cV@- ,IYedPhl .ةC Xzxh #ۄ  rV3pI`)& թѿC'%txdBb]Zߥ~VX{֣!ۊLK<>>~)*v UlշEл?~bcb7j-jA2ĮKm3l3CJ,xQI hӧ; &CI uq̭KI#G?tVڭ:fT)L v6&aoЮmW/A))BPk5 (H XD R!e{VY`8DK'mAmRKCXֻίmLM 6u{F4"߯ئaGuC.@~ ,?rxR] Bj5 ĩM$9YwĞkOt[0A`0H@ ՑtGnՅw3/Z# FYtmǒ TrU[X!>!0ƄA Z9)%Y.*z[V7€A; A';|Z$qL ڦطغ@³;A`X \!B{= qi0uCqrr4 \`A ّAQpA} ,O@!+:ٺuBYҕQ $?m"-JYH!L#-twʶ= ЖB[\DutkO=upNh˨ݱmy-'ECC5Чo;<#ئ0C׃ypO`A$wa;τѣ}u\ԵHTurRpXI#"t%IAR݆lBw%hY#ڦ#'4@ m8R p1qV4`P'hh4Kz_$ 仜Kتa{4P-|yVدԾ^/ 8]1G`ܐ`@'ѶnX" h+<,c@gFz$@qT @ Xh" @ QO @h@`D @G G>A @) @ ,xU@ @@ x$@qT @ Xh" @ QO @h@`D @G G>A @) @ ,xU@ @@ x$@qT @ Xh" @ QO @h@`D @G G>A @) @ ,xU@ @@ x$@qTÇo^|]| VX$@`qh36뻓.ײJ۫W!_PW+Wxn]Ϸ7o|O> ؔy -nw̠5;nh/ Ɠ$o-V:Ԋcu Q,C[0N´Uc tIP3I//mAFVLRyb9]nM_T|fM ЂB 9]sBKyX ޽{WAe&\Q'xJP؈S/^buQ-? ߯+MϚZ-5CY"@m@3^wE&(%8[w\W/=b:1Swu45vv@ ֚+G;5uvy%5 XhÑR PLEOpMXvxGp}Z4,ShJ쐧ѻ[;-W:K" ~y1cl\u%iH&6? jX k^~U`ISWkRd@$L$yZ FG1eT'TW,ζ:ꨮy+BB"\;d{#TRgI_$2~K` d"ي~_jg9}l(PۊTW4挚R;>K-tB8"@pD!p2>4vL asbۙt\ovwáH[ɩ/kSɩ/̶4sd+vڴ5]הH;L)M--,Mi-g_C`Z v/Nɫ>קl91ǽugʾg)X橵HS(HjZ2WaKlʾ)ewf[2 pD`Cd-un= fkPij \əSl)wL[96rZֱ1]⠦paqKd)E? Tג8ZّC4uԔrv=tEs XkZ CpRhH/B[ېR)C #greHKM lZ}G 5vvǧM2՚9 ,9z g ";S:zGUpҷ:K䵉u(gjM])3o4ufuK`aޱ8+XXNwwu)W kNgVVP`} ޳k[]%3i{N_[ g!{KVh@`@g} zźʱqsl iNg- ْZ{(rmWQҦoWfUM_@B-AC@`Ai9H{sk{)wekn] O'q[ [in|l[RѪCn} j>2 ccxtn%|^;kZ>XU\T8-i{"Σ8GqչQG?ky[dN}н:Q`A>;1B_w`X[ZG׵Y=h`!QaDM]4B!@0XS% ^YQлf;H!p14u1pa C`r|z=38"= X yFBcT4ԉp) ,8TOkr ['%P(9}@4CZZIENDB`dDd H F+AChart 7#"PK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!6 ddrs/downrev.xmlLAK@aTjSlVOiΆ&M^ }n&۪z860E W6\x{[18Mv}bRh܇JI !t־ɢX-}ORn[}EKmaY` Ϙ;317T)\_!5 ?,^btPK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3r|Ar5)a2P,++"}qxaNUJR-8@es. m$ ~>ȮB=%I,nN.~znިTz>s!.'.>1BX}pWN**G¶m ո$Kȋ,].0*?l L&Ef0;ōLwL~./N_1YG$L(2ѝmƪ]OJ>Sٰ:uQ*zp'C W `q<̒) 4QrnX*Lò:+)[T[>fx`{2|-5xg ([ *>ۅ6}srqMiD,u9}{[O[c#ny32R7KsF]AM ]۷F8,/N m6![59=9seJP_4ӏ?z5 #;pM4Og5IJ q 1Ha%e#2 =83::w]&x>iUU*>݀.ql{ܥ$,^)Z{L@Wsō'+=]x%/r&pi@XBmZ+,_x\ۄ! 6J4U};i.ScxFSqrwuH)+ MFY5k˞5Ky:XB>qMWJ-oYهFv+ۣ KPtz茜 |,N=$\ A+DϥD.yx(r SʠILR!! 6z:|8>+Gn~NM&6f(M*%S 4yI5i=iImk9X\'C M Xs]byfH}=`R"kXV%q`ZRl=cj`6GۆA g_o+(<qǵwP^u26r=*̱<+⻞ dz|QJ*DV7n7]t,-w/&Qoxd"$FYµ1QUf?3 p8J!4R"_ޮih|X: LH|8u<֧q4jOi4~F -uaFzS -`[vY'>|P,E`mI/Lt>Q!b%8 6x47['AfTEh,ƅPv>QAb f\7 Y\ #wr=(g * Oԅ,FZ+y $jbݛk'Q6yښ54E\ Za~r |ξ, {Cauٴzzg;msoJ˲rဥ~r ,G;&@sV.3i3 `V˙g8- HXEص%l_ =?5r9 >C؄:v`~N%q:7{(ڣUV.WϽq _quݚ'`h#C܀%=ߴb_5}oBW_puuoWcS//b=%H7m/ b?RuC$=r3e#4`ww}.#c7PwWu|_ּ6\mg*AvsȍehȾ>c.,<0 מT%^ښF-{q FƒV`& m`w@'^f֤5^gxe6^hx“$-cck7.Z5+2ʶ51?oDXzS|}<IwAt^C$8>[X_鐯] [MG3fu< .;#,veNHmpdXLHt2,&d:ޒWٮ3\&ɝI,FG%ν$90D p8i׃e8r8Q.) wvg=q(]e" (,IT3!<aC%xRUP ['+I':?"[[*1o#ap6U/Uu p.Šx<ԡ@8]fAX?2i>|Gͪ(eG^ I$~֪g JLtvVܖ?s/~ތ`.,twdhA\duOF.1"N7d*~7DT%X+Z4ΧS<@;MrZ=j݋+ |/VcR?* ]P+d@iX| C=/Յq^~@^8-N0JJ^!}R&HbylϽI pC?vJŽBQmkVQ8ű~_ =e֞J?U˫2UUc+EzGdnk蜥ZwS:)*A| ;ʾ&%GgPK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!6 dLdrs/downrev.xmlPK-!U*Tdrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-! pdrs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!v!Pydrs/charts/chart1.xmlPK2bqx!dx2e$u[qZcnSqx!dx2e$uPNG IHDR h%sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?pIDATx^&yGd[1T1 Ȣt M) O%YcH憇d#Nrΐ#9#{Ysܝ1{<7gjjUwx13Sv׷y/6M5ף>WD] wwݻ߽o}_'x??ʟD @ H͕+WOu=ҭ7nmΪVlt @ |o 5Q`?YI&t @X6v4IpqO Jk.Ȳ @\ ;bK2p/[L,=]@ ,"DaL|ը/ew @r \ !.{!@bȑ @% 2r}3.; ͭ$HLd@ ,N`Eu}Cy'@ yF&tC{*bk^- @ K K\^ughC;#DE @r"@&m Zz$AKK @ @ @ > @I^ @@# @d4@ @ @h @ @ @F# 5A @ @ 0h) @@0 @ @FCMA @1@ F2j @ @ @`4PS @ a @ @@ @ c @d4@ @ @h @ @ @F#(@_rJte6{{{GbELB@ ,sGQ}ۼԣha9>>GqF%<ΪիW70nti @U㻿cϋsW_J1޼-oGswGb~999bF?MM @Xt툐o/~:駟GѦ/\}ヘŦ k׮mNOO]v Qn @ |ƹ+|,T ?|'ܕgF?Mn'#Kjw2˲+6]Mn @ }qw>jM2wAx۷6$@$0]tv-XR}l@ ,m\O<ɈUTKY]. iܯ@ ,J6s_KEK>6и+@dfUg%+bӥ$- @@_< 5]w/Bب@;/D&\vY+wW%6] LB @`Zν:{)áb̬LdveWl:o<0v$^W!yXba @s'ɷ7{UM;꭛BtMll ]UM-@tF> [D.( !@ 0S: 7o ~dt e&? puWl` @xO;9"Nh㕇ޛ:0{Ƈv7dnvalFR;zA @`$0BfV~M hpC2#л [wŤC ޽@ sr6 }&yA @<8h.מzng 2Y @=ago}?IU7o>A9 @ |?}fsWՋy{e @8{CAE|&IER@ ˟bi Zf:Ta,ĞM=-UKeةJZFJ}H @9;o$>dUTL S\ D@\!a b/WX^v/D|JKe=\ 5ͯN6/|>BH몴[U V|" WwP]|3Q#!b4N4P P}߇ͷ!?|"XB% #BDOJ곌P$4Vbw']ǟ2@flui*jp頻P$&l!!q^u;*;-# @ɪ3hs2QϥJ[5eǯ`D/Pll'JƎLLUQ51f @`22s69Wd*jʶv9&zeL"&$$b.{ij JI@(N/~J+d!@FUi yjm eF$6ZWI.Al )ʐ ,@6/W3D#$uU7L1 @̘Jcv>bGj2@z'pw_KdTTb=]Sv5+v2[F" |[_ٜmjwTG0]uo[h]7,oj]†ܫgEB+$ q6UH|(W<H.=$>uk콚h _rS}qw>jMjvARZ'u;$)vΚ 2*@`Wl^c=vPGH PSJ~ć; DD/<<:cΆAKH{Ƞ @42Z@`/?V,9==o\R}xw;`W}o*=ݸњymt? ڕ޾dB ssX:)DH 9v:mԗ{ hr6WX|.gk׮E +qvvV}$Rx6 cl{\̪$݊:}h9EҊ|"^v٢u~@1dp{翣O?3l0)Nr01cnI%PܲlD?A oqʽ]&CCJ%zì*N0Tup}P~ݚR ҡ{w ]w@# 2@u0\v'$dsPQviE Cy^ilZsoI̪pW"ZHhuE> Z}.w៮o|H> 1+&FTGF\ LW_`{&@`(աg2A@PH /ȭ[Jk~%3+ ~KSѡr#kq8ъά*p8Qx+?ɩMՃq;v\!r_23h3pJaߺƯh)!HvMa%6, ~A|Ć .oL{@ =9Z]y;). 01]Rxw5LRM6z VxԞp;WE(4%ߜ1N+)S!w?:ꎃvQTfvQ$p*s[~n\hE6'|?K2r}Xs+ uZ d1nPk$$bt]4"72QhE/pp\ R a7>HeVu6̪혨-+dJf;5N{=ǰTsB[YȒ.e䶋 !gsY5s@d~;a>$n3$HLB{)ï&vl,g%^)]΍edk4"N-2ۚI\HQknmZJ\ ]L d5]]mA`i -l>~OD+@_TX^7L~Wv JnV 9M̪9fU21K3]2 ՚۪ZͣKbCוn¢̭e rr49`0?j(@l#@BUI^]( "fI丑5iOۢM[73Guh"Men\;@&Y̪KjPQk;~Uވ/m>I ^W 5G g̃@l^c~T9N7Orɥߗn\q0^9ewQHOJC}#lΎ2}Q:Ǧx7͵"|J6V+חrIlp윪3ͪDEҘjEFRz8wI>zc8/;]-ɯhK)#5>+1I,}#wM(Ȋx_A+ 6!ArV%4I`Hqn+Pp燲-Cg ?\؝YU{YսcD= AȘQk;1lPxKp#}_qzK3ϝO+2ޖn\^$%7WOqMڡ$5ڑg7EtnN)dC5M4:U0Y{/Z1һ(O%P2sc+H;}T%Q+e"\϶oƩv*q&.%M=KS>Fwu 7IEs1=t#(dk;.1KOFИXѧ.X0񙣀3=v*& ]!])!m5&,r$!.Drߖ]9o>+G(ά*e2H7fU=JTXX=KU*q~{vvgпOK-T8K]k.|;{dCbUýMdgVhD:e+S&Q21i}?T rV2fDYmilQnM B~[9~iKsabk"V.@"n|ŖūIPhHqɘpo>0(3s?,+(_NwB|d.|Ȓzsؤd73?\^΁E1**u٪/eQK*XÿvcWОA!.Mw^ӄѝ.uK}\]*BLp{7mp|];*יѹQ=d'c|~jVbBL:o(800205dsgn+as4XP0w4%p~KB3.+#aRvf!KsM=Ϳ%'u_cneJ0!u&T\"yܾ|+5yӬki+~vrZ/MCAndʗ3 cxw|RLr)1>*0FnzᖧDR]M]jahb=uLJ25s6| @WiʁpA@KQk7iuLR'K4h@vPSߥ9ƿ(:0vd DRD&MCCU[s j[LȷCp9 ?D 6%] :~bO =VH/Rw$۱Hn_M[:qa;wEgZ~hݴ[!Ɨ{6=RqQv2S.?2ߟcFgSeʍ#D cjF^?6XP8|>2M33/٤]V)UL( [^pS{wg'\r׉X*خ)bqi1RM,ɤ"U5RXW?toGA&js@ā킴 g";ЪN| wk>5[PLY^ZLXa.+N@=_L#Xp>g-@J'A"L;Ls="v"-#m'-uw;]. k@-<iJ'5Tqnv!=3# LB"gci~'>u}Ϲ<tݎ}ĦԈ|An7W\>1Ε.^ѿt gO pv4|q>/B/UKE2qC#>n1WБM:kY!;|tFME>۠~'mX%WvM׵ K'@$>vmvZT^9BMU( $߆!aalN/ +C kp>O΂@IKb亴gT>6] W| isrrR7wiWl; Ȩs$0Jć~ yNqI`Im,cEl9Xu.L.-K;*MV 0SqǪ@sr]>ewjjE)zl9u uVk='_̲MZ @@#1vG E@3 0z͞]vUma&2 \ f&eW1> uZc̀UN@ 朐p,4"=m7֚`wvAڢ t"t@ `w{m<DW123ٕ]B @F2z ]fĦ+ @&(@,Vہ +QFƊMw# @(N v7dnval2P @ @O;rppC:abyH36] %/@ @`z> W@ @K!YJO@ ̀dD!@ $ @ @fIT @K!YJO@ ̀dD!@ $ @ @fIT @K!YJO@ ̀dD!@ $ @ @fIT @!?ۼ-o~>I~^(uƍͻw ]q/ @&"/Ā}JH~ ݫ|%)/B>@ LH $l'#ZmbE;,'ei&s!@rqF&e{ۛWV712 @b2qy+0{mWEiB @bz4@U= =Dx -RƄh( )&Xp?df{Z)}΅ɡ=@jFhkK#(@|5bAIȔʬ%]:TS/>! "VVFirh˗C 0 :S%>] H 9@`RW l7mu͛rX8U5OPߑƆ\| @ ̬s}28{KHWJv@2:[ 0%Us2U oONS2~ t ;DŽu@`ȳs yEAS t^mW;lᎈ '(Ȫq% E0;PZ2 ճ^ndZ^UXeL wqXfjnm%F P<|K6G*a&Rn4P$,z- #A3A'''+WIr||\k:G׃^ѿ v}n >ho)B '(&c4S3L\ /^>Y}{R"yқ %Imnl'o"!"\WJx }຃RCz,@۫z0߻>Xj?]9>A~GmKe>{h\ /_wvFp$ܳ;RiJ !`b"6yttvM L2r5M)eG#0ߑ?Ήfj~}P49q@wi$.T(dzLbfbp]%P& I&1OJk56# 8Cځm’zB~oxjw]=KžV<*K̬$.K>!Pj?-!) ;qΉ2%#+{(35za.c9:@!w=v?IUw 9Fl-2.HhWΤ++> FKjs>A;ж 8C1 sٗ(Wz;?8wBc$Væ Fj5w5 I4%m՜%H :,M.Clُ)}4t_)jl黪gt볜NOy=yvpS ƶ ND"ĿR|M Ѝ@OPSX&Z4CjU<.SN£`52O`no~?܌ݏe\ fBGv,Lb]O%@#F)sKh{C'Z2mg@́aiu|;oEs~529] DڵkO@a( ̼F*mQ@'F1B*@R̃vޫ>qJYfnhg1 +&kg}#yyw7_|ѢCdoGM/ߵ f"F E’>vIybCbL ~= 8pΧ(e׵V1Ԗ"@R̃6ޫIb&QYƭDd} =[%$6ܿIHHWy "[.T n^PAK/N!{՜! ^yPoc o4"ڹ:&sg5s-7}v7GM~g*,fj|y^z1!\gOW8s"Ey9t vF>3>3ω9$ߌ6GRZYGljTIϮP)1H*qukpcm<8Zr4gitvf aZ7&lib%s̽02#cMP@9?{+$Yv]TgD=XlBv©EXB(l3Q}ƶ}X_m>wxaS:ΨV–&4BZ!\o!@c[s EV=v@,&{ڎͥ{Iv8hv٪9kRI+=[ ɸƖ>Jȓժ7=d럿YqvG*~7K}/ L4S#={o#`c"[ꡀZSq @|T̼pʏb殶Hzԛ\\V#Mȧ@ UXgM~B{>v~7D.Ѻuo6幭wv,RLC|҅^潩DM\w]YU|u C88XoQg=Hdw5_[cLpT .Ўꦕ YI+4l5yK'`M 6ؙkNtIS_>{4Cn j8u;lz1m |pK2A6gu+V[49֤NŒ(@LЙ2m+97N>z.Q [Fbo=WYgJxQJ.R7Ȉ=R!(? '?<$6, V68F/72 s#G(|.>f w>W; E}KXF u(@Pcݽ[wMđ6 @ 0\wwb&(a-i NV6&֊ cވ/L490iPB#OHn)1*;]"3cm-]54kX,{&asc2&턲84ֽ&84tca+2x&t\99s X)dPűu+DN%\zA0H>\ )q]v0cXt1ZMݶ/T(@HcH]Owxn˂D W<穄Hgǝ=nHp؁p9X=T,&"0ƉP, 02.QI]J}+@p>CtgH4Ч<T)/{[mT Ĉ/pP%@`Vr۩ YTTԞҝ!9dbxɵÁ씙ܖ"j#1gұTX,v*Jy c֧CtgH-Ј}w?߸g*[Є&8U &Ĉg|@X.;?Zsڔ~rrrRm]]ryxxTfoouWlI<.XuM-t&ۡQa1/=L n|>. F<z p}bXmմ NOO+Ħk+ooR҄͝A0qwRt?_Τ]bįi- #JZ"3X,eeWlRa+I~ ә;'2deBfegk7)7Ď" EC%_@@Z"th˪T}lJӣ;2~s'(deBѪѼO0|k>-1>#~=G!@`IjćXan΀W# 9NTWYiS%F{A\|5B%rV}Hb^w?)Oxt5w3G> #OOO7ǣ>?Ok LDQԪHHl.x tI8ƿL0w* U?) P9@3!pAH@\vB%H<_jG/|aI[B!t#xauw!S!!vnIwA$e'(0L52_|<) hBAC4V1&&⥅/}KUɄL^}sϔ ,dI|>M t+YtjrVe4ĸ|m^gN@ɽ8QGz_&R^{A5KX%*}OGS+U+!gu߇$V̓3M0X &>(ߡ&uSw<9ӟt5N{챝#~"%nsQw@`q8SJGڑh;/94I"cB|EWH&p;j ⋛{4j:~ݓ-331) 衇*"3=)ӳQk+TFKH.z6I2&m"^%Af +- 72V-м]/^dcV wC7awD/SKr,i.9-0_ջOs*K[Y؞U<*4o޼y-vbW $TbBɖ2ՁC>|f3(F ڇu5&͞_f2Z)JXُ+!`c,"Zg>@k;vtM{{mZVʐcI$WլGBs1<6ߊE"@bn6|2߫(mٸ/~hrwMKc@}MDER3#?MS? gHH i+$~s4Sʜg]T|{v:{BQJB9jkraz'lMR>#RۛSWҴ`.rsb ;7 @d"%D$JtV($縧HZQͲhM0S8ԇtJz;H8p1J[wDKgCH<ꢉ1^CSIϥmb3;P8!J ~Gɓ'mS2kz&2pGPqvjs-s4G+y.uT~oi ۿSt z7-"YR+^@@Rs s}O}p_ȻB?:8iu ׄgmW΋+tO9;ZUؙ*3ߟ<&k!=_Bgp̩m"4)绔w3:fWp>n@&2JZQBx%2Lq^Bvvuks9/.1,[-"?Y)e\^_3Ms+$p9+Ń4-1r6fCMYW }=gɑ6]svGRf+`E}L@RS7piL,_>e!ںW,KfW[fX^cň"wTVKWsl.<ܨii[轡Pm14}=3e1r|CL9({Q,:vrumkx!{ko}/\p<35N$gt!N}͐ytyqٹ>!+OD,}0 ]v0k(̐}NR&6S_f1])/B$qMX"DhF;%MʥV튙vHڗB:C}q^@zX~|mW-r!^.'cRAecb]fj5]E]X=u=axWJJ,tCD%"UpE36CJb\WFDlme_eSscatQ#0s.?I0|.Z =vYx-`.peNeq :E3q=ix%0q'V3We|;r6m~1semswcwcӵՓG`jJNF }AI'W8\Q[T13 "@8Nu;gZv ;72Vpi5/B~1&C7wvJA} P ! 4L )/̩骤LZIK:NcĹ&.vV}? 1Qo'ĬRǍc$DlgǬLxS*t6!P,=CYaH4kr}õ-s%j=yGZPtmxf+YD톜տp aQ(8xvJ/ua. \ gggI{{{ɹjuʕ+O]*}oP4X9] c%9@8p:ʱO=ić.IQcbBɒs&Ʀ+mlQ,DDj%\\GRVJ%=ҹ-+̩t>βH 8N4v4F۩/.Ej}rعe&ƦK?!<A\Ҷe]lD?O U<3XWɜ۬C\FyNrn2pIclh{~,JιMM4KmX7-KNK9Uz &. aL S qM eNeٜj1PC4V(+Dr\K(mm~11}u1v716]LH\]巶IpSľ,H< &@[̪kIarRt(M#! v.#>V"u-kęHΡ u\]1S#ͿVe-<"]>upw$B~;lo{*`D; 2qP^iKr$2t؞Dƃ>8.&*GLRE{ivy@7ԋ7Rְ+:v}XgMU֜|izgnN/ 3(пCXhdughC}i}w\:A\ј(T؞']tS:.br ])>0s2u¦fnI- @0F *h~CMtv۠4W"C}/JO}KQ{oF+5cAN tyhQ´ [( UqA_ON]Tߏrօ̌OW4Q:.a]+7:D ̍=B$[o;L쪓*@B tYrRzA \B6ukR[mgbɰ"["@BRhOjD];*uWۙme'ذ(X) %@ڻ]DNԡ+LBDUa0 J2*rm|@RĈu9)9& @%)t< km!r&Fxɰs5 @Z @ DͲ3,\g31 EC @fLRh!@4?31 EC @fLRh!@,Vہ}U(F@ PHauOr8a5FC Eɞ=B# CDyd@ JҊuQvP;@ .F>{{{ɬѿtX u @`.>W\>)L$<$bA96]JkLYku @O h*@NNN*]揕@ @!jHlH`uzzZMGWA @$ЋUdKs}Ib-5 @z u&[c- @2 @ٯ @EE̪KfWvŦ+ @:E\DvY+ =6]V @ P$^H(BbIJA @ \ :DМḙ"M׹ed@ G1k JsppPz666]q @ Љ@S @ @@ F2j @ @ @`4PS @ a @ @@ @ c @d4@ @ @h @ @ @F# 5A @ @ 0h) @@0 @ @FCMA @1@ F2j @ @ @`4PS @ a @ @@ @ K`W}xsʕիۻRB @e @nܸQ #q++@Bkѕ!! @ P999Ѯ1WێIeԃ4 @@vD; vV1qAĸZF @ K`'@dn%_̲.~WGƽV@ M`'@L<HH%ki$sGev @@^[̶ @& u&Xuti7ϯ2u @# B0'P}2DCN!@ ^ax׏J; v)#. @ p BPhע B9cbCBL2C- @ > \ _}.)F @ PKjQ @ @` KU@ B @ @ %@,Wi @ %)c @H^M @(ЎZ @X"{6A @PB;jA @` KU@ B @ @ %@,Wi @ %)c @H^M @(ЎZ @X"{6A @PB;jA @` KU@ B @ @ %@,Wi @ %)c @H^M @(ЎZ @X"K`W}+t)e @(rƍJxUWn_Պ{cEJ"@ @`VvdsʕѮ銽76ݬRY@ @ NhgBbC"wm Ʀ= !@ Y [Il~'+t"He!@ h;"Q'@BwK76]t>0c1` 0sw%@^@ @`x;"3N5]Ʀٔ@ LA`'@h."s,jUz콱A @*$+TPxнo6%@ @Spv(dnvF760( @]kK {S tr @&pI]ʃ @C @d. @XzB @`rɻ @ @`= kZ @ @&*@ @i) @&' @C @7W\>ImGoUګWnnݺL{vv9::kSalNb665nܸ16JWҾ)A)\**Bk׮MijF'}J$V=c"c+{xxXͻl\)Pw n}8~46菏EmAiRҎ=hJ`Z52C}K|hܕ$BRq?i&T^Iɴ1 =V#] ] RXJ`/`3G=4POMͩ$&2U;n(FC;s/=88}Ui^0hHܤk(crR78 6J wǨm`1U #= /*"T J`wed;#%8ي~KmCs,}a[hZh|3u#@2IIhfj_WiR&)i@%0JX\rR786LBeIlLN0WzRiS.*Qy&};'`}p0'(a,5?f;89Pw$|hf/d_in06&pQהLMJb6',z߻1K5qMJ;mσ!z Әnh,&jC ~5,_]ZP%Ս>oC=|#@"hkȖ׽W^M2IIьAL4h3ЍI/vdf߻$DgϾ'c2ɡkf5.zטB ̦T>z9Ƌ}Lk(d[1RDMq6ɝ9 -ZїN-1I[YS2աc} Fʵ9ŎrdΝüӦ_13R،lWk=VXrwJەPChKDnī1§:Ya/_VLGn4J{@Ʃ]i4z[&=t9iJF~KvПSS2 }]: cV&G"d9s!M%8OHHL$8v> ~!n6u66 tݗ.P{(crʩ_m,iTꐭ7_}FIvھo^-RåD+acTR8iaf}z %3Zl%PvBLEr!@ Bv:M @T S\@ dN!@ 0T) @+$Yad@ LE2yʅ @ @V4 @S@LEr!@ Bv:M @T S\@ dN!@ 0T) @+$Yad@ LE2yʅ @ @V4 @S@LEr!@ Bv:M @T S\@ dN!@ 0T) @+$Yad@ LE2yʅ @ @V4yNOO77nJ[ׯ_\resvv։\nM乿чk|'''XG.KVUc3'pttv/!^zz.̛D.g~X:>>ĻKuFwl8KI)=d/]%1.@0 zy%x֭]lEϝw °;^~jBGqIc+|X;ܵ# &4NGsrB;lqd }5Kʄ@Wt%?֣n^{}NG]Z'~]&4l|~Gyŏ}Cdӵ ~겾k>R/U1^X*]9,S@Ld{rs?1dôOۥI2l+kmѫ/UwvmNg6? HB~S{nZk8H i4CUCm7N U|>RyC@ MO@_> fِMu宂+;fX̷ɆĩkMj4jE_%>^p+BG?xKMc pqm}>O-acĜgGN a)DM3!XD^'@Ɣ/Sǒk,Y7ѮYBXb I@">\%qx/o?^sؤM~_50O*ܨ/V)wږM\t_c/y^عD%6?fqwdf*fowEHj7m)yvq4n_ݻ|*Ed K_۵ʹg=$D|@ zER>kRǒX)Ϗ>ƒ:DrA` s9݉oF]>3Zg^!?L<#D l5n7۲}SGG3-f,"Ljw,di=J{hR?p+w~6l PFufF"M Cwmc"BjH#&&AVhR?Ďy>CQD̯!Ϭ1bCJb, ծC[!0KYvJ[l`"^}r?};~/ QgfqƤgMGJ9uc|v R @JU4|;Z"b}𻽷9sNNyV@vh:Ĭwx=eV2j2Pxc'./}'ԉAͦd1AúFH}D $ݍU>/gv:4h:%VsS Kѩ +ȝ_{浯=G1Qyr**RGJͳQ,@"!$|+.Ϗ>PyhQ&' ٳ/G(͋V^sl:X+tnL ϛv;B}p;Fʃ5ҩ诟|{ԪMS'VltͳiFf8)}Zߗ#iY~&6#my8pMKʿ󣏱: Ѯ Dޤ-#ɺeydC'~U{"(Oj2M+6X]Gf68$3LĨ?WCe0x>y6L-4#di@}X]P4CVSNqcR E`KQA"OR|QA,@ZFYNiB,N]'O##!P2HɽC 0ufL퀴ٛ/ d$c@d @FNqX3hCvܾúC+kE!7`4@`9k',KrIENDB`@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!^'Wdrs/downrev.xmlL[K@2/n֘IzA1eWT1?CU 7zbj0_LϿPK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3rLy6Mr!>B@B'/g4geqQ^f.Ҋ0 s=:.C;nв.:g85NDIK>! 1fw9*(@9wWq-EqLl>cx)Nr׾ܰe5Q"8QFV0FM[QDNغ"*?0=DA<>6Hx€\V|!O$ +&rDH.Il_.$ev; <]Q5IЈYL, xI!(A\Sõй"=CzVx6q}Ak(o܈`$ΤhAj#{&y>*D5:LfRV]GTa)jv/p߹\Yd;;# 2$K0!DcѨ>vh%BA:д 7!(o!c2zOv'OcRrV2 L6 $jK'kxg8=wl<(phwETmT'«oGN>/^^j ^+q:s`_W`6.YsڇW{_fVr '}<^4^fC,=ϾW}|;췼^aջcUlO`WAx=5;ذꜿֳ_p_Wg <*8[׼zpA/pdqVо"G?wk}=?ļy :(cы&cmrIb|78"dFE"LCM0hjpV4%@Dh$ke%Dq""}%kEOKDe/ :֝2AfHF9T 550ӔU|xsxX<{1bD@S׮! ˱^q`Hz]o1fLU0Xض8}'z-s t`x] aez6ɶJ-qJ 1Xu])3 4TjoJZo:0.oÝ i/(O{}ؾbh%ZF1]ˈ)ˀފIrq0^ 7w5 Zµ+A4FPc/I DRr[e)_,c`ݍ|ݍ$Wi| 5ri5OiY*EK{h}FmeY%8D?#y[bҎ}IVfqpK}Euиyհo; Fƥ'̍gy g1ˇ=u,Lv-ҘW – vLʁj XeՋٲ$N[&{c6|Nlnbu[^&ƶAV v.L0KS: =F{*ٗ՗.٠ \ϹDڟ#<6'tlvTl.NzQ7 H#|2_PK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!^'WLdrs/downrev.xmlPK-!U*Wdrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!z sdrs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!J g4drs/charts/chart1.xmlPKb7Of)5짎I^Q|7Xcnt7Of)5짎I^QPNG IHDRJØ%^sRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?6IDATx^]$ypS_@+1lFr!H`nx#rEӲlX t!0a"^ЛȄ9_KUw~7G, @O~//> 裏>kkJ#nz#/zO}S#?s?7}+D @7nX/?o${;ׯ__?^Kyc܈N"Ib# @"}{l(m[O;g(& @+Pz Uz,ͷ+ Pr< @H IC膠JuVMr{"|>Ln @G Ӈ CdHݘ޻`eR Ɣg go @3< ^zQ{NY ,(-- @g_y{dbW_@TT @ d^_6ͪfRf /nKU3(5Ӕ*B p,$cڻTQgұZ~J$@hL dKIzee%@8eݶ S睡6! PrH @H CS3RڤO@|s2Jh'{I pw'e]_CAڜw0%*C;?AV܄@" @.O`LSY~JoC5 @8@ޗK{T @N LxL( f @@imc @4#}TItc$(/͜1SuJ > @E OV7{ݼ]MUS/ARVKԝ )=v$Pr @C?֟?~uJR'Pgٖ,[7;R#@ HQ_'_^gd@Mʿcz(V\JU6 @@֏ׁУD+4[&u3ߨEC妇)e;@i%|N @`Co7j(޵'իt֭[$cاG(UR继xw@iO @`g`Tzgz6WOS2%lJ%1o[G @\푁\ _ӿ~v~ Lg x7o޼7@bO'@*,vWvUYyOɤw)Ke>KI`X@X%@hJ >G$ ~[)nen@c %\ @&k#2ƇC]hަ|' o^x9e!/'!ĔR4E˺ @#p3/0}Ep^R'eO^ǟ:xq!)Krcf(-Ȳ @Gp"}A̯&RǪ@X%@X@ s sK9R z 6{|%K06e$5%P, @E $5-܆e2.ۮޯ]AU~s|nsT4Vz @ezh2(Y新.ˋlI_j./M&w΂]4f @Ȱ}- JS1PyN"&c$@@%c&j8HꔹI_;R^+P:בj @'HhW0R$^z"̱JrݼIzۢGin-b @eiT|B2/MG+)ΝʼK'P@ @ bWO ,xnzϼ9f(ͦ) @!>7!&ٰL"܏?yI9, ޼w̒77n7eY @H$*u4k^mkO\PsUZDNgA][t1X @`c57r|/Mowvf({ׯO cmiU @f,zj(%A|^rwջt54o7nCƠ7awcCU`tmuP֙Ez-v (jzNؗǟkd%sXf(=s2Lɜ)p @`xwW=ӟ꥗^Z$QCGC{@yꟽ@)6PJ@@,JʅBX>J=s_{R o{+O~7D nI0.)sXf(%Ipw94P%^p @LG^hARn\?wV5̰ӯ-2Pʅ OMjJv7w6@8@n%-+Q矽#QÒ 30۳I*;@֭[[ңtyzm 0;C#!w`+rOțP&qg5̡.cf(zQl)͓aw .e9dg8'8JvJ)k\;?Uzd!,N)0@(1ٟC:)\9)!W}D zϣJyzqN,< @jLG `ЇS2%SݮD srh}YJr.i!=se[t2'i[M(eP ų8 +/Oۆy)C @L pJrm/-IN$ 5|o*5\lg /eNսMM_^>)y/ԓ k:BF֍7zᒨ!,$0@o{?`zۙCC:_Ґ Gᷟ)i_x};.0@)UwGOSҮgDͲJg?7L:?1̄n `Io?H԰cV -;(ϯ=mΟ:JWaD !Pry Z-ʐF8k6%@\~5 A| vjҮxQꗞ̍KY5R|ճ cϹNQ`\`+]dD[>*0@)oe* (-gsD8ATN;?CgsLM S'5 iBX L+^d?8~ S *Pʸؤ r|YO)L$;ve^*w\ t1Pg^RoKBL+K_a. g?&0@)Lk'~m=TnhI *T%r 6?>'r%D ,O`j$%pg-ԹsoAX R,e2aM/R3$:tIJ2y{t8 Rvmev2Ƴ涔Ee'E%IN`^/ਞ8h 2P:'z +ޡ8㟰ķD+ϔ`p(g#f:SRh\6Y pn+SF䁶@ -t drA<Q42e̷JDm=cxfץ.-7I>u2}{o o%RTH͇}/eL! PɌ *A)iOn=>E-C.mIteI`glwdZyhۋ'eT ޯ4#2}!عs8@yb raJ1Sz]W/W$f2-vzջH!=ykczYz g)u&c=![@t#$A_ATU$ʅj{ImL%қΔk̶9eˡ= wJKskw{s _@i-|AɖWė]}ws.-}yʐ1ˍ77_Os5eߘmeFZB&lVFi'\w˗4%h,妤 -.o$mr}{6m1epF]![' P4۵Dh q7xfDe>I#24c{Н%^ݖaʄc4kc]vKDKОͲco}鬗}OOd KmA=G[e>3O]p.KL M#<|֭̀ ku#?KSgTeHn9O&nڧ9}gN1}=@]05s,L(M7k%SW |)!NK>%X˹PzJPt?e>+ ͕Ԟn8nԫkuoTIQHP\i% PTLMRP11D2&]f-y@bLVt^}!4yJyOxsnyrm(YCFH0h C!!HLM&M螳-_ܺu9ƒ5\1(϶1*C ΍Uz6<$*Q)Pj%E(7+Ifܼ|?7>;'^=HOWyZOlv/ysO-p5$L U9 : ۷C͆s7:V/gimLDɼTel $9Rڳ=[vǧ%lqXKְ hĹVai!r5f\O_s2:U/>DvC$H0N<؝w5z6˶[vg#kšd ˯@imԞ=1D^@œc44:w/1]ǔ`5$(s!:sӮ\1u_vz3on`!@*G`i!4iKtq[)27jT+ |%[Mלz6ǵisZ[J֐BiJqS'(?w*?_~T^Z<3.O}Seߜ_{ΞmvC4e5l@W@xCI3,}HRᥗf/+s _N0Eo^;ۚHE+Hal5w程mhM@Z6ZZ!c?>fӫ쇽M7>7򴺼yN"SlHM )`)369f`_– ' go{ DI/G? wy}+cY{=N%x!mIK3|*Y0eIOR:re b1f(Kv p]{c^jv dOsJѾ/=U% PE Y^x{aWOY)IP0QTv,K`.NJw?_~Y2/I,v%kHh!@JjL&uʐ1C󶭓~ w2֥}嵭3B .՜] =:'Ia)Oe_kO^ɻBe .՞N қ:%ytK pt,I0C8@6N uIמ'!z5 \@[m @@5{~+MuJu=FA s.=C4~հ; 6J @9ǟktyP @@I1W),(9 @ϼ9,}+KѠ0n?7"@f.w)J/_[Bm% Ь@z20)hRf]T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$ Pj5Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$ Pj5Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$ Pj5Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$ Pj5Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$ Pj5Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$ Pj5Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z([_ǀc1p 8ǀc࢏FzZ {Յ @** !@ @%RK. @T(UaT @- ZjMu!@ @@ B @hI@Rk @UJUB @@KZS] @" P¨ @Z(ԚB @@RF @ В@T @0* @J- @ PE@TQ! @$@>X}c[ݺu6ZFÜ[Y#Fp<&a%F6:jox'/\Gnh.vK4:Ҭ6Os؞O9sXbtNn)V ʹsy2>ֹcLK1:ytS-5|ҘWY1wNհ;J`j>:\Jtm֒eׂѩd>R9חyH=Nunz`t*%Yw8ձ4vt̝ˮCJysNZȔaxݮ],~lPcO1-vniV9GWcΣc4c9*wiF87Z1:Ҭ\îS[=p_kUOqmW=P*sv q+JRe)Jwww>>Aw4sصbt Yul^'2cCSKS-xr QîǸW=yv@ilcn{~WnQnɎݯSpݗߚvc9w8n6bfb'\KО{Y͖f4vk:\sJKr >q{ձkbq];Enw2x!wt6ۦ꟠cLǶι w<z1uyh|iFcwкc9@a{cnd4lV=Pʅ#hCN7ök6]#(-h2ZS-ͪ}CR*C</ճFǖ4SvniVa}Wsv5gk5PSaVD8 k R_e߁QmeND-8iiFkvKl1</ٳFǔ4SnniVa=^ aۇit5DRY>5=T<;Y Ҍa׊)f=/5_F=fݥs87-[1:Ҭ\î܇]9:GjvSUޒ=OSK7:R\ <]>ë+\|!&T9[ɄOn'y nJn&vmgFs[9nA79R=O7wsK5:ܭ\pZ߻^k؃G fʋ-M>vbrϱ>auFFιFSt k1b4,0~ x1kVbĨOR6.[Tey=9 Ç _4j̚<1i՘5y+1bM$R62/AАm;[ޝީnj]ۉѰQYx1kVbhX`Vc9ĈѦ[ gI+A3Lк9QVb4tx1kVbhX`Vc9ĈQ8y4Lo @W@t^['@ @`6]"@ @: @3;PJ;~^ӎ^ L_16͌iv|M̦5Mj1m]NJo[7Xg Jyvyu5MMcn׹r>9p|]ikXgRa^{J^{g,ro Y|'? OZԭpRW^ӎ^1ǖazXIVI^5cFaǸri0^[w}1 - *OG%zSTؔ@gs鮳ҳO]N^Ӕy&0}scRhl^wOaoɋ4k>j7FF.︵^z./5(cA6V"%|C:*/K_Y)e?ߍ!.C떲}rڡ@/^qMFXys,u翻 n\e;7W}KոkR}~ cԱmJþ+mI,ѝCTNWC6?/hjQ^=Nsjzy9ƶ=bn^GfvrkXKz'Z^{Juz pP6]n-=xk-Oڱ5-PkqM%c=rcwYgJ{kZ ^SΙ%_j{-{}mtkսq7}5J@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!ܓdrs/downrev.xmlLN0H}k+qA6DUSωK5^G \Vhl5F#ipRa&G=ESM(O*6ZEbuV])M\n9DZ]/TŻ 㦷 ׮yZ$\pagtșz2^4 {[I ^ LϿPK!U*drs/e2oDoc.xmlJ0rw݃Hh"x0&m dn$1_?~>KQ NœoO рO]?g4%oX"TkB=aKcDjk$ C=9ɔ4^ Zڂyś(-qQ1 Oyrz\p};ۀPm,-j57V@lN9`׀ =v2\8#bğoVߞxPK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3r e/gAi$-P,`/iP,JqoӠi~?΃|ۖL*L87y>L0:4JK%E%A P$H/7A2ԣ楾/.JaA0/WqDQX$*,< T6ټ'q<ϠRp>VQ.+uR|+HWDM>99c2*2y_}0g461!qfZY9y7lV1NS㐏}X~ '.s!1S<2 > əF nZwkpzZYh|1uqrb!\/|"kG=k^-f5O;{trj8>&sWAn.&%.]۲|AW9؜6*^=k^ѥ^m9@c۾ĤԷ9s\!{D0Z-&Ы;̡9!{pwo]-IS㻧.ioGjtZj>p?{"atJ0)gd0H3ĥi\ύY^)riyV̵bE"k'_kdFIw\pe6yG|C yI||NjekdT(Xzck,-blGc,\<χz `-k;^#]sWp;#A xFkV8#:Fısw1jrӶ<_tgpZbDYj:GX>Xb]O4&q-xNۣ]sȸ:iwi6A?JSWىU[b'VWNU8v₎P oU߼ ؊7W e鞂{~2܌L['Vr PdzC.`v(s3'w=FzEI B^\n#| tL,jtC2 &{E˛w/o;x[X1ou5mmՊӯnv;.o|UNY<1_p]+ocB$5"m{Q7^].#%co+2jNV&@~ƫ+\҄?,X$K_=I ^yOgr59K-BSbHBL={xtou5G@Z- %'{_`{ ^7{2x==.c3\1|}[]{vף]|8'X3|{[=W<=Sz'{tO9=ݳǽݓ ۵൘E$v^bONc&;PysU; { Q˳8\/wQ>8aWnf97Ţ=CRJܺ雖M=Jy锪{rÜ{[t{SEHqNjlG Bpi|OgFsshsIo /|S16Sx .TApUcG?robIJ60*rv0ba+cl(TBLJƯH\Ȫ sqWb`5 QAUoU{Bɨ"[JZ{7M\=&3!H/0`N.":1H i"yu"oyWT!+VSEuOyFGD blёZ*j%c7h iT곾vm!,hvH+ojae H]H6R\ET⪴jl:ϒK6ec3;\GI=z&BWQ0k$ n)xɮQuoR:‚7z։f sȣƾVF|o[| '0cD"[{#%@!+ *VҤo+bva5fU[iv n"H#zC۹o S(`Ո)8(-Ǯ$-%?/PK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!ܓLdrs/downrev.xmlPK-!U*Ydrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!z udrs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!P# ^drs/charts/chart1.xmlPKbr~ ;2t:5wO q[rcnSr~ ;2t:5wO qPNG IHDRB7ysRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs&?qIDATx^m_E~ɾ/Q^y_$3 &b=Rd )27tga5FvPq3 q@Lm64ai3 aB =6\kھ~u=UuNOIWzէ_կdn"F7-,,{{kV}{6MQhoA!@ tM@BÇ'ٽ{wNY\\\GH*)[U7 @X :2!*Sr2@ @`$B d3)(!@ cG$PHS6=@ @`Bޠ EݨS#44 @ B7*\$RlGXh @@ym#B5HB^7 B @V0 : B @V0ndyyyT^\ͥueCk4 @ ^@< fI\<3\(\_<Փ^b @A!ԏqHEKhlrg59ɥWLt뵓=9f@ @}XG?w$ߝ{hR =-EO` @@cUs!vG^y:6/x7nxf^%vW_ @ @dBy]GCG䲤s;Sӥ7u}uJOa @ xE[.As_hG -{rRukɗ '1b@ 4E!ɚ#@٥q5MIIԨ^_$.dO԰򿙍>?*' < @>PO7ϓ3[+x[-zz28:ɰboKt @M!Գ0 Zw)(B=##PBzwgs @ (&c !&y 3Km ɓɑ#Gzi8>쳕w,W^sS%42@ B56Y|h ߾7{É~H\*;,..VeO$_BHIHW$@ xBz<oWgOyCKF52(O>ĵA x@y} _nuzBHHB7]>'QBm @`B=z|aﴲ4X2-3{}$p\<:Ex| @WB= x` .BH$\$ё7G)BY2VeC J@ !Z '!'ZjyYg X$@ 8Bq:׊7ժuй% <4ui +ua򱓼 @nBnR tǥLmhq*zMB g JB !J\~ŕ z00"+LT9ULypL7Q_'w @`-PBKȑ Bgٴ*ܙ=%EɈy?v~yp$`t yWk_'D @/Pp V-;ԃ@ C!qZ gUـ` @ 8EEӪ>(p޽;w?GIeUHّM@@B 0V''ZY![ ĒIA5ssK$$$T6I @ &Pt5sU]~̞V 2ޚaE{Y~#$LR!'L`E@"j<ޠaN*()ȆѰI(WG嵓) @@B QAO$[\RJӋum2@ $(cԵwEH|{Qެhriϗ/!@M!|zB ;#LX0AXh 2!` )@B A @U9+RGq-fD$@ B&YA5Rs"!;*j΄Qyy\-0u @@:feHJ_-OtƐ-{!_Qc"*/N @@P4SoP x&қ)`DP@pGĚmGޔ_O}A>#C^@@ՠ7<({(!(pǎ[-.U@xR2ujoИI쉉i2?{RY9׏~'A PL!8;X#5b1T]cK M&wH^zaQݤ_ $.BHbxv\-[BϦ 1h`(@$vA*"7kDR6wcGkP~˥;?0֣?Oxѻ*a#/o (Z޻# Bs\"AoC'O^$R"HB(D U 2!f& @ Bȃ/3AQ!J ;"B"(D h^ !-+Zes$@@ẙ/߷"y#kgM]yCe¦&1d:L$9%ta@9 rE^={&4E!QcO yp!I @@9l$ NȲ8GH">HP@FwT$^[GT7% LBa rD^@?yR`~߶m[y䣏>J?Vxl_dĒT6-{4EBéɆ>#2[aI @9tJ"0V!'? [nM6lؐ N8tMϾ}V>W]v=} dзV?>zkA!@!PŠfAW6i@NZ?j DW yl䭹[C #`G[ܹs%D<{]\oڴ)N?bȈmKb sj6 0fѵA6@FL>{\\rD!lgepMo^%l$a ;vBCeFiI &1dD߯ kuhQݤe=OZ>'ODR !@ޠ!Oilvv9y+CB,2/ϿdUi'd ^sy @@PޠD~2K'+(hқo/EݕH8 hY "3:(vLI}YHGI=x`tC*|kZZZJ><@k 2L5 MeDAs%q*ry"MtK&rmkt6+O">t֔- @Y7h 3Su2FAů<#wz4u6o;c/ј#oM v2|o pBȚ xZO8ʼ&l* +7XHޠv6,"!?.A/WHH 0m E||ݻ zӦ^N8M4$q6۰s٩\0ZڞYrAP L^ ݛ7oNqdυCDϲa^{\&ze4"uqt&ƛS=csW] 9 @`&/ } ~0ۆ :aMHYspDCĎDXp[y._ͭչ>?59xh0|᪾[`U_r 0>Bx7#j*OQ7 *fԁzEjbRfH"iI?R~|џ'N0jjdy"*̜Sfe!@`&-lo% P"c;w׈oeo8Rok&`Ug];9_gx'UsCy&-)ʗ y@JJvY@ tDLVeAE$2jICV,f{ y0 [N&J{1^?*3l9 o9wo[e*CUw#BRC`B( tm=͋&Ogh\zpVz+A]:&vJ&842]^Ҳ^>W`1&sO 2Ԇg } [ҿyyj8%]k]!#@A`2BoP}.">D|[~}ƏԂ!x|#=O S ml2hºMҮ5_Q>#ݭ'' LB jbѢ2b/g.f??l1T%ZQВ-[$$}EZU\{({2\kF=,H`Bo7f4!\o0,O8X-tGG{d=I sy-\k*~MS $}VDi;1s!֡ח 1֡DMzC挃%PWI s[r}& z8WH{qƕtZ"+Q`wZ*1%_6ON!8 OB3AyΎdwC dL;3HY` bG5H'ҦMV'wgg. UklH葞@F-u:Zk/ GDPk0$\ :B}UBJFh R:AIۑ&ه4} @ Z kڲNC)S+-kJߝr?_{d"m۶mL:,V ;VuK hޠOP dE(}M r#p<ޡN vD:6))߲a}w@WbhL }ǁV '͛W"CeSw*h_He#!%E !r`˸e˖TIIگv~X _H' ݂:#0:!7a=5N$.v*Byv8$Eg"PfE\_"9]Đ򲧱׾u&2H^$ 4C`TBoP3OH@[.C(q1t6mD=ZKKK+TEoދkC܉wh2k%0*!7VkZFfٮ]K̾*ϡ1Gtu;tn&~r-0:yV}pۡ 4i.@ IEB `TZTO{Umв8 [ii|"?^Y`^( CYDG%0!7ىUm:( >D"S !Όj#_ȁU$0awhXAKH#P&r{~U߷ouRdH F`BoPCAmvB㳷GIugKՍYޡ!)7i\ĐAytFvI;4"{ (ޠHj>#ȧ.BHQ$T$d"*67V:CCU[PVJ[ D񨏋 ޠ8ZCBJIͭ~ PgkYb `[U;U㘵gNY>_]\z5ޡ ;p@yl1,ۺu^{-tr@C ^ ҍd6 6oDYfͿYOĒf $~gYUlӦM >4 ޠOb<#h԰܇@>}ln*^\zNCMp= wصZNG 0DBx3ʹH{ƾ n8#2~KcGmyO;s]D# HD7ߜ $.@`'loЅgwMpȆe 9'A`O<DZ>G`!~.qdApR~Y5dPBI>#7#r#0 ;4 %t$4A@No7 u@B`PBwR ({=FXWN`,*Bp 4y$l^J'VdS??59xn5&H`0BoPgDΝ;PD Uj "ʪYN :qȑou&O:vX'("lƍ+,/[|i`$T^G,L]N3zY&Oі-[V٠[#d !Đ=B"0!7,BKg}eIgӾ-LYOF/B P WBx:}VۥTH@ h#H iwLdC<\JgvD7$:umڢ^sZHBȜy5#K!t}ԪC<3~ H`sw@芀iy-|NB)$!Q9/¥18P5˔![i]{utM5 vwFOFtBBp"uO@g!,@W0awhXAK|ه!ASuMulhcǎV;yb( B \m#s>>'A$;!7GAOcǎ${x" 7eawh\za([9#ob(o9So߾ }m`BO!FwBoPkcې}FN&Aa:t/7׈X*U4:0 d b%0hƍsYiJ@)=Gx-/^ !A(6lHܹa ;\z`dHEIكW{:'CS%\~thX9k_D˨D[1c,}' ,ʄP}#AP$QeÛX @ooJO:@B;~oݺu9Y9AO7B{hd6"_ẃ|ƚ>#_k7 Č랠l>Pāj'-s=8eNhz}mY eO7e+:W^!^@b0"iO @@BUy7$99U439#(Z*$B`D'E@9D>X t.A"2!Tu:^ձMқ/uScD!?u"8?G@f#A$й:a\GbH$j\5uyõi&W| PJ -e$tE@{̠&wPyە TTx.Ea.% ! [[Vr@p ФSPEq %83C-QYsDZSOetP_6iiDJ}TUT9(sUs[r]7.,#`K %0;'0!o7]&픽ޔ .̣AtK@-Th/)FʣWu u/z$H%C_.7<)\?.M'A%0!$|=&j͊ M@(Y/AqHPio@UyUZ~A]Hz#8/(V #"^O FF`0Bȇ{ghyAׯ @Q'$O UftA/}R|ڙj^4BH/)I@? Niٜ9<ʂ[lጠJJdF@FAaN檄9h(A r `}|S;ury\AI@F%\Nǔ~˥;?0֣?OxkyDD@`tiyEbw%HmG|2%~h۶mc*}`J Ő>3 @PP ﳋrv\ux^}$Bs ^CQ`@B5V [ g)2K{n:Yb'y tE =hr[A\.:7.vMM8$z6kWL@^l@#y4 hB]N #|:gOHD)Dթd 3+gOޢ49h&RIMM׳9KnݺAڏ2PFE1pYR a[HY e3@6fA\.RB.As=60*p"}&p @5^e>"(gȥ:gOA4KBHK@}&`.Zzn 좋/}һT}2%HBz.gm9-S9 @㍏+c':t(wgN`.AgOpTwI]Oc NB-=bo$g^9Z'v ڵ+]2RYvNJG!ԃ1ٷoH0PIu8{ @!dƥ{1:̞n'@ףACFe`wĪuI!AE[L(.<Ŏ; 6$n6M@@t@'Ni%ZگPU,3+d"$uyWv%H8)YW @5 @S#nN.$i?ҥI0=U%=\CBA/ݶn|^\$(<=b߳aaI Cy"y}6mڔFsu)7lA:!F%q@ .BE>*N*Kz(׃=;/™yG:4U'ͮ]N6iI!0]]$K å:@no垅쮊@'OP-JSQ9ty晕gx$Dv: E$joHquޚ4lA:%F{t1ȋp>IK$T~˺lr y+ce3W? AFM @7Ԝ}ROϹGL2\|{]q\H{]GΤpұ 0T#7#۶mK^xᅚ5Q 0=O݈@7=J,cD!y8s*jOOtlz<ep_ @LnL󔗊=үвĺ+i }CYOA!Ts&$!I 4C`U,X ! . Ŕk;ƹ!2]@5@%~P @`bK~O5BGSv,*nݺ1^_ҩ.yVMv@rBjF)N*iOY7 ʣ̳DklIi/۹sk1A3!r:/@@|uŗWj m}a2"I!\#ŧm ?xw^^w; H!JU }!yH 'PG)/(dwݔ-[o޼9}v"F{X}Dy3!@5B&vA$^AsYMuV (BpuXO"@ ThJAtw]F`ǎBovX@$xbb "@ T 7Ͼ=ɅgwD TsJHӓ P y2BHH O@g +s}TjBAtkwl-*ڞyڲeD)>@ S @ smKD yC.B(C1uCAŗKs/Wa脬3̱ gBqWBl۶-};YI oO.bKЌ9D{HhBȢqTr-m @zB@H{mAtM0E#A !\۷o'I36 @=$`3 {,dյ+=|&e(hoԡ$4M!4Q @`RA4 ۽8?!>C3KrvxO !`NQ@)DZN'DCl[ "AiB:İr8 @("P&Ag8q"$]G8VdzΝ֭[>hjN!@$Hr ]2g/P0KtȑT:eCڣL1I !& @%P(fg"Q(rfкu4PQSA!BNN:;F'#ٰaCvD @M:uA5u(],3ÇPQ@Ri2!epfOСCz@ (+G_DHߝ\_$9ydZҸ:ec:ob!@@~n zvWr6u[,1k׮(HALBuF -[pF N 艻r=DKOߍ 4:CgYl:e#گ V( @6y$|A}.DjH1rر$U)c#yV5ɿm۶02 @ "-B5gi!#z-Nf(PK !ug@ \8F!W{&2>?59xyMVWP^uʺLwBR!~ tO@a'R>&}q#k*SOu8'N_.%ɷyNjʞGB G!4;v.@ GD'93;5% ҃! =SόC^fABY1TwbχSL`BHontb۷/!@@/}\|\At;ةz 5} ؼ ￟rAyblzu:9(kB <1\@ sw&Kgㄈ2Ko]YgO2}Zh^m{/S7;=B$EO @c&k'g ;%_] F*2z\?䓕QR&j5Vگvrc~Đ,,,63)̄դ ש] 4ITd'S!#aKo(4Y^ pQRIyuix|Rg(}jOUlmAud HL,OVO.f^d 5!ebO6 @ k'Ě'-DWi0Q*\PdF]A#qbT3@ es>H䉢N_}e( `хPjJZ05{iR @ %յ+͝}\Aw#A "1Դ2CsPӐ6!@3TlN$yHh@kB(+b =XUB @'=B_pٜi mhUe8Uϣ `"V>yHIB=3j !@hr*%:жt 1 .ruS6Ny@GZf!e7#Dy@ w:oHߞSt鵇Y6玓:B5p#B@ P ' NsQkn `LJ[T1bJ@ tO@.ypM.ϿҽX0xB$@ a9ȝf$$H!0!2 @В8- =[6w'{-#ABȇy!@:# @%Xuk= ײ$Q%OϏ ;mRB? @عəEKOߝ\595K!4ܱr@ yi$n>pG7G^ ѓGeI%a9 @@ NP}D ]|eBh!4с @`*lN!Bmzo 7 @ _]~dqU AҸaO3а!@\9Zrwk "PAh00 @]_^B;VMj(A @qg4В;r`>uCBS brd鿟|򉳕ɓ'#G$O=Ti:Bl!i靂4BIH 8` @$d;Oϧ|VÉ~TF?e) p;Su0DҵU] @5 @<.&۲K:B>YE¦ *ad̞Һ.<7St}pA>Ķ!F* @I,i#* "bDDčD(+./ 1H<l<_}J>@ !q>KL] a28 -+thġoQBUC tJ@@'9 P!&,f$n8nO9g+&"|M @hD&!${}IWn %NI鲻7(TԙrUAB>/*b"o"BH% @1(bjC e$bqIb+ă:.B}@&J@˛Mѡ \ U-!34;eDf,6B XZZJVZH&+_A"-!$o,NK+5 !??(@ Zj?߳̚K$7$;Hso]tOy"H-,,갖?)IEeG,!;uz*dSBUB @ރn/ CB; &'݁ @S# !ᵧƩQy{BM @脀[.Đ4:D!$ LR @ )\^de)[(vљBx@ Vƹ˰Cgoh F:I @& \_<մ9+@E* @b =2@ D!P'XB(ʐP) @ g>A @Q `R@ @B}l @@EJ @@ <:@ D!J!@ >@yt @B!+B @}&` @ B( V* @L!6@ @ PT @ Bϣm @@7} ?0`0s9`08~_ )A @Q `R@ @B}l @@EJ @@ <:@ D!J!@ >@yt @B!+B @}& /&ǏO>|wEo~ss.[זgϦv;jPUBMVI~ȑ~{)Ӷaׄ-Euc~R?яtjK+ז.W{z 1Bmis~c~ 9bKs,Ɛ2.zzcl5Ϯz&+Kiǖ˸y|3_7_}BH]k%QGxEIBv( XIm~w /+lSH@Cm jCU:66=|mb~i륄If~Kc̯P[ڜ_ullz~N"V6b̯P[ڜ_ullz~9kKs,Ɛ2UlݵޮŲ^rvy 󱥋2&o_\K B8߇&O*8!Q_rLs7}A~5 74bkk_t195Bli{~ձkK^bͯ[ڞ_ullz~9cKWs,Ɛ2.pzczgo痏-]/qWΗ !34\BzKR%kump-_՞Xo,Xz6VbK+|.6ƞ_(ZهesbK6W-]/k@Ֆ.痏痋-]/ǜct1Bl )r9Vז.˸+OH_|脐?H_=X7,j(K٦4;e'->{lvEu[fkԶ痋-]/]`ӅrccbK{~1rsז.X!e!wzcf54KU ( 2}/BARZ t3.e]&K}ޟA4m-fcihh5Ũl캜_-=BoF>t5|l=\mj~QkoCیq򱥫9|U|cVXunU]'n[LP旯-]̯l(J`f,_ulik~k~ y5 1򵥫U1a*!Bʸ@ M!6qڃ @:'|0 @hBm@ tN!` @ 6Pi @B!@ @m @ 9PC @@Bm=@ @s· @ &N{ @@B@ @m@M @ : @&j8A @@u>@ M!6qڃ @:'|0 @hBm@ tN!` @&g&7N:vվ ABȗ!@RGL!$@#? @@J+OP_`Z BhXㅵ @@B @,W#0/^?~<9|pwuoaa!/wB`W8ώZNecuVḿG~R[6t5>B("ߟ?o~[)\vfPNú=c+7>Öվ^z)ZI8g򷑆p0>Rɟe5ky_k:oj5py(Bm4zͷ?pU֝M9BF Ɏ8֣?Oǒ;jO>"2{_yh}M٧7pzlW^2yks(ן^;{m/VcTԱe͔eH`kzbC3tE"(eQV525B/XN͓7D!*^ະs66ɥ-z].+iXq͑1||y1]QhJ my2pB>y.6~>I@5[{kO-6joOo0ko~y׵:n_,B(Έ;ko8Wk}b<,7tB>y7ShB D>: }5nðUlLҗ[Fg(YvA]$nߌݦYbc>Wً˸䍉ivSmƪp6GvazdiS7k]uUowl"r.\~B!ן6 cuDLu&s>k_չe~6fDy`s PeC惹Ǜ{psE.d\o!6|v')֯_tM7ߜ,/jDPM1tSwvm&Ȯ~bXo' BŹm=bl6\fm07cwYv>z#1+V|ļY˙7P>/0^nl96dDי{nmT]w {ֵ+5 ysoNnyr/+ǵu_FQsϳGY޼ޅq5އͶƦO:OR$uUco߾$dŭ~U:NF"~DWM"y˓\8>mBE!BmE346 U{P? l>|Qy= cߣ*hlȵ{7oS/lD^4_ξǷ=j ᆲq|=| }+{O/k{oLRłj.A]Byo9\y~16bӶ he^vg"b_VOv`:ƒ/d)\}]wr9;k}@D[R@߇˼ ig\/gۆrI!t_ѽ&A>jx"[b'OYԸWu"0E`6mC^}>mHIHIyKMթLUY*EcYUo_6}ucBm||B;`l4ץe¡/[ ޼=>|{kS/0.,צsfIǧ]qm۷b<(.;`ɼ!.C>ѐkOM]_Ci;+|mr>6Ӈ[qkSU$㲻?[uxn=Aq<_GG8]Gy>_lkqt|+Yvq03S=B& i[dΎcQ(Ҽ>b+O}H>s)M~wPЅP\uANv4MsRN_ξv01=hC˲,=.뛯M̃!!$L]}_=nnyQ1cKnG-3gS\D|m0Gm y{7Т yzU݈]oD&DfY]}y'[HeO ȏ;ǮSZBx_^ewOmr}Ϧ`̩z' *W|ֆ[u?+!*(/kq˔}ylHd%xa͛5-Xb#uoiHe 4?lĢ,YbDˬ7B,0l> -6Yv`wg(uDmO߅1}}-:>;?a>_uTҸJ;;o޴iNy`^8헠y@i>([tt-B_y5w\o6|ֽ/ 2(zX<σV)sCTy]u+g?H+_ٙ6E6$6ا+{v䵝}ebS4emnjdlU.g01v`kD\.;PĻ1[gkcoB׵:o q}%U7xRӶ!C{BSv[|PeOߊ~>m.׷z>^] !4.BHjެuaۄGw`?p %7rD3dÿI27.ۆFVc'w9c<3V6S/57#UT?M Bi# wXy|Ciɣɶ`$M"͍TMџ f8kb+B(&J}2$„O]ea[ #'0:Jn\ae0R)IENDB`j& 666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J uNormal dCJ_HaJmH sH tH p@p +de Heading 2$$d@&*56B*CJOJPJQJ\^JaJphOn@n +de Heading 4$$d@&'B*CJOJPJQJ\]^JaJph[n@n +de Heading 5$$d@&'56B*CJOJPJQJ^JaJphMxDA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List ^@^ u Footnote Text d56CJOJPJQJ^JaJZZ uFootnote Text Char56CJOJPJQJ^JaJ@&@@ u0Footnote ReferenceH*^!^ +deHeading 2 Char*56B*CJOJPJQJ\^JaJphO\1\ +deHeading 4 Char'B*CJOJPJQJ\]^JaJph[\A\ +deHeading 5 Char'56B*CJOJPJQJ^JaJphMx@R@ +de List Paragraph ^m$ZQ@bZ +de Body Text 3 d6CJOJPJQJ\^JaJVqV +deBody Text 3 Char6CJOJPJQJ\^JaJRR H0 Balloon Text dCJOJQJ^JaJNN H0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJB'B #0Comment ReferenceCJaJ\\ #0 Comment Text d56CJOJPJQJ^JaJXX #0Comment Text Char56CJOJPJQJ^JaJTjT TxR0Comment Subject6OJPJQJ\^Jbb TxR0Comment Subject Char!56CJOJPJQJ\^JaJD DTxR0RevisionCJ_HaJmH sH tH b/b wnDefault 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH phsH tH 6U6 <0 Hyperlink >*B*ph>"> #D$0Header"dH$.1. "D$0 Header Char> @B> %D$0Footer$dH$.Q. $D$0 Footer CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!%ӺXtheme/theme/theme1.xmlYo6 $A–fkۡGڦ-6dtR(0u+ö-Kdu=RL9CE}{H굇!pH5mhI4mwBݶG8M{}m[`Դg;"A3bW$NB1 :!-VJ%"VBp{k2!#l K{wK1L4hf!ò@ib!ڴq|<mQ8h%gwNfD[Ů'2`|X}&aީ㸎K囸nuܟFrQ}FfX4:ղWW78\%(l{=%(ŻxǩU|GKP6R4DUhs${FxuzJ|ِ.$qRId Of(&'ӀnFi6D%dƛ3b?uɓ_N>=ysHCTz?wo}e3Of ,7_Ջ7| V*|@B̬غ009&f1Q-Zє^ <7"K@DL~91x i;NQ!R0hq= $f[FjieGBDՎi|#aU j ?T u4(4G<0/2b[1fds+*IbN]:2sűć~™ 'Qb?b0Eu;&A y@t#XKjpS <1:_ Rj@5It|=\pTeVBkfoMُ1A6Yދ{qm=_$TZl|[Bi/(gr͠{(gY?J44AJb A?@3غmd2SfbGFl-tY.e* U{SW[rTwP:IT $jF$yHȑ]E]_jP˳# TMū(<^fW&"3- (wl2\O.jgȴFBn: YX8,45׍UJ5z"Y,8on]h*U]2#4k8psM-S5Iϣ,bAp):Ģ$lbyh$5Dr+W@.-e#Iד' [i~~~0>tA0ZYpL|)$ jLvorUUS|cum,nmW x?C=CAP:Ө ƛ2,4;kkrP;KPT[][^#A*?حZh,2B^@<:!wN9˃/$lyȳyBrJu[pNPw[Bu[.uڕPXxޤ"=7({ڕQcyCR JݠmJ#kTmШzӮ.t (@UASU5ztx{SU ***- 2n#&X)<--25;?CG*N RU.[,:ڳ66 2v`/1345679:;<=>?ABCDEFGIJKwxz{|}~ -,Nμ~028@Hy $&-!,b$m. _B^8# AA@L( C @A0e"Chart 6S"íPK!^[Content_Types].xmlj0DжXr(΢Nm)A}dB3gfb= b]g" sM g3 ~a>@FjoS Rn*>G]c#Հ%p)K/ vؗCYHQW^ W!VBa1uiUդzUo t@\v:[KMjG^Lgx8qo:M'H95ƶ xp}s;ؼ"7 Tr/PK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!{fdrs/downrev.xmlLN0HHܨSm/!mcNphr1NyY$vJepYFfB]~K/ /uˆlC!ʡjC,7-[ӓ D1?CngeE<< 4J@PK!ݺ[P@drs/e2oDoc.xmlAN0EHuJi&DH{XJlk=6Be{\,u0H2xCoLrXc0$)69J%i"z^@#d qPUQD So-jm,F.v3\'.7ÓTA읞 Fp: nP(KgCM`}KdԻڙFҋ)Oݩ?_PK!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.rels 0nz&ЫXIFooЋqvov1ONGgYqh{كYRC׫La,Ų!F@3r`ASf[o_Z'KЮYP`$"*I'v}Q$ۉ4m "y<Owyf].RFǶulИ%)gGm i3F^a|x0Lc{&e1D<#9]V cs,ɧ+`g=q^6 =8|~l2IcryNRpa l.tj]llyyjTg)zsRIMj"cr,\HLO9=Q+'z \B:PtBd&;3B:x깐S.`e ~`G7EHQxQjl{Gblsg<,K4ʆ2!`R ʂ yhj)TCi@4'QA&˧B)\ Yr/N2?gwe8qFӷD"asOC5ۊq *:ϯ!aomm ƃ>KB ǙJ50US(h`X@SJqm|&h Fl$y6A͠ kY6ҍfn=ـWf#G%C~l^p[=vؕ'h!o~Մ;=o-mMhFiBvnu||n ~a{&Cwnk CApxxnغܼی5vZ~B{<ڭ/Du 07"UD~WVÌZeD ^+xq„&9(7lc4$ڒ?Kgp+׬(T~J1}#TVk5LeΦP֊%cJ5!myUIZ~>hyUUT H6k"trΒ 8cV91H"\fPZEB&/`x vFE=Hhr9VR g-T {1b `nZZ?y}%֡)HU[#nס& "LKR" Oup:Vr-7UOkKu0OA)q3ˡ}"1@? 10A ZkK޺ľ d SʧcV uO]r x=@zjJ9͖k>'IEB'5ŅE]4r[q|ZzMݫ.O% }؟ɕސ2C߃FSώpfKy*eVJbŘuхp, s8N;-_PK-!^[Content_Types].xmlPK-!8! M_rels/.relsPK-!{fLdrs/downrev.xmlPK-!ݺ[P@Ydrs/e2oDoc.xmlPK-!F"drs/_rels/e2oDoc.xml.relsPK-!z drs/charts/_rels/chart1.xml.relsPK-!IЍydrs/charts/chart1.xmlPK B s T?*Straight Connector 93"WEPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!{drs/e2oDoc.xmlSM0#,iҢElt]-T^gX6m;M|Hx潙)!1r-39f-C2)ЎT" -_#h+TJK(HͲI;2'٦h.0ݵ-gNXz} BĶfN>6Tu#ʯrD? *\NRP|?ϾÐe}Zp&\% CL--7eKD#1֢Jqht)A^&ؚ ,p/(ȢcHg#gPdSt/ zRKqTa& 34v~j'Fقgλ0=1maq5|PK!}]drs/downrev.xmlLJ@E0<؉R$Ѝ Fi5̼ iӕ./r)7ę&;FxZ% [{…Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!np8!drs/e2oDoc.xmlSM0#,i@5CWeuXcӦӤˇXx潙*p,M8>Ĕ[f*35ݽy"; Z4YTQE8zV_&hغt/+zR*&^:4M0^3T([zug ;pzbɋ4.럽 PK!1V drs/downrev.xmlLJ@ﰌEƤ )Ń`#6;Mِ6;)6';R@ 5* |d\æ)tnLxޅVp \+Bs)}ӡ~F$du8Lzr;82iuO|#V6߻U>$}M\c-[Z)u~YJv:/q2 Ib x 7e!?(PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!np8!.drs/e2oDoc.xmlPK-!1V 6drs/downrev.xmlPKAB S ?(M!SU tLLt`/0_GoBack OLE_LINK4 OLE_LINK5111TU1P2P2TU'*LRSVY[aeiopt $'(+04589<gkmpvy| ,/57=@AEPSW[fhmow{ "$'0346VZ\_`bquwz  #@Dehwz~ %(479<=?HLMOPSTWY\]abegjosuxz}~ #.2=@GKLOUWbefhjmnqsuvz '+,.7=CJOSTVcgqsty  "#%*/14ADEHKNSWjnpswz     # ) * - @ B D G R U X [ \ ^ c f h j o q r u w {     # $ ' ( , - 0 1 5 6 9 : ; @ B F H K M P R T [ ] d l }     " ' ) , - 0 8 ; < @ D G O S T W [ ] b f g i j m o t u w x z   % & ) 0 2 9 < = ? A E K N T V ] ` a d f j o s t v { ~    $ ( 6 9 : = ? B G I J M ` b d f i m r v  !"&'*36UWY]bfginqsuz} #,/68;>?BCFHLQUfjmrsuz~ "$'+0458:<?BEIJMOSX\]`orsv!&)1458:>CGHJcfhktwx{ !"%&*478;=@ADEHJNSWZ]imnqwy "'*,/3ADHKLOQUVZ[^_ckpquvx} !%*-138;CEY\`cjmru "&'*+/027:<>GJMP^bjmptvy &+,.0369BGMPcgswy}~&*+-<@JMNQdghl{ !$%)*-5:;?DGTW^acefijpuy (+.27;>ADGKNUXmptw}  (*-7:;=?BCFGJLNQUZ^`cnqwz{ !"$)-25EHnqsv"'*25;?RXqstv{  #%)*,-014578:;?@AEGILMQRTUXY[]`aehjlnoqsuvy !$7<?BEIKNPS\_cfmq| %(7:<?HKQSZ^_abdgjlotw|    " > A L O P U ] ` e h i m p s x z | ))//::d=e=P'U3UNUTU'*LNilz# $ _ ` !"56HIkl%&FG56RS!!##C$E$$$r&s&J(K()))))))), ,,,//u/v/////S0T01133Z4[45577g:h:::::::<<Y=Z=c=d=e=f=6>7>j?k?J@K@cAdABBEErFsFFFGGHHIIJJKKRMSMeNfNzO{OPPPP*QsSSS TT'U)U*U,U-U/U0U2U3UQUTU333!"))//::d=e=P'U3UNUTU[? F:V8^8`o(.^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.[? >     i1XTi i bi(1i0h4id |5ije]eiumifw>7'npHd"8"Zt8+ 6 t 4M v "Gi+G:s|E$:HuaYyoxbw7H!w}ym <* { C@!m#V$N.$D$hB%X#) *)H*;O*[\+"r+#,:,p,?-\n- .$i.r.6$/)./S/'03J3j3304 E566U7::A;P;<A<6=lR=*c=E>5a>S?q?@g@>AJB9 D'DF(FUOFgFX/GKIszA 5?{a*NE*juPyy+:|&+;Xdr8#iJKH6@;pdp<Uu7PNpq\OgS[z4bJK TwWX?<+u{=Shm&ey .#?` *PilUzr}'BrUS\b3g00?2:$G/ ,c| G+5SPP@ ȭ@ *SU $Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialqTimes New Roman BoldTimes New Roman7.@Calibri7@CambriaC.,{ @Calibri Light9& r.VnTimeH5. *[`)TahomaA$BCambria Math"1 h52G52G*' D ) qH +0PT:@P $Pu2! xxDng Thy Linhd Oh+'0`  $,4<Dương Thùy LinhNormald2Microsoft Office Word@@tŚ@&wk@&wk DG Rt &" WMFC( lah Rt EMF ) pv .`  ah% % Rp@Times New Romancc ccNa cc tccNa cc ycc c CzcXG*Ax Times ew Roman]-8c2c%tctc{c%cCdv% % % Rp@"Calibricc,ccNa,c$cccNa,c$c yc$c,c 0zc$ X%7.@CalibrPוa(噿0,O-Xc2c%cc{c%c0dv% % % % % % TTYݗ@ē@LahP12% % % TT [>ݗ@ē@ LahP 6!ah" TTX:ݗ@ē@X"LahP 6!ah" !XRp@Times New Romancpc cTcNacc u28?"`c=uzJ48cc?pcٕa<1cؕakBj<4jBPcוakdv% % ( TTY^ݗ@ē@LXPN Rp@Times New Romanc48TTcv !'48TTccv !'c48TT@cӅvٕa<1cؕapD.<<4<.PcוapDdv% % ( Td_Yaݗ@ē@LXTU TNBU % ( TT_Yݗ@ē@_LXP 1Rp@Times New Romancpc cTcNacc dPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=) >dPmE+wCdr)wEE8cw*E=* ?dPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~񙿪 À=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=* ?dPmE+wCdr)wEE8cw+E=+ @dPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=+ @dPmE+wCdr)wEE8cw,E=, AdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~񙿪 Ā=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=, AdPmE+wCdr)wEE8cw-E=- BdPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=- BdPmE+wCdr)wEE8cw.E=. CdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~񙿪 ŀ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=. CdPmE+wCdr)wEE8cw/E=/ DdPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=/ DdPmE+wCdr)wEE8cw0E=0 EdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~񙿪 ƀ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=0 EdPmE+wCdr)wEE8cw1E=1 FdPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=1 FdPmE+wCdr)wEE8cw2E=2 GdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~񙿪 ǀ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=2 GdPmE+wCdr)wEE8cw3E=3 HdPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=3 HdPmE+wCdr)wEE8cw4E=4 IdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~񙿪 Ȁ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=4 IdPmE+wCdr)wEE8cw5E=5 JdPmEvB==8cw= =cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( % (  ` TT`Zݗ@ē@`LXPCN TTZ ݗ@ē@`LXPT T Z ݗ@ē@` LXdNG HA X HNTUTNMOT TT Z0 ݗ@ē@`LXPT Td1 Z ݗ@ē@`&" WMFC I LXTI CH+NT TT Zf ݗ@ē@`LXPN Tdg Zxݗ@ē@`LXT NGHNUT TTyZݗ@ē@`LXP(* TdZݗ@ē@`LXTA VINO* TTZݗ@ē@`LXPiH TlZ3ݗ@ē@`LXXT NAMHNNg TT4Zmݗ@ē@4LXP :Rp@Times New Romancpc cTcNacc E=> QdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ܀=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=> QdPmE+wCdr)wEE8cw?E=? RdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=? RdPmE+wCdr)wEE8cw@E=@ SdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ݀=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=@ SdPmE+wCdr)wEE8cwAE=A TdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=A TdPmE+wCdr)wEE8cwBE=B UdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ހ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=B UdPmE+wCdr)wEE8cwCE=C VdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=C VdPmE+wCdr)wEE8cwDE=D WdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ߀=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=D WdPmE+wCdr)wEE8cwEE=E XdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=E XdPmE+wCdr)wEE8cwFE=F YdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=F YdPmE+wCdr)wEE8cwGE=G ZdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=G ZdPmE+wCdr)wEE8cwHE=H [dPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ဗ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=H [dPmE+wCdr)wEE8cwIE=I \dPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE&" WMFC ) 2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=I \dPmE+wCdr)wEE8cwJE=J ]dPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ‗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=J ]dPmE+wCdr)wEE8cwKE=K ^dPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=K ^dPmE+wCdr)wEE8cwLE=L _dPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 〗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=L _dPmE+wCdr)wEE8cwME=M `dPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=M `dPmE+wCdr)wEE8cwNE=N adPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 䀗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=N adPmE+wCdr)wEE8cwOE=O bdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=O bdPmE+wCdr)wEE8cwPE=P cdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 倗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=P cdPmE+wCdr)wEE8cwQE=Q ddPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=Q ddPmE+wCdr)wEE8cwRE=R edPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 怗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=R edPmE+wCdr)wEE8cwSE=S fdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=S fdPmE+wCdr)wEE8cwTE=T gdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 瀗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=T gdPmE+wCdr)wEE8cwUE=U hdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=U hdPmE+wCdr)wEE8cwVE=V idPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 耗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=V idPmE+wCdr)wEE8cwWE=W jdPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=W jdPmE+wCdr)wEE8cwXE=X kdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 逗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=X kdPmE+wCdr)wEE8cwYE=Y ldPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=Y ldPmE+wCdr)wEE8cwZE=Z mdPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ ꀗ=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp@Times New RomanE=Z mdPmE+wCdr)wEE8cw[E=[ ndPmEvB=ؕ=8cw= ؕ=cv=uE2v=u~񙿪 =@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( Rp @Times New RomanE=[ ndPmE+wCdr)wEE8cw\E=\ odPmEvB=x=8cw= x=cv=uE2v=u~ 뀗=@v Lc `c?uA2v=u@@v=iJ !'iJvvdv% ( % ( Rp @Times New RomancTcNacc % ( TT GFݗ@ē@ +LahP=TxFFݗ@ē@F+Lah\ng h h::$::#:TTFݗ@ē@+LahP3T`rFݗ@ē@+LahTp c:$3TTsFݗ@ē@s+LahP2Tx Fݗ@ē@+Lah\p do ch:$::$2:TT @ Fݗ@ē@ +LahP9Td@ / Fݗ@ē@@ +LahTng m::$XTT0 n Fݗ@ē@0 +LahP>T`n Fݗ@ē@n +LahTi c $3TT Fݗ@ē@ +LahP:T KFݗ@ē@ +Lahxa vi rt Corona (Covid3$9 $&: $L:&9:3$%M:::TTLqFݗ@ē@L+LahP-&Tdr#Fݗ@ē@r+LahT19) 99% TXSݗ@ē@XLahpbng pht v lan r::9:9:3 93 3:%TTSݗ@ē@LahP:TlSݗ@ē@LahXng kh99::TTSݗ@ē@LahP3T|Srݗ@ē@Lah\p ton c: :2:3TTsSݗ@ē@sLahP3TTSݗ@ē@LahPu:TTSݗ@ē@LahP Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%| cMvc5NvȔ iJdv% % TTS7 ݗ@ē@LahP: Rp @Times New RomanzcXG*Ax @vcb>u8?"r@c=uhJ8cc?cٕa<1 cؕapD.<<4p <.cוapDdv% % ( TX7 S ݗ@ē@LahP 4 % ( TT S ݗ@ē@ LahP4 Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5NvL iJdv% % Tl S ݗ@ē@ LahXnh h::;? % ( TT S ݗ@ē@ LahP>Td S ݗ@ē@ LahTng n:;;TT S ݗ@ē@ LahP4Td S ݗ@ē@ LahTng n:;;TT S ݗ@ē@ LahP4TT S% ݗ@ē@ LahP & Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zc&" WMFC I XG*Ax Times ew omanG- +2c%\ cMvc5Nv iJdv% % TT& S` ݗ@ē@& LahP; % ( TTa S ݗ@ē@a LahP4T S;ݗ@ē@ Lah`n pht tri;:;4!!&!TT<Snݗ@ē@<LahP3T|oSݗ@ē@oLah\n kinh t;:!:;!TTSݗ@ē@LahP3TT S$ݗ@ē@ LahP TTX~g ݗ@ē@XL LahP-'TTg ݗ@ē@L LahP Tdbg ݗ@ē@L LahTx h;3:TTcg ݗ@ē@cL LahP:T`g ݗ@ē@L LahTi c!3TTIg ݗ@ē@L LahP;T|Jg ݗ@ē@JL Lah\a cc qu3443::TTg ݗ@ē@L LahP;T.g ݗ@ē@L Lahhc gia trn th4;!3 '4: ;TT/ag ݗ@ē@/L LahP3TTbg ݗ@ē@bL LahP TXg ݗ@ē@L LahPgi:!TT g ݗ@ē@L LahP=TX U g ݗ@ē@ L LahPi !T`V g ݗ@ē@V L LahTkhi:;!TT g ݗ@ē@ L LahP3T` g ݗ@ē@ L LahTn n;;TT g ݗ@ē@ L LahP3TX < g ݗ@ē@ L LahPn ;Tp= K g ݗ@ē@= L LahXkinh t; :; TTK ~ g ݗ@ē@K L LahP4TT g ݗ@ē@ L LahP Tp g ݗ@ē@ L LahXton c!:4:4TT g ݗ@ē@ L LahP3T` |g ݗ@ē@ L LahTu g;;TT}g ݗ@ē@}L LahP3L Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%d cMvc5Nv iJdv% % T{g ݗ@ē@L Lah`n nh ch;;;?24; % ( TT|g ݗ@ē@|L LahP4TX&g ݗ@ē@L LahPm Y  ' % LdDp Dp !??% (  X Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv iJdv% % TdXu 3 ݗ@ē@X LahTy ;494 % ( TT4u V ݗ@ē@4 LahP #TWu C ݗ@ē@W Lah`vo qu II;4;#::;#''TXDu ݗ@ē@D LahP. # Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%IJ cMvc5Nv iJdv% % TTu ݗ@ē@ LahPT % ( TTu ݗ@ē@ LahP4Td u ݗ@ē@ LahTn th:#!;TTu ݗ@ē@ LahP= Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5NvL iJdv% % Tdu ݗ@ē@ LahTi i!#:! % ( TTu ݗ@ē@ LahP4Tdu ݗ@ē@ LahTm giY#;!TTu ݗ@ē@ LahP?Tu ݗ@ē@ Lahta thng 9, khi cc n4#!;3:;#;#:;!#344#;TT u ݗ@ē@ LahP3T| u : ݗ@ē@ Lah\n kinh t;#: ;:#!TT;u n ݗ@ē@; LahP4TTou ݗ@ē@o LahP #Tpu ݗ@ē@ LahXti kh!3!#:;TTu ݗ@ē@ LahP> Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%H cMvc5Nv iJdv% % T`u Z ݗ@ē@ L&" WMFC ) ahTi !"; % ( TT[u ݗ@ē@[ LahP:T`u $ ݗ@ē@ LahTng ::  ' % LdX X !??% (  TX ݗ@ē@Xn Lahdsau phong t.4;0;::;;0!TT ݗ@ē@n LahP;Tp ݗ@ē@n LahXa do d40;;0;TT : ݗ@ē@n LahP T|; ݗ@ē@;n Lah\ch Covid4;1N::!;TT ݗ@ē@n LahP-&Tl ݗ@ē@n LahX19, d:;1;TT \ ݗ@ē@ n LahP?TT\ ݗ@ē@\ n LahP 1Tl ݗ@ē@ n LahXbo v;3:1;TT ݗ@ē@ n LahP4TT  ݗ@ē@ n LahP 1 n Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5Nv iJdv% % T| ݗ@ē@ n Lah\tng tr!3;;1!'> % ( TT ݗ@ē@ n LahP>T  ݗ@ē@ n Lah`ng kinh t:;1:!:;1!TT ݗ@ē@n LahP4TT ݗ@ē@n LahP 1TX L ݗ@ē@n LahPth ;TTM ݗ@ē@Mn LahP4TT ݗ@ē@n LahP 1TX ݗ@ē@n LahPgi:!TT K ݗ@ē@ n LahP=TlJ $ ݗ@ē@Jn LahXi c !13:  ' % LdX X !??% (  TXX ݗ@ē@X LahPnh;;TT ݗ@ē@ LahP>Td  ݗ@ē@ LahTng d;:%;TT ݗ@ē@ LahP3Td ݗ@ē@ LahTu hi;$; TT ݗ@ē@ LahP4Td ݗ@ē@ LahTu kh;$:;TT ݗ@ē@ LahP4TT - ݗ@ē@ LahP $. Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5Nv iJdv% % T. q ݗ@ē@. Lahdquan hn. T;:4;$;=;%G % ( TTr ݗ@ē@r LahP;TT ݗ@ē@ LahP $TX ? ݗ@ē@ LahPch4;TT@  ݗ@ē@@ LahP?T` + ݗ@ē@ LahTc H4%STT+ i ݗ@ē@+ LahP>Ti d ݗ@ē@i Lahpp tc v Pht tri;$!44$;4%@;3!% '!TTe ݗ@ē@e LahP3T| & ݗ@ē@ Lah\n Kinh t;$T!:;% TT& Y ݗ@ē@& LahP4TTZ ~ ݗ@ē@Z LahP %Tx % ݗ@ē@ Lah\(OECD) 'TGNT&  ' % LdX" X" !??% (  TTX' ݗ@ē@X LahPd;TT' ݗ@ē@ LahP?TT' ݗ@ē@ LahP , Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5Nv iJdv% % T' N ݗ@ē@ Lahdbo tng tr;3;+!3;;+!'? % ( TTN' ݗ@ē@N LahP=T' T ݗ@ē@ Lah`ng ton c;;+ ;3;,4TTU' ݗ@ē@U LahP3 Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%T cMvc5Nv iJdv% % Tx' ݗ@ē@ Lah\u nm 2;,:4Y,; % ( Tp ' S ݗ@ē@ LahX020 gi;:;,:!TTT ' &" WMFC  ݗ@ē@T LahP4 Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%h cMvc5Nv iJdv% % T ' ݗ@ē@ Lah`m 4,5%, iY,;;a,;! % ( TT ' ݗ@ē@ LahP3Td ' ݗ@ē@ LahTu ch;,3:TT ' ݗ@ē@ LahP! Rp @Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5Nv iJdv% % T ' { ݗ@ē@ Lahhnh tng 1,5 i:;, 4:;+;;+; % ( TT|' ݗ@ē@| LahP4TX' & ݗ@ē@ LahPm YRp @Times New Romancc ccNa cc tccNa cc ycc c ,JzcXG*Ax Times ew Roman\-8c2c%tctc{c%c,Jdv% % % Rp @Times New Romancu<+b˟c@-,<˟c yc++ \<zc2d G <,<Ax Times ew RomanD-+2c%++{c%D+\<dv% % % % %   '% LdX ; X !??% (  % % % TXX ; ݗ@ē@X LahPph;:TT ; ݗ@ē@ LahP4 Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5Nv@ iJdv% % T ; ݗ@ē@ Lahdn trm so v:"!'4Y".:": % ( TT V; ݗ@ē@ LahP>T`V ; ݗ@ē@V LahTi d ";TT ; ݗ@ē@ LahP?TT 2; ݗ@ē@ LahP !3 Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5Nv iJdv% % T 3 ; ݗ@ē@3 Lahbo a ra vo thng 6 nm 2020.;3;!;?4"'3";3;! ;3;:";!;4Y";:;; % ( % % % TT ; ݗ@ē@ LahP % % % TT ; ݗ@ē@ LahPSATT ; ݗ@ē@ LahP<TT A ; ݗ@ē@ LahP "TXB ; ݗ@ē@B LahPli!!TT ; ݗ@ē@ LahP5T` Q; ݗ@ē@ LahTu v;"<TTR ; ݗ@ē@R LahP5TT ; ݗ@ē@ LahP "T %; ݗ@ē@ Lahhtnh hnh lao !!<<!<!;<!!4;  '% LdXD XD !??% (  X Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv iJdv% % TTXI ݗ@ē@X LahP; % ( TTI ݗ@ē@ LahP<TlI ݗ@ē@ LahXng vi;;-<!TTI ݗ@ē@ LahP5TI y ݗ@ē@ Lahdc lm cho th4.!5Z.5;<-!<TTzI ݗ@ē@z LahP5TI c ݗ@ē@ Lah`y, tnh tr:.!!;<-"'TTdI ݗ@ē@d LahP5TlI ݗ@ē@ LahXng th;;.!;TT I ݗ@ē@ LahP5Tp I ݗ@ē@ LahXt nghi!-;<;!TT I # ݗ@ē@ LahP5$ Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% cMvc5NvH iJdv% % T$ I K ݗ@ē@$ Lahdp qu III ;-;<;.('&" WMFC (-< Rp@Times New Romanu III XG*Ax @v8cb>u8?"rhc=uhJ8cc?cٕa<16cؕaHLjn+<46n+LjcוaHdv% % ( TpL I ݗ@ē@$ LahX c d4.4<-; % ( TTI ݗ@ē@ LahP5TdI ݗ@ē@ LahTu hi;-<!TTI ݗ@ē@ LahP4TdI y ݗ@ē@ LahTu gi<-;"TTzI ݗ@ē@z LahP5TXI ' ݗ@ē@ LahPm Z  '% LdX ] X !??% (  T`X ] ݗ@ē@XB LahTnhi;<!TT #] ݗ@ē@B LahP4Tp$ 8] ݗ@ē@$B LahXt so v"'.<&<TT9 w] ݗ@ē@9B LahP>Tw .] ݗ@ē@wB Lah`i qu II t"&;;<'((&!TT/ c] ݗ@ē@/B LahP5TXd ] ݗ@ē@dB LahPi "'TT ] ݗ@ē@B LahPmZTT B] ݗ@ē@B LahP<T`C ] ݗ@ē@CB LahTt s"&.TT ] ݗ@ē@B LahP<TT ] ݗ@ē@B LahP 'TX ] ݗ@ē@B LahPqu;;TT ] ݗ@ē@B LahP<T ] ݗ@ē@B Lahhc gia trn th5&;"5&"'5<&!<TT R ] ݗ@ē@ B LahP5TTS x ] ݗ@ē@S B LahP &TXy ] ݗ@ē@y B LahPgi;"TT ] ݗ@ē@ B LahP> B Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% !cMvc5Nv !iJdv% % T h] ݗ@ē@ B Lahli, nh Canada, M"&<<@&O4;5;5'i % ( TTi ] ݗ@ē@iB LahP:T| %] ݗ@ē@B Lah\, Trung 'H(;;;  '% LdXe Xe !??% (  TXXj ݗ@ē@X LahPQuU;TTj # ݗ@ē@ LahP<T`$j ݗ@ē@$ LahTc v5 <TTj ݗ@ē@ LahP>T`j V ݗ@ē@ LahTi t" "TTWj ݗ@ē@W LahP:TTj ݗ@ē@ LahP !TTj ݗ@ē@ LahPl"TTj ݗ@ē@ LahP5TT j ( ݗ@ē@ LahP TX)j ݗ@ē@) LahPth!<TTj ݗ@ē@ LahP4Tpj ݗ@ē@ LahXt nghi" ;;<!TTj ݗ@ē@ LahP4 Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv!iJdv% % Tj 0 ݗ@ē@ Lahp trong thng 8 nm 2020 tng <!!'<;< !<4;< < <5Z!<;;< "@>;<! % ( TT1 j p ݗ@ē@1 LahP?Tp j % ݗ@ē@p Lahtng l 10,2%; 8,4%; ;;!"5 ;<<a"!<<a!Rp@Times New Romancc |ccNa|ctc c`cNa|ctc yctc|c \ zcXG*Ax Times ew RomanXf-c2c%cc{c% c\ dv% % % % % %   '% LdX ~X \ !??% (  % % % TX ~ݗ@ē@XcLahp5,9%, tuy nhin v<<b!<:;<!4<;TT ~ݗ@ē@cLahP4c T ~ݗ@ē@c Lahdn cn cao h<5;<44<; Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% + +{c%$!+|-dvdv% % Tp # ~ݗ@ē@cLahXn nhi><<;! %&" WMFC ( TT$ X ~ݗ@ē@$ cLahP5TpY t ~ݗ@ē@Y cLahXu so v<.;<TTu ~ݗ@ē@u cLahP>T| 1 ~ݗ@ē@ cLah\i cng k"4;;<<TT2 k ~ݗ@ē@2 cLahP:TTl ~ݗ@ē@l cLahP cRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% !cMvc5Nv !iJdv% % Tx ~ݗ@ē@ cLah\nm tr<5Z"(@ % ( TT ;~ݗ@ē@ cLahP?TT< o~ݗ@ē@<cLahPc4% % % !ah% % % TTp >ݗ@ē@p-LP1&" % % % TX ~ݗ@ē@cLahP. TT ~ݗ@ē@cLahP 5  '% LdR !??% (  7Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5NvL&!iJdv% % T|>Rݗ@ē@7Lah\Trong nG';:;";? % ( TT>|Rݗ@ē@>7LahP>T`|Rݗ@ē@|7LahTc, 4#TRݗ@ē@7 Lahdtnh hnh d !::#:!:;";TTRݗ@ē@7LahP TdRݗ@ē@7LahTch b4:#:TT Rݗ@ē@7LahP4T Rݗ@ē@ 7Lahlnh bng pht tr:;":;::#::4!"!'TT ' Rݗ@ē@ 7LahP=TT& H Rݗ@ē@& 7LahP #TTI h Rݗ@ē@I 7LahPl TTi Rݗ@ē@i 7LahP4T` Rݗ@ē@ 7LahTi v #:TT X Rݗ@ē@ 7LahP>TdX Rݗ@ē@X 7LahTi di #:!TT (Rݗ@ē@ 7LahP3Td)Rݗ@ē@)7LahTn bi;":!TTRݗ@ē@7LahP3TdRݗ@ē@7LahTn ph;";;TT&Rݗ@ē@7LahP?T`&Rݗ@ē@&7LahTc t3"!TTRݗ@ē@7LahP3TX$Rݗ@ē@7LahPp :  '% LdXZXZ!??% (  XRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv1!iJdv% % TTX_ݗ@ē@XLahP; Rp@Times New RomanzcXG*Ax @v8cb>u8?"rhc=uhJ8cc?cٕa<1 cؕapD.<<4p <.cוapDdv% % ( TX_ݗ@ē@XLahP 4" % ( Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv5!iJdv% % T_7ݗ@ē@ Lahdlm tng tr"5Z$"4;<#"(? % ( TT7_uݗ@ē@7LahP>T`u_ݗ@ē@uLahTng <;$TT_Nݗ@ē@LahP>TTN_qݗ@ē@NLahP $TTr_ݗ@ē@rLahPh;TT_ݗ@ē@LahP5T`_{ݗ@ē@LahTu h;#<TT|_ݗ@ē@|LahP4 T_9 ݗ@ē@Lahht cc ngnh, l"#554#<;4;<#! TT9 _\ ݗ@ē@LahP)! Td[ _0 ݗ@ē@LahTnh v<;#< TT1 _p ݗ@ē@1 LahP@Tdq _8 ݗ@ē@q LahTc ch5#4<TT9 _m ݗ@ē@9 LahP5T`n _ ݗ@ē@n LahTm lZ$"TT _A ݗ@ē@ L&" WMFC ahP4TXB _ ݗ@ē@B LahPi."TT _ ݗ@ē@ LahP $ T _ݗ@ē@ Lah`Tnh hnh G!;<#;";;# Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% + +{c%$!+|-dvdv% % TT_ݗ@ē@ LahP< % ( TT_ݗ@ē@LahP@Tp_&ݗ@ē@LahXt gy !$;5:  '% LdXsX!??% (  XXRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5NvC!iJdv% % T|X(sݗ@ē@XXLah\thng m!<@>;<%Z % ( TT)]sݗ@ē@)XLahP5Td^sݗ@ē@^XLahTi qu"%<;TTVsݗ@ē@XLahP;T`Wsݗ@ē@WXLahTc t5%!TTsݗ@ē@XLahP5TT+sݗ@ē@XLahP %T,sݗ@ē@,X Lah`gy ra nh<5:%(5%;<TT4sݗ@ē@XLahP?Td4 sݗ@ē@4XLahTng h;<%;TT ? sݗ@ē@ XLahP5TT@ d sݗ@ē@@ XLahP %TTe sݗ@ē@e XLahPl!TT sݗ@ē@ XLahP<T` B sݗ@ē@ XLahTy t:%"TTC sݗ@ē@C XLahP>Td = sݗ@ē@ XLahTi ho"$<;TT> q sݗ@ē@> XLahP4r XRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%K!cMvc5NvL!iJdv% % T`r sݗ@ē@r XLahTt "%; % ( TT . sݗ@ē@ XLahP;Td/ sݗ@ē@/ XLahTng s;<%.TT - sݗ@ē@ XLahP5Td. sݗ@ē@. XLahTn xu<$;;TT8sݗ@ē@XLahP5Tx9sݗ@ē@9XLah\t v xu"$<5$;<TTsݗ@ē@XLahP4Tlsݗ@ē@XLahXt, nh"%;;TTsݗ@ē@XLahP4TX%sݗ@ē@XLahPp ;  '% LdX|X|!??% (  TXXݗ@ē@XLahPkh;<TTݗ@ē@LahP4T`ݗ@ē@LahTu c<'5TTݗ@ē@LahP;Tdݗ@ē@LahTa Vi5(T"TTݗ@ē@LahP4TxPݗ@ē@Lah\t Nam. "(U5Z(TTQݗ@ē@QLahPTGTTݗ@ē@LahP;Tdݗ@ē@LahTng s:;'-TTݗ@ē@LahP4Tdݗ@ē@LahTn ph;&:;TTݗ@ē@LahP4Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%@W!cMvc5NvW!iJdv% % T ݗ@ē@ Lah`m trong nY'!';:;';> % ( TT 0 ݗ@ē@ LahP>0 Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%Y!cMvc5Nv@Z!iJdv% % T0 Zݗ@ē@0 Lahc (GDP) qu III nm 2020 4''TTA'&;:;''&'';4Y';:;;' Rp@Times New RomanGDP) qu III nm 2020 XG*Ax @v8cb>u 9?"rhc=uhJ9cc?cٕa<1icؕa|Bh<4i h|Bcוa dv% % ( &" WMFC TT[ݗ@ē@0 LahP> % ( TTݗ@ē@LahP=TX%ݗ@ē@LahPc 3  '% LdX X !??% (  XzRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv`!iJdv% % TXݗ@ē@XzLahttnh tng 2,62% so v! ;;!3;;;:;a-;: % ( TTYݗ@ē@zLahP>TlY>ݗ@ē@YzLahXi cn!4::T`?ݗ@ē@?zLahTg k;;TT ݗ@ē@zLahP9TT 'ݗ@ē@ zLahP (zRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%d!cMvc5Nvd!iJdv% % Tx( ݗ@ē@(zLah\nm tr;4Z!'? % ( TT ݗ@ē@ zLahP>Tx ݗ@ē@ zLah\c, l m4!4YTT L ݗ@ē@ zLahP?L zRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%h!cMvc5Nvhh!iJdv% % TL ݗ@ē@L z Lah`c tng th4!4;; ; % ( TT ݗ@ē@ zLahP3Td ݗ@ē@ zLahTp nh;::TT ݗ@ē@ zLahP4T`ݗ@ē@zLahTt c!4TTݗ@ē@zLahP:T%ݗ@ē@zLahha qu III cc 4:;;'''433  '% LdX&X!??% (  X Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nvn!iJdv% % TX&ݗ@ē@X Lahpnm trong giai o;4Y$!';:;$:!3!$:; % ( TT&ݗ@ē@ LahP3Tp#&ݗ@ē@ LahXn 2011;$;::;TT$J&ݗ@ē@$ LahP-'TpKu&ݗ@ē@K LahX2020. ::;;$Tv` &ݗ@ē@v LahlTuy nhin, so vF;9$;;!3;$-;$;TTa &ݗ@ē@a LahP= T| &ݗ@ē@ Lah\i qu tr!$::;$!' Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% + +{c%$!+|-dvdv% % TT = &ݗ@ē@ LahP? % ( TT= { &ݗ@ē@= LahP=Tdz )&ݗ@ē@z LahTc, n4$;TT*\&ݗ@ē@* LahP3T|]&ݗ@ē@] Lah\n kinh t;$:!:;$ TT&ݗ@ē@ LahP4TT'&ݗ@ē@ LahP $( Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%w!cMvc5Nvx!iJdv% % Tl(%&ݗ@ē@( LahXang :3:: % (   '% LdX.v X.!??% (  TpX3}ݗ@ē@XLahXcho th4:;" ;TT~3ݗ@ē@~LahP4T`3:ݗ@ē@LahTy s9".TT;3zݗ@ē@;LahP?TTz3ݗ@ē@zLahP "TX3ݗ@ē@LahPph;:TT3Kݗ@ē@LahP;T`L3ݗ@ē@LLahTc h4!;TT3ݗ@ē@LahP:T&" WMFC i d3ݗ@ē@LahTi tr "!'TT3ݗ@ē@LahP>TT3ݗ@ē@LahP "TT3ݗ@ē@LahPl TT 3Sݗ@ē@ LahP4TXT3ݗ@ē@TLahPi.!TT3ݗ@ē@LahP "Tl3ݗ@ē@LahXTrongG&;:;TT3ݗ@ē@LahP "T3v ݗ@ē@ Lah`qu III, ::;"'&'"TXw 3 ݗ@ē@w LahPnh;;TT 3, ݗ@ē@ LahP>T+ 3; ݗ@ē@+ Lah`ng ngnh b;;!:;4:;!;TT< 3\ ݗ@ē@< LahP!TT] 3~ ݗ@ē@] LahP "TT 3 ݗ@ē@ LahP3 Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv@!iJdv% % Tl 3ݗ@ē@ LahXnh h:;";? % ( TT3ݗ@ē@LahP=Td3ݗ@ē@LahTng n:;";TT3ݗ@ē@LahP3Td3ݗ@ē@LahTng n:;":TT3ݗ@ē@LahP3TT 3%ݗ@ē@ LahP TTXGݗ@ē@X,LahPb;TTGݗ@ē@,LahP=,Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5NvP!iJdv% % TxGݗ@ē@,Lah\i tc !"!44!: % ( TT1Gݗ@ē@,LahP;Td2Gݗ@ē@2,LahTng c:;"3TT6Gݗ@ē@,LahP;T`7Gݗ@ē@7,LahTa d4!;TTGݗ@ē@,LahP!T|Gݗ@ē@,Lah\ch Covid3:"N;: ;TTGݗ@ē@,LahP-',Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv0!iJdv% % TdGݗ@ē@,LahT19 :;!; % ( TTGݗ@ē@,LahP3Tp Gݗ@ē@,LahXu c d;"4;!;TT Gݗ@ē@ ,LahP3Td Gݗ@ē@ ,LahTu hi;":!TT Gݗ@ē@ ,LahP3TX b Gݗ@ē@ ,LahPu ;"c ,Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%D!cMvc5Nv!iJdv% % T|c Gݗ@ē@c ,Lah\tng tr!3:;"!'> % ( TT Gݗ@ē@ ,LahP>Tl Gݗ@ē@ ,LahXng tr:;"!&TT .Gݗ@ē@ ,LahP>TT.OGݗ@ē@.,LahP "TTPpGݗ@ē@P,LahPl!TTqGݗ@ē@q,LahP3TxGݗ@ē@,Lah\i. So v!"A;!;TTGݗ@ē@,LahP=Tp%Gݗ@ē@,LahXi qu !!:::  '% LdPP5 !??% (  XRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv !iJdv% % T`XUݗ@ē@XLahTtr!'? % ( TTUݗ@ē@LahP>TXUmݗ@ē@LahPc,4TTnUݗ@ē@nLahP )TTUݗ@ē@LahPt TTUݗ@ē@LahP;TdUݗ@ē@LahTng m:;)YTTU(ݗ@ē@LahP?Tx(Uxݗ@ē@(Lah\c bn l5);4:)!TTyUݗ@ē@yL&" WMFC I ahP4TTUݗ@ē@LahP )TU ݗ@ē@Lah|hng ha v doanh thu d;4:;):;4):4):;3;;) :;):TT U ݗ@ē@ LahP!Td U} ݗ@ē@ LahTch v4;(;TT~ U ݗ@ē@~ LahP;TT U ݗ@ē@ LahP (T Uݗ@ē@ Lah`tiu dng!!3;(;::;TTUݗ@ē@LahP )Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv!iJdv% % TUݗ@ē@ Lahdtng 14,4%,!3;;(;;;a % ( TT U%ݗ@ē@ LahP   '% LdXiX!??% (  TXiݗ@ē@XN Lahddoanh thu d;:4:;#!:;#;TTiݗ@ē@NLahP Tdxiݗ@ē@NLahTch v4;#:TTyiݗ@ē@yNLahP;TTiݗ@ē@NLahP #NRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%4!cMvc5Nv!iJdv% % T#iݗ@ē@N Lahhlu tr, n u!?;$ ';$3;#: % ( TT$^iݗ@ē@$NLahP;T`_iݗ@ē@_NLahTng :;#NRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%P!cMvc5Nv!iJdv% % T iݗ@ē@N Lah`tng 28,2%!3;:$:;;a % ( TT . iݗ@ē@ NLahP,TT/ Q iݗ@ē@/ NLahP #TTR iݗ@ē@R NLahPd;T iݗ@ē@ N Lahhoanh thu du l:4:;#!:;#;:$ TT%iݗ@ē@NLahP!Td&iݗ@ē@&NLahTch l4:$!TTiݗ@ē@NLahP?TT:iݗ@ē@NLahP #;NRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv!iJdv% % T;$iݗ@ē@;N Lah`hnh tng ;3;:$ 3:: % (   '% Ldqq !??% (  TpXvݗ@ē@XLahX161,3%;:;;aTXvݗ@ē@LahP. 'TTvJݗ@ē@LahPTFK TKvݗ@ē@K Lahhnh hnh lao !:;&:!:;&!3;& Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% + +{c%$!+|-dvdv% % TTvݗ@ē@KLahP; % ( TTv&ݗ@ē@LahP:Tp'v:ݗ@ē@'LahXng, vi:;':!TT;vnݗ@ē@;LahP4Tovc ݗ@ē@oLahlc lm v thu nh3'!4Y';4&!:;&;:TTd v ݗ@ē@d LahP4T` v+ ݗ@ē@ LahTp c:'3TT, vf ݗ@ē@, LahP;g Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%Ĺ!cMvc5Nv!iJdv% % Tlg vv ݗ@ē@g LahXa ng4&;;? % ( TTv v ݗ@ē@v LahP= Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%\!cMvc5Nv!iJdv% % Tx vݗ@ē@&" WMFC ) Lah\i lao !& 4;&; % ( TTv#ݗ@ē@LahP:TX$vݗ@ē@$LahPng:;TTvݗ@ē@LahP &T|v$ݗ@ē@Lah\qu III ;:;'&'&  '% LdXX!??% (  XoRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv`!iJdv% % TXݗ@ē@Xo Lah`nm 2020 c;4Y-;;;;-3 Rp@Times New Roman 2020 cXG*Ax @v8cb>u&8?"rhc=uhJ(8cc?cٕa<1 cؕaW!B <4P BcוaW!dv% % ( TTݗ@ē@XoLahPi: TXHݗ@ē@XoLahPng;; % ( TTItݗ@ē@IoLahP ,uoRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%8!cMvc5Nv!iJdv% % TXuݗ@ē@uoLahP;? % ( TT-ݗ@ē@oLahP=T`,ݗ@ē@,oLahTc c4-4TTݗ@ē@oLahP4Tlݗ@ē@oLahXi thi!- ; TTݗ@ē@oLahP4Tp( ݗ@ē@oLahXn so v;,.;,;TT) g ݗ@ē@) oLahP>g o T|g ݗ@ē@g oLah\i qu tr!,;:;-!' Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% + +{c%$!+|-dvdv% % TT ݗ@ē@g oLahP? % ( TT V ݗ@ē@ oLahP>TV ݗ@ē@V oLahtc, tuy nhin cc ch4- ;9-;; 4;-344-4:TTݗ@ē@oLahP!TTJݗ@ē@oLahP -TTKxݗ@ē@KoLahPs.TTyݗ@ē@yoLahP;TTݗ@ē@oLahP ,TTݗ@ē@oLahPv;TTNݗ@ē@oLahP4TTO{ݗ@ē@OoLahP -Td|$ݗ@ē@|oLahTlao 3:  '% LdXX!??% (  XRp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c% +cMvc5Nv!iJdv% % TTXݗ@ē@XLahP; % ( TTݗ@ē@LahP:Tpݗ@ē@LahXng, vi:;$:!TTݗ@ē@LahP4Tݗ@ē@Lahlc lm v thu nh3$ 4Y$;4$!:;#;;TT/ݗ@ē@LahP3T`/ݗ@ē@/LahTp c;#4TTݗ@ē@LahP:Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv!iJdv% % Tl ݗ@ē@LahXa ng4$:;? % ( TT E ݗ@ē@ LahP=D Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%D!cMvc5Nv!iJdv% % TxD t ݗ@ē@D Lah\i lao !#!3:$: % ( TTt ݗ@ē@t LahP;T` F ݗ@ē@ LahTng :;#TG ݗ@ē@G Lahtqu III v 9 thng :;;#'''#;4#;# :4:;$TT&" WMFC ݗ@ē@LahPv:TT6ݗ@ē@LahP4Td7ݗ@ē@7LahTn gi:$:!TT#ݗ@ē@LahP4Tl$$ݗ@ē@$LahXm so Y$.:  '% LdX$X$C!??% (  TTX)ݗ@ē@XLahPv;TT)ݗ@ē@LahP=T|)Hݗ@ē@Lah\i cng k!4::;;TTI)ݗ@ē@ILahP9TT)ݗ@ē@LahP Rp@Times New Roman#+!+Na#+ + !+x#+Na#+ + yc +#+ |-zcXG*Ax Times ew omanG- +2c%!cMvc5Nv!iJdv% % Tx) ݗ@ē@Lah\nm tr;4Y!'? % ( TT )Iݗ@ē@ LahP?TXJ)ݗ@ē@JLahPc.4TT)ݗ@ē@LahP 5 % % % TT~ݗ@ē@~fLahP ? Rp @Times New RomancuXcb˟cDD-|˟c yccc zc2d Gp|Ax Times ew Roman8c8c{c%`cdv% % Rp@Times New Romanclc cPcNacc 8ccNacc yccc <zcXG*Ax Times ew Roman\S-c2c%8c8c{c%`c<dv% % % Rp@ Calibric cccNac|cchcNac|c yc|cc l,zc$ X%7.@CalibrPוaL,[-c2c%cc{c%cl,dv% % % % % % !ahT<X?ݗ@ē@X(L T?ݗ@ē@Lp " '% LdXX!??% ( % % % TT?=ݗ@ē@LahP 6Rp@Times New Romancc c|cNacc dccNacc yccc TzcXG*Ax Times ew RomanpO-(c2c%dcdc{c%cTdv% % % Rp@Times New Romancc c|cNacc dccNacc yccc 5zcXG*Ax Times ew RomanV-(c2c%dcdc{c%c5dv% % % % % % Rp@Times New Romancc ,ccNa,c$c ccNa,c$c yc$c,c RzcXG*Ax Times ew Romantb-Xc2c%cc{c%cRdv% % % Rp @Times New Roman,ccNa,c$c ccNa,c$c yc$c,c RzcXG*Ax Times ew omantb-Xc2c%cc{c%cRdvdv% % ( Rp @Times New Roman,ccNa,c$c ccNa,c$c yc$c,c RzcXG*Ax Times ew omantb-Xc2c%cc{c%cRdvdv% Rp@Times New Romanzc+wNdr)wEEX*Ax@vÛPmEvBÛ8XJ@jEEMLqE c`cEwL+wj*w)w! ML&E"EML&EML5c)wvvdv% ( % ( % % % % % % !ah% % % TTXrݗ@ē@XLP1" % % % TTsݗ@ē@sLahP TTݗ@ē@LahPN7 TXݗ@ē@LahPgu** TT<ݗ@ē@LahP* Tp=ݗ@ē@LahXn: Tra*. * Tsݗ@ē@Lahpding Economics, c*)*3%)**<% % TTtݗ@ē@LahP* Td/ݗ@ē@LahTp nh**) TT0Yݗ@ē@LahP* TZݗ@ē@ Lahdt ngy 29/9*)*%)*& WMFC * Tp ݗ@ē@LahX/2020.*)**% % % TT ݗ@ē@ LahP *F(GDIC6!b $$==_888C% % W$}7 6C % % $$AA( " FGDICF(GDIC!b $$==_888C% % W$ cx% % $$AA( " FGDIC% % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 JS."System??????????????????--@Times New Roman---@"Calibri------ 2 TJ1--- 2 TJ ,JT' 2 #HTJ ,JT',{H2@Times New Roman--- @Times New Roman-- @Times New Roman-@Times New Roman--@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman--T@. 2 T@2H{B..TH 2 TH2H{? ..TR2 TR2H{ K ..T^ 2 T^2H{?..Tf2 Tf2H{ HO2 ..T| 2 T|2H{? .@Times New Roman--.T2 T2H{CH V k  .@Times New Roman--.T 2 T2H{? .@Times New Roman--.T2 T2H{U T .- 2 T2H{ @Times New Roman--- @Times New Roman-- @Times New Roman-@Times New Roman--cI. 2 cI2H{T ..cR 2 cR2H{? ..c\2 c\2H{NG C ..c| 2 c|2H{? ..c2 c2H{C TH ..c 2 c2H{? ..c2 c2H{NG K . 2 c2H{ @"Calibri--- 2 p2H{ ',{"H---@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-- T. 2 TH"{C ..T 2 T H"{? ..T2 T H"{NG HA X H  ..Tm 2 TmH"{? ..Tw2 TwH"{I CH ..T 2 TH"{? ..T2 TH"{ NGH ..T 2 TH"{I..T2 TH"{A VI ..T 2 TH"{? ..T2 TH"{T NAM . 2 TH"{ @Times New Roman---@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-@Times New Roman-@Times New Roman- @Times New Roman-- @Times New Roman-- @Times New Roman-@Times New Roman--@Times New Roman------d3@Times New Roman--. 2 d3H"{ .- 2 d>H"{?2 dEH"{c lA 2 dRH"{?2 dYH"{p 2 deH"{- 2 diH"{ 2 dmH"{T 2 dvH"{? 2 d~H"{ 2 dH"{do A 2 dH"{- 2 dH"{ 2 dH"{H 2 dH"{?2 dH"{nh phck--- 2 dH"{ ',{2--- 2 72{ ',"{@Times New Roman--- @Times New Roman- @Times New Roman- - @Times New Roman- - @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- - 2 #{"H N 2 A{"?H@Times New Roman- - .52 H{"i, ngy 06 thng 10 nm 2020 .- 2 {" '@Times New Roman- - - @Times New Roman- @Times New Roman- - @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- @Times New Roman- @Times New Roman-  @Times New Roman- -  @Times New Roman- -  2 TJBO CO @Times New Roman- - .2 TJTC .-  2 TJ? 2 TJNG C 2 9TJ? 2 DTJA DC 2 `TJ?2 eTJCH COVID  2 TJ-2 TJ19 2 TJ 2 TJ T@Times New Roman- - . 2 TTJ .-  2 `TJ? i.#2 iTJN TNH HNH LAO   .@Times New Roman- - . 2 TJ .-  2 TJ? 2 TJNG, VI  2 ;TJ? E."2 ETJC LM QU III N  .@Times New Roman- - .2 TJM 2020D .-  2 TJ @Times New Roman- - - 2 lTJ1. 2 2 zTJB 2 TJ?2 TJi c2 2 TJ?2 TJnh kinh t 2 TJ? 2 TJ 2 TJth 2 TJ? 2 TJ 2 TJgi 2 TJ?@Times New Roman- - .2 TJi v trong n .-  2 VTJ? 2 ]TJc 2 cTJ @Times New Roman- - - 2 lTJD 2 vTJ?z@Times New Roman- - .2 z TJch vim .-  2 TJ?2 TJng h hD 2 TJ?2 TJp ch 2 TJ?2 TJp do chD 2 4TJ?2 ;TJng m 2 XTJ?2 _TJi cm 2 nTJ?,2 uTJa vi rt Corona (Covid  2 TJ-2 TJ19) &2 HTJbng pht v lan r 2 TJ?2 TJng khc 2 TJ?2 TJp ton c 2 TJ? 2 TJu 2 TJ @Times New Roman- - . 2 TJ.@Times New Roman- - . 2 TJ .-  2 %TJ? +@Times New Roman- - .2 +TJnh hn.-  2 LTJ?2 STJng n 2 lTJ?2 rTJng n 2 TJ? 2 TJ @Times New Roman- - . 2 TJ.-  2 TJ?2 TJn pht tri 2 TJ?2 TJn kinh t 2 TJ? 2 TJ 2 HTJ- 2 MTJ 2 PTJx h 2 hTJ?2 oTJi ch 2 }TJ?2 TJa cc qu 2 TJ?2 TJc gia trn th 2 TJ? 2 TJ 2 TJgi 2 TJ?2 TJi 2 TJkhi 2 1TJ?2 7TJn n 2 ITJ?2 OTJn 2 YTJkinh t 2 zTJ? 2 TJ 2 TJton c 2 TJ?2 TJu gn 2 TJ?@Times New Roman- - .2 TJn nh ch.-  2 TJ?2 TJm - @ !j"-  /H@Times New Roman- - .2 /HTJy.-  2 /bTJ 2 /g TJvo qu II2 /TJ. /@Times New Roman- - . 2 /TJ .-  2 /TJ?2 /TJn th 2 /TJ?/@Times New Roman- - .2 /TJi i.-  2 /TJ?2 /TJm gi 2 / TJ?)2 /TJa thng 9, khi cc n 2 /TJ?2 /TJn kinh t 2 /TJ? 2 /TJ 2 /TJti kh 2 /TJ?/@Times New Roman- - .2 /TJi .-  2 /TJ?2 /TJng - @ !3H-  2 AH TJsau phong t 2 ATJ?2 ATJa do d 2 ATJ?2 ATJch Covid 2 ATJ-2 ATJ19, dv 2 ATJ? 2 A TJ 2 A&TJbo vv 2 AGTJ? 2 AMTJ AS@Times New Roman- - .2 ASTJtng tr.-  2 ATJ?2 A TJng kinh t 2 ATJ? 2 ATJ 2 ATJth 2 ATJ? 2 ATJ 2 ATJgi 2 ATJ?2 ATJi c t - @ !EH-  2 RHTJnh 2 RVTJ?2 R^TJng d 2 RwTJ?2 R}TJu hi 2 RTJ?2 RTJu kh 2 RTJ? 2 RTJ R@Times New Roman- - .2 R TJquan hn. T .-  2 RTJ? 2 R TJ 2 RTJch 2 RTJ?2 R$TJc Hh 2 R9TJ?%2 R@TJp tc v Pht tri 2 RTJ?2 RTJn Kinh t 2 RTJ? 2 RTJ 2 RTJ(OECD) t - @ !VH-  2 cHTJd 2 cOTJ? 2 cWTJ c\@Times New Roman- - .2 c\ TJbo tng tr.-  2 cTJ?2 c TJng ton c 2 cTJ?c@Times New Roman- - .2 cTJu nm 2t .- 2 cTJ020 gi 2 c>TJ?cD@Times New Roman- - .2 cD TJm 4,5%, i .-  2 cTJ?2 cTJu ch 2 cTJ?c@Times New Roman- - . 2 cTJnh tng 1,5 i.-  2 cTJ?2 cTJm @Times New Roman- - -  @Times New Roman--- - - - @ !hH- - - - 2 uHTJph 2 uVTJ?u\@Times New Roman--.2 u\ TJn trm so v .- 2 uTJ?2 uTJi dh 2 uTJ? 2 uTJ u@Times New Roman--.;2 u TJbo a ra vo thng 6 nm 2020. .- - - - 2 uTJ - - - 2 uTJS 2 uTJ? 2 uTJ 2 uTJli 2 uTJ?2 uTJu vh 2 uTJ? 2 uTJ 2 uTJtnh hnh lao - @ !yH- H@Times New Roman--. 2 HTJ.- 2 OTJ?2 VTJng vii 2 uTJ?2 { TJc lm cho th 2 TJ?2 TJy, tnh tr 2 TJ?2 TJng thi 2 'TJ?2 -TJt nghi 2 PTJ?V@Times New Roman--.2 V TJp qu III .@Times New Roman--.2 TJ c d.- 2 TJ?2 TJu hi 2 TJ?2 TJu gi 2 TJ?2 TJm - @ !H- 2 HTJnhii 2 ZTJ?2 aTJt so v 2 TJ?2 TJi qu II t 2 TJ?2 TJi 2 TJm 2 TJ?2 TJt so 2 TJ? 2 TJ 2 TJqu 2 TJ?2 TJc gia trn th 2 VTJ? 2 \TJ 2 aTJgi 2 lTJ?s@Times New Roman--.#2 sTJi, nh Canada, M .- 2 TJ?2 TJ, Trung  - @ !H- 2 HTJQu 2 YTJ?2 aTJc vr 2 rTJ?2 yTJi tr 2 TJ? 2 TJ 2 TJl 2 TJ? 2 TJ 2 TJth 2 TJ?2 TJt nghi 2 TJ?@Times New Roman--.:2 TJp trong thng 8 nm 2020 tng .- 2 TJ?(2 TJng l 10,2%; 8,4%;  @Times New Roman------ - @ !|H- - - - %2 HTJ5,9%, tuy nhin v; 2 TJ?.2 TJn cn cao h.@Times New Roman--.2 TJn nhi.- 2 TJ?2 TJu so v 2 ATJ?2 ITJi cng k 2 wTJ? 2 ~TJ @Times New Roman--.2 TJnm trk .- 2 TJ? 2 TJc---,JT--- 2 1'- - - 2 TJ. 2 TJ - @ !l- l@Times New Roman--.2 lTJTrong n .- 2 TJ?2 TJc, n2 TJtnh hnh d 2 TJ?2 TJch b 2 TJ?"2 TJnh bng pht tr 2 nTJ? 2 uTJ 2 zTJl 2 ~TJ?2 TJi vb 2 TJ?2 TJi di 2 TJ?2 TJn bi 2 TJ?2 TJn ph 2 TJ?2 TJc th 2 TJ?2 TJp - @ !H- H@Times New Roman--. 2 HTJ.@Times New Roman--.O2 OTJ .- Y@Times New Roman--.2 Y TJlm tng tr .- 2 TJ?2 TJng h 2 TJ? 2 TJ 2 TJh 2 TJ?2 TJu hh 2 TJ?. 2 TJt cc ngnh, l..: 2 :TJi..>2 >TJnh v. 2 XTJ?2 `TJc ch 2 xTJ?2 ~TJm lh 2 TJ?2 TJi. 2 TJ .2 TJTnh hnh .@Times New Roman--. 2 TJ.- 2 TJ?2 TJt gy - @ !H- H@Times New Roman--.2 HTJthng m .- 2 TJ?2 TJi qu 2 TJ?2 TJc tu 2 TJ? 2 TJ 2 TJgy ra nh 2 TJ?2 TJng h 2 TJ? 2 TJ 2 !TJl 2 %TJ?2 ,TJy th 2 ;TJ?2 CTJi ho 2 ZTJ?`@Times New Roman--.2 `TJt o.- 2 oTJ?2 wTJng s 2 TJ?2 TJn xu 2 TJ?2 TJt v xum 2 TJ?2 TJt, nhx 2 TJ?2 TJp - @ !H- 2 HTJkh 2 VTJ?2 ]TJu cn 2 oTJ?2 vTJa Vi 2 TJ?2 TJt Nam. m  2 TJT 2 TJ?2 TJng s 2 TJ?2 TJn ph 2 TJ?@Times New Roman--.2 TJm trong n .- 2 PTJ?X@Times New Roman--.12 XTJc (GDP) qu III nm 2020  .@Times New Roman--. 2 TJ.- 2 TJ?2 TJc - @ ! H- H@Times New Roman--.)2 HTJtnh tng 2,62% so v .- 2 TJ?2 TJi cn.2 TJg k 2 TJ? 2 TJ @Times New Roman--.2 TJnm trm .- 2 'TJ?2 .TJc, l mm 2 TTJ?[@Times New Roman--.2 [ TJc tng th.- 2 TJ?2 TJp nh 2 TJ?2 TJt ch 2 TJ? 2 TJa qu III cc - @ !H- +H@Times New Roman--.%2 +HTJnm trong giai oo .- 2 +TJ?2 +TJn 2011 2 +TJ-2 +TJ2020. "2 +TJTuy nhin, so v 2 +^TJ?+e.2 +eTJi qu tr.@Times New Roman--.+ 2 +TJ.- 2 +TJ?2 +TJc, n 2 +TJ?2 +TJn kinh t 2 +TJ? 2 +TJ +@Times New Roman--.2 +TJang h.- - @ !/H- 2 <HTJcho th 2 <kTJ?2 <rTJy s 2 <TJ? 2 <TJ 2 <TJph 2 <TJ?2 <TJc h 2 <TJ?2 <TJi tr 2 <TJ? 2 <TJ 2 <TJl 2 <TJ?2 <TJi. 2 <TJ 2 <TJTrongh 2 <TJ 2 < TJqu III, 2 <BTJnh 2 <PTJ?2 <W TJng ngnh b 2 <TJ? 2 <TJ 2 <TJ?<@Times New Roman--.2 <TJnh hh.- 2 <TJ?2 <TJng n 2 <TJ?2 <TJng n 2 <TJ? 2 < TJ 2 MHTJb 2 MOTJ?MV@Times New Roman--.2 MVTJi tc t.- 2 MzTJ?2 MTJng c 2 MTJ?2 MTJa dc 2 MTJ?2 MTJch Covid 2 MTJ-M@Times New Roman--.2 MTJ19 .- 2 MTJ?2 M TJu c d 2 M1TJ?2 M7TJu hi 2 MMTJ?2 MSTJu M^@Times New Roman--.2 M^TJtng tr.- 2 MTJ?2 MTJng trt 2 MTJ? 2 MTJ 2 MTJl 2 MTJ?2 MTJi. So v 2 MTJ?2 MTJi qu - @ !YRn- _H@Times New Roman--.2 _HTJtru.- 2 _XTJ?2 _`TJc, 2 _iTJ 2 _nTJt 2 _rTJ?2 _yTJng m 2 _TJ?2 _TJc bn l 2 _TJ? 2 _TJ .2 _TJhng ha v doanh thu d 2 _cTJ?2 _gTJch v 2 _TJ? 2 _TJ 2 _ TJtiu dng 2 _TJ _@Times New Roman--.2 _ TJtng 14,4%, .- 2 _ TJ - @ !cH- 2 pH TJdoanh thu d 2 pTJ?2 pTJch v 2 pTJ? 2 pTJ p@Times New Roman--.2 p TJlu tr, n u.- 2 pTJ?2 pTJng vp@Times New Roman--.2 p TJtng 28,2% .- 2 pTTJ, 2 pXTJ 2 p\TJd2 pc TJoanh thu du l 2 pTJ?2 pTJch l 2 pTJ? 2 pTJ p@Times New Roman--.2 p TJhnh tng .- - @ !t|- 2 HTJ161,3% 2 sTJ. 2 |TJT.2 TJnh hnh lao .@Times New Roman--. 2 TJ.- 2 TJ?2 TJng, vi 2 TJ?"2 TJc lm v thu nh 2 ^TJ?2 dTJp c 2 vTJ?}@Times New Roman--.2 }TJa ngi.- 2 TJ?@Times New Roman--.2 TJi lao .- 2 TJ?2 TJng 2 TJ 2 TJqu III - @ !H- H@Times New Roman--.2 H TJnm 2020 c .@Times New Roman--. 2 TJu..2 TJng.- 2 TJ @Times New Roman--.2 TJ.- 2 TJ?2 TJc c 2 TJ?2 TJi thiI 2 TJ?2 TJn so v 2 TJ?!.2 !TJi qu tr.@Times New Roman--.M 2 MTJ.- 2 UTJ?(2 \TJc, tuy nhin cc ch 2 TJ? 2 TJ 2 TJs 2 TJ? 2 TJ 2 TJv 2 TJ? 2 TJ 2 TJlao - @ !H- H@Times New Roman--. 2 HTJ.- 2 OTJ?2 VTJng, vi 2 wTJ?"2 }TJc lm v thu nh 2 TJ?2 TJp c 2 TJ?@Times New Roman--.2 TJa ngi.- 2 TJ?@Times New Roman--.2 TJi lao r.- 2 ATJ?2 HTJng a(2 [TJqu III v 9 thng 2 TJv 2 TJ?2 TJn gi 2 TJ?2 TJm so - @ !H-  2 HTJv 2 OTJ?2 VTJi cng k 2 TJ? 2 TJ @Times New Roman--.2 TJnm trk .- 2 TJ?2 TJc. 2 TJ - - - 2 kTJ  @Times New Roman--@Times New Roman---@ Calibri------,JTC2 H( "2 '- @ !H- --- 2 TJ @Times New Roman---@Times New Roman------@Times New Roman--- @Times New Roman-- @Times New Roman-@Times New Roman--------,JT--- 2 H1'--- 2 KTJ 2 NTJNT.2 TTJgu.._ 2 _TJ?..d2 dTJn: Tra.}.%2 }TJding Economics, c.. 2 TJ?..2 TJp nh.. 2 TJ?..2 TJt ngy 29/9.2 TJ/2020.--- 2 (TJ --%.-- '--%?-- '--JJTTJJTTJJTTJJSSJJSSJJSSJJSSJJSSIISSIISSIISSIIRRIIRRIIRRIIRRIIRRHHRRHHRRHHRR՜.+,0 hp| )P Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry Fls@Data +1TablejWordDocument zxSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorep Osgs5W0EYPK3VQA==2p OsgsItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q