ࡱ> *bjbjqq ;ee+PgS c s s s 8 K" 7$7$:q$q$q$;;T8<,οp>-s d<:^;d<d<s s q$q$5¼vxvxvxd<2;s q$s q$vxd<vxvx2 q$ k w.ؼ01$xR\ 0s ;Dd<d<vxd<d<d<d<d<vxd<d<d<d<d<d<d<d<d<d<d<d<d<d<d<d< : B K HOCH V U T TNG CC THNG K CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phcH Ni, ngy 06 thng 10 nm 2020THNG CO BO CH TNH HNH LAO NG VIC LM QU III V 9 THNG NM 2020 Dch Covid-19 din bin phc tp v ti bng pht vo cui thng 7 ti thnh ph Nng tc ng n tnh hnh lao ng, vic lm ca c nc v nh hng n khi phc vic lm v ci thin thu nhp ca ngi lao ng sau thi gian gin cch ton x hi vo thng 4 nm 2020. Trong qu III nm 2020, tnh hnh lao ng, vic lm v thu nhp ca ngi lao ng c ci thin so vi qu trc, tuy nhin cc ch s v lao ng, vic lm v thu nhp ca ngi lao ng vn gim so vi cng k nm trc. Tnh n thng 9 nm 2020, c nc c 31,8 triu ngi t 15 tui tr ln b nh hng tiu cc bi dch Covid-19 bao gm ngi b mt vic lm, phi ngh gin vic/ngh lun phin, gim gi lm, gim thu nhp,& Trong , 68,9% ngi b gim thu nhp (vi mc gim thu nhp nh), gn 40,0% phi gim gi lm/ngh gin vic/ngh lun phin v khong 14,0% buc phi tm ngh hoc tm ngng hot ng sn xut kinh doanh. Khu vc dch v chu nh hng nng n nht bi dch Covid-19 vi 68,9% lao ng b nh hng; tip n l khu vc cng nghip v xy dng vi 66,4% lao ng b nh hng; t l lao ng b nh hng trong khu vc nng, lm nghip v thy sn l 27,0%. TNH HNH LAO NG VIC LM QU III NM 2020 1. Lc lng lao ng tng tr li sau khi ghi nhn mc gim su k lc vo qu II nm 2020 Lc lng lao ng t 15 tui tr ln trong qu III nm 2020 l 54,6 triu ngi, tng 1,4 triu ngi so vi qu trc nhng vn thp hn 1,1 triu ngi so vi cng k nm trc. iu ny cho thy, sau khi ghi nhn mc gim su k lc vo qu II nm 2020, th trng lao ng ang c du hiu phc hi, tuy nhin vn cha th khi phc v trng thi ca cng k nm trc. S bin ng ca lc lng lao ng ti hai thnh ph ln nht c nc cing khng nm ngoi xu hng ny. Ti thnh ph H Ni, lc lng lao ng qu III nm 2020 l 4,2 triu ngi, tng 123,2 nghn ngi so vi qu trc v gim 125,1 nghn ngi so vi cng k nm trc; ti thnh ph H Ch Minh, lc lng lao ng qu III nm 2020 l 4,9 triu ngi, tng 130,6 nghn ngi so vi qu trc v gim 106,6 nghn ngi so vi cng k nm trc. Lc lng lao ng trong tui lao ng qu III nm 2020 l 48,6 triu ngi, tng 1,8 triu ngi so vi qu trc v gim 638,9 nghn ngi so vi cng k nm trc. Lc lng lao ng trong tui khu vc thnh th l 16,5 triu ngi, chim 34,1%; lc lng lao ng n trong tui lao ng l 22,1 triu ngi, chim 45,5% lc lng lao ng trong tui ca c nc. T l tham gia lc lng lao ng qu III nm 2020 l 74,0%, tng 1,7 im phn trm so vi qu trc nhng vn thp hn 2,4 im phn trm so vi cng k nm trc. Mc tham gia lc lng lao ng ca dn c khu vc thnh th v nng thn c s khc bit ng k vi t l tham gia lc lng lao ng khu vc thnh th l 67,2%, thp hn 10,7 im phn trm so vi khu vc nng thn (77,9%). Xem xt theo nhm tui, t l tham gia lc lng lao ng khu vc thnh th thp hn khu vc nng thn tt c cc nhm tui, trong chnh lch nhiu nht c ghi nhn nhm 15-24 tui (thnh th: 38,9%; nng thn: 63,4%) v nhm t 55 tui tr ln (thnh th: 33,5%; nng thn: 47,2%). iu ny cho thy, ngi dn ti khu vc nng thn gia nhp th trng lao ng sm hn v ri b th trng mun hn kh nhiu so vi khu vc thnh th; y l c im in hnh ca th trng lao ng vi c cu lao ng tham gia ngnh nng nghip chim t trng cao. T l tham gia lc lng lao ng ti thnh ph H Ni v thnh ph H Ch Minh thp hn ng k so vi t l chung ca c nc, ln lt l 67,9% v 65,5%. Thc t, y l hai thnh ph ln, tp trung nhiu trng cao ng, i hc, trung tm dy ngh nn thu ht mt lc lng ln dn s trong tui lao ng ti c tr vi mc ch hc tp hn l tham gia th trng lao ng. Ngoi ra, mt b phn khng nh dn s t 15 tui tr ln ang sinh sng ti hai thnh ph ny thuc i tng ngh hu hoc c xu hng nh lm cng vic ni tr thay v tham gia lm vic to thu nhp. T l lao ng qua o to c bng, chng ch qu III nm 2020 l 24,5%, cao hn 0,5 im phn trm so vi qu trc v cao hn 1,5 im phn trm so vi cng k nm trc. T l qua o to ca lao ng khu vc thnh th t 39,9%, cao hn 2,4 ln so vi khu vc nng thn (16,8%). T l ny ti H Ni v thnh ph H Ch Minh cao hn nhiu so vi t l chung ca c nc, ln lt l 44,4% v 36,8%. Trong tng s 19,2 triu ngi t 15 tui tr ln khng tham gia th trng lao ng (ngoi lc lng lao ng), c 8,2 triu ngi trong tui lao ng. Hn mt na trong s 8,2 triu ngi ny khng tham gia lc lng lao ng v ang i hc (tp trung ch yu nhm 15-19 tui), trn 30% ang lm ni tr, 8,0% do m au lu di, thng tt hoc tn tt, cn li gn 9,0% l v cc l do khc nh ngh sinh con, ch kt qu thi i hc hoc khng c nhu cu lm vic. 2. Lao ng c vic lm tng so vi qu trc nhng vn thp hn so vi cng k nm trc Lao ng t 15 tui tr ln c vic lm trong qu III nm 2020 l 53,3 triu ngi, tng 1,5 triu ngi so vi qu trc v gim gn 1,3 triu ngi so vi cng k nm trc. Lao ng c vic lm khu vc thnh th tng 471,0 nghn ngi so vi qu trc v gim 77,9 nghn ngi so vi cng k nm trc, khu vc nng thn s ngi c vic lm tng hn 1,0 triu ngi so vi qu trc v gim 1,2 triu ngi so vi cng k nm trc. T trng lao ng trong khu vc nng, lm nghip v thy sn l 32,4% (tng ng vi 17,3 triu ngi); khu vc cng nghip v xy dng l 31,2% (tng ng vi 16,6 triu ngi); khu vc dch v l 36,4% (tng ng vi 19,4 triu ngi). S lao ng c vic lm phi chnh thc qu III nm 2020 l 20,7 triu ngi, tng 1,2 triu ngi so vi qu trc v tng 149 nghn ngi so vi cng k nm trc. T l lao ng c vic lm phi chnh thc qu III nm 2020 l 57,0%, tng 1,2 im phn trm so vi qu trc v tng 1,0 im phn trm so vi cng k nm trc. T l lao ng c vic lm phi chnh thc khu vc nng thn cao hn 13,4 im phn trm so vi khu vc thnh th, tng ng l 62,9% v 49,5%. T l lao ng n lm cng vic phi chnh thc mt s ngnh dch v kh cao (hot ng lm thu cc cng vic trong cc h gia nh: 96,2%, gio dc v o to: 73,7%, dch v lu tr v n ung: 70,0%). So vi qu trc, tc tng lao ng c vic lm phi chnh thc cao hn so vi tc tng lao ng c vic lm chnh thc (tng ng l 5,8% v 0,8%). iu ny cho thy s phc hi ca th trng lao ng hin nay cn thiu tnh bn vng do lao ng phi chnh thc c coi l b phn lao ng phi i mt vi nhiu thit thi v bt li, kh tip cn vi cc ch phc li v bo him x hi. 3. T l tht nghip trong tui lao ng ca khu vc thnh th gim so vi qu trc nhng vn mc cao nht so vi cng k cc nm trc trong vng 10 nm qua S ngi tht nghip trong tui lao ng qu III nm 2020 l hn 1,2 triu ngi, gim 63,0 nghn ngi so vi qu trc v tng 148,2 nghn ngi so vi cng k nm trc. T l tht nghip trong tui lao ng qu III nm 2020 l 2,50%, gim 0,23 im phn trm so vi qu trc v tng 0,33 im phn trm so vi cng k nm trc. Thnh ph H Ch Minh c t l tht nghip trong tui lao ng qu III nm 2020 l 4,3%, cao hn 1,94 im phn trm so vi H Ni (2,36%). T l tht nghip trong tui ca khu vc thnh th l 4,0%, gim 0,46 im phn trm so vi qu trc v tng 0,89 im phn trm so vi cng k nm trc. So vi cng k cc nm trc, t l tht nghip ca lao ng trong tui khu vc thnh th qu III nm 2020 cao nht trong vng 10 nm qua. T l tht nghip ca thanh nin qu III nm 2020 l 7,24%, tng 0,26 im phn trm so vi qu trc v tng 0,51 im phn trm so vi cng k nm trc; cao gp 4,2 ln so vi t l tht nghip ca dn s trng thnh (nhng ngi t 25 tui tr ln). T l tht nghip ca thanh nin khu vc thnh th l 11,29%, tng 0,2 im phn trm so vi qu trc v tng 0,65 im phn trm so vi cng k nm trc. ng lu , t l tht nghip ca thanh nin thnh ph H Ni v thnh ph H Ch Minh kh cao, tng ng l 9,25% v 10,47%. T l thanh nin khng c vic lm v khng tham gia hc tp hoc o to (vit gn l t l NEET, ting Anh: Youth not in employment, education or training) trong qu III nm 2020 l 12,9%, tng ng vi 1,35 triu ngi; tng 0,2 im phn trm so vi qu trc v gim 0,6 im phn trm so vi cng k nm trc. T l NEET khu vc thnh th cao hn 1,2 im phn trm so vi khu vc nng thn, n thanh nin cao hn 4,8 im phn trm so vi nam thanh nin. a s thanh nin khng i hc, khng i lm l do lm vic nh/ni tr hoc cc cng vic gia nh (36,5%). Thiu vic lm trong tui lao ng qu III nm 2020 l hn 1,3 triu ngi, gim 81,4 nghn ngi so vi qu trc v tng 560,4 nghn ngi so vi cng k nm trc. Lao ng thiu vic lm trong tui lao ng ch yu lm vic trong khu vc nng, lm nghip v thy sn, chim t trng l 49,3% (gim 26,1 im phn trm so vi cng k nm trc). T l thiu vic lm ca lao ng trong tui qu III nm 2020 l 2,79%, gim 0,29 im phn trm so vi qu trc v tng 1,21 im phn trm so vi cng k nm trc. T l thiu vic lm ca lao ng trong tui khu vc nng thn cao gp 1,6 ln so vi khu vc thnh th (tng ng l 3,2% v 1,99%); khu vc nng, lm nghip v thy sn l 4,8%, cao gp 2,2 ln so vi khu vc cng nghip v xy dng v cao hn 2,6 ln so vi khu vc dch v. 4. Thu nhp ca ngi lao ng c ci thin so vi qu trc nhng vn thp hn so vi cng k nm trc Thu nhp bnh qun thng ca ngi lao ng qu III nm 2020 t 5,5 triu ng, tng 258 nghn ng so vi qu trc v gim 115 nghn ng so vi cng k nm trc. Thu nhp bnh qun thng ca lao ng nam l 6,3 triu ng, lao ng n l 4,6 triu ng; lao ng khu vc thnh th l 7,0 triu ng, lao ng khu vc nng thn l 4,8 triu ng. So vi qu trc, thu nhp bnh qun thng ca ngi lao ng qu III nm 2020 ba khu vc kinh t c ci thin nhng vn thp hn so vi cng k nm trc. C th, thu nhp bnh qun thng ca ngi lao ng khu vc nng, lm nghip v thy sn tng 1,1% so vi qu trc v gim 0,1% so vi cng k nm trc; thu nhp bnh qun thng ca ngi lao ng khu vc cng ,PRT׿sY<5 (hRhh56CJ]aJhmH*sH* hRhh9h}hh56B*CJOJQJ\]aJmH*phsH*3h}hh6B*CJOJQJ]aJmH*phsH*?jh}h~+6B*CJOJQJU]aJmHnHphu+hRhh6B*OJQJ]mH*phsH*+hRhh56CJ\]aJhmH*sH*.jh~+56CJU\]aJmHnHu)hRhh56OJQJ]aJmH*sH*&hRhh6OJQJ]aJmH*sH* ,PT rfX$$Ifa$gdOz d$IfgdOzUkd$$IfTl0yU&&44 laytOzT$$Ifa$gdOz$$Ifa$gdOz$d$Ifa$gdOz $$Ifa$gdOz   B D F H P R ` b v x | 縱yayayayayO;O;&h h 6@CJOJQJaJo(#h h 6@CJOJQJaJ.h h 6@CJOJQJaJmH*o(sH*+h h 6@CJOJQJaJmH*sH*"h5x%hh56CJaJmH*sH*h5x%hh6CJaJmH*sH* hRhh3h}hh6B*CJOJQJaJhmH*phsH*(h}hh6B*CJOJQJaJph0h}hh6B*CJOJQJaJmH*phsH* D V||dQ$dxx`a$gdA$ & Fdxx5$7$8$H$a$gdA$dxx5$7$8$H$`a$gd]D$a$gdh $a$gdhXkd_$$IfTl0yK&& 44 laytOzT Z 2 Z ï|n|`Rn|n|n`=n=)h]Dhf56CJPJ]aJmH*sH*h56CJPJ]aJh956CJPJ]aJh7E56CJPJ]aJ)h7Eh7E56CJPJ]aJmH*sH*h~"56CJPJ]aJh5x%hh6CJaJmH*sH*'jh~+h~+6UaJmHnHu+hhhh6@CJOJQJaJmH*sH*&h h 6@CJOJQJaJo(#h h 6@CJOJQJaJZ r x|񹫹}k]}}hlH56CJPJ]aJ#hlH56CJPJ]aJmH*sH*#hSC56CJPJ]aJmH*sH*hW856CJPJ]aJhYy56CJPJ]aJhSC56CJPJ]aJ)hSChSC56CJPJ]aJmH*sH*h956CJPJ]aJ)h]Dhf56CJPJ]aJmH*sH*h7E56CJPJ]aJ@BTV\rٱxcU@+@)hh~56CJPJ]aJmH*sH*)hhLu56CJPJ]aJmH*sH*hh56CJPJ]aJ)hhA56CJPJ]aJmH*sH* hg6CJPJ]aJmH*sH*&hhJ76CJPJ]aJmH*sH*&hhA6CJPJ]aJmH*sH*&hhA6CJPJ]aJmH*sH*&hhUP6CJPJ]aJmH*sH*&hh96CJPJ]aJmH*sH*$hSChSC56CJPJ\]aJL~ "(,06%D%P%R%f%z%ǹǹǤܤǹǹǏzzeWܤhH56CJPJ]aJ)hhi56CJPJ]aJmH*sH*)hhA56CJPJ]aJmH*sH*)hhf56CJPJ]aJmH*sH*)hhF'56CJPJ]aJmH*sH*hy~_56CJPJ]aJ)hhLu56CJPJ]aJmH*sH*h)56CJPJ]aJ)hhl056CJPJ]aJmH*sH*),v0*1x6;>0@CTF$dxx`a$gdq$dxx`a$gd9$dxx`a$$dxx5$7$8$H$`a$$dxx5$7$8$H$`a$gd[$dxx5$7$8$H$`a$gdA z%%%%%%%&>&@&T&&&&&&zePP;)hh3(h56CJPJ]aJmH*sH*)h]Dh}]56CJPJ]aJmH*sH*)h]Dh]56CJPJ]aJmH*sH*hH56CJPJ]aJ)h]Dh56CJPJ]aJmH*sH*)h]Dhi56CJPJ]aJmH*sH*hh56CJPJ]aJ)h]DhF'56CJPJ]aJmH*sH*)hhF'56CJPJ]aJmH*sH*)hh3o56CJPJ]aJmH*sH*&8':''''''(`())+,,՝Ոs^I4^)hh,56CJPJ]aJmH*sH*)hhA56CJPJ]aJmH*sH*)h]DhA56CJPJ]aJmH*sH*)h]DhRF56CJPJ]aJmH*sH*)hhRF56CJPJ]aJmH*sH*hj56CJPJ]aJ)h]DhX%56CJPJ]aJmH*sH*)hh~56CJPJ]aJmH*sH*)hh]56CJPJ]aJmH*sH*)hh}]56CJPJ]aJmH*sH*,&-n---J..../2/8///t0v000111(1*1h3DzǤǤǤǒyiyYB,hh56CJPJ\]aJmH*sH*hh[5CJaJmH*sH*hh6CJaJmH*sH*hZ6CJaJhh[6CJaJmH*sH*#htE56CJPJ]aJmH*sH*hsA56CJPJ]aJ)hhv$56CJPJ]aJmH*sH*)hhA56CJPJ]aJmH*sH*hfu56CJPJ]aJ)hhy56CJPJ]aJmH*sH*h3z34444444445h5j5l5|5~55556666v6x66յxxxxxgL4hhSC56CJPJ\]aJmH*nH sH*tH htMb6CJaJmHnHsH*u"h 56@CJPJ\]aJ(h h 56@CJPJ\]aJ*h 56@CJPJ\]aJmH*sH*h+V56CJPJ\]aJhtE56CJPJ\]aJ,hh56CJPJ\]aJmH*sH*&hs56CJPJ\]aJmH*sH*66t;v;x;z;;;=r>>>?İİĜfM32hh~6@CJOJPJQJ]aJmH*sH*0hYyhtMb56@CJPJ\]aJnH tH 8hYyh#856@CJPJ\]aJmH*nH sH*tH 0hYyh#856@CJPJ\]aJnH tH &htMb56CJPJ\]aJnH tH &hSC56CJPJ\]aJnH tH 4hhSC56CJPJ\]aJmH*nH sH*tH @jhhSC56CJH*PJU\]aJmH*nH sH*tH ?,?F?.@0@BBCCDDDLFNFTFηr[D0'jh>h~H*PJU\nH tH ,h>hSC56CJPJ\]aJnH tH ,h>h3o56CJPJ\]aJnH tH ,h>h956CJPJ\]aJnH tH ,hkh956CJPJ\]aJnH tH ,h>h~56CJPJ\]aJnH tH ,hqh~56CJPJ\]aJnH tH htMb6CJPJ]aJmH*sH*hZ6CJPJ]aJ&hh~6CJPJ]aJmH*sH*TFFGGGIIJJ6N OOHOZObPdP{dTC5hC.56CJPJ]aJ!h|hW56CJPJ]aJhW56@CJPJ]aJ-hhW56@CJPJ]aJmH*sH*)h]DhW56CJPJ]aJmH*sH*hW56CJPJ]aJ)hhW56CJPJ]aJmH*sH*h7j56CJPJ]aJ!h>h7j56CJPJ]aJ)hkhW56CJPJ]aJmH*sH*0hkhW56CJ\]aJmH*nH sH*tH TFJOdU:VY26|~kX$dxx`a$gdq$dxx`a$gdq$^`a$$dxx`a$gd.;$dxx`a$gd $dxx`a$gd[?$dxx`a$gd)$dxx`a$gdW$dxx`a$gd dPPPPQ4Q6Q8QDQ\QhQxQzQ|Q~QQQTTTVT\TTTTTTRUTU\UbUʼ꼮ܙ}hZ}h}hhW56CJPJ]aJ)hhSC56CJPJ]aJmH*sH*hSC56CJPJ]aJh;w56CJPJ]aJ)hhW56CJPJ]aJmH*sH*hA56CJPJ]aJhg56CJPJ]aJ#hC.56CJPJ]aJmH*sH*hC.56CJPJ]aJ)hhC.56CJPJ]aJmH*sH*bUdUjUU8V:VVVVVV,WZ@ZZZZܮ}}}}}}}l}^}^hSC56CJ\]aJ hj h[?56CJ\]aJ(h]Dh[?56CJ\]aJmH*sH*h#856CJ\]aJh[?56CJ\]aJ(hh[?56CJ\]aJmH*sH*h[?6CJaJh]Dh~6CJaJmH*sH*hh)6CJaJmH*sH*&hhW6CJPJ]aJmH*sH*ZZZ>[@[B[D[[[[[& &jprt<ZֺȪȜȺֺևpY,hh[?56@CJ\]aJmH*sH*,hh[?56@CJ\]aJmH*sH*(h hj 56CJ\]aJmH*sH*h#856CJ\]aJhTy56CJ\]aJUhSC56CJ\]aJh[?56CJ\]aJ(h]Dh[?56CJ\]aJmH*sH*(h]DhSC56CJ\]aJmH*sH*nghip v xy dng tng 4,6% so vi qu trc v gim 2,2% so vi cng k nm trc; thu nhp bnh qun thng ca ngi lao ng khu vc dch v tng 7,3% so vi qu trc v gim 2,6% so vi cng k nm trc. Thu nhp bnh qun thng ca lao ng lm cng hng lng trong qu III nm 2020 t 6,5 triu ng, tng 184 nghn ng so vi qu trc v gim 116 nghn ng so vi cng k nm trc. Trong , thu nhp bnh qun thng ca lao ng nam cao gp 1,1 ln so vi lao ng n (tng ng l 6,8 triu ng v 6,1 triu ng). II. TNH HNH LAO NG VIC LM 9 THNG NM 2020 1. Lc lng lao ng gim so vi cng k nm trc, t l lao ng qua o to c bng, chng ch vn mc thp Lc lng lao ng t 15 tui tr ln 9 thng nm 2020 t 54,4 triu ngi, gim 1,2 triu ngi so vi cng k nm trc. Lc lng lao ng trong tui lao ng 9 thng nm 2020 l 48,1 triu ngi, gim hn 940 nghn ngi so vi cng k nm trc. Lc lng lao ng trong tui khu vc thnh th l 16,5 triu ngi, chim 34,3%; lc lng lao ng n trong tui lao ng t 21,7 triu ngi, chim 45,1% lc lng lao ng trong tui ca c nc. T l tham gia lc lng lao ng 9 thng nm 2020 l 73,9%, gim 2,6 im phn trm so vi cng k nm trc. Lao ng qua o to t trnh  S cp tr ln 9 thng nm 2020 c tnh l 13,0 triu ngi, chim 24,1%, tng 1,5 im phn trm so vi cng k nm trc. 2. Lao ng c vic lm gim so vi cng k nm trc Lao ng t 15 tui tr ln c vic lm trong 9 thng nm 2020 l 53,1 triu ngi, gim 1,3 triu ngi so vi cng k nm trc. Trong , lao ng c vic lm gim mnh khu vc nng thn, gim gn 1,2 triu ngi, lao ng nam gim 608,6 nghn ngi v lao ng n gim 734,1 nghn ngi. Tnh chung 9 thng nm 2020, lao ng t 15 tui tr ln ang lm vic khu vc nng, lm nghip v thy sn l 17,5 triu ngi, gim 6,5% so vi cng k nm trc; khu vc cng nghip v xy dng l 16,4 triu ngi, tng 0,3% so vi cng k nm trc (tng ch yu i vi lao ng phi chnh thc trong ngnh xy dng, tng 4,6%, trong khi lao ng chnh thc trong ngnh xy dng gim 9,3%); khu vc dch v l 19,2 triu ngi, gim 1% so vi cng k nm trc. Xu hng chuyn dch c cu lao ng t khu vc nng, lm nghip v thy sn sang khu vc cng nghip, xy dng v dch v vn ang tip tc din ra. So vi cng k nm trc, t trng lao ng trong khu vc nng, lm nghip v thy sn gim 1,4 im phn trm (33% so vi 34,4%); t trng lao ng khu vc cng nghip v xy dng tng 0,8 im phn trm (30,8% so vi 30,0%); t trng lao ng khu vc dch v tng 0,6 im phn trm (36,2% so vi 35,6%). T l lao ng c vic lm phi chnh thc ca c nc trong 9 thng nm 2020 l 56,0%, tng 0,1 im phn trm so vi cng k nm trc; trong , t l lao ng c vic lm phi chnh thc khu vc nng thn l 62,4%, tng 0,1 im phn trm so vi cng k nm trc. 3. Tht nghip, thiu vic lm tng ln so vi cng k nm trc S ngi tht nghip trong tui lao ng 9 thng nm 2020 l gn 1,2 triu ngi, tng 132,1 nghn ngi so vi cng k nm trc. T l tht nghip trong tui lao ng 9 thng nm 2020 l 2,48%, cao gp 1,14 ln so vi cng k nm trc. T l tht nghip ca thanh nin trong 9 thng nm 2020 l 7,07%, tng 0,45 im phn trm so vi cng k nm trc. T l tht nghip ca thanh nin khu vc thnh th l 10,7%, tng 0,09 im phn trm so vi cng k nm trc. T l thiu vic lm ca lao ng trong tui 9 thng nm 2020 l 2,69%, tng 1,15 im phn trm so vi cng k nm trc, trong thiu vic lm khu vc nng thn tng 1,21 im phn trm. 4. Thu nhp ca ngi lao ng gim nh so vi cng k nm trc Thu nhp bnh qun thng t cng vic ca lao ng c vic lm trong 9 thng nm 2020 t 5,5 triu ng, gim 83 nghn ng so vi cng k nm trc. Thu nhp bnh qun ca lao ng nam cao hn lao ng n 1,4 ln (tng ng 6,4 triu ng v 4,5 triu ng); thu nhp bnh qun ca lao ng khu vc thnh th cao hn lao ng khu vc nng thn 1,5 ln (tng ng l 7,2 triu ng v 4,7 triu ng). Thu nhp bnh qun thng ca lao ng lm cng hng lng trong 9 thng nm 2020 l 6,7 triu ng, khng thay i nhiu so vi cng k nm trc. Biu 1: Mt s ch tiu ch yu ca th trng lao ng Qu III nm 2019* 9 thng nm 2019*Qu II nm 2020Qu III nm 2020**9 thng nm 2020Qu III nm 2020 so Qu III nm 2019Qu III nm 2020 so Qu II nm 2020Lc lng lao ng (Nghn ngi)55714,155565,453147,454580,454353,198,0102,7Chia theo khu vc:- Thnh th18120,718082,217807,218191,418058,0100,4102,2- Nng thn37593,437483,235340,236389,036295,196,8103,0Chia theo gii tnh:- Nam29524,129316,228222,228641,628706,297,0101,5- N26190,026249,224925,225938,825646,999,0104,1Lc lng lao ng trong tui (Nghn ngi)49192,949027,646789,448554,048087,598,7103,8Chia theo khu vc:- Thnh th16426,716381,616390,816539,416471,1100,7100,9- Nng thn32766,232646,030398,632014,631616,497,7105,3Chia theo gii tnh:- Nam27148,726941,625854,726439,226399,897,4102,3- N22044,222086,020934,722114,821687,7100,3105,6T l tham gia lc lng lao ng (%)76,476,572,374,073,9S ngi c vic lm (Nghn ngi)54605,454460,251811,253328,053117,597,7102,9Chia theo khu vc:- Thnh th17589,817551,317040,917511,917397,299,6102,8- Nng thn37015,636908,934770,335816,135720,396,8103,0Chia theo gii tnh:- Nam28963,028735,027530,728132,828126,497,1102,2- N25642,425725,224280,525195,224991,198,3103,8S ngi lm cng vic t sn t tiu trong nng nghip (Nghn ngi)4041,53996,33727,73337,63732,182,689,5Chia theo khu vc:- Thnh th268,8268,0211,2219,0227,881,5103,7- Nng thn3772,73728,33516,53118,63504,482,788,7Chia theo gii tnh:- Nam1496,01460,91457,31305,51455,187,389,6- N2545,52535,42270,42032,12277,179,889,5S ngi c vic lm trong tui lao ng (Nghn ngi)48125,247966,045510,547338,146893,898,4104,0Chia theo khu vc:- Thnh th15915,415873,215659,015878,115832,299,8101,4- Nng thn32209,832092,829851,531460,031061,697,7105,4Chia theo gii tnh:- Nam26602,626376,925185,725945,325836,397,5103,0- N21522,621589,120324,821392,821057,599,4105,3T l lao ng thiu vic lm (%)1,441,432,932,632,52Chia theo khu vc:- Thnh th0,660,772,381,901,78- Nng thn1,821,743,202,982,88Chia theo gii tnh:- Nam1,271,413,012,752,55- N1,641,452,842,482,49T l thiu vic lm trong tui lao ng (%)1,581,543,082,792,69Chia theo khu vc:- Thnh th0,700,812,411,991,84- Nng thn2,021,913,443,203,12Chia theo gii tnh:- Nam1,361,483,152,892,68- N1,861,623,002,672,70S ngi tht nghip (Nghn ngi)1108,71105,21336,21252,41235,6113,093,7Trong :- S ngi tht nghip trong tui lao ng 1067,71061,61278,91215,91193,7113,995,1- S thanh nin t 15 n 24 tui tht nghip490,9477,6410,3408,8437,483,399,6T l tht nghip (%)1,991,992,512,292,27Chia theo khu vc:- Thnh th2,932,944,303,733,66- Nng thn1,541,531,611,571,58Chia theo gii tnh:- Nam1,901,982,451,782,02- N2,092,002,592,872,56T l tht nghip trong tui lao ng (%) 2,172,172,732,502,48Chia theo khu vc:- Thnh th3,113,104,464,003,88- Nng thn1,701,691,801,731,75Chia theo gii tnh:- Nam2,012,102,591,872,13- N2,372,252,913,272,91T l tht nghip ca thanh nin (%)6,736,626,987,247,07Chia theo khu vc:- Thnh th10,6410,6111,0911,2910,70- Nng thn4,954,845,185,585,53Chia theo gii tnh:- Nam6,386,647,095,686,40- N7,146,606,869,077,88T l lao ng qua o to (%)23,022,624,024,524,1T l lao ng c vic lm phi chnh thc (%)56,055,955,857,056,0Chia theo khu vc:- Thnh th47,647,847,549,548,1- Nng thn62,662,362,562,962,4Chia theo gii tnh:- Nam60,360,060,161,260,3- N50,951,150,752,151,1Thu nhp bnh qun ca lao ng lm cng hng lng (Nghn ng)6640669163406524669498,3102,9(*) S liu iu chnh li theo dn s Tng iu tra (**) S liu c tnhBiu 2: S lng v c cu lao ng t 15 tui tr ln c vic lm chia theo khu vc kinh t Tng sChia raNng, lm nghip v thu snCng nghip v xy dngDch vS lng (Nghn ngi)9 thng nm 201954460,218717,816339,419403,0Qu I nm 2019*54367,919096,715873,019398,2Qu II nm 2019*54407,318709,316318,819379,2Qu III nm 2019*54605,318347,316826,519431,59 thng nm 202053117,517505,616394,819217,1Qu I nm 202054213,318170,116528,519514,7Qu II nm 202051811,217044,416030,218736,6Qu III nm 2020**53328,017302,216625,819400,0C cu (%)9 thng nm 2019100,034,430,035,6Qu I nm 2019*100,035,129,235,7Qu II nm 2019*100,034,430,035,6Qu III nm 2019*100,033,630,835,69 thng nm 2020100,033,030,836,2Qu I nm 2020100,033,530,536,0Qu II nm 2020100,032,930,936,2Qu III nm 2020**100,032,431,236,4(*) S liu iu chnh li theo dn s Tng iu tra(**) S liu c tnh Lao ng c vic lm phi chnh thc bao gm nhng ngi lm vic trong khu vc phi nng, lm nghip v thy sn v lao ng trong khu vc nng, lm nghip v thy sn c ng k kinh doanh,thuc mt trong bn nhm sau: (i) lao ng gia nh khng c hng lng, hng cng; (ii) ngi ch ca c s, lao ng t lm trong khu vc phi chnh thc; (iii) ngi lm cng n lng khng c k hp ng lao ng hoc c k hp ng c thi hn nhng khng c c s tuyn dng ng bo him x hi theo hnh thc bt buc; (iv) x vin hp tc x khng ng bo him x hi bt buc. T l tht nghip trong tui khu vc thnh th qu III ca cc nm t 2011 n 2020 ln lt l: 3,43%; 3,31%; 3,59%; 3,27%; 3,38%; 3,23%; 3,14%; 3,09%; 3,11%; 4,0%.   PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT 1 Z\Ɔֆ026vxĈ̈|³}kWJWhFL 6CJPJ]aJ&hhA6CJPJ]aJmH*sH*#hhA6CJPJaJmH*sH*#hhA6CJPJaJmH*sH*#hhUP6CJPJaJmH*sH*#hhL6CJPJaJmH*sH*h.;6CJPJaJmH*sH*,h.;h2w56@CJ\]aJmH*sH*,hh[?56@CJ\]aJmH*sH*h[?56@CJ\]aJ|r؊DFdfhİrcT@3h!56CJPJaJ&hh[56CJPJaJmH*sH*hH56@CJPJaJhtE56@CJPJaJ*hh[56@CJPJaJmH*sH*h,h!l6CJhh!l6CJmH*sH*hkh#856CJPJaJ&hkhA56CJPJaJmH*sH*#hhA6CJPJaJmH*sH*&hhA56CJPJaJmH*sH**hhA56@CJPJaJmH*sH*|t"F>Zܛȝ$dxx5$7$8$H$`a$gdR8}dxx`gdU$dxx5$7$8$H$`a$gd[dxx`gd!l$dxx`a$gdA$dxx5$7$8$H$`a$gdA ޑ(8ܒޒʓ̓߼ߦufWA2h6O56@CJPJaJ*h;ZhF56@CJPJaJmH*sH*hF56@CJPJaJh`f56@CJPJaJh#856@CJPJaJ$ha56@CJPJaJmH*sH*hW856@CJPJaJ*h h 56@CJPJaJmH*sH*h!56CJPJaJ*hh[56@CJPJaJmH*sH*&hh[56CJPJaJmH*sH*hH56CJPJaJ̓rt֕<>XZ깧saSEhh~u6CJmH*sH*hh!6CJmH*sH*"h,h,56@CJPJaJ*hh,56@CJPJaJmH*sH*hOb56@CJPJaJhWd56@CJPJaJ"hObhOb56@CJPJaJ$hWd56@CJPJaJmH*sH*h6O56@CJPJaJhW856@CJPJaJ*h h 56@CJPJaJmH*sH*ڛܛԡ<z~df\^ɳzdTdEdEdEdEdEdEh[?56@CJPJaJhh[?56CJmH*sH**hh[?56@CJPJaJmH*sH*'hh-6@CJPJaJmH*sH**hh~56@CJPJaJmH*sH*hTy56@CJPJaJ*hhR8}56@CJPJaJmH*sH*hh!6CJmH*sH*'hhFL 6@CJPJaJmH*sH*'hFL hFL 6@CJPJaJmH*sH*̤jnئ j $$Ifa$gdOzFf% $$Ifa$gdOz $IfgdOz $d<^a$$^`a$$dxx5$7$8$H$`a$gd[?$dxx5$7$8$H$`a$gd-z|hj "02@BF깧xibTITITITITIThci6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ hOzhOzha6B*CJ\aJph#h?hS5B*CJ]aJph#hOzhOz6B*CJ\aJphhtMb6CJPJaJ#hghOz6CJPJaJmH*sH*$hh56@CJPJaJmH*sH*hTy56@CJPJaJh[?56@CJPJaJ*hh[?56@CJPJaJmH*sH*&6FP\^̨ܨFf Ff $IfgdOzFfw $$Ifa$gdOzFJLVX\^ƨȨ֨بܨ.8:HJXZ^hjnxz~©ŷץץŷhci56B*CJaJphhci56CJaJ#hOzhOz56B*CJaJphhOzhOz56CJaJ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzhci6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJph6.>N^n~©ĩƩȩʩ̩ΩЩܩ ,6BFfFf@ $$Ifa$gdOz $IfgdOz©ĩƩΩЩܩ &(,02<>BDNXZhjxz~ .0>@DNجhci6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ#hOzhOz6B*CJ\aJphhci56B*CJaJphhci56CJaJ hOzhOzhOzhOz56CJaJ#hOzhOz56B*CJaJph5BDN^n~$4DTdnz|FfDFf $$Ifa$gdOz $IfgdOzFfNPT^`dhjtvz|ʫԫ֫ ",.24LVXfhvx޾rrrhci56B*CJaJphhci56CJaJ#hOzhOz56B*CJaJphhOzhOz56CJaJ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzhci6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ#hOzhOz6B*CJ\aJphhci6B*CJ\aJph,ʫګ &24L\l|ެFf &Ff" $IfgdOzFf $$Ifa$gdOzx|ެ$&*46:DFJNPZ\`blvx­ĭέЭԭ֭"࿭࿛#hOzhOz6B*CJ\aJph#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzhci56CJaJhci56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJphhOzhOz56CJaJ< *:JT`bl|ȭԭ֭",Ff/Ff, $IfgdOzFfN) $$Ifa$gdOz"&(,026:<DFJNPXZʮ̮ڮܮ.8<>V`bprտտhci56CJaJ#hOzhOz56B*CJaJphhOzhOz56CJaJ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzhci6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJphhci6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ2,6@JTVXZЮ.02468:<>Ff9FfR6 $IfgdOzFf3 $$Ifa$gdOz>Vfv֯&0<>hjlnprtvFf@Ff< $$Ifa$gdOz $IfgdOz֯ "&*,68<>hrvxΰа԰ذڰ "02@BFJLVX\^ɾɾɾɾɾ׬ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ#hOzhOz5B*CJ]aJphhci56CJaJhOzhOz56CJaJ hOzhOz#hOzhOz56B*CJaJphhci56B*CJaJph?vxİ԰ް&6FP\^ $$Ifa$$IfFfIFfF $$Ifa$gdOz $IfgdOzFfVC^αб"$02:<DFHlnx|~¶Ͷͯl^J&h wh w56B*CJ\aJphh h 56CJaJ&hj4h w56B*CJ\aJphh wh w56CJ\aJ#h wh w5B*CJ\aJphh h 5CJ]aJ hOzh wh h 6CJaJhtMb6CJ\aJhtMb6B*CJ\aJphh w6CJ\aJhj46CJ\aJh h 6CJ\aJ$2<FHnprtvxz|~ƲҲܲFfSFf`P $$Ifa$gdOz $IfgdOzFfM $$Ifa$²IJƲ̲βвҲֲزڲܲ &(*,468:BDFHLNPRVXZ\^ĽĽh h 5CJ]aJ&h wh w56B*CJ\aJph hOzh w&hj4h w56B*CJ\aJphh wh w56CJ\aJhj456CJaJh h 56CJaJ=,:HR\^γܳFf5Z $IfgdOzFfV $$Ifa$gdOzȳʳ̳γֳسڳܳ "$&.024<>@BJLNPTVõ޵޵޵޵޵ʵõ޵޵޵޵޵hj456CJaJ&h wh w56B*CJ\aJphh h 56CJaJ hOzh w&hj4h w56B*CJ\aJphh wh w56CJ\aJ#h wh w5B*CJ\aJph; &4BPZdfڴ *4@BhjlnprFfdFf` $$Ifa$gdOz $IfgdOzFf|]VXZ^`bdfڴ$&*.0:<@Bhrvx̺ykYYk#hOzhOz56B*CJaJphhOzhOz56CJaJ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzhci6B*CJ\aJphhci6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ#hOzhOz6B*CJ\aJph hOzh whj456CJaJ&hj4h w56B*CJ\aJphh h 56CJaJrtvxе 0@P`jvxFfmFfj $IfgdOzFfEg $$Ifa$gdOzʵ̵ڵܵ*,:<JLZ\`dfprvxȶʶضڶ $&0:<JLZ\jlz|տտտտ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzhci56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJphhOzhOz56CJaJhci56CJaJDζ޶$&0@P`pܷFfwFfIt $IfgdOzFfq $$Ifa$gdOz޷:HJdfnpxzȸʸҸԸܸ޸"$24<>FHPRZ\fhtv~ŶŶŶŶŶפפ#hOzhOz5B*CJ]aJphhci6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJph hOzhOzhci56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJph@:<>@BDFHJblvFfGFf~ $IfgdOzFfz $$Ifa$gdOzƸиڸ "$0:DNXbdfFfÇFf $$Ifa$gdOz $IfgdOzfhr| (2<>@BhjlnprFfFfS $$Ifa$gdOz $IfgdOzFf "*,46@BhrtvxºĺƺȺ BPR`bjltv~ŶŶŶŶŶפפ#hOzhOz5B*CJ]aJphhci6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJph hOzhOzhci56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJph@rtvxºĺƺȺBDFHFf_Ff $IfgdOzFfݔ $$Ifa$gdOzHJLNPR^hr|ȻһԻֻػ,FfFfۡ $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz»ʻֻ̻ػ&(46BDPR^`jltvz| $(268>@BDJLŶŶŶŶŶŶŶפ핆ha56B*CJaJphhtMb56B*CJaJph#hOzhOz5B*CJ]aJphhci6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJph hOzhOzhci56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJph4,:HVdpz| (6DPZ $$Ifa$$IfFf $IfgdOzFf] $$Ifa$gdOzLTVZ\ʽֽ̽ؽ 8:BDLNVX`blnȾʾҾԾܾ޾"$,.6׶ו#hOzhOz5B*CJ]aJphha6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJphh 56B*CJaJph hOzhOzha56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJph:Z\Ľнܽ 6@JT^hjlnFf[Ff $$Ifa$gdOz $IfgdOzFfٮƾоھ *4>@BDnprtFfFf׻ $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz68BDn|~¿οпؿڿbdlnvx8:BDL׳޳ha6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJph#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOz#hOzhOz56B*CJaJphha56B*CJaJph@tvxz|~¿ֿ̿`jFfFf $IfgdOzFfS $$Ifa$gdOzjt~FfFfQ $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz6@JT^hjlnFfFf $$Ifa$gdOz $IfgdOzLNVX`bhjln "(*,.z|ų̤̤̤̤̤ųha6B*CJ\aJph#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOz#hOzhOz6B*CJ\aJph#hOzhOz56B*CJaJphha56B*CJaJph@ (*,.xFfFf $$Ifa$gdOz $IfgdOzFfU ".:<>@XblvFfFfY $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz&(24:<>@Z\dfnpxz $&.08:BDNPų̥htMb6CJ\aJha6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOz#hOzhOz6B*CJ\aJph#hOzhOz56B*CJaJphha56B*CJaJph6 ",6@JLNPFfWFf $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz",6@JTVXZFf $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz $$Ifa$&(026:<@DFNPXZ ɾ׬ך}}r}}ך}}rha56CJaJha56B*CJaJphhOzhOz56CJaJ#hOzhOz56B*CJaJph#hOzhOz5B*CJ]aJphha6CJ\aJhOzhOz6CJ\aJ hOzhOz#hOzhOz6B*CJ\aJphha6B*CJ\aJph, *,.0Z\^`bdFfFfa $$Ifa$gdOz $IfgdOzFf $&.0Z^`hjz|Z\vךhM6B*CJ\aJph#hOzhOz6B*CJ\aJphha56CJaJhOzhOz56CJaJ#hOzhOz5B*CJ]aJph hOzhOzha56B*CJaJph#hOzhOz56B*CJaJph0dfhjvvFf_Ff $IfgdOzFf $$Ifa$gdOz*VX(8}ppp $(($Ifa$$dxxa$gd?Pkd$$IfTlX'F' t'644 lBap ytkT$If x$IfgdkFf $$Ifa$gdOz (*TVX&(68:>xz̽qbqbqb[bqbqLqbqb[hYq56B*CJaJph h?h?htMb56B*CJaJph#h h 56B*CJaJph#hDwh?6CJPJaJmH*sH*h?6CJPJaJmH*sH*#h8,[h?6CJPJaJmH*sH* hOzhcihtMb56B*CJaJph#h?hS5B*CJ]aJphhtMb5B*CJ]aJph#hOzhci5B*CJ]aJph8:<>z}ssfff $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTl4F }#`g Ff tp#6  44 lBapytkTMCCCCC (($Ifkd$$IfTl4r }p$#F FFFF tp#644 lBap2ytkT .0>@NP^`b$&(JLZ\jlz| .0̽̽̽̽޶̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽޶̽̽̽ h?h?htMb56B*CJaJph#h h 56B*CJaJphhtMb6B*CJ\aJph#h h 6B*CJ\aJphH 0@P`ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#f fFFF tp#644 lBap2ytkT`bND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT&ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT&(L\l|ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkTND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT 0@PND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT0>@NPRpr 02468:<>@BDdfprz| (*,NŶŶŶŶŶŶhtMb6B*CJ\aJph#h h 6B*CJ\aJph h?h?htMb56B*CJaJph#h h 56B*CJaJphHPRrND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT26:>BNDDDDD (($Ifkd$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkTBDfr|ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd $$IfTlr }p$#f ffff tp#644 lBap2ytkTND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd!$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT *ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd"$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT*,P\fpzND7777 $(($Ifa$ (($Ifkdq#$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkTNPZ\dfnpxz|24>@HJRT\^`ŶŶŶŶŶפhtMb5B*CJ]aJph#h?h?5B*CJ]aJphhtMb6B*CJ\aJph#h h 6B*CJ\aJph h?h?#h h 56B*CJaJphhtMb56B*CJaJph8z|ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkdb$$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkTND7777 $(($Ifa$ (($IfkdS%$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT4@JT^ND7777 $(($Ifa$ (($IfkdD&$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT^`ND7777 $(($Ifa$ (($Ifkd5'$$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT $NA77 (($If x($Ifgdkkd&($$IfTlr }p$#g gggg tp#644 lBap2ytkT "$&PRZ\^`dfhj˹˛s]HA3h8dhWxr5@mH*sH* hWxr5@(jh8dhWxr0J5@UmH*sH**hhk"56@CJPJaJmH*sH**hh-56@CJPJaJmH*sH*"hhhh56@CJPJaJhOz56@CJPJaJhtMb5B*CJ]aJph#h?h?5B*CJ]aJph h?h?)htMb56B*CJOJQJ^JaJph/h?h?56B*CJOJQJ^JaJph$&RTVXZ~ttttt (($Ifkd%)$$IfTlFp$#fgg tp#6  44 lBapytkTZ\^`N55$dxx5$7$8$H$`a$gd[?kd)$$IfTlr p$#fgggg tp#644 lBap2ytkT`bdfXZ^`dfjlpr$a$gd?$a$gd~$a$gdSC$dxx5$7$8$H$`a$gd+$dxx5$7$8$H$`a$gdR8}$dxx5$7$8$H$`a$gd-@~l &(02BDFRVXZ\`bfhlnrtþh%yhWxr56jh%yh~+56UjhcUhch4hWxr56h8dhWxr5hhWxr5 hWxr5jhWxr0JU#h(hWxr5@CJaJmH*sH*hWxr5@mH*sH* hWxr5@hhWxr5@mH*sH*/ "$(*߭}*hhk"56@CJPJaJmH*sH* hWxr56hc56mHnHu h)hWxrh2dhWxr56h%yhWxr56jh%yh~+56UhchWxrhNhWxr5&jh%yh~+56UmHnHuh}56mHnHu"$&(*$dxx5$7$8$H$`a$gd+gd)$a$9 0&P 1h:p_. A!"n#n$n%, ]$$If!vh55#v#v:V l&55ytOzTb$$If!vh55#v#v:V l& 55ytOzT`$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l4! t'6,,5 55555b55$/ BpPytkTkd$$IfTl4!ִO {'4#X'G FFFFFbFF$ t'6  44 lBapPytkT]$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9/ BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$99BpPytkTkdg$$IfTlִO {'4#X'G gGggGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd $$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd $$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd0$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdq$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$99BpPytkTkd4$$IfTlִO {'4#X'G gGggGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd{!$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd'$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd>+$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd.$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd1$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd5$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdB8$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd;$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd>$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdB$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdFE$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdH$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l5 t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdK$$IfTl5ִO {'4#X'F fffffbff$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,,5 55555b55$9BpPytkTkd O$$IfTlִO {'4#X'F fffffbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,,5 55555b55$9BpPytkTkdPR$$IfTlִO {'4#X'F fffffbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,,5 55555b55$9BpPytkTkdU$$IfTlִO {'4#X'F fffffbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,,5 55555b55$9BpPytkTkdX$$IfTlִO {'4#X'F fffffbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,,5 55555b55$9BpPytkTkd%\$$IfTlִO {'4#X'F fffffbgg$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,,5 55555b55$9BpPytkTkdl_$$IfTlִO {'4#X'F fffffbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l5 t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdb$$IfTl5ִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkde$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd5i$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdvl$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdo$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdr$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd9v$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdzy$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd|$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd7$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkdx$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkT]$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9/ BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkT]$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9/ BpPytkTkdC$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd͖$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkdO$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdˣ$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd $$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkdM$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdɰ$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd $$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkdK$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdǽ$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdC$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdA$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbgG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdE$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$99BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdI$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTU$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$99BpPytkTkdG$$IfTlִO {'4#X'G gGggGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbgg$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkdQ$$IfTlִO {'4#X'G gggggbgg$ t'6  44 lBapPytkTI$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G GGGGGbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd $$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTO$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$9BpPytkTkd$$IfTlִO {'4#X'G gggggbGG$ t'6  44 lBapPytkTc$$If!vh5 55555b55$#v #v#v#v#v#vb#v#v$:V l t'6,5 55555b55$99/ BpPytkTkdO$$IfTlִO {'4#X'G GgGGGbgg$ t'6  44 lBapPytkTw$$If!vh5'#v':V l t'6,5'/ Bp ytkT$$If!vh5 55#v #v#v:V l4 tp#6++,,5 5599/ / BpytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l4 tp#6++,5 5555/ / Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559/ Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559Bp2ytkT$$If!vh5 5555#v #v#v#v#v:V l tp#6,5 55559/ Bp2ytkT$$If!vh555#v#v#v:V l tp#6,,5559/ BpytkT$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V l tp#6,,555559Bp2ytkTj7 666666666vvvvvvvvv66666>66666666666666666666666666666666666666666666666h6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH R`R <:Normal*56CJOJPJQJ_HaJmH sH tH \@\ D, Heading 2$$@& B*CJOJQJ\^JaJphOb@b <: Heading 4$$@&%56B*OJPJQJ\]^JphOV@V <: Heading 5$$@&B*OJPJQJ^Jph$?`DA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List \\ D,Heading 2 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphOJ"J D,0Caption dha$B*CJ^JaJphO.X. D,Emphasis6]@@"@ D, List Paragraph ^m$Z2Z D, Colorful List - Accent 11 ^m$CJjBj D, Medium Grid 1 - Accent 21xx^m$ PJmH sH \Q\ <:Heading 4 Char'B*CJOJPJQJ\]^JaJphO\a\ <:Heading 5 Char'56B*CJOJPJQJ^JaJph$?`HQ@rH <: Body Text 35CJOJQJ\aJXX <:Body Text 3 Char6B*CJOJPJQJ\ph>@> ? Footnote TextCJaJXX ?Footnote Text Char56B*OJPJQJph@&@@ ?0Footnote ReferenceH*44 7V0Header H$RR 7V0 Header Char#56B*CJOJPJQJaJph4 @4 7V0Footer H$RR 7V0 Footer Char#56B*CJOJPJQJaJphHH !7V0 Balloon Text CJOJQJ^JaJbb 7V0Balloon Text Char'56B*CJOJPJQJ^JaJphB^"B ?0 Normal (Web)"dd[$\$B' 1B pJ0Comment ReferenceCJaJRBR %pJ0 Comment Text $dCJOJPJQJaJRQR $pJ0Comment Text Char56B*OJQJphn cn Ev Table Grid7:V&0&H+rH (60 Endnote Text'CJOJPJQJaJRR '60Endnote Text Char56B*OJQJph>* > 60Endnote ReferenceH*@jAB@ +60Comment Subject*5\ZRZ *60Comment Subject Char56B*OJQJ\phZ Z 6 No Spacing,*56CJOJPJQJ_HaJmH sH tH 6U6 Vn0 Hyperlink >*B*ph*/* ?[0No List1.V V^0Revision/*56CJOJPJQJ_HaJmH sH tH 2B2 1gn Body Text0xXX 0gnBody Text Char#56B*CJOJPJQJaJph/c gn Table Grid17:V202x^`a$6B*OJPJQJph*/* 80No List23/c 8 Table Grid27:V404x^`a$6B*OJPJQJph0/Q0 8 normal__char*Wa* 8`Strong5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] b&SLS *HHfi Z z%&,h36?TFdPbUZZ|̓F©Nx"^VL6L0N*.02345789:;<=?@Almopqsuwy{} TF|B,>vrfrH,Ztjd8`&PB*z^$Z`*/16>nrtvxz|~ $&*BDH`bi!!!d0# AA@H 0( o( B S H?*Straight Connector 73"WEPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!"kdrs/e2oDoc.xmlSM0#,iJBt]-T^n,l56m;M|Hx潙#X=kKIm-5H2!܋*2G/"٪dSt/ zR*&^:4M0?/ xF v =OНw8=1maq5|PK!βdrs/downrev.xmlLn0EJU֘Q]. 6}չ'̦cW\kI2T[R#`|N9/I EbLىJVaB.}ƹ5閶G FANn:GQl)Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!]odrs/e2oDoc.xmlSM0#,i@Kt]-T^gX6m;M|Hx潙Z4 |e SX5E[пPY-FTi!VP4z}/<-dNMʏ]`k9=hЇ>-:Gb`٧ o.drp{k\C2яe 6T6ϳ0$&rU߼r&\% CL--7eKD#1֢Jqht)A^&ؚ uCUed1^D3(KWN!%4Gh3RPo3tFf_Pc;[y'-,]/כPK!ΉA drs/downrev.xmlLN0DHHܨCZJ q*$77:&=8qfGo:q!\/H7-5 voW!j2 08?ufD%.i6>2 ##ˡfNINbYN5V|?n0ƣR=s >CL{? c,[_CPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!]o.drs/e2oDoc.xmlPK-!ΉA 6drs/downrev.xmlPK@ C 0AutoShape 3"ÉPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!$+#~<drs/e2oDoc.xmlSM0W||lVzvv$V۲ URU`ƙ7ofWCGnP4ƈKMm' #NI^3qj9OU: iAuNQdi{bJs Z8&b wQhPi(V'^ԽԵun.&{FCt+=ޠ*:T/QVnJU$זhzX}qg`NIÎNg6R~VER- og ψޥPe?|Q baj{H:o;'(|L,autE$3W=F3D4+yePH>&RmEt ^YH;}5; :/ =>̨dm#P:W뢑xYl$KIWi[f64Z`Knk/碴bocޣy?˼bygƍDC97pѯPK!vdrs/downrev.xmlLAK@aM[#5fSm4;&ln_K{Zu>4 g (ۆ+ T[d3G~6VJF8dh˴eMwĒ}a+m{eܵz$aƎ^j*3@aHUx8}Θۛi */e8:t۠Za)J4] X_PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!$+#~<.drs/e2oDoc.xmlPK-!vydrs/downrev.xmlPKB S ? (MS tJJt ##t _Hlk45022207 _Hlk35690362 _Hlk35690343 OLE_LINK16 OLE_LINK17 OLE_LINK6 OLE_LINK7 OLE_LINK2 OLE_LINK1_GoBack~~::F!F!:S ::::&&:S'*LRSVY[aeiopty|"#(),-15=ABEIJNORSWY]^abcfgiknpqtuz{~$&)-/03489:=@CHLNOSTWX]adehinpstyz}~ !#(*+.04:=>ABFNSTWZ]^`adfipsvx  %6:<>BEGJKNQSUXY\^bdghlmpru  "#&(-.0138<=?@CEITXehmpqt} #&(*PSVZfilosv} '*,/1459DGNPWZ[]_cilrt{ &*-037?BKNRU\_dgjmvy}    % ( , / 5 7 > B C F H L Q U \ ^ ` c h l    ! , / 2 6 9 < D G I M R V W Y ` b d g l p { ~   # & - 0 2 5 ? B D G P S Y [ b f g j k m w z |   " $ ' 0 3 8 ; b f g i j l v y {   < > C F H J W Z v y  #),.037<@ADHKPTloruvxz~ %&)*-<>?CDGPSVZ_dehimx{~ !&()+0357FJKNZ\cfgjlpsu{~%(*-69@CTWY\ehnpw{|~  "%),-/029<=?AEFIKN`ghlmowz} "%,69;?DHTWX\dfgjkqy~  .17;swx{| "%(+/28:AEJNSVZ\adln !$+.148;ACJNOQSW\`kortwx| !%&)147<=?DHMP`d 257:CFMP^acforxz!%&(36BEFKLNUYZ\gjko  !%&)*-14589;<@ADEIJLMQRUV[\`bghklntv~ !$'*367;>?CDGHKLOPSTVW[\_`bcfgklnortxz{} !%&,-2356:;>?CDGLOUWX[`efkmqw|} $(+,/05689=CGHLMQUXY]^`adejlqruvxy| "#&',-013:>DHIMNRVYZ]^cdfgkquvz{ "*_fruwz    ! # * , - / 1 4 8 ; < ? O R Z \ r u w z !!!!!!.!2!E!F!G!I!J!L!b!e!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!""" "#"'"2"5"7":"C"F"M"P"U"X"^"a"c"f"o"r"y"~""""""""""""""""""""""""""""" # #### #!#&#'#+#,#1#2#4#5#8#:#?#@#B#C#F#G#I#M#P#Q#U#V#Y#Z#]#^#a#b#f#g#j#k#o#p#t#u#x#y#}##########################$$$$$$&$-$2$6$:$=$@$B$E$F$I$P$R$T$W$\$`$c$d$g$h$n$q$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% %%%%%7%:%A%D%F%I%R%U%\%_%n%q%s%v%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& & && &!&&&'&+&.&0&8&;&A&C&D&G&U&X&Z&\&]&`&d&g&l&p&t&{&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''' ' '''''''''`'b's'w''''''(*P%S1S1SLSLSOSOSjSjSmSSSpr22+P%S'S(S*S+S-S.S0S1S1SLSLSOSOSjSjSSS33*P%S1S1SLSLSOSOSjSjSmSSS5cf+/mEPq@!>&(n=Z/ZC _p?D    >M    N        6    ):+ixY*y 8 FZ=R4K%x7U=8 |5!-) 7+ -[k/P;/010%!U2x3Ij7g:F3HDBK[ZVAI_ng!Fmijvm2x 6u.Pi@ym &/@DQv3?9:3D-taz ^CRU(c+6FFU+V[aRn.~ #8Mgmsn" ) FL gd d c j w _9 V 0 < e  ( + hS u<>+Ao ~&BJMLoG ;S3Z~u%y\ .TW`~2(1DkAm&,/j4A1y7qw>|![$Talsz!6C;'7E,N`q97 %%FBm'msx4O^0}) l !@ \Q V !-!.!0!b2!"$"k"l" v"~"_`#Jc#G$y9$v$+%>%ED%N%Wt%^& _&*'c'C'F'}W'Dc'`(r(x('(P )` )?)$k)*P*j*v+++~+2+H+,R+ [+~+,,!,[3,Bq,Y/-@-*J-O-W-...C.M.@T.f.j.'H/qN/i/wq/0l0d 0n0q0!1L.101R1232?2E2 33\D3xW3 44r4x458.5zG526W?6aT6_s6<77J7 7l77W899=39Z9t9Y:L :$:<:[Z:_:.;\@;I;R;<=?<Z<`<u<=="=#G>sX>r\>^>~>??;?wW?[?ea?@T@b@ AuMAeAsA B BB-BWBbBppBCCC#C&C)C4CSCuC2D:!Df7D5:D?DSD~zDEyQEtE~EbF\FHFKFslFxF{1G :G H27HII^1I|=I/JZJ]J~wJs*KcL L-LuL1MMMyfM]qMzMfN7 N#N;NHNUN_N:pNtNO=O"O6O'=OJO,POhOPAP3PPUPVaP *Q:Q`QfQQ1RN2R@RBR-DR:ER!\RyRS.ST TF TTeT;UWUrUsU$xUV/V7VjVqVtVvVZW WA WW1]B]u]My]}]q^N^6Z^Vl^M __y~_1`6`1`F7`A`8p`p&a'a0a69aOaQaZaeaqaxayabzb6btMbObqTb ^b{bBcccw(cFckNc2dVEdMdWd YdG#e`eVf`fQ|fgg2 gzgUFg3ZgmgN~g{ hh3(h7)hGh_hah.iIiBLiPisiwi{i jj&jIjNxjkkGk;TkikXlklo|lm?,mk?m`ngno(o3oHoMoXoMbopdo"pL8pQpsp qqq$qYqXtq8xqr(r6rf8r*JrKrWxr}r(s7s ?s[s]s!bsps;tWtpatlvt,u6Huv^ v)vEvhvywww !w!w2w;w|x%x1x/SxL`xrxxyx0yYyQz2zOzYWz&{,-{9{L{|#|P'|K| %}/}3}R8}p}~~m!~%~9*~]~Hv~,kMe phJOSg7g <%=.Y \Ri ydz-RRSe I@2%[X_`iu2y3 Bi7jNm :bbx}MxLFYY3*!l~n{f:ILNsE,b0JVafVm cz!4@EI^W"&:55ElTv(Y?_ln{8@^s]vm%($M_agi=>RVKYo}&(>p CM6O#k)<FYPRcRw| e)>*8DvJUWLuJ/B\\01E;Mxn1+B}m 6=)U/1\sA~%]Dk{Ku49]DMYm[w w/4RtXce5,'o(r+R^vx +5sEQu $,FXYc7t<(cg}!-@K;wg'"1UAeYk=px]zden5W8`py= y fuqukyl)+k5@ETISh{knwcv |'6ABF/~'%Yy s,6z8G,Nj7 g"ACrF6^m N(NG{t$DcP%>pTp?`bRFIPd~X% 0I99?AFot?7']~ 8 YuKQMRW]&cH&w',2:2::Plq$Lyvy_6| ))6pJ5nEIl5)&-48I5\r")l?]Hs-j4R7KCj~{!>AJVZ"D]= hq{v';@qDYqz\6R(Zz3 DQu1yr)?RFXDe x+R'[BlMTyA) BSmK-0U=~r bm {B9 D,9( !$a#!%H;SAd8y1U4Zu! CZgs G5v.T3[?[c$>KZfhmd --Y9;7< QmS0(|,:=RbtS{2&7lHB`_dx-{FnSdYE592:FLScimc(3'J0]UbhVnA &1'2jLHi-2O38~BnEhNkJqT 0n7?rEUXbVlb+DEEG? ww{%1Z97uzSrt A!d39f 8rQV1_qrR *6[7??_j=IXer ,1<R]{En'=RZ 33u==J/Knrxo+?agJCKb$'.4?JkAtt.JG %\?L!O+P-P@()S6Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialqTimes New Roman BoldTimes New Roman7.@Calibri7@Cambria9& r.VnTimeH5. *[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math#1 h42G42Gˉ 4D (h F *n0PR>@P $P<:2! xx ngthudungd\        Oh+'0! $,4 ngthudungNormald2Microsoft Office Word@@@G@G 4DGt u 2! !A ( TTTnnngggffffffffffffffffffffffffffffffffffff򸷷fff𭬬fffffffffffffff靝𼼻͗ﷷﳳfffЖ񧧧ڗɖΡ񧧧󝜝{{{ꗗ֛彽󨨨ٹ򱱲fff񕕕oooҠɕ򗗗ﱱÕћ锔ϻȾfff丸کضԝ󞞞芉ٸڷffffff睝翿䯯컻ʕ鹸ԗ˕眜fffLJצկҪzzzഴҗyyyȕ|||ԗ֖ʶҲfffŐТ߲؍ƕ©ǩ꭬ө뵵ڴfff糳󳳲ɿﺺ߾殭ffffff᜛ӹ嫫淶Ȕۼ߾޿󧦦fff򊋊Ïmmmދǐ̼fff狊ᙙˏvvvПeee搐ᚚttt𩩪ۭfffʮ򲲲Ķ۠Œ¢ȯǹˈǵޟǶ響ƸҌĽߡȟfff㾽鷷񿾿ཽffffffϒƽ̷ʹˤݺNJ͏̱緷Ի҄ȿΨΦfffɿﶶ핕qqqŖuuuՊ~걱ۂfff׼ʶ㣣̠ϼǿ±ӱԻ𠠠ʰˮɺĶ螞}}}ᠠ˶¥ϸε̳çffffff龾꽽fff󯯯ҹƭνܾï庺νٱ覦эˤųؼȹѿ굴˷⯯ʭfff~~~떖}}}qpp|{{~~~Ȑxxxʗ͝zzz|||řΗ䛛􆆆Njfff四酄|{|ƪѶݻ֞ɑƔ۪κʿեffffffffffffŢП㼼fff˖Ӹڳ¬ɪώ恁˰͛΢fffyyy걱ļxxxӡ배fffܰ뼼޷캺ffffff𷷸Д☘㻺칹ɑ̓뻻▖⻺fffᣤꙘɭ롡ȴŐܠ͎񹹺Ι௯Ũ͗ﵵɊޟ혗fffƜȭ햖֑{{z鎎ޟώʡ񽽽fff˷ѵΛȳС⸷۸Ķ⵵ffffff㝝⡡̖ӻѮ򒒑⽽就⛛fff΁͚kkkߊyxy䛛~~~~~~zzz파웜ՓČfffƮĮڱ보ƼIJݝŞvvv՛ŸǙ›ìfff罼éffffffƾαջЏ⿿游֖֟͆fffȿqrrղȓ˓񑒒yyyⶶ䷶rrrŘʕ}}}xxx߽奥Աfff韟̃񩩩ɧǡߨͯ젠ʶίֱѸжŭͭӸϳ̨ص˺ʬ᭭ղfffȾٵس쯯޼쿿ffffffɒIJ˱ɵą̊́袢󽼽漼ͧɗȸȶƷț˹ɚ˰ǽƵfffzzzË虚ܟ|||ܗ}}}Ù߲͒Ғxxx蝝zzzfffװȶ弼ִꉉ㤤̅񼻻ňɳ}}}uuuìŨؿ̦ؿѼ||{Ǯʷǿffffff縸򼼼񺺺fffͰ鹺𹺺ŵ֮ާմؤ®ĝ鰰ɸ¡Ӵʫ㥥Ϥឞ²fff򛛛䓓~~yyy~~~Ƞ|{{zzz{||{{{慅yyz꟟zzz̪lkk~~~wwwfffޠ隚򋊊Ԙ绻Ƙ̻鸸ݪӹۇʺѻծϲҔݿffffff𲱱󲲲ᨨfffώ䟞󎎍緸ɣƒդǒԣĕĽܞȱɫֱ䞟fffڱ񤤤򏐏̳Ͳmmmţ‹tttćܫ|||fff❞ݭ毯翿窩׳󰰰᫫ã𥥤Ҭ濿䛚޶ύffffffߞʘ񹸸fff˕ïکࣣíԣפמŔàfffǠɭْҙ㠠ě~~~ѡҟ꒒fffŷ皚ªҴƵ߯줤ffffffʔ⽽ູ־澾ỻfff~Ƣnnnי󋋋ȤҚmmm읜}}}ᅅ򷷷yyy̗fffǵ຺}}}̩ȞvvvxxxŏŚꃃЇͪ𙘙ꫫȳfff󡠠л񯯯ffffff᝜߽⮯㹹ᠠЋսឝ΋Ჲfffzzzџpppœ嗖ĐxxxuuuשּׂvvvǵfffɰŰſɯĻ©ɬןšǭԽͪ韟øͽ¥ģĴfff鵵ffffffƦٽήƻЩ꿿ͰĺǾӺƿijԿfff󓓒嗗eeeݕ񡠡ڙuuuǂ̊៟١ݕٿ盛ppp䗗̋fff󓓒ȵ䜜дŸӽ΀óӼߡŪ݊ۢ´ĤåȰᥥůҾƶ̜朝Ȧɛfffߺfffffffffתfff{zz̒ɔoopģsssnnmwwwƔꄄ{zzrrrfff\\]|{{www𻻼```fffnnorsssttVVV{{{```ϱssrxxxgghmmmttuqqrNNNiii_^^tttQQQWWW___eedΣfefWWWfff~~Ӽɽй}}~⿿񃃃~~~ssrtttffffffỻԉ쥥䐐ՇffftssĤ]]^ʼnuuvxxxzzzhii~~~xwwvuvyyy~~~{{zaaasss~~~~~~kkk{||WXX~~~gggeddhhg}}}^^^xxx~~~ihi~}}vvvjkk]]]xwx~}}~~~zyysrsonofffuvvXWWlllmmmnmndddtttgggzyzuuuvww\\\||||}}fffwvw{{zvvv[[[xwx]]\qqryyyoooiiiono___poprrrjkkuttgggfefoonLLLxxxooo]]]kkkzzz```MMMppp```mmm```lkkmmnpppmlmrqrvvv___cbb}}}yyynmnfffrqqڍlmmƤ縸ٿÑﮮzzz徾㿿𵵶н񚛛ffffffffffff㠠}}|߻fffWWXdddhhhYYZ^^^ccdmmmaab\\\dddpqqnnnvuvxwwnnn~~~lklgggeefOOO\[[εMMMȑ]]^鶶kjjSRRbbcccdůwwwmmmllmfff}}~jjjfffUUVnmnNNMVVW[[[hhiccckkj[[\^^^OOOUVUONOkjkXXW;;;yyyaaavvvvvvjjkGGGӈdccxxx>>>III𓓓^^^_^^҉{{{ddeddeLLKNNN֥WVVhii}}|qpqXXXttshggfffᚚۯ⠟šҜʎװʞ†۫ב񋋋ﮮӜɏßΞ̪όͧfffffffff쿿fff²­ìӡ»¿Ӷ̾ȭꙚúĞ췶Ŀſۦ񵵵¿ӳÿ౱fffvvvؚ~}}떖{{{㺻||}|||󆆆yyyݛ񇇇ڛ~~~ƭfff釆勋ДǹʮѭթКխ¿޲⥥ݾՐי깹ffffffۼ︸人󷷷fffΤјئ¶²ᶷȗ宮ˡܛִոѸ֡âȤǙⷷžɥfff웛yyy™~~~rrrxxxӄ{{{www˃̗{{|͑jjjxxx½zzzձ~~~}}}ى~~~폏fffwwxұºٮՌج޺᪪Û쾾կΞջffffff窪̥٣fffȫϦǮ¼Ҩ鴴着įĶƲќ򔔔Чfff|||dž把ͯØ窩̣sssٓ랞Ȁfff㦦߱°򳳴氱ͲַϚح䬬ò斖İܫffffffҕ骪Ùfff𩪪{{{ӠԦ񗗘𕖕吐ϫϒԨ՟fff񋋋ґЉ򝝞ǸǟUUU⊊ݨ໻fff쫫ο׳Ͻ㦦˾ٮ᪪ffffffؖ񗘘䚚赵侾fff~~~ћ}}}ҒڒyyykkkӨΡԇ{{{{{{fffȿ쪪ͪřɷϏNJܙfff𿾾쿾侾¡ffffffڼ俿꒑յܵ۶뒑fffړͯÌ􄄄uuu䝝䖖uuuͬvvvzzzݔ|{|ì򅅅{{{΂wwwfffעǾɫŲ⤤Ķ˩馥í铓ײȮfffʻҶffffff̑Ղĺкʘ¹ʽʵҁĹ¿翾ʤ˹ѽfff֏~Ȝ}}}ԏᘘ~~~ĘΤ昙fffÚɟ͢кĥ옘иΤ˺ȾүݨǽγͺɝŒǨŹ󠠠Ϻ||{ͻfffffffffѫ襥Ĵǿᶶͮŭͽӿߣڹ߾׳ƦȽݿĺ㾾ͲĻɻ©fff燇xxxˎΛnnną˘{{|zzz}}~Ì}}}fff˿ûϷչǗɺߺ⢢ĝř֮˷Эΰ͋־fff쿿fffմкfffӦ좢ΛαĜǷ⟟о՝ϳ²õ֭Ҫʴfffʎਨ四͠ݧƚrrrԭ֧fff󦦦ԅʻĢ콼֪ߠι쾾ڭЫffffffffffff盛鼻Ó󗘘ᗘfff􏏏ʖvvv咒̊ޚ旗ב꣣fff𩨨ʡϧ󽽽ɑ⛛fff߾񿿿ffffff䫫؏׶ޗ㺺fff陙~|{|ꑑsss뎎~uuu}||ʍԂwww{{{fffȺͿɯǩ蛛ʥܲ뵵ʰ¸꣣߸Ͳ󱰰ҭfff\꺺ffffffȼѩ¸Ѭ߿ȿоߺҭѻ乹ؼfff–隚▖kjj􍍎~~~}}}}}}ܽwwwޕgffꥦzzzﮯ|||xxxfff䚚񛜜勋Dzݩ΀һپǞǰܻħľм뮮ȼ˳撓ԇꑑϱ̰ʳfffۺffffffɷǺż󯯯ʨͽʵɸĴټ泴Ƹƹ°ϰƸލë¼fff}}}Өzzz|||ppqƘ~}~uuuնɒ²fff嵵ͽײզѹ㞞تўڸ񊋊иэѶfffffffffӳǷכij氱ו񥥦šµֳ̰Ѵԧ袢fff|||wvwÕ휜߇Æ؋ݨ嗗yyy򞞞wwwəբtttfff܈xxwҭ뮮՘һ緷حﷷҺ䬬ċžffffffۦfffɞ垞⡡֖ݭı򫪪Źٞēݝ׮鯰fff͗̌ƈÙȜӢĠ篮ֱٯ͍fffġᰱͤ¥IJ攔Ңޫffffffɺ濿ѕٙfffįƨͫ妥áҎܱ𕕕筭ÚϛϬڟìέٟҙfffvvvڮ݌ɒǣ༻fff䧧໻᭭彼ЯޣݰԼַ繹ޚfff޸ffffffffffffffffffffffff쫫񬬬׼Ȳ׽̵ѮֳǿѻжѪݸtttڷԼ౱᪪ֺබ¸ð븸ᮮŜ̺̾fffXXXYYZƱYYY]]^ڻllmkkliijӘkkkrrsWWXtssܷXXX}~}iiiZZ[SRS999ddcXYYË```^^]چJJJnnoPOOYYYlllٳPPP___hhh]]]dcc砠uttjjkvvwddeKKK]]^~||{cddtttLLLTTTjjjNNNJJJɋyyy\\]ߏutu___tst[[[fffRRRaab@A@[[\ٹllmjjkqqrTSSllmVVWsrrYYXeffcbcSRRJJJfgffffrrr___abb~~iijGFFsssmmmbbaUUUQQQ\\\a``\\\hhiuuvbbc|}|TTTXXXqqpopobccrrruutPPPPPP{{{룣<<?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Ffk@Data *1Table] WordDocument ;SummaryInformation(!DocumentSummaryInformation8MsoDataStorePEkkNPZWBYHZQA==2PEkkItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q