THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 89/2015/QH13
Loại văn bản: Law
Cơ quan ban hành: National Assembly Socialist Republic of Vietnam
Ngày ban hành: 11/23/2015
Ngày hiệu lực: 7/1/2016
Người ký: Mr Nguyen Sinh Hung