Tiêu đề:

75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam

Nội dung:

 
MỘT SỐ BÀI PHÁT BIỂU CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ:
 
Bài phát biểu của Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng tại Hội nghị tổng kết ngành Thống kê năm 1961
Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Tổng kết công tác thống kê năm 1966
Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tại Hội nghị Tổng kết ngành Thống kê năm 1974
Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng cục Thống kê
Thư của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười gửi cán bộ nhân viên ngành thống kê
Thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi cán bộ, nhân viên ngành Thống kê
Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng cục Thống kê
Thư của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gửi toàn thể cán bộ, công chức ngành Thống kê
Phát biểu của phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tổng cục Thống kê
Bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội nghị triển khai công tác của ngành Thống kê năm 2003
 
CUỘC THI "SƯU TẦM HIỆN VẬT, TÀI LIỆU 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM
 
Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam”
Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam”

 HÌNH ẢNH LỊCH SỬ:

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItemPreview