Tiêu đề:

DỊCH VU CÔNG TRỰC TUYẾN - TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nội dung:

 

1. HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

STT

Nội dung

Đơn vị được giao thực hiện

Căn cứ pháp lý

1.1

Thẩm định Hệ thống Chỉ tiêu thống kê, Phân loại thống kê, Phương án điều tra thống kê, Chế độ báo cáo thống kê

Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin

- Luật Thống kê 2015

-  Quyết định số 452/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

 

 

 

 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ, DỮ LIỆU THỐNG KÊ

STT

Nội dung

Đơn vị được giao thực hiện

Căn cứ pháp lý

2.1

Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu tư liệu thống kê tại Thư viện Thống kê

Trung tâm Tư liệu và DVTK

- Luật Thống kê 2015

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

2.2

Hướng dẫn khai thác thông tin thống kê trên Website TCTK

(Lập biểu mẫu thống kê theo yêu cầu)

Trung tâm Tư liệu và DVTK

- Luật Thống kê 2015

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

2.3

Hướng dẫn tra cứu về nội dung ấn phẩm thống kê trên trên Website TCTK

Trung tâm Tư liệu và DVTK

- Luật Thống kê 2015

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

2.4

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ về thống kê theo yêu cầu​

Trung tâm Tư liệu và DVTK, Các Vụ nghiệp vụ

Quyết định số 645/QĐ-TCTK ngày 24 tháng 6 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư liệu và DVTK

ItemPreview