English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số / Kí hiệuNgày
ban hành
Trích yếu nội dung
352/QĐ-TCTK 18/05/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê
715/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1471/QĐ-BKHĐT 12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành
10/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
293/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
13/2019/TT-BKHĐT 31/12/2019 Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
10/2019/TT-BKHĐT 30/07/2019 Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
01/2019/QĐ-TTg 05/01/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
01/2019/TT-BKHĐT 04/01/2019 Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11/2018/QĐ/TTg 01/03/2018 Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
44/CT-TTg 06/12/2017 Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
643/QĐ-TTg 11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
89/2015//QH13 23/11/2015 Luật Thống kê